Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Принципи нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
36
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
І. Загальна характеристика нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю України
1.1. Поняття та особливості нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства
1.2. Органи державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю 
ІІ. Основні принципи нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю
2.1. Поняття та класифікація принципів нагляду та контролю за дотри-манням трудового законодавства
2.2. Аналіз сутності та змісту принципів нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства України
ІІІ. Напрямки удосконалення нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства
3.1. Шляхи реформування державного управління у сфері контролю за дотриманням трудового законодавства
3.2. Основні напрямки удосконалення правового регулювання охорони праці в умовах ринкової економіки
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Перехід України до ринкових відносин, необхідність посилення захисту прав, свобод і законних інтересів найманих працівників викликає особливий науковий інтерес до проблем нагляду і контролю за трудовим законодавством України. Нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства спрямовані на забезпечення законності й дисципліни в процесі регулювання і реалізації трудових та тісно пов’язаних з ними відносин, попередження правопорушень та їх усунення. 

Розмаїття органів, служб та підрозділів, що здійснюють нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства України, постійне збільшення показників порушення трудових прав працівників обумовлюють необхідність спеціального дослідження низки питань, які торкаються: поняття й особливостей такого нагляду і контролю; цілей, завдань, функцій та повноважень органів нагляду і контролю; їх нормативно-правового забезпечення; предмету, об’єкту та суб’єктів нагляду за дотриманням законодавства про працю; принципів, форм та методів контролю в цій сфері. 

Поява нових організаційно-правових форм та соціальних інститутів, формування недержавної системи нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю підвищують значимість наукових досліджень загальнотеоретичних проблем в сфері захисту трудових прав працівників. Послідовність і комплексність реформування трудового законодавства залежатиме, передусім, від глибокого та всебічного аналізу, правильного розуміння та обґрунтування багатьох концептуальних засад формування та розвитку нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства.

Сформована за умов панування нормативістських підходів до права та його принципів теорія трудового права потребує нових ґрунтовних наукових досліджень, що зумовлює актуальність дослідження теоретичних позицій, які дозволять визначити правову природу нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю та його принципів.

Стан дослідження проблеми. Серед вітчизняних вчених окремі проблеми нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю досліджувались у працях представників науки трудового права і науки управління в галузі організації та діяльності контрольно-наглядових органів, зокрема, А.О. Замченко [16], І. В. Лагутіної [20], А.С. Мельника [21], О. Панасюк [24], Є.М. Поповича [27], Б. С. Стичинського [30] та інших.

Об'єкт дослідження - суспільні відносини в сфері нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства. 

Предмет дослідження - принципи нагляду і контролю за дотриманням законодавства про працю. 

Мета роботи – обґрунтування та визначенні правових дефініцій та підходів та щодо змісту та особливостей принципів нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю. 

Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання: 

 • дати загальну характеристику нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю України;
 • проаналізувати суть і значення основних принципів нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю;
 • визначити напрямки удосконалення нагляду та контролю за дотри-манням трудового законодавства.

Методи дослідження. У процесі виконання роботи використано загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання, зокрема, діалектичний, логіко-семантичний, системно-структурний, формально-логічний та інші.

