Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

Телефон +3 8(068) 052-35-08
Телефон +3 8(093) 689-29-85
 (096) 074-41-54
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Прийоми і етапи процедури прийняття рішення соціальним працівником

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
10
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
1. Прийоми і етапи процедури прийняття рішення соціальним працівником
2. Сучасні принципи і проблеми прийняття соціально-соціально-педагогічного рішення
Список використаної літератури
 
1. Прийоми і етапи процедури прийняття рішення соціальним працівником
 
Процес прийняття рішень складається з таких основних етапів:
визначення цілей;
виявлення проблеми;
одержання необхідної інформації;
розгляду можливих альтернативних рішень;
прийняття рішення;
розробки заходів на виконання рішення;
розподілу відповідальності серед працюючих;
оцінки прийнятого рішення.
Визначити ціль – означає поставити перед собою певне завдання. Таким завданням може бути приріст прибутку, приріст власного капіталу, збільшення вільного часу, зменшення втрат продукції, зниження виробничих витрат, розширення масштабів виробництва тощо.
Виявлення проблеми полягає у чіткому накресленні перешкод, які стоять на шляху до мети. Проблема – це розбіжність між поставленою метою й дійсністю.
Після виявлення проблеми потрібно одержати інформацію про причини, які викликають цю проблему, і про способи їх усунення. Пошук інформації потребує затрат часу й коштів. Тому ці затрати повинні зіставлятися з можливим результатом при досягненні мети.
Етап розгляду можливих альтернативних рішень ґрунтується на одержанні інформації й розробці варіантів вирішення проблеми. Наприклад, зниження затрат кормів на центнер молока можна досягти різними шляхами – зміною раціону годівлі худоби, умов її утримання, вдосконаленням селекційної справи тощо.
Прийняття рішення – це насамперед можливість вибору конкретного рішення з-поміж його альтернативних варіантів. Будь-який вибір завжди пов’язаний з певними труднощами. Це може бути, наприклад, недостатність інформації при розробці альтернативних варіантів рішення. Адже один менеджер може діяти, маючи інформаційне забезпечення на рівні 50%, а інший – 90%. Крім того, щоб зробити рішучий крок і прийняти те чи інше рішення, потрібна сміливість. Тому цей процес є індивідуальним і залежить від особистості менеджера.
Розробка заходів на виконання рішень передбачає визначення обсягу роботи, необхідних ресурсів, розподіл обов’язків серед працюючих. Усе це вимагає від менеджера енергії та організаторських здібностей.
Розподіл відповідальності серед працюючих – це насамперед готовність менеджера нести персональну відповідальність за свої рішення. Не всі можуть взяти на себе таку відповідальність. Тому не кожен може бути менеджером.
Процес прийняття рішень вважається завершеним після аналізу результатів прийнятого рішення. Шляхом оцінки фактичних результатів рішення менеджер може зробити висновки про його ефективність.
Однак прийняття рішень у соціальній роботі пов’язано з цілим рядом особливих факторів.
Особлива сфера діяльності соціального працівника – орієнтація в проблемах моделювання і прогнозування наступного розвитку і функціонування соціальних систем: сім’ї, груп, спільностей. Тут потрібні знання структур і процесів, що справляють вплив на процедуру прийняття рішень, використання владних повноважень, а комунікативні функції, рольові позиції, їх можна буде здобути у відповідних навчальних курсах (з соціології, соціального управління). а також під час практики, передусім виробничої.
