Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Психологічні аспекти безпеки життєдіяльності

Предмет: 
Тип роботи: 
Магістерська робота
К-сть сторінок: 
138
Мова: 
Українська
Ціна: 
2800 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
І. Теоретичні засади дослідження психологічних аспектів безпеки життєдіяльності

1.1. Аналіз понять «психологія безпеки», «безпека особистості» з точки зору психологічної науки
1.2. Психологічна структура ставлення особистості до безпеки життєдіяльності, її розвиток та корекція
1.3. Психологічні засоби підвищення безпечної поведінки працівників у професійній діяльності
ІІ. Емпіричне дослідження ставлення студентів до безпеки життєдіяльності
2.1. Обгрунтування методик дослідження ставлення особистості до безпеки життєдіяльності
2.2. Діагностика ставлення студентів до безпеки життєдіяльності
2.3. Аналіз результатів діагностики ставлення студентів до безпеки життєдіяльності
ІІІ. Розробка методики формування позитивного ставлення студентів до безпеки життєдіяльності
3.1. Модель розвитку спрямованості студента на безпечну життєдіяльність у особистому і професійному житті
3.2. Методика розвитку спрямованості студента на безпечну життєдіяльність у особистому і професійному житті
3.3. Аналіз ефективності методики формування позитивного ставлення студентів до безпеки життєдіяльності
ІV. Охорона раці та техніка безпеки
4.1. Основні вимоги до побудови і функціонування системи управління охорони праці (СУОП) в освітній галузі
4.2. Основні правила поведінки в умовах можливого виникнення над-звичайних ситуацій соціально-політичного характеру
4.3. Фактори небезпеки у професійній діяльності практичного психолога
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Формування безпеки життєдіяльності у процесі навчання та підготовки до професійної діяльності нерозривно пов’язане з індивідуальною безпекою життя і здоров’я людини як працівника і громадянина, зі збереженням власної психологічної цілісності, забезпечення безпечних умов середовища професійної діяльності та особистого життя.

Швидкі перетворення в українському суспільстві, які відбуваються під впливом реформаційних процесів у всіх галузях життя, пред’являють високі вимоги до особистості, що збільшує вагу ризиків в життєдіяльності людини. В сучасній науці зростає увага до проблеми безпеки життєдіяльності з боку дослідників різних спеціальностей – психологів, соціологів, юристів та ін., що характеризує означену проблему як міждисциплінарну. ВУ психології необхідність розробки проблем психологічних аспектів ставлення до безпеки життєдіяльності пов’язана з дослідженням її суб’єктивної сторони, зокрема, з вивченням індивідуально-психологічних особливостей ставлення до безпеки життєдіяльності як властивості особистості, яка виявляється в ситуаціях різного ступеню складності і може сприяти або запобігати адаптаційним процесам в життєдіяльності людини.
За таких умов пріоритетним завданням професійної підготовки майбутніх фахівців стає формування нового гуманістичного світогляду, який у майбутньому стане рушійною силою суспільної безпеки. Результативне формування такого світогляду стане можливим за умови впровадження психологічно обгрунтованого підходу до організації навчального процесу з безпеки життєдіяльності. Світогляд, спрямований на безпечну життєдіяльність, буде успішно розвиватися у процесі набуття майбутніми фахівцями професійної компетентності під час вивчення фахових дисциплін. Здобуті знання сприятимуть вдумливому виконанню виробничих обов’язків у процесі взаємодії з іншими людьми та середовищем. Сформований ціннісний світогляд з безпеки життєдіяльності стане запорукою збереження як власного життя та здоров’я майбутнім спеціалістом, так і цілісності соціуму, а отже, − життя та здоров’я всіх людей.
