Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Природні фактори як засіб фізичного виховання молодших школярів

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
41
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади впливу природних факторів на фізичний стан і здоров’я молодших школярів
1.1. Характеристика основ фізичного виховання молодших школярів
1.2. Природні засоби фізичного виховання учнів: водні, повітряні, сонячні
1.3. Нетрадиційні види загартування молодших школярів
2. Експериментальне дослідження використання природних засобів фізичного розвитку молодших школярів
2.1. Діагностика розвитку фізичних якостей молодших школярів
2.2. Програма розвитку фізичних якостей молодших школярів шляхом застосування засобів природного довкілля
2.3. Аналіз результатів впровадження програми занять із застосуванням природних факторів фізичного розвитку молодших школярів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Соціально-економічні зміни в україн-ському суспільстві, процеси глобалізації та інформатизації зумовили збільшен-ня ролі та значущості кожної особистості, успішності її індивідуального розвитку. Це зумовлює необхідність пошуку шляхів оптимізації фізичного виховання для досягнення високого рівня здоров’я підростаючого покоління, зокрема, молодших школярів.

У сучасних умовах урбанізації, комп’ютеризації, загострення соціальних проблем, незадовільного екологічного стану в Україні важливого значення набуває повноцінний фізичний розвиток дітей, підвищення рівня адаптаційних можливостей їх організму. Одним із важливих напрямків вирішення цієї проблеми є впровадження нових прогресивних педагогічних технологій у фізичному вихованні.

Проблеми фізичного розвитку молодших школярів, зміцнення та збереження їхнього здоров’я залишаються актуальними в наш час. На сучасному етапі стан фізичного виховання, яке спрямоване на охорону й зміцнення здоров’я дітей, виховання інтересу до рухової активності та звички до здорового способу життя, формування рухових умінь і навичок, є недостатньо ефективним, тому що не може забезпечити необхідний рівень фізичного здоров’я учнів. Потужну оздоровчу дію на організм людини чинить загартування з використанням природних факторів і рухової активності.

Часто інноваційні підходи до фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями не досягають поставлених цілей, потребують заміни на такі, які б ефективніше сприяли вирішенню завдань зміцнення здоров’я, підвищення рівня фізичної підготовленості, своєчасного фізичного розвитку учнів та формуванню уяви про здоровий спосіб життя. Саме природні фактори і є такими засобами, що й зумовлює актуальність дослідження.

Стан дослідження проблеми. Вагомий внесок у розвиток теорії й практики фізичного виховання молодших школярів належить А. Борисенко [1], М. М. Огієнко [14],В. В. Слюсарчуку [20],В. Т. Ткаченко [21] та ін. Ряд науково обґрунтованих висновків про вплив природних факторів на організм молодших школярів та особливості їх застосування в навчально-виховному процесі ДНЗ міститься у сучасних дослідженнях Т. Гречаної [5], І. Мельник [10],О. В. Нєворової [13] та інших.

Об’єкт дослідження – фізичний розвиток молодших школярів. 

Предмет дослідження – теоретико-методичні засади розвитку фізичних якостей засобами природного довкілля. 

Мета роботи – теоретично обґрунтувати та експериментально переві-рити методику використання природних факторів у якості засобів фізичного виховання молодших школярів. 

Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання: 

 • охарактеризувати основи фізичного виховання молодших школярів;
 • проаналізувати природні засоби фізичного виховання дітей: водні, повітряні, сонячні;
 • експериментально дослідити використання природних засобів фізичного розвитку молодших школярів.

Методи дослідження. У процесі виконання поставлених у робюоті завдань застосовувалися методи аналізу, синтезу, узагальнення і порівняння; спостереження, експеримент; антропометрія, пульсометрія, динамометрія, функціональні проби, контент-аналіз індивідуальних медичних карт, методи математичної статистики.

