Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Причини виникнення відхилень у особистісному розвитку дітей дошкільного віку

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
49
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Причини виникнення відхилень у особистісному розвитку дітей дошкільного віку
1.1. Загальна характеристика особистості
1.2. Особливості особистісного розвитку у дошкільному віці
1.3. Причини відхилень у особистісному розвитку дітей дошкільного віку
2. Дослідження рівня самооцінки дітей дошкільного віку
2.1. Організація і методики дослідження
2.2. Інтерпретація і аналіз отриманих результатів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Сьогодні в україні, зважаючи на швидкий темп розвитку сучасного життя, все більше уваги повинно приділятися майбутньому поколінню, його здібностям і вмінням, моральним та іншим якостям. Всі ці характеристики закладаються на ранньому етапі розвитку особистості, у середньому і старшому дошкільному віці, тому нагальною є проблема вивчення формування самооцінки у розвитку дошкільнят, причин відхилень в особистісному розвитку та шляхів їх профілактики.

Проблема особливостей розвитку особистісної сфери дітей є актуальною як у теоретичному, так і суто прикладному аспектах (І.Д. Бех, О.В. Запорожець, О.І. Кульчицька, Я.З. Неверович та інші). Розкриття психологічних механізмів, які детермінують розвиток особистісної сфери, ускладнюється багатьма факторами. Порівняльний аналіз різних досліджень (І.Г. Головська, І.С. Кон, Т.М. Чебикіна та інші) дозволяє констатувати небажані тенденції, які спостерігаються в розвитку сучасних дітей. Це поступове збільшення кількості дітей, в яких виявляється підвищення фрустрації, емоційної напруги, депресивності, розладу в адекватності самооцінки тощо. З-поміж факторів, що негативно впливають на розвиток емоційної сфери, за даними вчених (Т.П.Вісковатова, О.І. Кульчицька, В.С. Мухіна та інші), можна відзначити екологічні, техногенні та соціально–психологічні умови життєдіяльності дитини. Водночас недостатнє визначення впливу різних соціально-психологічних факторів виховання дітей на розвиток їх емоційної сфери суттєво ускладнює процес пошуку засобів профілактики і корекції небажаних проявів у ній. При цьому часто недостатня увага звертається на формування адекватного рівня самооцінки дошкільників, причин відхилення у самооцінці дітей, аналізу впливу дитячо-батьківських взаємин на цей процес.

Мета роботи полягає в теоретико-експериментальному уточненні сутності і механізмів особистісного розвитку дітей дошкільного віку, визначенні їх особливостей розвитку залежно від соціально-психологічних умов виховання; вивченні впливу батьківсько-дитячих взаємин на процес особистісного розвитку дітей. 

Об’єкт дослідження – формування самооцінки дітей дошкільного віку.

Предмет дослідження - особливості і причини виникнення відхилень у формуванні самооцінки дітей дошкільного віку.

Відповідно до об’єкта і предмета дослідження нами було визначено наступні завдання:

 • дати загальну характеристику структури і розвитку особистості;
 • встановити особливості особистісного розвитку у дошкільному віці;
 • визначити причини відхилень у особистісному розвитку дітей дошкільного віку;
 • дослідити рівень самооцінки дітей дошкільного віку на прикладі групи дитячого садка.

Методи дослідження: у процесі виконання курсової роботи нами було використано методи аналізу наукової літератури з проблеми розвитку особистісної сфери дітей дошкільного віку; спостереження, тестування, констатуючий експеримент і обробка експериментальних даних. Достовірність результатів дослідження обумовлена використанням комплексу методик, які адекватні об’єкту, предмету, меті та завданням дослідження, якісним та кількісним аналізом фактів, результатами порівняння результатів, отриманих за різними методиками.