Вивчення нормативно-правових актів, психологічної літератури, а також сучасної практики підготовки майбутніх спеціалістів у ВНЗ виявило суперечності, що негативно позначаються на формуванні ціннісного світогляду майбутніх фахівців з безпеки життєдіяльності. Такими є суперечності між усвідомленням суспільством потреби формування ціннісного світогляду студентів і відсутністю соціально-педагогічних умов щодо їх підготовки з врахуванням потреб безпечної життєдіяльності; пріоритетом традиційного технократичного підходу до формування безпеки життєдіяльності та необхідністю реалізації гуманістичного підходу в сучасних умовах; актуальними вимогами до безпеки праці та недостатнім теоретичним і практичним опрацюванням цієї проблеми в освітній діяльності вищих навчальних закладів. Розв’язання зазначених суперечностей потребує нових підходів до формування психологічних основ змісту безпеки життєдіяльності.
Нагальна потреба у формуванні психологічних основ безпеки життєдіяль-ності майбутніх фахівців, недостатнє розроблення цієї проблеми в теорії та перевірки у практиці діяльності ВНЗ визначили тему дослідження – «Психологічне забезпечення життєдіяльності в особистому і професійному житті».
Стан дослідження проблеми. Зміст навчання з безпеки життєдіяльності для широкого загалу фахівців висвітлили в своїх працях Е.Г. Антюхін [3], О. Бєлов [10], Н. Б. Волненко [20], Л.Н. Горіна [22], Є. П. Желібо [27], В. М. Заплатинський [30, 31], В.Н. Мошкін [64], А. В. Снєгєрєв [88] та ін. Проблему теорії безпеки життєдіяльності у професійному житті розкрили І. Балінт [6], В.А. Бодров [14], Д.К. Каскіна [36], І. Н. Нємкова [66], Г.О. Балл [77]. Системні дослідження ставлення особистості до безпеки життєдіяльності представлені працями  Т. А. Басанової [8], В.І. Безродного [9], С.В. Бикової [12], A.M. Гавриленкова [21], А. В. Новоян [67] та ін.
Аналіз зазначених праць свідчить, що, незважаючи на широке опрацювання вченими окремих психологічних аспектів безпеки особистості та формування змісту безпеки життєдіяльності, досі не розкрито сутність формування основ змісту безпеки життєдіяльності у процесі підготовки студентів. Сучасна практика формування безпеки життєдіяльності у ВНЗ часто залишає поза увагою становлення ціннісного відношення майбутніх фахівців до особистої і професійної безпеки.
Об’єкт дослідження – особистісні психологічні аспекти безпеки життєдіяльності особистості.
Предмет дослідження - психологічні засади формування свідомого відношення особистості до безпеки життєдіяльності у особистому та професійному житті.
Мета дослідження - теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити психологічні механізми умови формування відношення до безпеки життєдіяльності.
Гіпотеза дослідження грунтується на припущенні, що формування основ змісту безпеки життєдіяльності буде ефективним за умов: відбору змісту навчального матеріалу з орієнтацією на професійні цінності в галузі безпеки життєдіяльності; створення і розвитку мотивації щодо оволодіння професійними цінностями у галузі безпеки життєдіяльності. Передбачається, що розроблена методика формування позитивного ставлення студентів до безпеки життєдіяльності буде ефективнішою від загальноприйнятої у ВУЗі.
Для реалізації мети та перевірки гіпотези дослідження необхідно розв’язати такі завдання:
– проаналізувати поняття «психологія безпеки», «безпека особистості» з точки зору психологічної науки;
– уточнити психологічну структуру ставлення особистості до безпеки життєдіяльності, її розвиток та корекцію;
– визначити психологічні засоби підвищення безпечної поведінки працівників у професійній діяльності;
– емпірично дослідити ставлення студентів до безпеки життєдіяльності;
– розробити та апробувати методику формування позитивного ставлення студентів до безпеки життєдіяльності.
Методи дослідження. У ході дослідження використовувалися такі методи: теоретичні − системний аналіз педагогічної, психологічної, спеціальної літератури, вивчення і узагальнення науково-методичної літератури (з метою систематизації і узагальнення теоретичних знань у сфері формування аксіологічних основ змісту безпеки життєдіяльності); емпіричні − психологічне спостереження, анкетування, тестування, бесіди, експеримент (констатувальний, формувальний, контрольний) для оцінки рівня сформованості відношення до безпеки життєдіяльності на різних етапах дослідження; статистичні методи.
