Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Провадження у справі до судового розгляду

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
38
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Стадія підготовки цивільної справи до судового розгляду в структурі цивільного процесу
1.1. Поняття та значення провадження у стадії досудового розгляду
1.2. Мета та завдання стадії підготовки цивільної справи до судового розгляду
2. Аналіз стадії підготовки цивільних справ до судового розгляду
2.1. Відкриття провадження у справі та право заперечення відповідача проти позову
2.2. Попереднє судове засідання як етап підготовчого провадження
2.3. Процесуальні дії сторін та суду щодо подання, забезпечення та витребування доказів на етапі досудового провадження
2.4. Процесуальні дії щодо призначення експертизи на етапі досудового провадження
2.5. Процесуальні дії суду щодо забезпечення позову на етапі досудового провадження
2.6. Призначення справи до розгляду як завершальний етап стадії досу-дового провадження
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. У процесі реформування судової системи України, вдосконалення механізмів здійснення правосуддя, підвищення ефективності і оперативності розгляду справ судами як основного гаранту захисту прав і законних інтересів громадян, особливого значення набуває питання переосмислення і вдосконалення підготовки цивільних справ до судового розгляду, адже в цій частині цивільного процесу закладаються основи для повного і своєчасного розгляду та вирішення цивільних справ. Саме від рівня проведення підготовчих дій по конкретних цивільних справах значною мірою залежить законність і обгрунтованість кінцевих актів правосуддя.

Захист прав, свобод та інтересів фізичних, юридичних осіб, а також інтересів держави в порядку цивільного судочинства – одна з найбільш поширених форм захисту, а також одна з найскладніших з точки зору правозастосування, оскільки суб’єктам цивільних процесуальних правовідносин доводиться аналізувати та застосовувати цілий комплекс законів та підзаконних актів, які регламентують різні сфери правовідносин. Окрім того, майже всі ці акти є, в основному, такими, що набрали законної сили не так давно, у зв’язку з чим відсутній достатній досвід їх застосування. Тому перед суддями, іншими учасниками цивільного процесу постають нові завдання, пов’язані з аналізом наповнених новим змістом юридичних термінів, запроваджених новел, однією з яких є провадження у справі до судового розгляду, урегульоване Главою 3 Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК України). Увага до провадження у справі до судового розгляду зумовлена не лише тим, що це абсолютно новий інститут цивільного процесу, а й неоднозначним його тлумаченням як у теорії цивільного процесуального права, так і реалізацією безпосередньо у судовій практиці.

Стан дослідження проблеми. Питанням підготовки цивільних справ до судового розгляду завжди приділялась значна увага. Зокрема, їй присвячені дослідження Ю. В. Білоусов, Н. Л. Бондаренко, С. В. Васильєв, О.О. Гра-бовська, О. Д. Крупчан, Д. Д. Луспеник, Г. П. Тимченко та ін. Окремі питання, пов’язані з підготовкою цивільних справ до судового розгляду, досліджували у своїх працях С. Дячук, О.П. Іванченко, Х. І. Кіт та інші.

Об’єкт дослідження – цивільні процесуальні правовідносини, що виникають при підготовці цивільних справ до судового розгляду, та їх процесуальна форма. 

Предмет дослідження – норми цивільного процесуального права України, які регулюють порядок підготовки цивільних справ до судового розгляду. 

Мета роботи – аналіз правових засад процесуальної діяльності суду та інших суб’єктів цивільних процесуальних відносин щодо етапу досудового провадження цивільних справ. 

Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання: 

 • уточнити підходи до визначення поняття та значення провадження у стадії досудового розгляду;
 • з’ясувати мету та завдання стадії підготовки цивільної справи до судового розгляду;
 • проаналізувати стадії підготовки цивільних справ до судового розгляду.

Методи дослідження. У процесі дослідження було використано загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання, зокрема, діалектичного, формально-логічного, системного, аналізу і синтезу та порівняльно-правовий.

