Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Прості речення у збірці В. Басараби «Смак сонця»

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
34
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
І. Теоретичні засади вивчення простих речень
1.1. Аналіз поняття і видів простих речень
1.2. Поширені і непоширені прості речення
1.3. Ускладнені прості речення
ІІ. Дослідження особливостей вживання простих речень у збірці В. Басараби «Смак сонця»
2.1. Особливості функціонування простих особових речень у поезії В. Басараби
2.2. Використання простих безоособових речень у поезії В. Басараби
2.3. Загальний аналіз використання простих реченьу поезії В. Басараби
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження зумовлена загальною спрямованістю сучасних граматичних студій на комплексне вивчення будови й функціонування синтаксичних одиниць у поєднанні структурного, семантичного, когнітивного й комунікативного аспектів. Теоретична невизначеність важливих питань, пов’язаних із механізмами синтаксичного варіювання, відсутність інтегрованого підходу до дослідження простого речення визначає науковий інтерес до досліджуваної проблеми.

Творчість члена Національної спілки письменників України, лауреата літературної премії імені Валер’яна Поліщука, відомого рівненського поета і прозаїка Василя Басараби віддзеркалює вічну земну красу, велич і безсмертя народу і вкотре засвідчує свою причетність до цього величного і розмаїтого світу, частинкою якого кожному судилося бути на життєвому шляху.

У збірці «Смак сонця» вміщено вибрані твори з попередніх поетичних збірок В. Басараби. Вони становлять розділи «Високі виднокраї», «Небо над нами», «Золота заметіль». Завершують книгу вибраного п’ять поем. У «Смаку сонця» автор сповідається в любові до рідного краю, прагне осмислити його історію, долю народу на історичних перехрестях, на вічному шляху з минулого в майбутнє, а також суть людського життя в просторі й часі. Над усе бринить у душі голос рідної землі. Відтоді, коли «по незайманих травах ступав босоніж».

Отже, актуальність теми дослідження зумовлена об’єктивною потребою глибокого вивчення ролі простих речень у літературному мовленні, вироблення методичного інструментарію дослідження використання простих речень у поетиці та його застосування в лінгвістиці, з’ясування ролі простих речень у поетичній спадщині В. Басараби.

Вивченню простого ускладненого речення з присвячені наукові праці І. Вихованця [6], К. Городенської [9], А. Загнітка [11], Л. О. Кадомцевої [13], К. Шульжук [34] та ін. 

Об’єкт дослідження – поетичні твори В. Басараби.

Предмет дослідження – особливості вживання простих речень у поетичних творах В. Басараби.

Мета роботи – дослідити теретичні засади вживання і побудови простих речень, їх місце та функціональне навантаження у поезії В. Басараби.

Відповідно до мети, об’єкта і предмета дослідження визначено наступні завдання:

 • проаналізувати поняття і видів простих речень;
 • охарактеризувати особливості поширених і непоширених простих речень;
 • визначити місце і особливості ускладнених простих речень в синтаксисі української мови;
 • виконати аналіз використання простих речень у поезії В. Басараби;
 • дослідити використання односкладних речень у поезії В. Басараби.

Методи дослідження. Для виконання поставлених у роботі завдань використовувалися наступні методи і прийоми дослідження: теоретичні – аналіз наукової лінгвістичної літератури, літературознавчих праць, та емпіричні – структурно-семантичний, описового, функціонально-стилістичного методів, елементів статистичного аналізу віднайденого синтаксичного матеріалу.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків і списку використаних джерел, обсяг роботи становить 34 сторінки.

 

