Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Причини та передумови Національно-визвольної війни українського народу у II-ій половині ХVII століття

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
45
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Причини національно-визвольної війни
1.1. Причини політичного характеру
1.2. Національно-релігійні причини
1.3. Соціальне підгрунтя
2. Запорізька Січ напередодні національно-визвольної війни
2.1. Політика Польщі щодо Запорізької Січі
2.2. Внутрішні процеси на Січі
3. Козацько-селянські повстання 20-30-х років XVII ст. та їх наслідки
3.1. Причини повстань
3.2. Вимоги повсталих
3.3. Рушійні сили народних рухів
3.4. Наслідки повстань
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. «Актом проголошення незалежності України», прийнятому її Верховною Радою 24 серпня 1991 року - проголошено незалежність України та створення самостійної української держави - України. Ця вікопам’ятна подія надзвичайно збудили національну свідомість, інтерес до рідної історії і національної державності. Тому сьогодні історія нашої державності стає першорядною, актуальною і значимою.

Утворення козацької держави – Гетьманщини – стало новим етапом  розвитку нашої тисячолітньої державної історії. Гетьманська козацька держава, яка з’явилася  на території Наддніпрянщини – в центрі нашої етнічної території, де ще в ІХ-ХІІ ст. відбувалося творення східнослов’янської держави (Київської Русі) – була прямим продовженням Київської державної традиції [2, с.54].

Визначальним явищем української історії XVI- XVII ст. став процес утворення і розвитку козацтва у двох його формах: козацтва на «волості», у тому числі реєстрового і запорізького. Утворення Запорізької Січі та козацького військово-територіального устрою на Наддніпрянщині в другій половині XVI – 10-20-х рр.. XVII ст. й означало закладення підвалин майбутньої державності. «Козацтво на Україні, - писав М.Грушевський, - набуло широкого розвитку і, склавшись зрештою у певний суспільний клас, в особливий інститут, з побутового явища… стало представником національних інтересів свого народу і взяло на себе «державне будівництво України».

Визволення від панування Речі Посполітої стало для українського народу на початку XVII ст. історічною необхідністю, визначальною умовою його національного існування. Боротьба за визволення набула в 20-30-х роках XVII ст. характеру всенародного руху, в ході якого висунулися народні герої, проводирі козацьких повстань: Петро Сагайдачний, Марко Жмайло, Тарас Федорович (Трясило), Павло Буг (Павлюк), Яків Острянин (Остряниця), Дмитро Гуня. Ці повстання, пойняті прагненням українського народу до самовизначення, досягли своєї кульмінації в ході Великого повстання 1648-1657 рр. під проводом гетьмана Богдана Хмельницького, яке вилилось у справді всенародну боротьбу проти іноземного панування [1, с.112].

Предмет дослідження - причини та передумови Національно-визвольної війни українського народу другої половини ХVІІ ст.

Об’єкт дослідження - документи та матеріали, які характеризують причини та передумови Національно-визвольної війни українського народу другої половини ХVІІ ст., дають інформацію козацько-селянські повстання та Запорозьку Січ.

Мета роботи - на основі вивчення та аналізу різноманітних джерел, спеціальної літератури, дослідити історичні передумови виникнення Національно-визвольної війни, зробити екскурс по козацько-селянських повстаннях 20-30-х років ХVII ст. та вивчити їх наслідки.

Завдання: 

 1. Визначити причини Національно-визвольної війни у розрізі політичного, соціального та релігійного спрямування.
 2. Розглянути внутрішні процеси на Запорозькій Січі та політику Польщі щодо неї напередодні Визвольної війни.
 3. Здійснити аналіз причин та наслідків основних козацько-селянських повстань 20-30-х років ХVII ст.

Методи дослідження. Методологічною основою роботи є принцип історизму. Методика дослідження охоплює методи аналізу й синтезу, історико-генетичний, історико-порівняльний, сходження від абстрактного до конкретного і навпаки. 

Наукова новизна дослідження. Прослідковано взаємовпливи російської, української та польської історіографій. Проаналізовано та узагальнено літературні джерела, щодо причин козацько-селянських повстань 20-30-х років ХVII ст.

Хронологічні межі дослідження. 1569-1648 рр. - період перебування основної частини українських етнічних земель у складі Речі Посполитої (від часу її утворення до початку визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст.).

