Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Просте ускладнене речення у романі В. Рутківського "Джури козака Швайки"

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
І. Теоретичні засади дослідження простих ускладнених речень
1.1. Просте ускладнене речення як синтаксична одиниця
1.2. Поняття ускладнення в семантичній структурі простого речення
ІІ. Аналіз вживання простих ускладнених речень у першій книзі роману В. Рутківського «Джури козака Швайки»
2.1. Кількісний та стилістичний аналіз вживання простих ускладнених речень у романі «Джури козака Швайки»
2.2. Кількісний та стилістичний аналіз вживання простих ускладнених речень зі вставними і вставленими словами
2.3. Кількісний та стилістичний аналіз вживання простих ускладнених речень зі відокремленими членами
2.4. Аналіз результатів дослідження вживання прости ускладених речень у романі «Джури козака Швайки»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Дослідження мови творів конкретних письменників у плані виявлення їх індивідуального стилю є одним з актуальних завдань сучасного літературознавства. Звернення дослідників до нього обумовлене осмисленням внеску письменника в розвиток української мови, через мову привер- тається увага до світоглядних позицій. Індивідуальний стиль письменника у мовному аспекті трактується як індивідуально-творчий вияв народної мови.

Дослідження основних синтаксичних одиниць – словосполучення і простих речень – становить одну з важливих проблем сучасного мовознавства. Склад-ність її полягає в тому, що синтаксичний рівень виступає завершальною ланкою мовної структури, він формується внаслідок діалектичної взаємодії, тісного переплетення лексичної і морфологічної семантики з семантикою синтаксичного зв'язку в межах словосполучення і речення. У синтаксичному членуванні мови виявляється активний зв’язок між формально-граматичними категоріями і відображеним у їхній структурі позамовним змістом. Все це зумовлює різноаспектний підхід до вивчення синтаксичних явищ. 

Актуальність дослідження саме ускладнених простих речень полягає в тому, що питання ускладненості структури простого речення в традиційному мовознавстві до сьогодні залишається не розв’язаним, незважаючи на постій-ний до нього інтерес, передусім, в описових граматиках української мови. Як-що на попередніх етапах розвитку синтаксичної науки основна увага приділя-лася вивченню формально-граматичної структури простого усклад-неного речення, то в сучасних працях дослідники враховують і семантико-синтаксич-ний рівень (поверхневій структурі протиставляється глибинна структура).

Текстуальна сторона дослідження зумовлює ще більшу його актуальність, адже написана 70-річним Володимиром Рутківським трилогія «Джури козака Швайки» отримала свою популярність серед маленьких читачів саме завдяки коротким і влучним синтаксичним побудовам, зокрема, простим ускладненим реченням.

Стан дослідження проблеми. Питання граматики ускладнених простих речень на різних теоретичних засадах досліджували І.І. Слинько [24], І.К. Ку-черенко [17], Л.О. Кадомцева [15], В.І. Кононенко [16], І.Р. Вихованець [5], Н.П. Іваницька [14], К.Г. Городенська [7], А.П. Загнітко [12] та ін. Натомість літературознавчі дослідження, пов’язані з аналізом ускладнених простих ре-чень, представлені нешироким рядом праць Ю. В. Вольської [6], В. В. Прус [21], О. В. Русакової [22] та ін.

Об'єкт дослідження - ускладнене просте речення у романі «Джури козака Швайки» В. Рутківського. 

Предмет дослідження - кількісні показники та особливості утворення і функціонування ускладнених простих речень у романі «Джури козака Швайки» В. Рутківського. 

Мета роботи – теоретично обгрунтувати граматичні особливості простих укскладнених речень та емпірично дослідити їх застосування у романі «Джури козака Швайки» В. Рутківського. 

Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання: 

 • проаналізувати особливості структури і синтаксису простих ускладнених речень;
 • проаналізувати вживання простих ускладнених речень у першій книзі роману В. Рутківського «Джури козака Швайки».

Методи дослідження. Для виконання поставлених у роботі завдань вико-ристовувалися наступні методи і прийоми дослідження: теоретичні – аналіз наукової лінгвістичної літератури, літературознавчих праць, та емпіричні – структурно-семантичний, описового, функціонально-стилістичного методів, елементів статистичного аналізу віднайденого синтаксичного матеріалу.

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, два поширені розділи, висновки та список використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 29 аркушів.

