Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Психологічна готовність працівників силових структур до екстрених дій в умовах емоційного стресу

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
38
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
І. Теоретичні засади дослідження дій спеціалістів силових структур в умовах емоційного стресу

1.1. Психологічні основи екстремальних ситуацій у діяльності працівників силових структур
1.2. Психологічна підготовка працівників правоохоронних органів до дій в екстремальних умовах
ІІ. Дослідження психологічної готовності працівників силових структур до екстрених дій  в умовах емоційного стресу
2.1. Діагностика компонентів психологічної готовності працівників сило-вих структур до ектрених дій в умовах емоційного стресу
2.2. Шляхи підвищення рівня психологічної готовності працівників силових структур до дій у екстремальних ситуаціях
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. У діяльності працівників силових структур часто виникає ситуація, у якій працівники опиняються в екстремальних умовах, за яких реалізація професійних обов’язків ускладнюється фізичною небезпекою і залежить від вміння і здатності обрати оптимальну стратегію поведінки і досягти мети в критичних умовах діяльності.

Екстремальні умови, з якими постійно зіштовхується особовий склад силових структур, зокрема, органів внутрішніх справ, характеризуються значним травмуючим впливом на психіку людини. Цей вплив може бути сильним і одиничним (використання зброї, затримка злочинця) або ж інтенсивним і тривалим, який характеризується адаптацією до постійно діючих стресогенних факторів. Однак, не зважаючи на специфіку різних видів правоохоронної діяльності, спільними психологічними факторами, які зумовлюють високу стресогенність роботи працівників силових структур, є тривале виконання обов’язків, емоційні навантаження, стресові ситуації тощо.
Оскільки екстремальні умови діяльності пов’язані з надмірною емоційною напругою, яка приводить до різних видів психічної дезадаптації, то у працівників силових структур, зокрема, ОВС, часто виникають психоемоційні стреси різного походження. Специфічні умови праці провокують виникнення емоційного стресу у великої частини працівників, які часто переходять у тривалі стресові розлади, корекція яких у працівників силових структур, яким притаманний високий рівень стресових навантажень, є актуальним завданням психологічної науки.
Стан дослідження проблеми. Про екстремальний характер умов служ-бової діяльності працівників правоохоронних органів у своїх працях зазна-чають В. Бабенко [3], Л. Й. Гуменюк [9], Л. С. Криворучко [16], В.О. Лефтеров [18], В. Розов [22] та інші. Останнім часом кількість наукових досліджень з проблем діяльності працівників силових структур у стані емоційного стресу збільши-лася, зокрема, з’явилися дослідження Т. Л. Білоус [7], В. П. Казміренко [12], І. І. Приходько [21], Р. Т. Сімко [24] та ін. Однак, зважаючи на статистику загибелі та поранень працівників міліції у 2010-2013 роках, це не вплинуло на якісне підвищення компетентності їхніх дій в екстремальних умовах.
Об'єкт дослідження - особистість працівника силових структур (ОВС) в екстраординарних умовах професійної діяльності.
Предмет дослідження - психологічна готовність працівників силових структур (ОВС) до ектрених дій в умовах емоційного стресу.
Мета роботи - теоретично обгрунтувати та емпірично дослідити готовність працівників силових структур до екстрених дій у стані емоційного стресу.
Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання:

 • з’ясувати психологічні основи екстремальних ситуацій у діяльності працівників силових структур;
 • проаналізувати психологічну підготовку працівників правоохоронних органів до дій в екстремальних умовах;
 • дослідити компоненти психологічної готовності працівників силових структур до ектрених дій в умовах емоційного стресу;
 • визначити шляхи підвищення рівня психологічної готовності працівників силових структур до дій у екстремальних ситуаціях.

Методи дослідження. У процесі реалізації поставлених у дослідженні завдань використовувались загальнонаукові і спеціальні методи дослідження, зокрема, аналіз наукової літератури та нормативних документів діяльності правоохоронних органів, узагальнення інформації, аналіз та інтерпретація експериментальних даних, діагностичні методи (анкетування, інтерв’ювання), психокорекційні методи та ін.
Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, два поширені розділи, висновки та список використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 38 сторінок. 