Базою дослідження виступила старша група № 3 дошкільного навчального закладу № 31 загальноосвітнього розвитку комбінованого типу м. Рівне. Вибірка склала 16 дітей, 10 хлопчиків і 6 дівчаток

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів,, висновків, списку використаних джерел і додатків. Повний обсяг роботи складає 50 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Адлер А.  Понять пророду человека. – СПб.: Академический проект, 2000. – 256 с.
 2. Азбука нравственного воспитания: Пособие для учителя/Под ред. И. А. Каирова и О. С. Богдановой. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Просвещение, 1979. – 330 с.
 3. Боришевський М.Й. Моральні переконання та їх формування у дітей. – К.: Рад. школа. 1979. – 48 с.
 4. Бурменская Г.В., Карабанова О.А., Лидерс А.Г. Возрастно-психологическое консультирование. Проблемы психологического консультирования детей.- М.:МГУ, 1990. – 289 с.
 5. Волков Б. Ф., Волкова Н. В. Методы изучения психики ребенка. - М., 1994. – 188 с.
 6. Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников / Под ред. Виноградовой А.М. – М.: Просвещение, 1989. – 96 с.          
 7. Гилъяшева И. Н., Игнатьева Н. Д. Методика исследования межличностных отношений ребенка: Методическое пособие. - М.: Фолиум, 1994. – 206 с.
 8. Запорожец А.В. Об эмоциях и их развитии у ребенка. Развитие социальных эмоций у детей дошк.возраста. – М.: Педагогика, 1986. –216 с.
 9. Захаров А.И. Как предупредить отклонения в поведении ребенка. – М.: Просвещение, 1986. – 128 с.
 10. Клюева Н. В., Касаткина Ю. В. Учим детей общению. Характер, коммуникабельность: Популярное издание для родителей и педагогов. Ярославль: Академия развития, 1996. – 46 с.
 11. Ключникова Г. А. Методика изучения самооценки школьников//Вопросы психологии. - 1984. - № 1. - С. 111-113.
 12. Кононко О.Л. Психологічні основи особистісного становлення дошкільника (Системний підхід). – К.: Стилос, 2000. – 336 с.
 13. Косарєва О.І. Вплив дитячо-батьківських взаємин на формування самосвідомості дошкільника // Рівненський державний гуманітарний університет. – 2007. – 16 с.
 14. Леонгард К. Акцентуированные личности : Пер.с нем. – К.: Вища школа, 1981. – 392 с. 
 15. Люблінська Г.О. Дитяча психологія. – К.: Вища школа, 1974. – 355 с.
 16. Немов Р. С. Психология: Учеб. для студ. пед. вузов: В 3 кн. Кн. 3. – 640 с.
 17. Овчарова Р.В. Практическая психология образования:Учеб. Пособие для студ. Психол. Фак. Университетов. -  М.:Изд. Центр «Академия», 2003. – 366 с.
 18. Основы психологии: Практикум / ред.-сост. Л.Д.Столяренко. – Ростов-на-Дону, Феникс, 2005. – 402 с.
 19. Помінамська Т.І. Моральне виховання дошкільників. – К.: Вища школа, 1993. – 111 с.
 20. Психодіагностика \ Упорядник Л. Терлецька, О.Главник.- Шкільний світ, 2002. – 264 с.
 21. Психологическая диагностика детей и подростков\ Под ред. К.М.Гуревича, Е.М.Борисовой.-М., 1995. – 233 с.
 22. Стельмахович М.Г. Українська родинна педагогіка. – Навч.пос. – К.: ІСДО, 1996. – 288 с.
 23. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. – М.: Республика, 1994. – 446 с.
 24. Цукерман Г. А. Психология саморазвития. - Рига: ПЦ «Эксперимент», 1995. – 90 с.
 25. Шмаков С. А., Безбородова Н. И. От игры к самовоспитанию: Сборник игр-коррекций. М., 1995. – 108 с.
 26. Экспериментальная педагогическая психология и психодиагностика. - М., 1995. – 180 с.
 27. Яшина Н. Ю. Изучение особенностей нравственного развития младших школьников. Диагностические методики: Методическое пособие для учителей начальных классов. - Н. Новгород: Вектор-ТиС, 2002. – 169 с.
6722
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).