Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Принцип політехнізму на уроках трудового навчання

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
52
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади використання принципу політехнізму на уроках трудового навчання
1.1. Сутність понять «політехнічні основи» і «трудова підготовка»
1.2. Характеристика основ політехнічної трудової освіти
1.3. Використання політехнічних знань на уроках праці
2. Методичні підходи до використання принципу політехнізму при навчанні учнів молодших класів вишивці
2.1. Особливості організації роботи вчителя під час вивчення тем з вишивання у початкових класах
2.2. Проведення уроків за темою «Шиття і вишивка» з використанням принципів політехнічного навчання у 1-3 класах
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Прогрес будь-якої держави визначається науковою і трудовою підготовкою підростаючого покоління, здатного забезпечити розвиток науки, промисловості, сільського господарства. Всі школярі, які закінчують школу, повинні мати необхідні теоретичні і прикладні знання, загальні і практичні вміння, мати уявлення про основи сучасного виробництва, вміти орієнтуватися в навколишньому (багато в чому сьогодні технократичному та інформаційному) світі. Інакше кажучи, процес шкільної освіти повинен будуватися з ірахуванням реалізації принципу політехнізму в сучасних умовах. Важлива роль у цьому належить шкільному курсу трудового навчання.

Величезний вплив на політехнічна освіта справляє перманентна науково-технічна революція, яка розгортається в усьому світі і полягає в підвищенні технічного рівня виробництва за рахунок розвитку і вдосконалювання знарядь праці, технологічних процесів, процесів управління на основі досягнень науки, і, насамперед, трудових вмінь і технологій. Сучасні виробництва все більше потребують працівників з широким політехнічним кругозором, основи якого закладаються в школі.

Проблема політехнічної освіти  не нова для педагогіки, вона розроблялася Н. К. Крупською, П.П. Блонським, М.М. Пістраком, А.Г. Калашниковим, Н.К. Гончаровим, С.М. Шабаловим та іншими вченими. В останні десятиліття проведені дослідження, присвячені теоретико-методологічним аспектам політехнічної освіти , визначенню його організаційних форм (К.А. Іванович, І.Д. Звєрєв, М.Н. Скаткін, С.Г. Шаповаленко, Д.А. Епштейн), виявленню місця і ролі загальноосвітніх дисциплін і праці в політехнічній підготовці школярів (В.Г. Зубов, С.Я. Батишев), розкриттю функціонального характеру політехнічних знань (П.Р. Атутов). Великий внесок у розробку різних аспектів теорії змісту, методів, форм організації політехнічної освіти  внесений сучасними вченими В.А. Поляковим, Н..И. Бабкіним, А.П. Бєляєвою, Ю.К. Васильєвим, С.У. Калюгою, С.Н. Чистяковою). 

Об'єкт дослідження - процес трудового навчання і виховання учнів початкових класів.

Предмет дослідження – особливості, зміст і засоби використання принципу політехнізму у процесі проведення уроків трудового навчання з учнями молодших класів.

Мета дослідження - теоретично обгрунтувати та практично перевірити зміст, засоби, методи ефективного використання принципу політехнізму процесі навчальної трудової діяльності молодших школярів.

Об’єкт, предмет і мета дослідження обумовили його основні завдання:

 • проаналізувати сутність понять «політехнічні основи» і «трудова підготовка»;
 • дати характеристику основ політехнічної трудової освіти;
 • оцінити можливості використання політехнічних знань на уроках праці;
 • визначити особливості організації роботи вчителя під час вивчення тем з вишивання у початкових класах;
 • описати методику проведення уроків за темою «Шиття і вишивка» з використанням принципів політехнічного навчання у 1-3 класах.

Методи дослідження. Для розв'язання поставлених завдань застосовувався комплекс взаємопов'язаних методів, зокрема, вивчення праць педагогів, психологів, соціологів, офіційної документації, програм, підручників і методичних посібників; аналіз літератури з питань культури праці, програм 1-3 класів з трудового навчання; дослідно-експериментальна перевірка методики проведення занять з трудового навчання у 1-3 класах.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків і списку використаних джерел (36 найменувань), загальний обсяг роботи складає 52 сторінки.