Експериментальна база та організація дослідження. Експериментом було охоплено 159 студентів РДГУ, з них 78 склали експерименальну групу, а 81 - контрольну. Дослідження проводилося поетапно впродовж 2011-2013 років.
На першому етапі (2011 р.) на основі науково-методичних джерел проаналізовано методологічні засади сприйняття безпеки життєдіяльності особистістю, виділено та обгрунтовано систему сприйняття людиною власної безпеки, визначено умови, необхідні й достатні для формування аксіологічних компонентів навчання з безпеки життєдіяльності, обґрунтовані критерії і показники сформованості ставлення до безпечного способу житття, визначена кількість учасників експерименту для забезпечення достовірності результатів. Також на І етапі було проведено констатувальний експеримент з метою оцінки рівня сформованості ставлення респондентів до безпеки життєдіяльності.
На другому етапі (2011-2012 р.) здійснено формувальний експеримент − у навчальний процес ВНЗ впроваджена експериментальна модель формування психологічних компонентів змісту навчання з безпеки життєдіяльності. Протягом 2011-2012 рр. впроваджено розроблену систему практичних та самостійних робіт, що виконувалися під час вивчення дисципліни «Безпеки життєдіяльності» на перших курсах. Протягом 2-го семестру 2012 р. сформовані на першому курсі основи світогляду щодо безпеки життєдіяльності розвивалися та удосконалювалися у процесі вивчення дисциплін «Основи охорони праці», «Соціологія», «Етика» та «Естетика».
На третьому етапі (2013 р.) узагальнено результати експериментального дослідження, перевірено рівні сформованості основ змісту безпеки життєдіяльності у особистому та професійному житті. Проаналізовано та узагальнено одержані експериментальні дані, сформульовано загальні висновки.
Наукова новизна і теоретичне значення дослідження полягає у тому, що на основі комплексного аналізу обгрунтовано систему психологічних компонентів ставлення особистості до безпеки життєдіяльності, виявлено психологічні умови формування основ змісту навчання з безпеки життєдіяльності; уточнено зміст поняття безпека життєдіяльності з позицій психологічного вчення.
Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в удосконаленні навчально-методичного забезпечення для проведення прак-тичних і самостійних занять з дисципліни «Безпека життєдіяльності», розроблено тест для визначення сформованості мотивації безпеки життєдіяльності.
Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (95 найменувань) і додатків. Загальний обсяг роботи − 138 сторінок, основний текст складає 101 сторінки, у тому числі 6 таблиць і 5 рисунків.

 

Список використаних джерел: 
 1. Абаскалова Н. П. Системный подход в формировании здорового образа жизни субъектов образовательного процесса (школа-вуз): дис. д-ра пед. наук: 13.00.01 / Н. П. Абаскалова. – Новосибирск, 2001. – 377 с.
 2. Абракітов В. Е. Безпека життєдіяльності, екологія та охорона праці: енцикл. слов. / В. Е. Абракітов; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 396 с.
 3. Антюхин Э.Г. Концепция воспитания безопасности жизнедеятельности / Антюхин Э.Г., Сулла М.Б.  // «ОБЖ». – 1997. – №5. – С. 34-37.
 4. Баева И. А. Психологическая безопасность в образовательной среде. Психологическая характеристика образовательной среды школы. Проектирование психологически безопасной образовательной среды школы (проблемы психологического насилия) / Баева И. А. Тренинги психологической безопасности в школе / И. А. Баева. – Спб.: Питер, 2002. – С. 7-23.
 5. Баева И. А. Психология безопасности: теоретическая основа практической помощи человеку в экстремальная ситуации / И. А. Баева // Журнал практического психолога. – 2008. – № 4. − С. 8-26.
 6. Балинт И. Психология безопасности труда / И.Балинт, М.Мурани. – М.: Профиздат, 1968. – 368 с.