Територіальні межі дослідження - українські землі, що перебували у 1569-1648 рр. у складі Речі Посполитої (Волинь, Холмщина, Підляшшя, Галичина, Поділля, Київщина, Брацлавщина, Чернігівщина).

Історіографія та характеристика джерел. Основу джерельної бази курсової роботи склали опубліковані збірники документів і матеріалів, які висвітлюють різні аспекти досліджуваної проблеми. Так, важке становище українського селянства в умовах феодального поневолення, різні форми його соціального опору ілюструють документи, вміщені у збірнику "Селянський рух на Україні 1569-1647 рр." [41]. Хід козацько-селянських повстань в ХVІ - 1 половині  ХVІІ ст. висвітлюють документи збірників: "Воссоединение Украины с Россией" [11], "Документи з російських архівів з історії України" [18], "Україна перед визвольною війною 1648-1654 рр." [48].

Документи, вміщені у цих збірниках, умовно можна поділити на такі групи: 

 • документи, створені в канцеляріях судово-адміністративних установ. Це -  скарги власників на державців з приводу вчинення за час оренди маєтків зловживань; на ін. шляхтичів за невидачу селян-втікачів; на селян за різні прояви протесту, за виключення підданих; судові позови; декрети, апеляції різного змісту;
 • матеріали сеймового походження; конституції вольних сеймів, промови, постанови;
 • листи польських коронних гетьманів, інших воєнних начальників, листи і універсали козацьких ватажків, військові реляції, звіти польських комісарів;
 • документи, що вийшли з королівської канцелярії. Це декрети, листи, мандати по скаргах селян королівщини; універсали;
 • фіскальні документи - витяги з поборних реєстрів та люстрацій з відомостями про масштаби міграції населення.

Основними авторами, праці яких обрано для аналізу, що висвітлюють предмет дослідження є:

1. Абросимова С. В. Українське козацтво: Мала енциклопедія / С. В. Абросимова, П. Г. Александров, В.М. Андрєєв [1]. Розглянуто обставини виникнення та становлення козацтва, його роль в історії України. Проаналізовано громадський устрій, військове мистецтво, судочинство, господарську діяльність, побут, звичаї, духовність, міжнародні контакти українського козацтва. 

2. Історія України в особах: Козаччина / В. М. Горобець, О. І. Гуржій, В. М. Матях та ін. [21]. Книга містить інформацію про державних, громадських, церковних та культурних діячів України середини XVII - XVIII ст. Висвітлено героїчну боротьбу українського народу за своє соціальне й національне визволення, за незалежність.

3. Коваленко С. Опис козацької України 1649-го року: Довідник / С. Коваленко, О. Пукач [27]. У довіднику нові факти про Україну доби Хмельниччини, що дозволяють зробити висновок, що вони були високоорганізованою державою. Охарактеризовано козацькі полки, створені у 1648 р. Вміщено покажчики місць, осіб та подій за даний період.

4. Сушинський Б. І. Козацькі вожді України: Історія України в образах її вождів та полководців XV - XIX ст. [44, 45]. Наведено історико-літературні дані про відомих і маловідомих військових діячів України. Проаналізовано військову та політичну ситуації, у яких їм доводилося діяти.

5. Щербак В. О. Українське козацтво: формування соціального стану. Друга половина XV - середина XVII ст. [53]. У виданні розкрито проблеми формування українського козацтва як соціального стану. Проаналізовано правові, економічні та духовні основи становлення козацької верстви. Конкретизовано етнічний склад та чисельність козацтва напередодні Національно-визвольної війни.

6. Яворницький Д. І. Із української старовини [54]. Книга розповідає про сторінки історії нашої Батьківщини, освячені героїчними подвигами козацтва. Матеріали видання органічно доповнюють малюнки друзів-однодумців автора - живописця-баталіста Миколи Самокиша і майстера пейзажу та історичної картини Сергія Васильківського.

Практичне значення роботи. Матеріали дослідження можуть бути використані при висвітленні даної теми на уроках історії в школі, для більш детального вивчення проблеми в межах вузівського курсу історії України, у краєзнавчій роботі.

Структура роботи. Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури. Обсяг курсової роботи 45 сторінок, список використаних джерел включає 55 найменувань, у роботі 6 рисунків.