Список використаних джерел: 
 1. Білодід І.К. Сучасна українська літературна мова: Синтаксис / за заг. ред. І.К.Білодіда. – К.: Вища школа, 1972. – 515 с.
 2. Будько М.В. Проблема простого ускладненого речення у вітчизняному мовознавстві / М.В. Будько // Мовознавство. – 1991. – № 3 – С.63-68. 
 3. Булаховський Л.А. Питання синтаксису простого речення в українській мові / Л.А. Булаховський // Дослідження з синтаксису української мови. – К.: Вид-во АН УРСР, 1958. – С. 11-43.
 4. Вихованець І.Р. Граматика української мови / І.Р. Вихованець, К.Г. Городенська, А.П. Грищенко. – К.: Радянська школа, 1982. – 208 с.
 5. Вихованець І.Р. Граматика української мови. Синтаксис: Підручник / І.Р. Вихованець. – К.: Либідь, 1993. – 368 с. 
 6. Вольська Ю. В. Основні теоретичні засади ускладнення в сучасному українському мовознавстві / Ю. В. Вольська // Вісн. Житомир. держ. ун-ту. - 2004. - № 19. - С. 230-234.
 7. Городенська К.Г. Деривація синтаксичних одиниць / К.Г. Городенська. – К.: Наук. думка., 1991. – 192 с.
 8. Дудик П. С. Із синтаксису простого речення: Синтаксис. Речення. Класифікація речень. – Вінниця, 1999. – 298 с.
 9. Єрмоленко С. І. Вивчення простих ускладнених речень у вищих навчальних закладах / С. Єрмоленко // Дивослово. – 2003. – № 11. – С. 54–55.
 10. Єрмоленко С. І. Комплексний підхід у вивченні синтаксису простого речен-ня у ВНЗ / С. Єрмоленко // Теоретичні та практичні питання культурології: Зб. наук. статей: Вип. 22. – Мелітополь: “Сана”, 2006. – С. 47–51.
 11. Загнітко А. П. Основи українського теоретичного синтаксису: Наук. вид. Ч. 2 / А. П. Загнітко. - Горлівка: ГДПІІМ, 2004. - 253 c.
 12. Загнітко А.П. Український синтаксис (науково-теоретичний і навчально-практичний комплекс) / А.П. Загнітко. – Ч.2. – К.: ІЗМН, 1996. – 240 с.
 13. Заоборна М. С. Просте речення. Складні випадки аналізу: навч. пос. для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. – Тернопіль: підручники і посібники, 2002. – 126 с.
 14. Іваницька Н.Л. Синтаксис простого речення. Складні випадки аналізу / Н.Л. Іваницька.- К.: Вища школа, 1989. – 63 с.
 15. Кадомцева Л.О. Українська мова: Синтаксис простого речення / Л.О. Кадомцева. – К.: Вища школа, 1985. – 127 c. 
 16. Кононенко В.І. Синтаксичні зв’язки в ускладненому реченні / В.І. Кононенко // Українська мова і література в школі. – 1980. – №1. – С. 27-34.
 17. Кучеренко І.К. Логіко-синтаксична природа речень з однорідними членами / І.К. Кучеренко // Мовознавство. – 1976. – №4. – С.29-37.
 18. Ломонос Є. О. Синтаксис простого речення: навч. посіб. / Є. О. Ломонос. - К., 2006. - 133 c.
 19. Мойсієнко А. К. Сучасна українська мова. Синтаксис простого усклад-неного речення: навч. посіб. / А. К. Мойсієнко; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - К.: Персонал, 2009. - 207 c.
 20. Плющ М.Я. Сучасна українська літературна мова / за ред. М.Я.Плющ. – К.: Вища шк., 2000. – 430 с.
 21. Прус В. В. Просте речення. Складні випадки синтаксичного розбору простого речення: навч. посіб. / В. В. Прус; Житомир. держ. ун-т ім. І.Франка. - Житомир, 2008. - 120 c.
 22. Русакова О. В. Таксис простого ускладненого речення в сучасній українській літературній мові: автореф. дис.... канд. філол. наук: 10.02.01 / О. В. Русакова; ДВНЗ «Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника». - Івано-Франківськ, 2013. - 20 c.
 23. Рутківський В. Джури козака Швайки: історична трилогія для дітей / В. Рутківський. - К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2009. - 432 с.
 24. Слинько І.І. Синтаксис сучасної української мови: Проблемні питання: Навч. посібник / І.І. Слинько, Н.В. Гуйванюк, М.Ф. Кобилянська. – К.: Вища школа, 1994. – 670 с.
 25. Шульжук К.Ф. Синтаксис української мови: підручник / К.Ф. Шульжук. – К.: Академія, 2004. – 408 с.
 26. Прияткина А.Ф. Русский язык: Синтаксис осложнённого предложения: Учеб. пособие для филол. спец. вузов / А.Ф. Прияткина. – М.: Высш. шк., 1990. – 176 с.
706
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).