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, два поширені розділи, висновки та список використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 39 сторінок. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Борисенко А. Система фізичного виховання учнів початкових класів / Борисенко А. // Початкова школа. - 2001.-N5. - С.30-32.
 2. Борисенко А. Система фізичного виховання учнів початкової школи / Борисенко А. // Фізичне виховання в школі. - 1997.-N2. - С.15-17.
 3. Василькова О. І. Досвід формування в учнів навичок здорового способу життя засобами фізичного виховання / О. І. Василькова // Фізичне виховання в школі. - 2007. - N 5/6. - С. 30-34.
 4. Гозак С. В. Гігієнічні аспекти фізичного виховання учнів / С. В. Гозак // Фізичне виховання в рідній школі : Науково-методичний журнал. - 2014. - N 5. - С. 5-7.
 5. Гречана Т. Фізичне виховання учнів в умовах школи культури здоров'я  / Т. Гречана // Світ виховання : часопис для вчителів, батьків, дітей. - 2013. - № 1. - С. 29-30.
 6. Джурниський П. Б. Вивчення закономірностей розвитку фізичної і функціональної працездатності учнів під час виконання оздоровчих аеробних вправ / П. Б. Джурниський // Наука і освіта : наук.-практ. журн. Півд. наук. Центру АПН України. - 2010. - № 6. - С. 64-68.
 7. Дмитрук В. С. Загальна характеристика валеологічної освіти молодших школярів / В. С. Дмитрук // Слобожан. наук.-спорт. вісн. - 2011. - № 4. - С. 178-182.
 8. Логвиненко О. Б. Виховання в учнів інтересу до фізичної культури у позакласній діяльності загальноосвітньої школи / О. Б. Логвиненко // Наука і освіта : наук.-практ. журн. Півд. наук. Центру АПН України. - 2010. - № 6. - С. 115-118.
 9. Лясота Т. Оптимізація засобів фізичного виховання, як фактор адаптації дітей молодшого шкільного віку до умов навчання / Т. Лясота // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт : сборник научных трудов / Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Чернігів, 2011. - Вип. 91, Т. 1. - С. 278-280.
 10. Мельник І. Виховання витривалості учнів на уроках фізичної культури і здоров'я / І. Мельник // Фізичне виховання в школі. - 2003. - N3. - С. 45-46.
 11. Міненок А. О. Проблема мотивації учнів молодших класів до фізкультурно-оздоровчих занять / А. О. Міненок, І. В. Кривенцова, І. О. Донець // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт : сборник научных трудов / Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Чернігів, 2011. - Вип. 91, Т. 1. - С. 307-309.
 12. Мудрик С. С. Сучасний стан здоров'я дітей молодшого шкільного віку / С. С. Мудрик // Фіз. виховання, спорт і культура здоров'я у сучас. сусп-ві. - 2012. - № 2. - С. 183-187.
 13. Мудрик С. С. Сучасний стан здоров'я дітей молодшого шкільного віку / С. С. Мудрик // Фіз. виховання, спорт і культура здоров'я у сучас. сусп-ві. - 2012. - № 2. - С. 183-187.
 14. Нєворова О. В. Формування адаптивних реакцій зовнішнього дихання під час фізичного навантаження у молодших школярів / О. В. Нєворова // Слобожан. наук.-спорт. вісн. - 2012. - № 2. - С. 150-155.
 15. Огієнко М. М. Оптимізація фізичного виховання учнів загальноосвітньої школи на основі впровадження новітніх педагогічних технологій та компетентнісного підходу / М. М. Огієнко, П. М. Огієнко, Л. Л. Лисенко // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : сборник / Чернігівський держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Чернігів, 2009. - Вип. 72. - С. 117-124.
 16. Півненко Ю. В. Проблема виховання основ фізичного здоров'я учнів у навчально-виховному процесі / Ю. В. Півненко // Теорія та методика фізичного виховання. - 2011. - № 6. - С. 38-41.
 17. Приходько Г. І. Становлення системи організаційних форм спортивно-масової роботи у загальноосвітній школі України: фізкультурно-спортивні свята / Г. І. Приходько // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : сборник научных трудов / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - Вип. 11. - С. 222-226.
 18. Сайнчук О. Особливості динаміки показників фізичного розвитку учнів молодшого шкільного віку в процесі фізичного виховання / О. Сайнчук // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. - 2013. - № 4. - С. 52-56.
 19. Семененко В.П. Дослідження впливу окремих і комплексних процедур загартовування на здоров'я молодших школярів / В.П. Семененко // Молода спортивна наука України: Збірник наукових статей з галузі фізичної культури та спорту. - Львів: ЛДІФК, 2004. - Вип. № 8, Т. 2. - с. 319-323.
 20. Семененко В.П. Обґрунтування ефективності гартувальних процедур для дітей молодшого шкільного віку з різним рівнем фізичного стану / В.П. Семененко // Молода спортивна наука України: Збірник наукових статей з галузі фізичної культури та спорту. - Львів: ЛДІФК, 2005. - Вип. № 9, Т. 4. - С. 13-16.
 21. Слюсарчук В. В. Сучасні тенденції диференційованого фізичного виховання молодших школярів / В. В. Слюсарчук // Фіз. виховання, спорт і культура здоров'я у сучас. сусп-ві. - 2012. - № 4. - С. 184-187.
 22. Ткаченко В. Т. Фізичне виховання молодших школярів на шляху відродження національних традицій / В. Т. Ткаченко, О. В. Харченко // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. - 2006. - № 10. - С. 63-65.
 23. Фролова Н. О. Структурні компоненти особистісно зорієнтованого фізичного виховання / Н. О. Фролова // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. - 2002. - № 22. - С. 35-40.
6736
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).