 

Список використаних джерел: 
 1. Абросимова С. В. Українське козацтво: Мала енциклопедія / С. В. Абросимова, П. Г. Александров, В. М. Андрєєв. - Запоріжжя: Прем'єр, 2002. - 568 с. 
 2. Антонович В. Б. Коротка історія Козаччини / Передм. І. І. Глизя. - К. : Україна, 2004. - 304 с. 
 3. Антонович В. Коротка історія козаччини. - Київ: Україна, 1991. – 158 с. 
 4. Антонович В. Про козацькі часи на Україні. - Київ: Видавництво художньої літератури. “Дніпро”, 1991. – 238 с. 
 5. Апанович О. Розповіді про запорізьких козаків. –Київ: Видавництво художньої літератури «Дніпро», 1991. – 334 с. 
 6. Баранович А. И. Украина накануне освободительной войны середины XVII века (Социально-экономические предпосылки войны). – Москва: Изд-во АН УССР, 1959. - 209 с. 
 7. Бойко О. Д. Історія України. - К. : Академія, 2002. - С. 140-141. 
 8. Бойко І. Селянство України в 2 половині XVI ст. – 1 половині XVIІ ст. – Київ: Вид-во АН УРСР, 1963. – 332 с. 
 9. Боплан Г. Левассер Описание Украины от пределов Московии до границ Трансильвании, составленное Гельомом Левассер де Бопланом. – Київ, 1901. – 37 с. 
 10. Верстюк В. Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення: Хронологічний довідник / В. Ф. Верстюк, О. М. Дзюба. – Київ: Наукова думка, 1995. – 688 с. 
 11. Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы в 3-х томах. – т. 1, 1985. – 302 с. 
 12. Гарасимович В. Матеріали до історії козаччини XVIІ віку. – Львів, 1994. – 153 с. 
 13. Голобуцький В. А. Запорізьке козацтво. – Київ: Вища школа, 1994. – 539 с. 
 14. Грушевський М. С. Історія України-Руси в 11 томах, 12 книгах. – Київ: Наукова думка, 1991. 
 15. Грушевський М. С. Ілюстрована історія України. – Київ: Левада, 1999. – 696 с. 
 16. Гурбик А. Аграрна реформа в Україні XVI ст. – Київ: Інститут історії України НАНУ, 1997. – 64 с. 
 17. Гуслистий К. Нариси з історії України. Вип. ІІІ. Визвольна боротьба українського народу проти шляхетської Польщі в 2 пол. XVI ст. і в 1 пол. XVIІ ст. – Київ: Вид-во АН УРСР, 1941. – 187 с. 
 18. Документи з російських архівів з історії України. т. 1. Документи до історії запорізького козацтва 1613 – 1620 рр. – Львів, 1991. – 442 с. 
 19. Дорошенко Д. Нарис історії України в 2-х томах. Київ: Глобус, 1991. – 238 с. 
 20. Історія України / ред. Ю. Зайцев. – Львів: Світ, 1996. – 488 с. 
 21. Історія України в особах: Козаччина / В. М. Горобець, О. І. Гуржій, В. М. Матях та ін. - К. : Україна, 2000. - 302 с. 
 22. Історія УРСР у 8 т. , 10 кн. – Наукова думка, 1979. – т. 1. – 343 с. 
 23. Історія України. Курс лекцій. т. 1. Від найдавніших часів до кінця ХІХ ст. – Київ: Либідь, 1991. – 570 с. 
 24. Історія України: нове бачення: у 2 т. – Київ: Україна, 1995. – 496 с. 
 25. Історія УРСР в 10 т. , т. 2. – Київ: Наукова думка, 1995. – 496 с. 
 26. Кіку І. О. Актові книги 1638 – 1648 рр. як джерела з історії селянства Волині // Архіви України – 1986. – №2. – С. 67-70. 
 27. Коваленко С. Опис козацької України 1649-го року: Довідник / С. Коваленко, О. Пукач. - К. : Просвіта, 2004. - 152 с. 
 28. Коли земля стогнала. 2 пол. XVI – 1 пол. XVIІ ст. / В. О. Щербак. – Київ: Україна, 1995. – 432 с.
 29. Крип’якевич І. Б. Хмельницький. – Київ: Вид-во АН УРСР, 1954. – 535 с. 