І, звичайно, фахівець високої кваліфікації повинен володіти знаннями джерел і систем забезпечення соціальними послугами за місцем проживання людей (лікарень, шкіл, державних органів, приватних підприємств), знати умови, напрями, специфіку діяльності цих систем, способи виходу на них, думку і ставлення до них клієнтв, їхні можливості, регламентуючі засади і т. д., щоб вільно орієнтуватися і компетентно з ними співпрацювати.
Надзвичайно важливими для практичної соціальної роботи є віра в здатність людини до змін, визнання її самобутності і неповторності, запобігання соціальному виключенню, уміння вислухати її, надавши змогу висловитися про все, що хвилює. Часто клієнти соціальних служб потребують знань, інформації про особистісні можливості, переваги і недоліки альтернативних способів дій. Інколи доводиться організовувати спеціальне їх навчання щодо прийняття рішень у типових і нестандартних ситуаціях. У всіх цих ситуаціях фахівець соціальної роботи має діяти із гуманістичних засад, уникати нав'язливості, авторитаризму у своїх судженнях і вчинках.
У практичній діяльності соціальних працівників виникають також моральні дилеми – необхідність вибору між двома, як правило непростими, неоднозначними, можливостями. Наприклад, дізнавшись про жорстоке поводження з людиною, їм доводиться вирішувати, чи поширювати інформацію задля вжиття відповідних заходів, чи промовчати, зважаючи на право людини на конфіденційність. Перед непростою дилемою вони опиняються також, аналізуючи доцільність здійснення колективної та індивідуальної активізації (імпаурменту) членів громади. Бо доводиться добирати адекватні ситуації і водночас ефективні засоби мобілізації членів громади на виконання певних дій, розвивати віру людей у власні сили, уникаючи при цьому тиску і контролю, дбаючи про збереження поваги й довіри до себе як до фахівця. Іноді у них не залишається іншої можливості, як вдатися до балансування між фаховою орієнтацією на неоцінюванні судження та адміністративною необхідністю реалізовувати визначену, погоджену стратегію втручання.
Важлива роль в етиці соціальної роботи належить цінностям-засобам, які є морально-етичними орієнтирами у прийнятті рішень практичними соціальними працівниками.
Цінності соціальної роботи – ідеї та переконання, на які спираються соціальні працівники у процесі прийняття фахових рішень.
Будучи солідарними у поглядах на моральні універсали, засадничі моральні принципи соціальної роботи, визнаючи особливу значущість для неї специфічних цінностей, які визначають поведінку фахівців соціальної роботи, дослідники нерідко витлумачують їх по-різному, втілюючи у своїх формулюваннях певні відтінки смислу, встановлюючи певну їх пріоритетність.
Саме тому проблема неоднозначності сприйняття є найбільш важливою в процеі прийняття рішень соціальним працівником.
Особлива сфера діяльності соціального працівника – орієнтація в проблемах моделювання і прогнозування наступного розвитку і функціонування соціальних систем: сім’ї, груп, спільностей. Тут потрібні знання структур і процесів, що справляють вплив на процедуру прийняття рішень, використання владних повноважень, а комунікативні функції, рольові позиції, їх можна буде здобути у відповідних навчальних курсах (з соціології, соціального управління). а також під час практики, передусім виробничої.
І, звичайно, фахівець високої кваліфікації повинен володіти знаннями джерел і систем забезпечення соціальними послугами за місцем проживання людей (лікарень, шкіл, державних органів, приватних підприємств), знати умови, напрями, специфіку діяльності цих систем, способи виходу на них, думку і ставлення до них клієнтв, їхні можливості, регламентуючі засади і т. д., щоб вільно орієнтуватися і компетентно з ними співпрацювати.
 