 

Список використаних джерел: 
 1. Бондар В.І. Мета та завдання трудового виховання в допоміжній школі // Початкова школа. - №11. - 2006. - С. 45-47.
 2. Веремійчик І. М. Методика початкового навчання в початковій школі. – Тернопіль: Мальва-ОСО, 2004. – 276 с.
 3. Веремійчик І. М. Уроки трудового навчання в початкових класах: Посібник для вчителя. - К. : Педагогічна думка, 2003. - 112 с.
 4. Вержиковская Л.Г. Работа с бумагой и картоном в младших классах. - К.: Рад. школа, 1978. - 80 с.
 5. Вержиковська Л.Г. Засоби стимулювання формотворчої діяльності дітей дошкільного та молодшого шкільного віку // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (педагогічні науки). - Бердянськ: БДПУ, 2002. - №3. - С.128-134.
 6. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001. – 576 с.
 7. Галагузова М.А. Активизация творческой познавательной деятельности учащихся на уроках труда // Начальная школа. - № 7. - 1987. - С. 33-36.
 8. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 1995. – 237 с.
 9. Гурасова А.М. Вопросы методики трудового обучения в начальных классах. - М.: Педагогика, 1997. - 298 с.
 10. Даниленко Л. Розвивальне навчання в системі педагогічних інновацій // Завуч. – 2002. - №20-21. – с.60-66.
 11. Денисенко Л. І., Тименко В. П. Трудове навчання: підручник. - К.: Педагогічна думка, 2003. - 104 с.
 12. Дупак Н.В. Виховання культури праці молодших школярів у процесі навчальної трудової діяльності. - К., 1999. - 238 с.
 13. Колганова А.В. Трудовое обучение и воспитание младших школьников // Начальная школа. - № 4. - 2007. - с.75-78.
 14. Конышева Н.М. Трудовое обучения // Начальная школа. - № 4. - 1998. - С.12-13.
 15. Конышева Н.М. Формирование мировоззрения учащихся в курсе предмета трудового обучения // Начальная школа. - № 7. - 1996. - С. 13.
 16. Костенков П.П. Трудовое воспитание как педагогический процесс. - М.: Знание, 2002. - 194 с.
 17. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. – К.: Генеза. – 1989. - 186 с.
 18. Лында А.С. Методика трудового обучения. - М.: Просвещение, 1987. - 540 с.
 19. Майорова И.Г., Романова В.И. Дидактический материал по трудовому обучению. - М.: Просвещение, 1989. - 336 с.
 20. Маслов С.И. Оборудование уроков трудового обучения // Начальная школа. - №9. - 1990. - С.51.
 21. Маслов С.И. Развитие творческих возможностей младших школьников на уроках трудового обучения // Начальная школа. - №8. - 1989. - С.74.
 22.  Мойсеюк Н. Є. Педагогіка. Навч. посібник. 3.є видання, доповнене. – К.,2001. – 608 с.
 23. Навчання і виховання учнів 2 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2003. - 608 с.
 24. Навчання і виховання учнів 3 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2004. - 512 с.
 25. Навчання і виховання учнів 4 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2002. - 640 с.
 26. Попова В.В. Из опыта проведения уроки трудового обучения // Начальная школа. - № 4. - 2004. - С.44-47.
 27. Разумна Г. І. Підготовка майбутніх вчителів трудового навчання до естетичного виховання учнів основної школи. - Херсон, 2002. - 238 с.
 28. Савченко О.Я. Основні напрями реформування шкільної освіти // Шлях освіти. - 1998. - №1. - С.2-4.
 29. Трофанова М. П. Графічна підготовка молодших школярів у системі трудового навчання / Криворізький держ. педагогічний ун-т. - Кривий Ріг: Видавничий дім «Гарт», 2006. - 128 с.
 30. Трудове виховання учнів допоміжної школи / за ред. Тишковець О. Г. - К.: Радянська школа, 1984. - С. 6-16.
 31. Трудове навчання. Майстровиті руки: підручник / під ред. Веремійчик І. М. - К.: Педагогічна думка, 2003. - 244 с.
 32. Трудове навчання. Стежинка до майстерності: посібник / упор. Веремійчик І. М. - К.: Педагогічна думка, 2002. - 236 с.
 33. Фіцула Л.М. Педагогіка: Навч. посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – К.: Видавничий центр «Академія». 2000 р. – 544 с.
 34. Хорунжий В. І. Календарне планування з трудового навчання 1-4 класи. - Тернопіль: Підручники&Посібники, 2002. - 24 с.
 35. Шутяк В. Г. Методика трудового навчання в початкових класах: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Рівненський держ. гуманітарний ун-т. - Рівне, 2001. - 278 с.
 36. Ярошенко О.Г. Групова навчальна діяльність школярів: теорія і методика. К.: Либідь, 1997. – 219 с.
6735
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).