Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Придніпровський соціально-економічний район

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
37
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичне обгрунтування соціально-економічного районування
1.1. Сутність економічного району та об'єктивний характер його формування
1.2. Основні районоутворюючі фактори
1.3. Принципи і критерії виділення великих економічних районів
1.4. Ієрархія економічних районів, їх основні типи
2. Характеристика Придніпровського соціально-економічного району
2.1. Географічні умови
2.2. Склад населення
2.3. Промисловість і енергетика району
2.4. Сільське господарство
2.5. Транспортна система
2.6. Характеристика проблем і перспектив розвитку району
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку економіки українське господарство характеризується помітними змінами у галузевій структурі виробництва і розміщенні продуктивних сил, розселенні населення і розвитку міст, у переорієнтації переважно російськонаправлених зв’язків на внутрішні і європейські. Посилюється увага до збалансованості розв’язання цілого ряду нових наукових і прикладних проблем, серед яких одне з центральних місць займає проблема вдосконалення адміністративно-територіального устрою та економічного районування.

Актуальність обгрунтованого розв’язання проблеми ефективної регіоналізації зростає, насамперед, у зв’язку з необхідністю звільнитися від нашарування екстенсивних ланок територіального управліня, підвищити його ефективність. Слід враховувати, що адміністративно-територіальний устрій і економічне районування України досить давно не переглядалися і у ряді випадків створюють певні труднощі для територіального прогнозування і дієвого управління на регіональному рівні. 

З точки зору регіонального поділу України Придніпровський соціально-економічний район слід вважати одним з найважливіших, оскільки у ньому зосереджена практично вся металургійна баз країни, однак на сьогодні різко загострюється проблема застарілості виробничих потужностей, оскільки у часи СРСР район входив до складу Донецько-Придніпровського економічного району і, порівняно з іншими, фінансувався пріоритетно.

До складу Придніпровського соціально-економічного району входять Дніпропетровська і Запорізька області, сумарна площа яких складає 59,1 тис. км2, а населення становить 5929,8 тис. чол., у районі залягає багато корисних копалин, сформована потужна інфраструктура їх видобутку і переробки, відзначається високий рівень динаміки розвитку машинобудівної і хімічної галузей, що робить район одним з найбільш привабливих як для державного, так і для приватного інвестування.

Мета дослідження – з’ясувати принципи і особливості економіко-географічного районування і охарактеризувати природно-ресурсний, демографічний і господарський потенціал Придніпровського соціально-економічного району.

Об’єкт дослідження - Придніпровський соціально-економічний район.

Предмет дослідження – природні умови і господарський комплекс Придніпровського соціально-економічного району.

Завдання дослідження:

1) дати теоретичне обгрунтування соціально-економічного районування;

2) описати географічні умови Придніпровського соціально-економічного району;

3) охарактеризувати склад населення району;

4) оцінити стан промисловості і енергетики району;

5) проаналізувати систему сільського господарства раойну;

6) дати характеристику транспортної системи району;

7) провести аналіз проблем і перспектив розвитку району.

Джерельна база дослідження. Питання ресурсного і економічного потенціалу соціально-економічних районів України висвітлюються у роботах Горленко І.О., Тарангул Л.Л., Данилишиної Б.М., Жука М.В., Круль В.П, Іщука С.І. , Ковтонюка М.О., Петриги М.О. Качана Є.П.,  Ковалевського В.В., Михайлюка О.Л., Семенова В.Ф. та ін. Теоретичні аспекти економіко-географічного районування України висвітлюють такі автори, як Пістун М.Д., Жупанський Я., Пушкара І., Іванух Р.А., Чук Л.Г., Поповкін В.Н., та ін. Статистичні дані щодо розвитку окремих регіонів України містяться у офіційних державних виданнях «Статистичний щорічник України» (2006) та «Україна в цифрах у 2006 році».

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків, загальний обсяг роботи складає 37 аркушів.