 30. Крип’якевич І. Історія України. – Львів: Світ, 1992. – 556 с. 
 31. Легкий В. И. Крестьяне Украины в начальный период освободительной войны 1648 – 1654 гг. – Львов: Изд-во АН Ленингр. у-та, 1959. – 175 с. 
 32. Леп’явко С. А. Козацькі війни кінця XVI ст. в Україні. – Чернігів: Сіверська думка, 1996. – 286 с. 
 33. Леп’явко С. А. Шляхетська анархія і становище селян Волині в к. XVI ст. // Минуле і сучасне Волині. – Луцьк, 1989. – С. 151-154. 
 34. Марочкін В. К. Антифеодальний і визвольний рух на Україні в 1 чв. XVIІ ст. – Київ: Вища школа, 1989. – 111 с. 
 35. Між двох вогнів: 2 пол. XVI – 1 пол. XVIІ ст. / І. О. Ворончук. – Київ: Україна, 1996. – 413 с. 
 36. Мишко Д. І. Северин Наливайко. – Київ: Вища школа, 1962. – 120 с. 
 37. Полонська-Василенко Н. Історія України у 2 т. , т. 1. До середини XVIІ ст. Київ: Либідь, 1995. – 672 с. 
 38. Поршнев Б. Ф. Феодализм и народные массы. – Москва, 1964. - С. 510-511.
 39. Рибалка І. Історія України. Дорадянський період. Київ: Вища школа, 1991. – 607 с. 
 40. Сас П. М. Історія України. XVI–XVIII ст. - Львів: Дивосвіт, 2001. - С. 58. 
 41. Селянський рух на Україні 1569 – 1647рр. Збірник документів і матеріалів. Київ: Наукова думка, 1990. – 534 с. 
 42. Смолій, Степанков С. Українська національна революція XVIІ ст. (1648 – 1676). – Київ: Альтернатива, 1999. 
 43. Субтельний О. Україна: історія. – Київ: Либідь, 1993. – 720 с. 
 44. Сушинський Б. І. Козацькі вожді України: Історія України в образах її вождів та полководців XV - XIX ст: Іст. есе: У 2-х т. Т. 1. - 2-е вид. , доповн. - О. : ВМВ, 2004. - 592 с. 
 45. Сушинський Б. І. Козацькі вожді України: Історія України в образах її вождів та полководців XV - XIX ст. : Іст. есе: У 2-х т. Т. 2. - 2-е вид. , доповн. - О. : ВМВ, 2004. - 584 с. - (Козацька Україна). 
 46. Ткачук А. П. Структура комплексу документальних матеріалів по вивченню історії селянських рухів на Волині в 2 пол. XVI – 1 пол. XVIІ ст. // Минуле і сучасне Волині: Проблеми джерелознавства. – Луцьк, 1994. – С. 76-78. 
 47. Ткачук А. П. Роль Волині у козацько-селянських повстаннях XVI – XVIІ ст. // Велика Волинь: Минуле і сучасне. – Житомир, 1993. – С. 34-36. 
 48. Україна перед визвольною війною 1648-1654 рр. Збірка документів. – Київ: Вид-во АН УРСР, 1946. – 256 с. 
 49. Феодалізм на Україні: Збірник наукових праць / Смолій. Київ: Наукова думка, 1990. – С. 193. 
 50. Шевальє П. Історія війни козаків проти Польщі. – Київ: Томіріс, 1993. - 224 с. 
 51. Щербак В. О. Антифеодальні рухи на Україні напередодні визвольної війни 1648 – 1654 рр. Київ, 1975. 
 52. Щербак В. О. Антифеодальна боротьба народних мас Волині в 40-х рр. XVIІ ст. – Луцьк, 1998. – ч. 1. – С. 163. 
 53. Щербак В. О. Українське козацтво: формування соціального стану. Друга половина XV - середина XVII ст. - К. : Академія, 2000. - 295 с. 
 54. Яворницький Д. І. Із української старовини: Наук. -худож. кн. : Для серед. та ст. шк. віку / Пер. с рос. Ю. О. Іванченка; Мал. М. С. Самокиша та С. І. Васильківського. - К. : Веселка, 2001. - 176 с. 
 55. Яковенко Н. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні ХVІ-ХVІІ ст. – К. , 2002. 
9024
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).