Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Принципи організаційної побудови банку. Особливості реорганізації структури банку

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
13
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
Вступ
1. Принципи організаційної побудови банку
2. Особливості реорганізації структури банку
Висновок
Список використаної літератури
 
Вступ
 
Управління в цілому та управління в банківській сфері зокрема є сьогодні одними з найбільш актуальних дисциплін в економічній науці. Це, в першу чергу, пов’язано зі значними якісними змінами в світовому господарстві, які зачіпили як роль банків так і банківської справи в економіці. Сьогодні практично жодний економічний процес не відбувається без активної участі банків.
Ефективне управління – життєва необхідність для кожного банку, для кожної країни, якщо вона хоче, щоб банківська система досягла своєї основної мети безперервного фунціонування фінансової галузі, кровоносної системи будь якої економіки. Але ефективний менеджмент банком неможливий без створення всередині нього такої організаційної структури та атмосфери, коли весь персонал зацікавлений в досягнені залагального успіху, відчуває свою особисту причетність до його перемог та поразок. Сьогодні успіх чи невдача в банківській діяльності багато в чому залежать від ефективної взаємодії усіх структурних ланок банку, від творчої діяльності, професіоналізму та активності робітників.
Тому зараз дуже актуальним є аналіз впливу організаційної структури банку на безпосередню ефективність його діяльності.
  
1. Принципи організаційної побудови банку
 
Способи організації і структури будь – якої компанії визначаються предметом її діяльності, її суспільно – економічною сутністю, її цілями та історією. У загальному вигляді предметом діяльності банків є обслуговування фінансових операцій суб'єктів економічних відносин. Комерційний банк, виявляє не одну, а безліч суспільно-економічних сутностей.
Організаційна структура банку схожа з іншими підприємницькими структурами і регламентується Законами України «Про господарські товариства», «Про банки і банківську діяльність» та ін.  Діяльність банків, як і інших господарських товариств, ґрунтується на корпоративно – нормативних актах, до яких належать установчий договір і статут. У них повинні міститися дані про: вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, назва та місцезнаходження, розмір і порядок створення статутного капіталу, порядок розподілу прибутку, склад і компетенція органів управління, порядок змін установчих документів, порядок ліквідації чи реорганізації товариства.
В Україні банки функціонують як акціонерні товариства (АТ), товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) або кооперативні банки. Принциповою відмінністю між ТОВ та АТ є те, що учасники ТОВ мають право вимагати виділення своєї частки в статутному капіталі у разі виходу з товариства.
Структура банку формується в залежності від основних типів операцій, визначаючи назви банківських підрозділів: каса, управління розрахункових операцій, кредитне керування, відділ депозитних операцій, відділ міжнародних платежів, департамент операцій з цінними паперами. Департаменти, управління, відділи формуються відповідно до класифікації окремих банківських операцій або їхніх груп за функціональним призначенням. Тому їх кількість і конкретна назва у різних комерційних банків можуть бути неоднаковими. Великі банки мають певну мережу філій і відділень і територіальні органи управління ними (дирекції). В Україні до таких банків, які в центральному апараті мають відповідні функціональні департаменти, широку мережу відділень і територіальні дирекції, належать Промінвестбанк, АКБ «Україна», Ощадбанк, Укрсоцбанк та деякі інші.
Основні принципи організаційного процесу в банку такі:
- функціональна побудова;
- відповідність меті банку;
- ієрархія владних повноважень та рівнів організації;
- спільні й координовані дії;
- раціоналізація управління;
- цілісність і відповідність умовам зовнішнього середовища;
- забезпечення контролю;
- регламентація діяльності персоналу;
- забезпечення оперативною і достатньою інформацією.
Фактори, що впливають на вибір організаційної структури банку:
- розмір банку;
- види операцій та їх масштабність;
- обсяги зовнішньоекономічної діяльності;
- форма власності.
Організаційна структура комерційного банку визначається двома основними моментам:
- структурою органів управління;
- структурою функціональних підрозділів і служб банку.
Органи управління банком зобов'язані забезпечити безперебійне ефективне керівництво комерційною діяльністю банку з метою виконання його функцій.
До складу органів управління банком входять:
- загальні збори акціонерів (учасників) ;
- спостережна рада банку;
- правління (рада директорів) банку на чолі з головою.
Основним (найвищим) органом управління комерційного банку є загальні збори акціонерів (учасників) банку. Цей орган збирається, як правило, один раз на рік і здійснює загальне керівництво діяльністю, тобто вирішує всі стратегічні завдання банку. До компетенції загальних зборів банку належать приймання рішень щодо визначення основних напрямів діяльності банку та затвердження звітів про їх виконання, внесення змін та доповнень до статуту банку, зміни розміру статутного капіталу банку, призначення та звільнення голови та членів спостережної ради банку, ревізійної комісії, затвердження річних результатів діяльності банку, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів та висновків ревізійної комісії та зовнішнього аудитора, розподілу прибутку та ін.
Збори обирають спостережну раду банку, а також голову правління банку. Спостережна рада банку обирається із представників засновників та акціонерів банку і здійснює загальне керівництво діяльністю банків в період між загальними зборами акціонерів. Члени спостережної ради банку не можуть входити до складу правління (ради директорів) банку, ревізійної комісії.
Спостережна рада банку:
- призначає і звільняє голову та членів правління (ради директорів) банку;
- контролює діяльність правління (ради директорів) банку;
- визначає зовнішнього аудитора;
Фото Капча