 

Список використаних джерел: 
 1. Агропромислове виробництво України (1990-1997). – К.: ІАЕ УААН, 1997. – 436 с.
 2. Адміністративно-територіальний устрій України крізь призму інтересів Регіонів та держави: Тези допов. міжреґіон. конф. «Регіони в незалежній Україні: пошук стратегії оптимального розвитку». Харків, 2004. – Харків, 2004. – С. 5-6. 
 3. Географічна енциклопедія України. – К.: Українська енциклопедія. – Т.1. – 1989; Т.2. – 1990; Т.3. – 1993.
 4. Горленко І.О. Економічні райони України – К.: Наукова думка, 1999. – 312 с.
 5. Горленко І.О., Тарангул Л.Л. Економічні райони України. – К., 1999. – 205 с.
 6. Данилишина Б.М. Продуктивні сили економічних районів України – К.: КНЕУ, 2000. – 276 с.
 7. Економічна і соціальна географія / за ред. М.Д. Пістуна. – К., 1995. – 144 с.
 8. Економічна і соціальна географія України (матеріали для практичних і семінарських занять та вказівки до їх виконання) / за ред. проф. Я. Жупанського і доц. І. Пушкара. - Тернопіль: Астон, 1998. - 319 с.
 9. Жук М.В., Круль В.П. Розміщення продуктивних сил і економіка регіонів України. К.: Кондор. – 2004. – 510 с.
 10. Заставний Ф.Д. Географія України. – Львів: Світ, 1994. – 472 с. 
 11. Іванух Р.А., Чук Л.Г. Економічна політика держави і проблеми розвитку продуктивних сил // Регіональна економіка. – Львів, 1998. – №3. – С.22-30.
 12. Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил (теоретико-методологічні основи). – К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997. – 88 с.
 13. Іщук С.І. Територіально-виробничі комплекси й економічне районування (методологія, теорія). – К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1996. – 244 с. 
 14. Коротун І.М., Коротун Л.К., Коротун С.І. Природні умови та ресурси України: Навчальний посібник. – Рівне: УДАВГ, 1997. – 175 с.
 15. Коротун І.М., Коротун Л.К., Коротун С.І. Розміщення продуктивних сил України. – Рівне: Видавництво УДАВГ, 1997. – 420 с.
 16. Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії. – К.: Вища школа, 1996. – 232 с. 
 17. Поповкін В.А., Каметенко А.П., Родинна В.О. Аванпроект економічного районування України. – К., 1994. – 90 с. 
 18. Поповкін В.Н. Регіонально-цілісний підхід в економіці. – К.: Наук. думка, 1993. – 210 с.
 19. Промышленный комплекс Киевского Приднепровья / отв. ред. И.А. Горленко. – К.: Наук. думка, 1988. – 25 с.
 20. Регіональна політика України / під ред. Н.Г. Курдюкової. – К.: Наук. думка, 1995. – 206 с.
 21. Регіони України у розрізі демографічних проблем / під редакцією А.А. Вишевського. – К.: Лібра, 2005. – 138 с.
 22. Регіональна політика України: наукові основи, методи, механізми: У 3-х частинах. – Львів, 1998. – 1366 с.
 23. Розміщення продуктивних сил України: Підручник / М.О. Ковтонюк, М.О. Петрига та ін. / За редакцією Є.П. Качана. – К.: Вища школа, 1997. – 375 с.
 24. Розміщення продуктивних сил України: підручник за ред Є.П. Качана – Київ, 2001. – 489 с.
 25. Розміщення продуктивних сил: Навчальний посібник / В.В. Ковалевський, О.Л. Михайлюк, В.Ф. Семенов та ін. / За ред. В.В. Ковалевського, О.Л. Михайлюк. – К.: Либідь, 1996. – 368 с.
 26. Руденко В.П. Природно-ресурсний потенціал України. – К.: Либідь, 1994. –150 с.
 27. Соціально-економічні і екологічні проблеми розвитку адміністративних районів: У 3-х частинах. – Львів, 1997. – 697 с.
 28. Статистичний щорічник України за 2006 рік / Міністерство статистики України: Відповідальний за випуск В.В. Самченко. – К.: Техніка, 2007. – 646 с.
 29. Україна у цифрах у 2006 році: кор. стат. довід. / Міністерство статистики України / Відповідаль-ний за випуск В.В. Самченко – К.: Наукова думка, 2007. – 176 с.
 30. Шаблій О. Деякі питання методології і теорії макрореґіоналізації України // Вісн. Львів, ун-ту. Сер. геогр. – 1999. – Вип. 24. – С. 4. 
 31. Шаблій О.І. Соціально-економічна географія України. – Львів: Світ, 1994. – 606 с.
11599
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).