 7. Бараненко Б. І. Психологія безпеки професійної діяльності в системі МВС України: навч.-практ. посіб. для вищ. навч. закл. / Б. І. Бараненко, Д. О. Бабічев, В. О. Криволапчук, С. В. Кушнарьов, О. В. Шаповалов; ред.: Б. І. Бараненко, О. В. Шаповалов; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Держ. наук.-дослід. ін-т М-ва внутр. справ України. – К.: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2012. – 199 с.:
 8. Басанова Т.А. Представления о безопасности у студентов вуза / Т.А. Басанова // Материалы VIII Международной научно-практической конференции «Информационная безопасность». Таганрог: Издательство ТРТУ, 2006. – С.185-188.
 9. Безродний В.І. Психологічна готовність до безпечної поведінки / В.І. Безродний // Психологія. Збірник наукових праць. НПУ імені М.П.Драгоманова. Випуск 14. – Київ, 2001. – С. 396 – 403.
 10. Бєлов О Актуальні проблеми викладання дисципліни "Безпека життєдіяльності" у вищих навчальних закладах / О. Бєлов, В. Лапін // Охорона праці. – 2002 – №9. – С. 9-16.
 11. Биков В. І. Удосконалення процесу викладання дисципліни «Безпека життєдіяльності» у вищих закладах освіти / В. І. Биков, О. С. Кожем’якін // Безпека життєдіяльності. – 2007. – № 5. – С. 38-39.
 12. Бикова С.В. Психологічна діагностика стійкого ставлення до безпеки життєдіяльності: апробація оригінальної методики / Бикова С.В., Саннікова О.П. // Проблеми гуманітарних наук. Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2008. – №19. Психологія. – С. 4-15.
 13. Бикова С.В. Схильність до ризику та відповідальність у різних сферах життєдіяльності / С.В. Бикова // Наука і освіта. – 2007. – №8-9. – С.12-16.
 14. Бодров В.А. Психология профессиональной деятельности / В.А. Бодров. – М.: Институт психологии РАН, 2006. – 617 с.
 15. Бондаренко Є. А. Безпека життєдіяльності: навч. посіб. / Є. А. Бондаренко, А. В. Сердюк; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця: ВНТУ, 2013. – 160 с.
 16. Брушлинский A.B. Субъект безопасности и безопасность субъекта // Проблемы информационно-психологической безопасности / Под ред. A.B. Брушлинского и В.Е. Лепского. М.: Институт психологии РАН, 1996. С.39-43.
 17. Варварук Н. Рівень готовності студентів до ведення здорового способу життя / Н. Варварук // Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура, – 2007. – Вип. IV. – С. 8-12.
 18. Варварук Н. Чинники формування свідомого ставлення студентів до власного здоров'я / Н. Варнарук, Г. Презлята // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Харків; ХДАДМ (XXIII), 2006. -№ 4, – С, 24 25.
 19. Вдовиченко О.В. Чинники, що впливають на прояв ризику / О.В. Вдовиченко // Педагогіка і психологія. – 2005. – №3 (48) – С.107-112.
 20. Волненко Н. Б. Щодо необхідності перегляду навчальних програм з дисципліни "Безпека життєдіяльності" / Волненко Н. Б., Богатов О. І., Кулявець Ю. В., Литвиненко В. М. // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". – 2009. – № 9. – С. 54-59.
 21. Гавриленков A.M. Особенности восприятия дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» студентами различных специальностей / Гавриленков A.M., Зарцина С.С., Зуева С.Б., Саликова М.И. // Безопасность жизнедеятельности. – 2002. – №7. – С. 37-40.
 22. Горина Л.Н. Культура безопасности жизнедеятельности: методологический и технологический аспекты: монография / Л.Н. Горина. − Тольятти: Тольяттинский государственный университет, 2001. − 289 с.
 23. Гуцало Е. У. Вікова психологія: Курс лекцій / Е. У. Гуцало; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка. Каф. психології. – Кіровоград, 2004. – 187 с.