Список використаних джерел: 
 1. Бабайцева В.В. Современный русский язык: Синтаксис. Пунктуация / В.В. Бабайцева, Л.Ю. Максимов. – М.: Высш. шк., 1981. – 340 с.
 2. Басараба В. Смак сонця : поезії / В. Басараба. – Рівне: Рівненська друкарня, 2008. – 164 с.
 3. Бондючна Ю. Василь Басараба. Літературний портрет / Ю. Бондючна. – Рівне: Волинські обереги, 2008. – 36 с.
 4. Будько М.В. Проблема простого ускладненого речення у вітчизняному мовознавстві / М.В. Будько // Мовознавство. – 1991. – № 3 – С.63-68. 
 5. Валгина Н.С. Синтаксис современного русского языка: Учебник для вузов / Н.С. Валгина. – М.: Высш. шк., 1973. – 423 с.
 6. Вихованець І.Р. Граматика української мови / І.Р. Вихованець, К.Г. Городенська, Грищенко А.П.. – К.: Рад. шк., 1982. – 208 с.
 7. Вихованець І.Р. Граматика української мови. Синтаксис: Підручник / І.Р. Вихованець. – К.: Либідь, 1993. – 368 с. 
 8. Волох О.Т. Сучасна українська літературна мова: Морфологія. Синтаксис / О.Т. Волох, М.Т. Чемерисов, Є.І. Чернов. – К.: Вища шк., 1989. – 334 с.
 9. Городенська К.Г. Деривація синтаксичних одиниць / К.Г. Городенська. – К.: Наук. думка., 1991. – 192 с.
 10. Доленко М.Т. Сучасна українська мова / М.Т. Доленко, І.І. Дацюк, А.Г. Кващук. – К.: Вища шк., 1987. – 346 с.
 11. Загнітко А.П. Український синтаксис (науково-теоретичний і навчально-практичний комплекс) / А.П. Загнітко. – Ч.2. – К.: ІЗМН, 1996. – 240 с.
 12. Іваницька Н.П. Двоскладне речення в українській мові / Н.П. Іваницька. – К.: Вища шк., 1986. – 167 с.
 13. Кадомцева Л.О. Українська мова: Синтаксис простого речення / Л.О. Кадомцева. – К.: Вища шк., 1985. – 127 c.
 14. Каранська М.У. Синтаксис сучасної української літературної мови / М.У. Каранська. – К., 1995. – 399 с.
 15. Кидрук І. Криниця його творчості: поет і журналіст Василь Басараба / І. Кидрук // Вільне слово. – 1998. – 18 берез. - С. 6.
 16. Кидрук І. На Журавлисі цвіте калина: поема В. Басараби «Калинова кров» / І. Кидрук // Вісті Рівненщини. – 2001. – 5 верес. – С. 3.
 17. Кононенко В.І. Синтаксичні зв’язки в ускладненому реченні / В.І. Коно-ненко // Українська мова і література в школі. – 1980. – №1. – С. 27-34.
 18. Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови. Синтаксис / Б.М. Кулик. – К.: Рад. школа, 1961. – Ч.2. – 287 с.
 19. Кучеренко І.К. Логіко-синтаксична природа речень з однорідними членами / І.К. Кучеренко // Мовознавство. – 1976. – №4. – С.29-37.
 20. Литвиненко Е.В. Семантическое и синтаксическое осложнение структуры предложения в результате обособления и парцеляции его компонентов: Автореф. дис. …канд. филол. наук / Е.В. Литвиненко. – К., 1984. – 23 с.
 21. Мельничук О.С. Розвиток структури слов’янського речення / О.С. Мельничук. – К.: Наук. думка, 1966. – 324 с.
 22. Прияткина А.Ф. Русский язык: Синтаксис осложнённого предложения: Учеб. пособие для филол. спец. вузов / А.Ф. Прияткина. – М.: Высш. шк., 1990. – 176 с.
 23. Руднев А.Г. Синтаксис современного русского языка / А.Г. Руднев. – М.: Высш. шк., 1968. – 320 с.
 24. Синтаксис словосполучення і простого речення (Синтаксичні категорії і зв’язки). – К.: Наук. думка, 1975. – 221 с.
 25. Скобликова Е.С. Современный русский язык. Синтаксис простого предложения / Е.С. Скобликова. – М.: Просвещение, 1979. – 236 с.
 26. Слинько І.І. Синтаксис сучасної української мови: Проблемні питання: Навч. посібник / І.І. Слинько, Н.В. Гуйванюк, М.Ф. Кобилянська. – К.: Вища шк., 1994. – 670 с.
 27. Сучасна українська літературна мова / За ред. М.Я. Плющ. – К.: Вища шк., 2000. – 430 с.
 28. Сучасна українська літературна мова: Синтаксис / За заг. ред. І.К.Білодіда. – К., 1972. – 515 с.
 29. Українська мова. Енциклопедія / Редкол. Русанівський В.М., Тараненко О.О., М.П.Зяблюк та ін. – К.: Укр. енцикл., 2000. – 752 с.
 30. художній та громадсько-політичний журнал письменників України. - 2006. - № 9/10. - С. 147-148.
 31. Шульжук К.Ф. Синтаксис української мови: Підручник / К.Ф. Шульжук. – К.: Академія, 2004. – 408 с.
707
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).