Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Принципи цивільного процесу

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
34
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
 1. Поняття, значення та види принципів
 2. Характеристика принципів, закріплених у Конституції України
 3. Характеристика принципів, закріплених законодавством про судочинство
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми роботи. На сучасному етапі розвитку суспільства постала необхідність перегляду та вдосконалення значної кількості існуючих уявлень про правові та наукові категорії. Це тим більш актуально, що розбудова в Україні демократичної, соціальної та правової держави потребує проведення конструктивного аналізу досягнень і прорахунків загальнотеоретичної юридичної науки та її подальшого розвитку на зовсім іншій, більш досконалій методологічній основі.

Зрозуміло, що діяльність науковців-правників з удосконалення юридичної науки та запровадження досягнень у цій сфері повинна починатись з аналізу основоположних джерел, керівних ідей усього права, тобто з принципів права України взагалі й окремих його галузей зокрема. З цього загального правила не є винятком і цивільне процесуальне право.

Принципи цивільного процесуального права формуються, що цілком зрозуміло, не ізольовано, а під впливом загальних принципів усієї правової системи держави. Проблема принципів цивільного процесуального права й досі носить суперечливий характер. 

Питання принципів цивільного процесуального права і на сьогодні викликає незмінний інтерес вчених-практиків, які займались чи займаються їх дослі-дженням. Значний внесок у дослідження принципів права, в тому числі й цивільного процесуального, зробили українські вчені, зокрема В. С. Андрушко [4], В. В. Комаров [8], А. М. Колодій [7], М. Й. Штефан [24], В. А. Кройтор [10] та інші.

Усі вони досліджували такі важливі питання, як сутність та поняття принципів права, виявлення їх змісту, співвідношення з іншими правовими категоріями, їх класифікація та інші проблеми, що однак не завершилося формуванням однозначних концептуальних поглядів на це правове явище. Тому виникає нагальна потреба у розробці нових концептуальних підходів до таких важливих питань, як основні ознаки, поняття і зокрема принципи цивільного процесуального права судочинства і правосуддя, їх класифікації та формування системи.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 25.01.2012: [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 № 1618-IV, редакція від 13.03.2012: [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
 3. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 № 2453-VI, редакція від 31.12.2011: [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http: //zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2453-17
 4. Андрушко А. В. Принцип диспозитивності цивільного процесуального права в Україні: монографія / А. В. Андрушко. - X.: Консум, 2006. - 180 с.
 5. Зейкан Я. П. Коментар Цивільного процесуального кодексу України / Я. П. Зейкан. – К.: Юридична практика, 2006. – 560 с.
 6. Кілічава Т. М. Цивільне процесуальне право / Т. М. Кілічава. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 352 с.
 7. Колодій А. М. Принципи права України: монографія / А. М. Колодій. - К.: Юрінком Інтер, 1998. - 208 с.
 8. Комаров В. В. Теоретичні та практичні проблеми реалізації Конституції України / В. В. Комаров // 36. тез доп. та наук. повід. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (29-30 червня 2006 p.). - X., 2006. - С. 191-196.
 9. Кравчук В. М. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України / В. М. Кравчук, О. І. Угриновська. – К.: Істина, 2006. – 944 с.
 10. Кройтор В. А. Система принципів цивільного процесуального права / В. А. Кройтор // Вісник ХНУВС. - 2008. - С. 15-22.
 11. Курс цивільного процесу: підручник / за ред. В. В. Комарова. - X.: Право, 2011. - 1351 с.
 12. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України. Станом на 01.11. 2010 г. / В. Е. Теліпко; Ред.: Ю. Д Притика. – К.: Центр учб. л-ри, 2011. – 695 с.
 13. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України / С.В. Ківалов, Ю.С. Червоний, В.О. Єрмолаєва, Г.С. Волосатий, О.М. Соломахіна. – К. ; О.: Юрінком Інтер, 2008. – 656 c.
 14. Проблеми теорії та практики цивільного судочинства: Монографія / В.В. Комаров, В.І. Тертишніков, В.В. Баранкова та ін.; За заг. ред. професора В.В. Комарова. – Х.: Харків юридичний, 2008. – 928 с.
 15. Ромовська З. В. Українське цивільне право. Загальна частина: академічний курс: Підручник / З. Ромовська. – 2-ге вид., допов. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. – 594 с.
 16. Тертишніков В. І. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / В. І. Тертишніков. – Х.: Видавець ФО-П Вапнярчук Н. М., 2007. – 576 с.
 17. Фурса С. Я. Цивільний процес України: Проблеми і перспективи: науково-практичний посібник / С. Я. Фурса, С. В. Щербак, О. І. Євтушенко. – К.: Видавець Фурса С. Я. ; КНТ, 2006. – 448 с.
 18. Фурса С.Я., Фурса Є.І., Щербак СВ. Цивільний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар: У 2 т. / За заг. ред. СЯ. Фурси. -К: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2010.  -  Т.1.  -  1044 с.
 19. Цивільне право України: у 2 кн. / О. В. Дзера (керівник авт. кол.) Д. В. Боброва, А. С. Довгет та ін.; за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – Кн. 1. – 720 с.
 20. Цивільний процес України: академічний курс: підручник / [Фурса С.Я., Фурса Є.І., Гетманцев О.В. та ін.]; ра ред. СЯ. Фурси. - К: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2009. - 848 с.
 21. Цивільний процес: наук.-практ. посіб. / В. І. Тертишніков. – Х.: ФІНН, 2009. – 256 с.
 22. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Бичкова С.С., Білоусов Ю.В., Бірюков І.А. та ін. // За заг. ред. С.С. Бичкової. - 2-е вид. - К: Атіка, 2010. - 896 с
 23. Чорнооченко С. І. Цивільний процес: навчальний посібник / С. І. Чорнооченко. -Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 472 с.
 24. Штефан М. Й. Цивільне процесуальне право України: Академічний курс: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / М. Й. Штефан. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2005. – 624 с.
4839
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).