Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Психологічні особливості управління навчально-виховним процесом у вищій школі

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
16
Мова: 
Українська
Ціна: 
70 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
1. Необхідність управління у сфері освіти та його особливості
2. Психологічний аналіз процесу управління у сфері вищої освіти
3. Психологічні моделі управління навчально-виховним процесом у вищій школі
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Процеси входження системи освіти України до світового освітнього простору, адаптації вітчизняної вищої школи до вимог Болонського процесу ставлять перед науковцями і освітянами-практиками нові завдання щодо теоретико-методологічного обґрунтування і технологічного забезпечення розвитку суспільства знань, удосконалення механізмів державного управління системою вищою освіти. Ці процеси істотно ускладнюються суперечностями функціонування в усіх сферах суспільного буття, непередбачуваними зрушеннями в суспільній психології, у визначенні життєвих цінностей і орієнтирів, морально-етичних принципів тощо.

Сьогодні в Україні ще залишається забагато специфічних проблем у розвитку освітянської галузі, у гармонізації її відносин з європейською освітою, у підвищенні рівня якості та доступності освіти. Саме тому, поряд із наданням вищим навчальним закладам значної самостійності у виборі сучасних апробованих форм і методів навчання, у фінансово-господарський діяльності, у здійсненні управління поточною і стратегічною діяльністю, вищу освіту, як свідчить світова практика, недоцільно залишати без впливу з боку держави, без раціонально улаштованого державного управління.
Управління сучасні вчені розглядають як об'єктивне явище, притаманне високоорганізованим динамічним системам, яке полягає у здійсненні цілеспрямованого впливу керівної системи на керовану за допомогою спеціальної сигнально-інформаційної програми. Управління в технологічному значенні передбачає організацію, адміністрування та управління, від яких залежить ефективність роботи всієї системи. Управління як процес впливу суб'єкта на ту чи іншу систему забезпечує цілеспрямований розвиток її структури, збереження або видозміну її.
Одним із складників професіоналізму діяльності викладача вищої школи є його організаторські здібності, володіння технологією управління навчальним процесом, навчально-професійною діяльністю студентів.

 

Список використаних джерел: 
  1. Гладкова В.М. Психолого-акмеологічне проектування особистісно-професійного розвитку фахівця // Педагогіка і психологія професійної освіти. - 2005. - №5. - С. 154-160.
  2. Коваленко О. Е. Психологія вищої школи: навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. Е. Коваленко, І. М. Шалімова, О. М. Керницький; Укр. інж.-пед. акад. - Х.: Точка, 2012. - 169 с.
  3. Машбиц ЕЙ. Психологические основы управления учебной деятельностью. - К.: Вища шк., 1987. - 224 с.
  4. Мельник О.М. Керівництво педагогічною практикою: діагностика і психологічна підтримка студентів / О.М. Мельник, В.І. Юрченко // Освіта і управління. - 2000 (2001). - Т.4, №1-2. - С. 106-114.
  5. Мороз О.Г. Система управління навчальним процесом у підготовці викладача вищої школи / оз о.г. , О. С. Падалка, В. І. Юрченко // Викладач вищої школи: психолого-педагогічної основи підготовки : Навчальний посібник / О. Г. Мороз , О. С. Падалка , В. І. Юрченко. - Київ : Вид-во НПУ, 2006. - С. 186-193.
  6. Новіцька І. Теоретичні основи управління навчальним процесом вищого навчального закладу / І. Новіцька, Н. Павлюк // Післядипломна освіта в Україні. - 2013. - № 1. - С. 34-37.
  7. Подоляк Л. Г. Психологія вищої школи: підручник / Л. Г. Подоляк,
  8. В. І. Юрченко. - Вид. 2-ге, доповн. і переробл. - К.: Каравела, 2008. - 351 с.
  9. Стасюк Г. Є. Проблеми управління освітою в умовах демократизації суспільних відносин / Г. Є. Стасюк // Вища освіта України : теоретичний та науковий часопис. № 2 ( дод. 1 ). Тематичний випуск "Педагогіка вищої школи : методологія, теорія, технології" : научное издание / Ін-т вищої освіти АПН України. - Київ ; Рівне, 2007. - Т. 1. - С. 83-84.
  10. Федько А. Якість освіти як об'єкт управління / А. Федько, Ю. Федько // Освіта і управління. - 2006. - Т. 9. - №1. - С.84-86.
78
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.