Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Примусові заход адміністративного попередження у діяльності публічної адміністрації

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Загальний огляд джерел за темою курсової роботи
2. Місце заходів адміністративного попередження серед заходів адміністративного примусу
3. Поняття та особливості заходів адміністративного попередження
4. Види заходів адміністративного попередження
4.1. Застосування заходів адміністративного попередження загального призначення
4.2. Застосування заходів адміністративного попередження при надзвичайних ситуаціях
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Необхідною умовою повноцінного життя суспільства є належний громадський порядок, тобто чітке і точне дотримання правил поведінки, встановлених для його членів і обов’язкових для них. Але у своїй діяльності держава не обмежується встановленням тільки обов’язків, а передбачає і систему юридичних гарантій, які мають забезпечувати їх здійснення. Серед гарантій такого забезпечення певна роль належить заходам адміністративно-примусового впливу, які в найзагальнішому вигляді є засобами цілеспрямованого впливу на свідомість та поведінку людини з метою спонукання її до певної, визначеної в правових нормах, поведінки.

Адміністративному попередженню належить важлива роль у забезпеченні законності, охороні громадського порядку. Заходи адміністративного впливу застосовуються багатьма органами до широкого кола суб’єктів; адміністративне законодавство, яке регулює цю діяльність, включає акти, прийняті різними органами державної влади. Виходячи з цього, проблема забезпечення законності адміністративного попередження є дуже актуальною. Її виникнення пов’язане з цілим комплексом правових та організаційних обставин: наявністю великої кількості належним чином несистематизованих та нормативно неврегульованих заходів адміністративного попередження та припинення, відсутністю єдиної практики їх застосування, широким колом уповноважених осіб правоохоронних, наглядово-контролюючих та інших органів, які застосовують зазначені заходи, частотою такого застосування, наявністю значних порушень та зловживань у цій сфері. 

Застосування будь-якого заходу адміністративного впливу повинне здійснюватися на відповідній правовій основі, тобто бути суворо регламентовано чинним законодавством і забезпечено комплексом юридичних гарантій. У зв'язку з цим дослідження застосування адміністра-тивного попередження набуває особливого змісту і актуальності.

Об'єкт дослідження - правовідносини, які виникають у процесі і після застосування заходів адміністративного попередження. 

Предмет дослідження - система юридичних гарантій та організаційно-правових способів застосування заходів адміністративного попередження.

Мета роботи – дослідити сутність, поняття і способи забезпечення законності застосування заходів адміністративного попередження як різновиду адміністративного примусу. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є сукупність методів і прийомів наукового пізнання, застосування яких обу-мовлюється системним підходом, що включає: логіко-семантичний, порів-няльно-правовий, системно-структурний методи, метод документального аналізу та інші.