 24. Дурнев Р. А. Культура безопасности жизнедеятельности: дефиниция и уровни формирования / Р. А. Дурнев // Материалы XVI Международной научно-практической конференции по проблемам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций – проблемы, перспективы, инновации». – Москва. – 17-19 мая 2011. – [Електронний ресурс]: [режим доступу]: http://www.isras.ru/files/File/Socis/2006-12/Durnev.pdf
 25. Еникеев М.И. Психологическая диагностика. Стандартизированные тесты / М.И. Еникеев. – М.: ПРИОР, 2003. – 288 с.
 26. Желібо Є. П. Безпека життєдіяльності: навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / Є. П. Желібо, Н. М. Заверуха, В. В. Зацарний; за ред. Є. П. Желібо. – 3-є вид. – К.: Каравела, 2003. – 326 с.
 27. Желібо Є. П. Проблеми викладання дисципліни «Безпека життєдіяльності» у ВНЗ України / Є. П. Желібо, І. С. Сагайдак // Безпека життєдіяльності. – 2007. – № 12. – С. 35-36.
 28. Зазыкин В.Г. Основные направления исследований деятельности человека-оператора в особых и экстремальных условиях / В.Г. Зазыкин // Психологические проблемы деятельности в особых условиях. – М.: Наука, 1985. – С. 26-41.
 29. Заплатинский В.М. Современные подходы к определению науки о безопасности жизни и деятельности человека: сборник трудов первого международного экологического конгресса (третьей международной научно-технической конференции) «Экология и безопасность жизнедеятельности промышленно-транспортных комплексов» ELPIT-2007. – 20-23 сентября. – 2007 г. , г. Тольятти, Россия. Т- 1. – С. 80-84.
 30. Заплатинський В. М. Дисципліна «Безпека життєдіяльності» – основа спеціальних дисциплін з питань безпеки / В. М. Заплатинский, В. Д.Чорненька, К. М. Флеренсова // Безпека життєдіяльності людини як умова сталого розвитку сучасного суспільства: матеріали 1-ї міжнародної конф. – К.: Основа, 2009. – С. 95-101.
 31. Зміст освіти з БЖД: зб. наук. праць Бердянського державного педагогічного інституту / наук. ред. В. М. Заплатинський. – 2002. – № 1. – С. 18-28.
 32. Иванников В.А. Формирование побуждения к действию / В.А.Иванников // Вопросы психологии. – 1985. – №3. – С. 113-122.
 33. Иванова Л. Ю. Самосохранительное поведение и его гендерные особенности / Л. Ю. Иванова // Россия реформирующаяся. Ежегодник – 2005 / Отв. ред. Л. М. Дробижева. – М.: Институт социологи РАН, 2006. – С. 110-133.
 34. Ильина И.В. Становление валеологической культуры личности в процессе высшего профессионального образования: дис... канд. пед. наук / И.В. Ильина. – Орел, 2000. – 190 с.
 35. Ільїна Н. М. Загальна психологія: теорія та практикум: навч. посіб. / Н. М. Ільїна, С. О. Мисник. – Суми: Унів. кн., 2011. – 352 с.
 36. Каскина Д.К. Проблема развития направленности студентов на безопасную профессиональную деятельность / Д.К. Каскина // Российское образование в XXI веке: проблемы и перспективы: сборник статей III Всероссийской научно-практической конференции. – Пенза, 2007. – 234 с. – С. 203-205.
 37. Каскина Д.К. Тенденции развития личности безопасного типа в системе высшего профессионального образования / Д.К.Каскина, О.В.Лешер // Вестник Челябинского государственного педагогического  университета: научный журнал № 1, 2009 г. – Челябинск, 2009. – С. 81 – 89.
 38. Каскина Д.К.Методика развития направленности студентов вуза на безопасность профессиональной деятельности: Методические рекомендации для преподавателей вузов / Д.К. Каскина. – Магнитогорск: ГОУ ВПО «МГТУ им. Г.И. Носова», 2009. 31с.
