Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Прості речення у збірці П. Перебийноса «Пшеничний годинник»

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
25
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
І. Аналіз поняття і видів простих речень
ІІ. Дослідження особливостей вживання простих речень у творчості П. М. Перебийноса
2.1. Прості поширені і непоширені речення
2.2. Прості ускладнені і неускладнені речення
2.3. Прості повні і неповні речення
2.4. Аналіз використання одно- та двоскладних простих речень у поезії П. М. Перебийноса
2.5. Аналіз частотності вживання різних видів простих речень у збірці П. Перебийноса  «Пшеничний годинник»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження зумовлена загальною спрямованістю сучасних граматичних студій на комплексне вивчення будови й функціонування синтаксичних одиниць у поєднанні структурного, семантичного, когнітивного й комунікативного аспектів. Теоретична невизначеність важливих питань, пов’язаних із механізмами синтаксичного варіювання, відсутність інтегрованого підходу до дослідження простого речення визначає науковий інтерес до досліджуваної проблеми.

Петро Мусійович Перебийніс є симфоністом у царині поетики, він вільно оперує художніми засобами і класичної поетичної мови, і її найсучаснішими образними версифікаційними трансформаціями. Виваженість і наукова точність слова в історіософській поезії поєднується з гранично вираженою емоційністю, просто - бурею пристрасті. Крім того, поет виробив власну мову символів, що є водночас і знаряддям, і результатом його світоаналізу. Саме символізм визначає одну із провідних рис поетичного мовлення П.М. Перебийноса - лаконічність як принцип, що регулює структуру тексту. Лаконічність висловлювань поета зумовлює постійне його звернення до використання простих речень у їх повному різноманітті. Відривчасті фрази, однослівні речення, безособовість односкладних конструкцій П. М. Перебийноса привертає і буде привертати увагу як шанувальників його творчості, так і дослідників-лінгвістів.

Актуальність теми дослідження зумовлена об’єктивною потребою глибокого вивчення ролі простих речень у літературному мовленні, вироблення методичного інструментарію дослідження використання простих речень у поетиці та його застосування в лінгвістиці, з’ясування ролі простих речень у поетичній збірці П. М. Перебийноса «Пшеничний годинник».

Вивченню простого ускладненого речення з присвячені наукові праці І. Вихованця [2], К. Городенської [6], А. Загнітка [8], Н. Іваницької [9], Л. О. Кадомцевої [10], В. І. Кононенка [12], О. С. Мельничук [15] та ін. 

Об’єкт дослідження – поетичні твори П. М. Перебийноса.

Предмет дослідження – особливості синтаксису простих речень у поетичній збірці П. М. Перебийноса «Пшеничний годинник».

Мета роботи – дослідити теретичні засади вживання і синтаксичної побудови простих речень, їх місце та функціональне навантаження у поезії П. М. Перебийноса.

Відповідно до мети, об’єкта і предмета дослідження визначено наступні завдання:

 • проаналізувати поняття і видів простих речень;
 • дослідити частотність вживання різновидів простих речень у поезії П. М. Перебийноса;

Методи дослідження. Для виконання поставлених у роботі завдань використовувалися наступні методи і прийоми дослідження: теоретичні – аналіз наукової лінгвістичної літератури, літературознавчих праць, та емпіричні – структурно-семантичний, описового, функціонально-стилістичного методів, елементів статистичного аналізу віднайденого синтаксичного матеріалу.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків і списку використаних джерел, обсяг роботи становить 25 аркушів.

 