2. Сучасні принципи і проблеми прийняття соціально-соціально-педагогічного рішення
 
Сучасний підхід до розвитку у фахівців з соціальної роботи уміння приймати ефективні рішення в проблемних ситуаціях соціально-педагогічної діяльності базується на кількох методологічних принципах, у межах яких здійснюються сучасні психологічні дослідження.
Насамперед, це суб’єктно-діяльнісний підхід, впроваджений у психологію С. Рубінштейном і розвинений К. Абульхановою-Славською та В. Брушлинським. Він базується на наступних положеннях.
1. Суб’єкт – це онтологічна властивість людини, він безперервно існує і розвивається. Суб’єкт керує діяльністю та іншими формами активності. Це положення суперечить уявленням Л. Виготського і О. Леонтьєва, які вважали, що суб’єкт підпорядковується діяльності, а тому може з’являтися і зникати разом з нею. Вирішення цього протиріччя у межах суб’єктно-діяльнісного підходу вимагає визнання існування у індивіда в будь-який момент принципової здатності, спроможності бути свідомим суб’єктом своїх дій. У цьому розумінні суб’єктність є сутнісною характеристикою людського способу існування. Проте актуалізація і виявлення суб’єктних властивостей індивідом може не відбуватися у реальному процесі активності в окремі її моменти. Але уникнення свідомої суб’єктної дії також є результатом самовизначення і волевиявлення суб’єкта. Це узгоджується з положеннями екзистенціальної психології про авторство і відповідальність людини у всіх її психічних проявах (Ж. -П. Сартр, І. Ялом) та теорії вчинку М. Бахтіна про „не-алібі у бутті”.
2. Суб’єкт проявляється у пізнавальному, дієвому та етичному ставленні до світу. Етичне ставлення полягає у визнанні іншої людини вільною, тобто такою, що має право на самовизначення. Це положення одне з найважливіших для розуміння вчителя як суб’єкта педагогічної діяльності, а його ставлення до дитини, учня – як етичного за своєю природою.
3. Однією з найважливіших характеристик суб’єкта є його відповідальність, пов’язана із здатністю детермінувати події. За С. Рубінштейном, відповідальність – це втілення істинного, глибокого і принципового ставлення суб’єкта до життя, це відповідальність за все здійснене чи не реалізоване.
4. Суб’єкт здатний до творчої самодіяльності й саморозвитку. Тому він виступає джерелом перебудови буття і власного життя, а також своєї діяльності та внутрішнього світу (В. Татенко).
5. Активність суб’єкта виявляється у знаходженні й усвідомленні протиріч життєдіяльності та їх розв’язуванні (К. Абульханова-Славська). Це досягається завдяки здатності суб’єкта ставати у диспозицію до реальних умов життєдіяльності.
В основі аналізу фактора соціально-педагогічного цілепокладання (а також цілеутворення і цілеутримання), який скеровує мисленнєву діяльність вчителя під час вирішення проблемних виховних ситуацій, лежить особистісно-орієнтований підхід, на якому грунтується перебудова сучасної системи соціальної роботи в Україні (І. Бех, Г. Балл, В. Рибалка, С. Подмазін). Стосовно діяльності соціального працівника цей підхід виявляється в системі виховних настанов, які визначають ставлення до клієнта і мають конкретно-практичне втілення у таких особливостях позиції фахівця, як децентрація, прийняття індивідуальності й суб’єктності кожного клієнта, спрямованість на діалогічну взаємодію, недирективність, творчість тощо.
Вивчення процесуальної будови вирішення виховних задач і проблемних ситуацій базується на діяльнісному підході О. Леонтьєва, згідно з яким він розглядається у контексті цілепокладання, утворення зв’язку „мета – мотив”, здійснення дій та операцій, спрямованих на вирішення задач, контроль та оцінку дій.
Процес прийняття соціальним працівником рішення в проблемних ситуаціях розгортається на поведінковому і діяльнісному рівнях, які забезпечуються різними формами детермінації активності: поведінковий -причинною детермінацією, яка діє через екстернально-ситуаційні та інтернально-психодинамічні чинники, діяльнісний – цільовою детермінацією, яка діє через фактори цілепокладання, рефлексії й вибору. На процес прийняття виховних рішень чинять вплив також ціннісні детермінанти.
Прийняття рішення на поведінковому рівні активності фахівця з соціальної роботи є результатом дії несвідомих его-захисних процесів і проявляється в реалізації ним неадекватних меті діяльності дій, спрямованих на підтримку цілісності його «Я».
Прийняття соціально-педагогічного рішення на діяльнісному рівні є актом свідомої суб’єктної активності соціального педагога. Діяльнісна будова процесу прийняття рішення містить змістову й функціональну складові. Змістово-смисловий бік процесу прийняття рішення утворює динаміка сенсів, які актуалізуються в процесі сприймання ситуації, обмірковування і зважування рішення протягом всього процесу.
Функціональну структуру процесу прийняття соціально-педагогічного рішення утворюють операції постановки проблеми, визначення мети, формулювання і порівняння альтернатив, здійснення вибору. Ефективність рішень, які приймаються соціальними працівниками у проблемних ситуаціях, визначається наступними критеріями.
Перший з них – критерій мети, який характеризує прийняте рішення з огляду на його відповідність меті діяльності. Якщо напрям дій, обраних фахівцем при вирішенні проблемної ситуації, пов’язаний із сприянням особистісному чи інтелектуальному розвитку клієнта, це рішення може розглядатись як цілевідповідне. Цей критерій проявляється в центрації свідомості фахівця під час міркування над рішенням на клієнті, а не на проблемах власного „Я-образу” та іміджу. В центрі ефективного рішення перебуває особистість, проблеми її мотивації, ціннісної сфери, діяльності, стосунків з оточуючими тощо.
Другий критерій – критерій засобів, – відображає педагогічно-дійовий бік рішення і характеризує ступінь відповідності дій соціального працівника поставленій ним меті. Він виражається у наданні переваги демократичним, а не авторитарним і примусовим методам впливу на клієнтів. У цьому випадку фахівець обирає соціально-педагогічні прийоми, які грунтуються на відкритому, довірчому, толерантному спілкуванні.
Третій критерій – функціональний. Він відображає операційну будову процесу прийняття рішення, що лежить в основі функціональної моделі його структури. Здатність соціального працівника до операційного розгортання в процесі вирішення таких ланок, як проблематизація і постановка мети, формулювання альтернативних варіантів рішення й окреслення поля вибору, порівняння альтернатив через аргументування, вибір варіанта рішення й оцінка його можливих результатів свідчить про його функціонально-структурну повноцінність.
 
Список використаних джерел
 
Теорії і методи соціальної роботи: Підручник/ За ред. Т. В. Семигіної, І. І. Миговича. – К. : Академвидав, 2005.
Тюптя Л. І., Іванова Т. І. Соціальна робота: теорія і практика. – К., 2005.
Фото Капча