 39. Каскина Д.К.Развитие направленности студентов на безопасную профессиональную деятельность в процессе обучения в вузе / Д.К. Каскина // Инновационные процессы в системе университетского образования: социально-гуманитарный аспект: Сб. науч. трудов междунар. научно-методич. конференции. 30-31 октября 2007 г. / Под ред. О.В. Лешер. Магнитогорск: ГОУ ВПО «МГТУ», 2008. – С. 38-43.
 40. Ковжога С. О. Безпека життєдіяльності: навч. посіб. / С. О. Ковжога, О. Д. Малько, А. М. Полєжаєв; МОНМС України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Х.: Право, 2012. – 220 с.
 41. Колесникова Т. И. Личность и ее безопасность // Колесникова Т. И. Психологический мир личности и его безопасность / Т. И. Колесникова. – М.: Наука, 2001. – С. 10-123.
 42. Кольжанова А. В. Значение локуса контроля для формирования самосохранительного поведения студентов / А. В. Кольжанова // Проблемы педагогического образования: сб. науч. ст. -. 2004. – Вып. 18. – С. 96-98.
 43. Кольжанова А. В. Особенности самосохранительного поведения человека: гендерный подход / А. В. Кольжанова // Проблемы педагогического образования: сб. науч. ст. -. 2004. – Вып. 15. – С. 90-93.
 44. Концептуальний підхід до формування змісту дисципліни «Безпека життєдіяльності» в НТУУ «КПІ» / Захматов В. Д., Маслов Е. П., Міхєєв Ю. В., Пятова А. В. // Безпека життєдіяльності. – 2006. -№ 2. – С. 37-40.
 45. Концепція освіти з напряму «Безпека життя і діяльності людини» / Кузнецов В.О., Мухін В.В., Буров О.Ю., Сидорчук Л.А., Заплатинський В.М., Шкребець С.А.// Інформаційний вісник Вища освіта. – К.: Видавництво науково-методичного центру вищої освіти МОНУ, № 6, 2001. С. 6-18.
 46. Корольчук М.С. Психологічне забезпечення психічного і фізичного здоров’я / Корольчук М.С. – К.: Фірма «ІНКОС», 2002. – 272 с.
 47. Котик М. А. Психология и безопасность / Котик М. А. – Таллин: Першинова, 1989. – 274 с.
 48. Коцур Н. І. Валеологія: підруч. для студ. пед. спец. ВНЗ / Н. І. Коцур, Л. С. Гармаш, І. О. Калиниченко, Л. П. Товкун. – Корсунь-Шевченківський: В.М. Гавришенко, 2011. – 581 с.
 49. Краснянская Т.М. Безопасность человека: психологический аспект: Учебное пособие / Т.М. Краснянская / Под ред. A.B. Непомнящего. Ставрополь: ЗАО Пресса, 2005. – 216 с.
 50. Кривошеєва Г. Л. Формування культури здоров’я студентів університету: Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.05.04.- Луганськ, 2001.- 20 с.
 51. Кудін С. Формування валеологічної мотивації майбутніх педагогів / С. Кудін, О. Савонова // Проблеми освіти. – 2006. – Вип. 48. – С. 87-88.
 52. Кузнецов В. Теоретико-методологические основы социологии безопасности // Безопасность Евразии. – 2000. – № 1. – С. 365-425.
 53. Кузнецов В.Н. Культура безопасности: социологическое исследование / / В.Н. Кузнецов // Безопасность Евразии, 2001. – С. 321-327.
 54. Лапін В. М. Безпека життєдіяльності людини: навч. посіб. / В. М. Лапін. – 7-ме вид., переробл. і доповн. – К.: Знання, 2011. – 334 с.
 55. Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы и эмоции / А.Н.Леонтьев. -М.: Изд во МГУ, 1971. – 40 с.
 56. Лызь H.A. Развитие безопасной личности в образовательном процессе вуза: монография/ H.A. Лызь / Под ред. A.B. Непомнящего. – Таганрог: Издательство ТРТУ, 2005. – 305 с.