Список використаних джерел: 
 1. Александров Д.О. Юридична психологія / Д.О. Александров, В.Г. Андросюк, Л.І. Казміренко та ін.. - К.: КНТ, 2007. - 360 с.
 2. Аршава І. Ф. Функціональні стани людини в процесі адаптації до екстремальних умов діяльності у парадигмі "особистість - стан" / І. Ф. Аршава // Педагогіка і психологія. - 2006. - № 4. - С. 82-90.
 3. Бабенко В. Психологічні  основи екстремальних  ситуацій у діяльності працівників  практичних ОВС / В. Бабенко, Б. Шаповалов // Вісник Академії управління МВС. - 2009. - №1. - С. 69-81.
 4. Баева И.А. Экстремальная ситуация в контексте психологии / И.А. Баева // Психология экстремальных ситуаций. - М.: Психологический ин-т РАО, 2008. - С. 110-124.
 5. Бараненко Б. І. Психологія безпеки професійної діяльності в системі МВС України: навч.-практ. посіб. для вищ. навч. закл. / Б. І. Бараненко, Д. О. Бабічев, В. О. Криволапчук, С. В. Кушнарьов, О. В. Шаповалов; ред.: Б. І. Бараненко, О. В. Шаповалов; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Держ. наук.-дослід. ін-т М-ва внутр. справ України. - К.: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2012. - 199 с.
 6. Бесчастный В.Н. Психотехнологии в подготовке работников ОВД для действий в экстремальных ситуациях / В.Н. Бесчастный // Психологические технологии в экстремальных видах деятельности: материалы междунар. науч.-практ. конф., г. Донецк, 22-23 мая 2008 г. - Донецк: ДЮИ ЛГУВД, 2008. - С. 41-45.
 7. Білоус Т. Л. Залежність рівня професійної підготовки майбутніх працівників органів внутрішніх справ до роботи в екстремальних умовах від їх особис-тісних особливостей / Т. Л. Білоус // Імідж сучасного педагога. - 2013. - №10. - С. 39-42.
 8. Власенко І.В. Проблеми особистої безпеки працівників правоохоронних органів / І.В. Власенко // Проблеми вдосконалення професійної майстерності  працівників  ОВС  в  бойовій  підготовці:  матеріали наук.-практ. конф., м. Одеса, 31 жовт. 2008 р. - Одеса: ОДУВС, 2008. - С. 11-13.
 9. Гуменюк Л. Й. Психологія професійної діяльності працівників органів внутрішніх справ: навч. посіб. / Л. Й. Гуменюк, І. В. Сулятицький; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л., 2011. - 647 с.
 10. Зелінська Я.  Саморегуляція поведінки у стресових ситуаціях / Я. Зелінська // Соц. психологія. - 2011. - № 5. - С. 67-75.
 11. Зелінська Я. Ситуаційні детермінанти поведінки людини в стресових умовах / Я. Зелінська // Соц. психологія. - 2011. - № 2. - С. 110-118.
 12. Казміренко В. П. Формування психологічної готовності працівників органів внутрішніх справ до дій в екстремальних ситуаціях затримання озброєного злочинця: наук.-практ. посіб. / В. П. Казміренко, Л. І. Казміренко, Д. О. Александров, В. Г. Андросюк, В. В. Юсупов, О. К. Черновський; ред.: В. В. Коваленко; Нац. акад. внутр. справ. - К.: Рута, 2013. - 95 с
 13. Ковшов Р.  Модель психічних станів військовослужбовців підрозділів спе-ціального призначення в екстремальних умовах / Р. Ковшов // Соц. психо-логія. - 2011. - № 5. - С. 76-85.
 14. Корнєв О.М. До питання формування психологічної компетентності працівників міліції до розв’язання екстремальних ситуацій службової діяльності / О.М. Корнєв // Психологические технологии в экстремальных видах деятельности: материалы междунар. науч.-практ. конф., г. Донецк, 22-23 мая 2008 г. - Донецк: ДЮИ ЛГУВД, 2008. - С. 272-275.
 15. Криводерев В. В. Визначення границь допустимості виконання професійної діяльності в умовах екстремальної ситуації / В. В. Криводерев, Тан. Тан Джан, Шуїн. Шуїн Ма // Теорія і практика упр. соц. системами: філос., психологія, педагогіка, соц. - 2007. - № 2. - С. 29-34.
