Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Приватна власність: природа, виникнення, еволюція розвитку

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
15
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
 1. Поняття і природа приватної власності як економічної категорії
 2. Виникнення і еволюція форм приватної власності
 3. Суб’єкти та об’єкти власності, її економічний зміст
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Економічна система суспільства містить у собі виробничі відносини, які є суттю економічних відносин. Вони виникають між людьми в процесі безпосередньо виробництва, розподілу, обміну й споживання матеріальних благ та послуг. Виробничо-економічні відносини – це складна система, усередині якої закладений ключ до вирішення багатьох суспільних проблем. У сукупності ці відносини породжують економічний лад або, як раніше говорили, «економічний базис», який загалом обумовлює всі підсистеми громадського життя.

У класичній економічній теорії сутнісна характеристика виробничо-економічних відносин припускає інтегруючий початок – відносини власності на засоби виробництва. В цьому плані відносини власності виражають ступінь прогресу економіки і суспільства в цілому; разом з тим відповідність форм власності розвиткові продуктивних сил є одним із «важливих джерел зростання та удосконалення економіки. Саме власність значною мірою визначає форми господарювання, а сам ринок, ринкова економіка є системною формою реалізації власності». Природно, що в кожній економічній системі існують кілька форм власності на засоби виробництва – колективна, кооперативна, акціонерна. Історично складалися різні модифікації власності, з яких найбільше значення мають державна й приватна власність. Сьогодні докладне і ґрунтовне вивчення різних видів і форм приватної власності є одним з актуальних завдань економічної теорії і філософії економіки.

Особлива увага акцентована на особливостях приватних форм власності. Найпоширенішим в науці вважається економічне визначення власності. Вона трактується як відношення між людьми з приводу продуктів і ресурсів, з яких ці продукти виробляються. Найперше й загальне визначення власності полягає в тому, що вона є присвоєнням.

 

Список використаних джерел: 
 1. Базилевич В. Д. Економічна теорія. Політекономія : підручник / В. Д. Базилевич, В. М. Попов, К. С. Базилевич, Н. І. Гражевська; ред.: В. Д. Базилевич; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - 8-ме вид., переробл. і доповн. - К. : Знання, 2012. - 702 c.
 2. Болотіна Є. В. Історія економіки та економічної думки : курс лекцій / Є. В. Болотіна, В. Б. Мішура, О. М. Шевченко, Т. С. Чуніхіна; Донбас. держ. машинобудів. акад. - Краматорськ, 2011. - 224 c.
 3. Галунько В. В. Приватна власність як невід'ємне природне право людини / В. В. Галунько // Держава і право. Юрид. і політ. науки : зб. наук. пр. - 2008. - Вип. 42. - С. 38-43.
 4. Івершенко Л. А. Приватна власність в Україні в економічному та правовому вимірі / Л. А. Івершенко // Вісн. Акад. праці і соц. відносин Федер. профспілок України. - 2002. - № 2. - С. 104-108.
 5. Литвинова О. Н. Основи економічної теорії : [підручник] / О. Н. Литвинова, В. С. Коломийчук. - 2-ге вид., розшир. та допов. - Тернопіль : ТДМУ : Укрмедкнига, 2015. - 427 c.
 6. Мочерний С. В. Історія економічних вчень (Сучасна економічна думка) : навч. посіб. / С. В. Мочерний, М. В. Довбенко. - 2-ге вид., доповн. - Л. : Новий Світ-2000, 2008. - 480 c.
 7. Савчук В. С. Основи економічної науки : курс лекцій / В. С. Савчук, О. О. Бєляєв, К. Т. Кривенко, В. І. Кириленко, Ю. К. Зайцев; ред.: В. С. Савчук; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2011. - 443 c.
 8. Хохлов М. Економічний зміст власності в аспекті соціально-економічних перетворень / М. Хохлов // Екон. теорія. - 2013. - № 3. - С. 5-15.
 9. Якобчук В. П. Економічна теорія : навч. посіб. для ВНЗ / В. П. Якобчук; Житомир. нац. агроекол. ун-т. - Житомир : Рута, 2012. - 314 c.
7571
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.