Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Припинення трудового договору

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
41
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Поняття трудового договору і характеристика підстав його припинення
1.1. Поняття припинення трудового договору і класифікація його підстав
1.2. Припинення трудового договору у зв'язку з певними юридичними діями
1.3. Розірвання трудового договору з ініціативи власника
1.4. Розірвання трудового договору з ініціативи третіх осіб
1.5. Припинення трудового договору у зв'язку з порушенням правил прийому
2. Порядок припинення трудового договору
2.1. Особливості порядку припинення трудового договору
2.2. Оформлення звільнення і проведення розрахунку
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Соціально-економічні перетворення в Україні, а також реформування вітчизняної системи права зумовлюють необхідність оновлення одного з важливих чинників ефективності ринкових відносин - законодавства про працю. Реформування цієї галузі передбачає вирішення багатьох теоретичних та практичних питань, серед яких провідна роль належить трудовому договору. Саме завдяки цьому інституту трудового права забезпечуються реальні можливості здійснення громадянами нашої держави права на працю. Оскільки чинне трудове законодавство не сприяє досягненню повноти правового регулювання припиненя трудових відносин при укладенні трудового договору, то об’єктивно існує потреба проведення глибоких теоретичних досліджень форми та змісту цього правочину з метою удосконалення відповідних правових норм, що забезпечують найм робочої сили.

У правовому механізмі захисту трудових прав та інтересів найманих працівників, інших учасників соціально-трудових відносин головну роль відіграє поняття саме трудового договору. Сучасний стан розвитку соціально-трудових відносин в умовах переходу держави до ринкової економіки викликав появу нових аспектів, які мають можливість впливати на долю трудових правовідносин між роботодавцем та певними категоріями працівників. Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що проблема розірвання трудових договорів торкається практично всіх працюючих. 

Важливим завданням науки трудового права на сьогодні залишається проблема вироблення практичних рекомендацій щодо застосування оптимальних варіантів юридичного оформлення прийняття на роботу і зміцнення стабільності трудових правовідносин при переході до ринку.

Стан дослідження проблеми. На сьогодні питання класифікації підстав та механізму припинення трудового договору досить грунтовно розроблене у вітчизняній правовій науці. Зокрема, розгляду проблеми присвячені праці таких авторів, як  Бабаскін А.Ю., Баранюк Ю.В., Дріжчана С.В., Бойко М.Д., Болотіна Н.Б., Глазько С. М., Іоннікова І. А., Лавріненко О. В., Пилипенко П.Д., Бурак В.Я., Козак З.Я., Прудивус О. В., Сільченко С. О, Чанишева Г.І., Яковлєв О. А. та ін.

Об’єкт дослідження – трудовий договір як визначальний документ регулювання соціально-трудових відносин.

Предмет дослідження – підстави і порядок припинення трудового договору.

Мета дослідження – визначити поняття припинення трудового договору, з’ясувати підстави таких юридичних дій, визначити особливості механізму припинення трудового договору.

Відповідно до поставленої мети роботи і визначених об’єкта і предмета зроблено спробу вирішити наступні завдання:

 • уточнити поняття припинення трудового договору і описати сучасний підхід до його класифікація підстав;
 • проаналізувати підстави припинення трудового договору у зв'язку з певними юридичними діями;
 • проаналізувати підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника;
 • проаналізувати підстави розірвання трудового договору з ініціативи третіх осіб;
 • проаналізувати підстави припинення трудового договору у зв'язку з порушенням правил прийому;
 • дослідити особливості порядку припинення трудового договору;
 • встановити умови оформлення звільнення і проведення розрахунку.

Методи дослідження. При написанні курсової роботи використовувалися базові науково-теоретичні положення теорії держави та права, а також ідеї та концепції, розроблені у науці трудового права. В основу методології дослідження покладено загальнонауковий діалектичний метод. У роботі використано також такі наукові методи дослідження: історичний, логіко-юридичний, системний, соціологічний, порівняльно-правовий. Системний метод застосовувався при визначенні кола суб’єктів, наділених правом ініціювати розірвання трудових договорів.

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони сприяють підвищенню рівня охорони трудових прав найманих працівників, поглибленому розумінню повноважень різних органів у механізмі представництва та правового захисту працівників, зміцненню законності у трудових правовідносинах. 

Основні положення та висновки, подані в роботі, грунтуються на аналізі чинного трудового законодавства, особливостей його застосування, досягнень загальної теорії права, науки трудового права, інших галузей юридичної науки України та інших країн, узагальнень судової практики.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох поширених розділів, висновків і списку використаних джерел (31 найменування), загальний обсяг роботи складає 41 сторінку.