 57. Львов В. М. Основные составляющие психологической безопасности субъектов профессиональной деятельности / В. М. Львов // Журнал практического психолога. – 2008. – № 4. − С. 122-137.
 58. Макарова Л.Н. Технология формирования культуры безопасности жизнедеятельности студентов вуза / Макарова Л.Н., Немкова И.Н. // Безопасность жизнедеятельности. 2007. – № 3. – С.31-38.
 59. Маничев С.А. Риск в трудовой деятельности человека / С.А. Маничев. – Л.: ЛГУ, 1988. – 264 с.
 60. Маринина Л. Роль человека в обеспечении безопасности жизнедеятельности / Л. Маринина // «ОБЖ». 2004. – № 5. – С.44.
 61. Мошкин В. Н. Воспитание готовности к успеху и безопасности: Учебное пособие по курсу "Педагогика" / В. Н. Мошкин – Барнаул: АОА "Алтайский полиграфический комбинат", 1999. – 243 с.
 62. Мошкин В.Н. Воспитание культуры безопасности школьников: Монография / В.Н. Мошкин. − Барнаул: Изд-во БГПУ, 2002. − 318 с.
 63. Мошкин В.Н. Личностно-ориентированная технология совершенствования культуры безопасности студентов педагогических вузов в учебном процессе / В.Н. Мошкин // Личностно ориентированное профессиональное образование: Сборник научных трудов ІІІ Всероссийской научно-практической конференции. 28-29 октября 2003 г., г. Екатеринбург. − Екатеринбург: РГПУ, 2003. − С. 220-226.
 64. Мошкин В.Н. Методы, закономерности и принципы воспитания культуры личной безопасности / В.Н.  Мошкин // Основы безопасности жизнедеятельности. 2001. – №2.-С. 14-20.
 65. Мягченко О. П. Безпека життєдіяльності людини та суспільства: навч. пос. / О. П. Мягченко. – К.: Центр навчальної літератури, 2010. – 384 с.
 66. Немкова И. Н. Формирование культуры безопасности жизнедеятельности студентов в процессе профессиональной подготовки в вузе: Автореф.дис.канд. пед. наук: спец. 13.00.08 "Теория и методика профессионального образования"/ И. Н. Немкова. – Тамбов, 2005. – 20 c.
 67. Новоян А. В. Формирование самосохранительного поведения студентов в процессе профессиональной психолого-педагогической подготовки: автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.08. / А. В. Новоян. – Калининград, 2007. – 24 с.
 68. Павелків Р. В. Загальна психологія: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Р. В. Павелків. – Вид. 3-тє, доповн. – К.: Кондор, 2012. – 570 с.
 69. Петросян Э. Эвристическая деятельность как основа для подготовки к безопасной жизнедеятельности / Э. Петросян // «ОБЖ». 2002. – №4. – С. 10-11.
 70. Писарь О.В. Безопасность личности как целостное интегральное качество / О.В. Писарь // Известия Южного федерального университета. Педагогические науки. – 2008. – № 12. – С. 47-56.
 71. Питання державного регулювання викладання у ВНЗ дисципліни «Безпека життєдіяльності», «Охорона праці» та «Цивільний захист» / Запорожець О. І., Русаловcький А. В., Заплатинський В. М., Халмурадов Б. Д. // Безпека життєдіяльності. – 2007. – № 11. – С. 11-13.
 72. Пістун І. П. Безпека життєдіяльності: підручник / І. П. Пістун, В. І. Кочубей. – Суми: Унів. кн., 2012. – 575 с.
 73. Пістун І.П. Працездатність та здоров’я людини: Навч. посібник / І.П. Пістун (ред.). – Л.: Афіша, 2003. – 280 с.
 74. Попов В.М. Психология безопасности профессиональной деятельности: Учеб. пособие для студентов вузов. 4.1. Основы. – Новосибирск: Издательство НГТУ, 1997. – 88 с.