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, чотири розділи, висновки та список використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 29 сторінок. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Кодекс України про адміністративні правопорушення  від 07.12.1984 № 8073-X, редакція від 26.10.2014 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
 2. Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI, редакція від 01.04.2014 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4. rada.gov.ua/laws/show/5403-17
 3. Закон України «Про міліцію» від 20.12.1990 № 565-XII, редакція від 26.10.2014 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/565-12
 4. Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, затверджене Указом Президента України від 16.01.2013 №20/2013, редакція від 15.09.2013 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/20/2013#n22
 5. Адміністративне право України / Академічний курс за ред. О. Коломойця. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 576 с.
 6. Банк Р.О. Заходи адміністративного попередження як засіб забезпечення безпеки підприємницької діяльності в Україні / Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України: [Матеріали наукової конфренції]. - м. Донецьк, 25-26 жовтня 2013 р. - С. 83-87.
 7. Бахрах Д.Н. Административное право России. Учебник / Д.Н. Бахрах, 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Эксмо. 2010. – 608 с.
 8. Беззубов Д. О. Адміністративний примус в умовах сучасного державо-творення та його застосування правоохоронними органами: монографія / Д. О. Беззубов, В. О. Заросило, Н. В. Заросило, М. Г. Поліщук, А. М. По-доляка; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - Київ: Леся, 2014. - 207 c.
 9. Битяк Ю. П. Адміністративне право: підручник / Ю. П. Битяк, В. М. Га-ращук, В. В. Богуцький, І. В. Бойко, О. Т. Зима, В. В. Зуй, Л. П. Кова-ленко, І. М. Компанієць, Д. В. Лученко, Н. П. Матюхіна; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. - Х.: Право, 2010. - 624 c.
 10. Братков С.I. Класифікація заходів адміністративного примусу, що застосовуються міліцією / С.I. Братков // Науковий вісник Херсонського державного університету. - Випуск 2. - Том 3. - 2014. - С. 26-30.
 11. Виприцький А.О. Повноваження суб’єктів застосування адміністратив-ного примусу в умовах надзвичайного стану / А.О. Виприцький / Держава і право: збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Спец-випуск. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України – 2009. – С. 121-126.
 12. Галунько В. В. Адміністративне право України: підручник: [у 2 т.]. Т. 1. Загальне адміністративне право. Академічний курс / В. В. Галунько, 
 13. В. І. Олефір, Ю. В. Гридасов, А. А. Іванищук, С. О. Короєд; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини «Україна». - Херсон, 2013. - 393 c.
 14. Гук Б. М. Адміністративно-правове регулювання механізму примусових заходів виконавчого провадження / Б. М. Гук. – К., 2010. – 238 с.
 15. Дараганова Н. В. Адміністративне право України: навч. посіб. / Н. В. Дараганова; ВНЗ «Нац. акад. упр.». - К., 2013. - 271 c.
 16. Дубинський О. Ю. Заходи адміністративного примусу у діяльності Дер-жавної служби України з надзвичайних ситуацій: система та правові засади реалізації / О.Ю. Дубинський // Порівняльно-аналітичне право. - №3(2). - 2013. - С. 202-205.
 17. Жарий О. К. Властивості заходів адміністративного попередження / О. К. Жа-рий // Теорія і практика правознавства. - Випуск 1 (2). - 2012. - С. 161-169.
 18. Коваленко І. Загальні поняття адміністративного примусу та особливості його застосування міліцією / І. Коваленко // Історико-правовий часопис. - №2. - 2013. - С. 67-70.
 19. Коломоєць Т. Класифікація заходів адміністративно-правового примусу / Т. Коломієць // Право України. – 2003. – № 2. – С. 105-111.
 20. Куразов Ю.Х. Попередження в адміністративно-правовій доктрині: узагальнений аналіз тенденцій доктринальних досліджень / Ю.Х. Куразов // Митна справа. – 2012. – № 6(84), ч. ІІ, кн. 1. – С. 237-246.
 21. Курс адміністративного права України: підручник / В. К. Колпаков, 
 22. О. В. Кузьменко, І. Д. Пастух, О. Є. Користін, О. К. Волох; ред.: 
 23. В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко, І. Д. Пастух; Нац. акад. внутр. справ. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - К.: Юрінком Інтер, 2013. - 869 c.
 24. Настюк В. Я. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: підручник / В. Я. Настюк, Ю. П. Битяк, В. В. Богуцький, Н. П. Коваленко, І. М. Компанієць; ред.: В. Я. Настюк; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Х.: Право, 2013. - 471 c.
 25. Романів Н. І. Адміністративне право. Загальна частина: навч. посіб. у схемах, табл. та комент. / Н. І. Романів, К. М. Костовська, Ю. С. Назар; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л.: Світ, 2012. - 127 c.
 26. Троянський О.А. Адміністративно-запобіжні заходи як засіб забезпечення правопорядку в демократичній державі / О.А. Троянський // Управління адміністративно-політичною діяльністю у сфері захисту прав і свобод громадян та забезпечення правопорядку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 3-4 черв. 2011 р.) / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О.Ф. Долженкова. – Ч. 1. – Одеса: Вид-во ОЮІ НУВС, 2011. – С. 121-125.
 27. Фіночко Ф.Д. Еволюція поглядів щодо класифіка-ції адміністративного примусу / Ф.Д. Фіночко // Правовадержава Україна: проблеми, перспективи розвитку: тези доп. наук.-практ. конф. – X.: НУВС, 2011. – С. 138-139.
 28. Хорощак Н. В. Адміністративні стягнення за законодавством України: монографія / Н. В. Хорощак. – К.: Інст-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2010. – 172 с.
 29. Чабан В. П. Акти адміністративного попередження в діяльності міліції України / В. П. Чабан // Вісн. Акад. праці і соц. відносин Федер. профспілок України. - 2012. - № 1. - С. 89-95.
5509
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).