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, два поширені розділи, висновки, список використаних джерел і додатки, загальний обсяг роботи склав 48 сторінок. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 15.05.2014 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV, редакція від 06.11.2014 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. – http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/435-15
 3. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 № 1618-IV, редакція від 26.04.2015 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
 4. Андронов І. В. Цивільний процесуальний кодекс України : наук.-практ. коментар станом на 22.06.2010 / І. В. Андронов, Н. Ю. Голубєва, В. К. Гуревський, В. В. Денисюк, В. В. Денисюк, А. І. Дрішлюк, Р. Є. Еннан, В. М. Зубар, В. В. Ільков, О. В. Крилова; ред.: Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова, Н. Ю. Голубєва. – К. : Прав. єдність, 2010. – 648 c.
 5. Білоусов Ю. В. Цивільний процес України : підручник / Ю. В. Білоусов, Й. Г. Богдан, Н. Л. Бондаренко-Зелінська, О. В. Гетманцев, Д. Г. Глушкова; ред.: М. М. Ясинок. – К. : Прав. єдність : Алерта, 2014. – 743 с.
 6. Бондаренко Н. Л. Підготовка цивільних справ до судового розгляду як обов’язкова процесуальна стадія / Н. Л. Бондаренко // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2003. – № 1. – С. 84-87.
 7. Бондаренко-Зелінська, Н. Л. Підготовка цивільних справ до судового розгляду / Н. Л. Бондаренко-Зелінська. – Х. : Харків юрид., 2009. – 188 с.
 8. Васильєв С. В. Довідник з підготовки до судового розгляду окремих категорій цивільних справ. – [видання 3-є, перероблене і доповнене] / С. В. Васильєв. – Х. : Еспада, 2010. – 464 с.
 9. Васильєв С. В. Цивільний процес України : навч. посіб. / С. В. Васильєв. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 343 c.
 10. Грабовська О.О. Провадження у справі до судового розгляду: проблеми теорії та судової практики / О.О. Грабовська // Держава і право. – 2009. – Вип. 46. – С. 311-315.
 11. Дячук С. Стадія підготовчого провадженнята її особливості / С. Дячук // Слово Національної школи суддів України. – № 4 (5). – 2013. – С. 131-138.
 12. Іванченко О.П. Процедура розкриття доказів на стадії підготовки справи до судового розгляду у цивільному процесі України / О.П. Іванченко // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 1. – С. 173-178.
 13. Ківалов С. В. Цивільний процес України : підруч. для студентів юрид. спец. ВНЗ / С. В. Ківалов, Р. М. Мінченко, С. О. Погрібний, І. В. Андронов, Н. В. Волкова; ред.: Р. М. Мінченко. – Херсон : Олди-плюс, 2014. – 719 c.
 14. Кіт Х. І. Попереднє судове засідання як етап підготовчого провадження: загальна характеристика / Х. І. Кіт // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Сер.: Юриспруденція. – 2013. – № 6-1. – том 1. – С. 154-157.
 15. Крупчан О. Д. Проблеми оптимізації цивільного процесу в Україні : монографія / О. Д. Крупчан, І. Е. Берестова, В. О. Бесарабчик, С. С. Бичкова, В. І. Бобрик; ред.: О. Д. Крупчан; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва. – К., 2011. – 179 c.
 16. Кучер В. О. Цивільний процес України : навч. посіб. / В. О. Кучер, Т. В. Курило, М. В. Парасюк, Н. М. Грабар, В. Б. Гаргат; ред.: В. О. Кучер; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : ЛДУВС, 2013. – 587 c.
 17. Лошицький М. В. Процесуальне оформлення результатів попереднього судового засідання в цивільному процесі: ухвала попереднього судового засідання / М. В. Лошицький, С. О. Короєд // Держава і право. Юрид. і політ. науки : зб. наук. пр. – 2010. – Вип. 47. – С. 330-337.
 18. Луспеник Д. Д. Провадження у справі до судового розгляду та деякі особливості проведення попереднього судового засідання : [розд. 4.2, гл. 4] / Д. Д. Луспеник // Проблеми теорії та практики цивільного судочинства. – Х., 2008. – С. 299-341.
 19. Луспеник Д. Значення стадії підготовки цивільних справ до судового розгляду та деякі особливості проведення попереднього судового засідання судом першої інстанції / Д. Луспеник // Право України. – 2006. – № 11. – С. 56-62.
 20. Сеник С. В. Цивільне процесуальне право : навч. посіб. / С. В. Сеник, Р. Я. Лемик; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л., 2010. – 423 c.
 21. Татулич І. Ю. Межі цивільної процесуальної форми на стадії провадження у справі до судового розгляду / І. Ю. Татулич // Науковий вісник Черні-вецького університету. – 2010. – Випуск 550. – Правознавство. – С. 70-73.
 22. Тертишніков В. І. Цивільний процесуальний кодекс України : наук.-практ. комент. / В. І. Тертишніков. – 5-те вид., переробл. та доповн. – Х. : ФІНН, 2010. – 628 c.
 23. Тертишніков В. Підготовка цивільних справ до судового розгляду / В. Тертишніков // Вісн. Акад. правов. наук України. – Х., 2006. – № 2. – С. 149-153.
 24. Тимченко Г. П. Підготовка справи до судового розглядання як стадія цивільного процесу / Г. П. Тимченко // Університетські наукові записки / Хмельниц. ун-т упр. та права. – Хмельницький, 2008. – № 2. – С. 34-39.
 25. Тимченко Г. П. Підготовка справи до судового розгляду: витоки та сучасний стан / Г. П. Тимченко // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2010. – № 3. – С. 142-146.
 26. Ярошенко І. С. Цивільне процесуальне право : підручник / І. С. Ярошен-ко, І. О. Ізарова, О. М. Єфімов, О. А. Рассомахіна, С. Я. Вавженчук; ред.: І. С. Ярошенко; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2014. – 519 c.
5629
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).