 

Список використаних джерел: 
 1. Бабаскін А.Ю., Баранюк Ю.В., Дріжчана С.В., Зуб І.В. та ін. Трудове право: академічний курс / за ред. Хуторян Н.М. - К.: А.С.К., 2004. - 608 с.
 2. Бойко М.Д. Порівняльне трудове право: курс лекцій. - К.: Олан, 2006. - 381 с.
 3. Бойко М.Д. Трудове право України. - К.: Атіка, 2006. - 312 с.
 4. Бойко М.Д. Трудове право України: курс лекцій. - К.: Олан, 2005. - 336 с.
 5. Бойко М.Д. Трудове право: зразки документів, коментарі, роз'яснення. - К.: Атака, 2006. - 280 с.
 6. Болотіна Н.Б. Трудове право України: практикум. - К.: Вікар, 2002. - 148 с.
 7. Гирич О.Г. Трудове право. Курс лекцій. - К.: ТП Прес, 2003. - 208 с.
 8. Глазько С. М. Правове регулювання припинення трудового договору: теоретичний аспект: дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Національний ун-т внутрішніх справ. - Х., 2005. - 177 с.
 9. Дмитренко Ю.П. Трудове право України. - К.: Школа, 2004. - 270 с.
 10. Договір у трудовому праві / укл. Емчицька Т. В. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - 634 с.
 11. Закон України „Про відпустки” від 15 листопада 1996 р. за № 504/96-ВР // Відомості Верховної Ради (ВВР). - 1997. - №2. - ст. 4.
 12. Законодавство України про працю: Збірник законодавчих та нормативних актів: Трудовий договір. Оплата праці. Охорона праці. Трудові спори (конфлікти) / М. І. Камлик (упоряд.). - К. : Атіка, 2003. - 944 с.
 13. Іоннікова І. А. Правове регулювання розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця: дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. - К., 2004. - 213 с.
 14. Карлицький С.М. Трудове право України. - К.: Прецедент, 2006. - 210 с.
 15. Кодекс законів про працю України: Науково-практичний коментар. - Харків: Консум, 2003. - 832 с. 
 16. Лавріненко О. В. Інститут трудового договору за законодавством України про працю: теоретико- прикладні аспекти / Донецький юридичний ін-т Луганського держ. ун-ту внутрішніх справ. - Донецьк : Норд-Пресс, 2007. - 164 c.
 17. Лещух Д. Р. Форма трудового договору: дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Національний ун-т внутрішніх справ. - Харків, 2005. - 199 с.
 18. Наровська К.Б., Пастухов В.П., Тищенко О.В., Чорноус С.М. Трудове право України / Під заг.ред. Пастухова В.П. - К.: Алеута, 2006. - 280 с.
 19. Основи трудового права України: Курс лекцій / За ред. доктора юридичних наук, професора П. Д. Пилипенка. - 3-тє вид., виправл. і доп. - Львів: «Магнолія плюс», 2004. - 238 с.
 20. Павлик П.М. Трудове право України. - К.: Ун-т "Україна", 2006. - 466 с.
 21. Пилипенко П.Д., Бурак В.Я., Козак З.Я. та ін. Трудове право України / За ред. Пилипенка П.Д. - К.: Істина, 2005. - 208 с.
 22. Пилипенко П.Д., Бурак В.Я., Козак З.Я. та ін. Трудове право України: академічний курс / За ред. Пилипенка П.Д. - К.: Ін-ЮРЕ, 2006. - 544 с.
 23. Прокопенко В. Розмежування підстав припинення трудового договору за угодою сторін від звільнення з ініціативи працівника // Право України. - 1998. - №9.
 24. Прудивус О. В. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця за підставами організаційно-правового характеру: дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Харків, 2003. - 226 с.
 25. Сільченко С. О. Строковий трудовий договір за законодавством України: поняття, види, умови укладення, зміни та припинення / Національна юридична академія України. - Харків: Золоті сторінки, 2005. - 204 с.
 26. Список сезонних робіт і сезонних галузей, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 1997 р. № 278. // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 1997. - № 11-12. - С. 401.
 27. Трудове право України / За ред. Болотіної Н.І., Чанишевої Г.І. - К.: Вікар, 2005. - 725 с.
 28. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юорид. спец. вищ. навч. закл. / П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, 3. Я. Козак та ін.; За ред. П. Д. Пилипенка. - 2-е вид., перероб. і доп. - К.: Видавничий Дім «Ін-Юре», 2006. - 544 с. 
 29. Трудове право: основні нормативно-правові акти України / Укл. Поінкаров В.Д., Андрійченко Ж.О., Назаренко Д.В. - Х.: ИНЖЭК, 2006. - 248 с.
 30. Чанишева Г.І. Трудове право: практикум. - Х.: Одиссей, 2004. - 304 с.
 31. Яковлєв О. А. Розірвання трудового договору з ініціативи третіх осіб, які не є стороною трудового договору: дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2003. - 167 с.
4840
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).