 75. Приходько І. І. Феноменологія безпеки особистості у психологічних дослідженнях / І. І. Приходько // Вісник Національної академії оборони України: зб. наук. праць. – 2009. – № 3 (11). – С. 149-155.
 76. Приходько І.І. Гносеологія проблеми психологічної безпеки особистості в сучасних наукових дослідженнях / І.І. Приходько // Соціально-психологічне забезпечення правоохоронної діяльності: теоретичні та прикладні аспекти: матеріали науково-практичної конференції (24.04.2009 р.) – Х.: ХНУВС, 2009. – С. 183-188.
 77. Психологія праці та професійної підготовки особистості: навч. посібник / Г.О. Балл, П.С. Перепелиця, В.В. Рибалко. – Хмельницький: Універ, 2001. – 330 с.
 78. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие / Д.Я. Райгородский.  – Самара: Издательский дом «Бахрам-М», 2004. 672 с.
 79. Рудашевский В.Д. Риск, конфликт, неопределенность в процессе принятия решений и их моделирование / В.Д. Рудашевский // Вопросы психологии. – 1974. – № 2. – С.84-94.
 80. Савчин М. В. Вікова психологія: навч. посіб. / М. В. Савчин, Л. П. Василенко; ред.: Т. А. Дічевська. – 2-ге вид., доповн. – К.: Академвидав, 2011. – 382 с.
 81. Савчин М. В. Загальна психологія: навч. посіб. / М. В. Савчин. – К.: Академвидав, 2012. – 461 с.
 82. Санникова О.П. Феноменология личности / О.П. Санникова. – К.; Одесса: СМИЛ, 2003. – 253 с.
 83. Сапронов В. О. О личности безопасности типа и компетентности в области ОБЖ // Основы безопасности жизни. − 2002. − № 3. − С. 6-8.
 84. Сапронов В.В. Коренная потребность человека. Научная база образовательной области «Безопасность жизнедеятельности» – теория безопасности // «ОБЖ». 2004. – №7. – С. 35-41.
 85. Семиченко В.А. Проблемы мотивации поведения и деятельности человека / В.А.Семиченко. -К.: Миллениум, 2004. – 521 с.
 86. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. – СПб.: ООО Речь, 2000. – 350 с.
 87. Сидорчук Л. А. Методика навчання основ безпеки життєдіяльності / Л. А. Сидорчук // Безпека життєдіяльності. – 2004. – № 9. – С. 35-39.
 88. Снегерев А. В. Некоторые проблемы обучения и подготовки студентов педагогических вузов по вопросам безопасности жизнедеятельности / А. В. Снегерев, В. Г. Ляшко // Безопасность жизнедеятельности: школа, вуз, общество: материалы Всерос. научн.-практической конференции. – Тула: Из-во ТГПУ им. Л.Н.Толстого, 2001. – С. 122-124.
 89. Социальная психология безопасности / Под ред. А. Н. Сухова, А. А. Деркача. – М.: Знание, 2001. – С. 231-243.
 90. Сухов А.Н. Социальная психология безопасности / А.Н. Сухов. – М.: Издательский центр Академия, 2002. – 256 с.
 91. Толок А. О. Безпека життєдіяльності: навч. посіб. для студ. ВНЗ / А. О. Толок, О. А. Крюковська; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2012. – 234 с.
 92. Фролов В. Психологическая готовность к опасности / В. Фролов // Гражданская защита. – 1999. – № 3. – С. 32-35.
 93. Шевченко Л.А. Проблемы изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в вузах / Л.А. Шевченко // Безопасность жизнедеятельности. – 2002. – №6. – С. 33-36.
 94. Шершнев Л.И. Формирование личности безопасного типа как отражение потребности общества и времени / Л.И. Шершнев // Информационный сборник «Безопасность». – 1994. – №12. – С. 5-8.
 95. Шиян В. Д. Наукові основи викладання курсу «Безпека життєдіяльності» у вищих начальних закладах / В. Д. Шиян // Безпека життєдіяльності. – 2006. – № 7. – С. 36-41.
81
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.