 16. Криворучко Л. С. Організація професійної підготовки працівників органів внутрішніх справ до дій в екстремальних умовах: автореф. дис... канд. юрид. наук / Л. С. Криворучко; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2008. - 20 с.
 17. Лефтеров В. О. Психологічні тренінгові технології в органах внутрішніх справ: моногр. Т. 1. Методологія психотренінгу та його використання у професійно-психологічному розвитку персоналу, задіяного в екстремальних видах діяльності / В. О. Лефтеров. - Донецьк: ДЮІ, 2007. - 242 с.
 18. Лефтеров В.О. Психологічні детермінанти загибелі та поранень працівників органів внутрішніх справ: монографія / В.О. Лефтеров, О.В. Тімченко. - Донецьк: ДІВС МВС України, 2002. - 324 с.
 19. Охременко О. Р. Діяльність у складних, напружених та екстремальних умовах (структурно-динамічний аналіз та проблеми психокорекції): Моногр. / О. Р. Охременко; Нац. акад. оборони України. - К., 2004. - 344 с.
 20. Пліско В. І. Ступінь адаптованості співробітників правоохоронних органів до дій в умовах екстремальних ситуацій / В. І. Пліско, С. М. Решко, О. I. Єм-чук // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. - 2002. - № 20. - С. 3-13.
 21. Приходько І. І. Прикладна психологія службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку: підручник / І. І. Приходько, І. І. Ліпатов, Л. Ф. Шестопалова, О. В. Тімченко, В. І. Пасічник; Акад. внутр. справ МВС України. - Х., 2012. - 335 c.
 22. Розов В.  Психологічне забезпечення діяльності в екстремальних ситуаціях / В. Розов // Соц. психологія. - 2007. - № 4. - С. 174-187.
 23. Сапожник А. І. До проблеми психічних станів в професійній діяльності працівників підрозділів особливого ризику / А. І. Сапожник // Наук. зап. Харк. ун-ту Повітр. сил. Соц. філос., психологія. - 2005. - Вип. 3. - С. 218-222.
 24. Сімко Р. Т. Особливості взаємозв'язків між психомоторними якостями суб'єкта й ефективністю його діяльності в екстремальних умовах / Р. Т. Сімко // Наука і освіта: наук.-практ. журн. Півд. наук. Центру НАПН України. - 2013. - № 1/2(Психологія і педагогіка. - С. 88-92.
 25. Соколовський В. В. Роль емоційно-вольової культури в професійній діяльності офіцера внутрішніх військ / В. В. Соколовський // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Пед. науки. - 2012. - № 15, ч. 1. - С. 128-133.
 26. Тарас А.Е. Психология  экстремальных  ситуаций:  хрестоматия  /  сост. А.Е. Тарас, К.В. Сельченок. - М.: АСТ; Минск: Харвест, 2001. - 480 с.
 27. Фармагей О. І. Дослідження впливу рівня тривожності у співробітників спецпідрозділів ОВС України на адекватність дій в екстремальних умовах / О. І. Фармагей // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна: сборник / Львівський держ. ун-т внутр. справ. - Львів, 2008. - Вип. 1. - С. 284-295.
 28. Цільмак О.М. Екстремальна компетентність - запорука професійної  майстерності / О.М.  Цільмак //  Проблеми  вдосконалення  професій- ної майстерності працівників ОВС в бойовій підготовці: матеріа- ли наук.-практ. конф., м. Одеса, 31 жовт. 2008 р. - Одеса: ОДУВС, 2008. - С. 55-58.
 29. Чайковський В. А. Організаційно-правові питання психологічного супрово-дження оперативно-службової діяльності підрозділів кримінальної міліції ОВС України // наук.-практ. зб. «Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених» / В. А. Чайковський. - К., 2009. - № 85. - С. 24-28.
 30. Яворська Г.Х. Професійно важливі якості працівників ОВС як мета профе-сійної підготовки до дій у нетипових ситуаціях / Г.Х. Яворська // Проблеми вдосконалення професійної майстерності працівників ОВС в бойовій підготовці: матеріали наук.-практ. конф., м. Одеса, 31 жовт. 2008 р. - Одеса: ОДУВС, 2008. - С. 62-64.
76
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.