Список використаних джерел: 
 1. Будько М.В. Проблема простого ускладненого речення у вітчизняному мовознавстві / М.В. Будько // Мовознавство. – 1991. – № 3 – С.63-68. 
 2. Вихованець І.Р. Граматика української мови / І.Р. Вихованець, К.Г. Городенська, Грищенко А.П.. – К.: Рад. шк., 1982. – 208 с.
 3. Вихованець І.Р. Граматика української мови. Синтаксис: Підручник / І.Р. Вихованець. – К.: Либідь, 1993. – 368 с. 
 4. Вознюк Т. Граматичні групи авторських метафор: на прикладі поезій Володимира Базилевського та Петра Перебийноса / Т. Вознюк // Дивослово: українська мова й література в навчальних закладах: науково-метод. журн. Мін-ва освіти і науки України. - 2010. - № 9. - С. 47-50.
 5. Волох О.Т. Сучасна українська літературна мова: Морфологія. Синтаксис / О.Т. Волох, М.Т. Чемерисов, Є.І. Чернов. – К.: Вища шк., 1989. – 334 с.
 6. Городенська К.Г. Деривація синтаксичних одиниць / К.Г. Городенська. – К.: Наук. думка., 1991. – 192 с.
 7. Доленко М.Т. Сучасна українська мова / М.Т. Доленко, І.І. Дацюк, А.Г. Кващук. – К.: Вища шк., 1987. – 346 с.
 8. Загнітко А.П. Український синтаксис (науково-теоретичний і навчально-практичний комплекс) / А.П. Загнітко. – Ч.2. – К.: ІЗМН, 1996. – 240 с.
 9. Іваницька Н.П. Двоскладне речення в українській мові / Н.П. Іваницька. – К.: Вища шк., 1986. – 167 с.
 10. Кадомцева Л.О. Українська мова: Синтаксис простого речення / Л.О. Кадомцева. – К.: Вища шк., 1985. – 127 c.
 11. Каранська М.У. Синтаксис сучасної української літературної мови / М.У. Каранська. – К., 1995. – 399 с.
 12. Кононенко В.І. Синтаксичні зв’язки в ускладненому реченні / В.І. Коно-ненко // Українська мова і література в школі. – 1980. – №1. – С. 27-34.
 13. Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови. Синтаксис / Б.М. Кулик. – К.: Рад. школа, 1961. – Ч.2. – 287 с.
 14. Кучеренко І.К. Логіко-синтаксична природа речень з однорідними членами / І.К. Кучеренко // Мовознавство. – 1976. – №4. – С.29-37.
 15. Мельничук О.С. Розвиток структури слов’янського речення / О.С. Мельничук. – К.: Наук. думка, 1966. – 324 с.
 16. Мочалова Н. С. Закодована пам'ять віків: рослинна символіка поезії Петра Перебийноса / Н.С. Мочалова // Науковий світ: Щомісячний науково-популярний журнал-ревю. - 2005. - №12. - С. 24-26.
 17. Павличко Д. Світ поезії Петра Перебийноса / Д. Павличко // Пам'ять століть. Україна. - 2006. - №3/4. - С. 210-212.
 18. Перебийніс П. М. Пшеничний годинник: Лірика / П. М. Перебийніс. - К.: Вік, 2005. - 352 с.
 19. Синтаксис словосполучення і простого речення (Синтаксичні категорії і зв’язки). – К.: Наук. думка, 1975. – 221 с.
 20. Слабошпицький М. Що врятує світ: Про збірку лірики Петра Перебийноса "Пшеничний годинник" / М. Слабошпицький // Вітчизна: Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України. - 2006. - № 9/10. - С. 147-148.
 21. Слинько І.І. Синтаксис сучасної української мови: Проблемні питання: Навч. посібник / І.І. Слинько, Н.В. Гуйванюк, М.Ф. Кобилянська. – К.: Вища шк., 1994. – 670 с.
 22. Сучасна українська літературна мова / За ред. М.Я. Плющ. – К.: Вища шк., 2000. – 430 с.
 23. Сучасна українська літературна мова: Синтаксис / За заг. ред. І.К.Білодіда. – К., 1972. – 515 с.
 24. Українська мова. Енциклопедія / Редкол. Русанівський В.М., Тараненко О.О., М.П.Зяблюк та ін. – К.: Укр. енцикл., 2000. – 752 с.
 25. Шульжук К.Ф. Синтаксис української мови: Підручник / К.Ф. Шульжук. – К.: Академія, 2004. – 408 с.
 26. Бабайцева В.В. Современный русский язык: Синтаксис. Пунктуация / В.В. Бабайцева, Л.Ю. Максимов. – М.: Высш. шк., 1981. – 340 с.
 27. Валгина Н.С. Синтаксис современного русского языка: Учебник для вузов / Н.С. Валгина. – М.: Высш. шк., 1973. – 423 с.
 28. Литвиненко Е.В. Семантическое и синтаксическое осложнение структуры предложения в результате обособления и парцеляции его компонентов: Автореф. дис. …канд. филол. наук / Е.В. Литвиненко. – К., 1984. – 23 с.
 29. Прияткина А.Ф. Русский язык: Синтаксис осложнённого предложения: Учеб. пособие для филол. спец. вузов / А.Ф. Прияткина. – М.: Высш. шк., 1990. – 176 с.
 30. Руднев А.Г. Синтаксис современного русского языка / А.Г. Руднев. – М.: Высш. шк., 1968. – 320 с.
 31. Скобликова Е.С. Современный русский язык. Синтаксис простого предложения / Е.С. Скобликова. – М.: Просвещение, 1979. – 236 с.
708
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).