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, два поширені розділи, висновки та список використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 37 сторінок. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, редакція від 02.03.2014: [Електронний ресурс]. - [режим доступу]. - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
 2. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII, редакція від 01.04.2014 [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/322-08
 3. Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII, редакція від 26.04.2014 [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/2694-12
 4. Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» від 08.02.1995 № 39/95-ВР, редакція від 02.03.2014 [Електронний ресурс]. - [режим доступу]. - http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/39/95-%D0%B2%D1%80
 5. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 № 4004-XII, редакція від 26.04.2014 [Електронний ресурс]. - [режим доступу]. - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4004-12
 6. Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96-ВР, редакція від 09.06.2013 [Електронний ресурс]. - [режим доступу]. - http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80
 7. Закон України «Про пожежну безпеку» від 17.12.1993 № 3745-XII від 01.07.2013, редакція від 26.04.2014 [Електронний ресурс]. - [режим доступу]. - http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3745-12
 8. Основи законодавства України про охорону здоров’я від 19.11.1992 № 2801-XII, редакція від 01.04.2014 [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2801-12
 9. Про впровадження заходів зі сприяння покращенню безпеки та здоров’я працівників на роботі: Директива Ради 89/391/ЄС від 12 червня 1989 р. // Official Journal L 134, 17/07/1989, P.0019-0021.
 10. Щодо зобов’язання роботодавця повідомляти працівників про умови, які застосовуються при укладенні угод працевлаштування або до трудових відносин: Директиви Ради № 91/533/ЄЕС від 14 жовтня 1991 року // Official Journal L106, 19/11/1991, P.005 - 0011.
 11. Про деякі аспекти організації робочого часу: Директиви Ради № 2003/88/ЄЕС від 4 листопада 2003 року // Official Journal L 242, 12/11/2003, P. 0029 - 0036.
 12. Про мінімальні вимоги щодо безпеки і охорони здоров’я в робочих зонах: Директиві Ради №89/654/ЄЕС ЄЕС від 30 листопада 1989 року // Official Journal L 206, 11/01/1990, P.0013 - 0020.
 13. Гончарова К. В. Держава та її органи як суб'єкти трудового права: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.05 / К. В. Гончарова; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2013. - 19 c.
 14. Долгіх Н. П. Трудове право: навч. посіб. / Н. П. Долгіх, В. П. Марущак; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. - О.: ОРІДУ НАДУ, 2011. - 195 c.
 15. Жернаков В. В. Трудове право: підручник / В. В. Жернаков, С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко, П. І. Жигалкін, П. А. Бущенко; ред.: В. В. Жернаков; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Х.: Право, 2012. - 494 c.
 16. Замченко А.О. Класифікація органів нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю / А.О. Замченко // Актуальні проблеми права: теорія і практика. – Луганськ – 2006. №8. – С.49-57.
 17. Замченко А.О. Нагляд та контроль за дотриманням законодавства про працю як гарантії захисту трудових прав працівників / А.О. Замченко // Наше право/ Our law. – 2006. – №3 (Ч.1). – С.102-107.
 18. Замченко А.О. Принципи нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю / А.О. Замченко // Соціально-захисна діяльність держави в умовах ринкових відносин. Матеріали науково-практичної конференції. м. Чернігів, 31 травня – 2 червня 2007 р. – Чернігів. – 2007. – С.203-207.
 19. Іншин М. І. Трудове право України: підручник / М. І. Іншин, В. І. Щербина. - Х.: Диса плюс, 2014. - 499 c.
 20. Лагутіна І. В. Державний нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю як форма захисту трудових прав працівників / І. В. Лагутіна // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. - 2005. - Вип. 30. - С. 388-393.
 21. Мельник А.С. Значення суб’єктів нагляду та контролю в сучасних умовах / А.С. Мельник // Актуальні проблеми права: теорія і практика: Збірник наукових праць. – Луганськ: Східноукраїнський національний ун-т імені Володимира Даля. – 2011. – № 19. – С. 365-373.
 22. Мельник А.С. Органи державної влади як суб’єкти нагляду та контролю за трудовим законодавством / А.С. Мельник // Актуальні проблеми права: теорія і практика: Збірник наукових праць. – Луганськ: Східноукраїнський національний ун-т імені Володимира Даля. – 2011. – № 20. – С. 345-350.
 23. Осійчук М. Державне управління у сфері контролю за дотриманням законодавства про працю: організаційно-правові засади і перспективи розвитку: монографія / М. Осійчук; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Акад. фін. упр. М-ва фінансів України. - К., 2009. - 224 c.
 24. Панасюк О. Контроль та нагляд як функція трудового права / О. Панасюк // Право України. - 2007. - N2. - С. 108-112.
 25. Перевалова Л. В. Трудове право: навч.-метод. посіб. для студ. екон. спец. ден. та заоч. форм навчання / Л. В. Перевалова, О. Є. Аврамова, О. В. Гаєвая; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". - Х.: НТУ "ХПІ", 2012. - 55 c.
 26. Подгорна Г. В. Щодо системної організації діяльності органів нагляду та контролюза дотриманням трудового законодавства / Г. В. Подгорна // Форум права. – 2010. –№ 4. – С. 731-735.
 27. Попович Є.М. Нагляд за дотриманням трудового законодавства / Є.М. Попович // Вісник прокуратури. – 2003.- №10. – С.20-25.
 28. Попович Є.М. Органи нагляду і контролю за дотриманням законодавства про працю / Є.М. Попович // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2003. - № 23. – С.311-316.
 29. Процевський В. О. Приватно-правове та публічно-правове регулювання соціально-трудових відносин: монографія / В. О. Процевський. - Х.: ХНАДУ, 2012. - 330 c.
 30. Стичинський Б. С. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / Б. С. Стичинський, І. В. Зуб, В. Г. Ротань. - 2-ге вид., доп. та переробл. - К.: А.С.К., 2000. - 1068 c.
709
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).