Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Психологія виховання студентів

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
17
Мова: 
Українська
Ціна: 
70 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
1. Сучасні вимоги, мета та завдання  виховання студентської молоді
2. Психологічні механізми, критерії та етапи розвитку моральної свідомості студента
3. Характеристика основних напрямів реалізації функцій виховання студентів вищих навчальних закладів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Проблема виховання майбутнього фахівця з вищою освітою набуває зараз особливої актуальності і гостроти, оскільки технічний прогрес автоматично не веде до духовного прогресу, наслідком чого є загострення глобальних проблем людства: небезпека екологічної катастрофи, загроза світової атомної війни, поширення міжнародного тероризму та ін.

Сьогодні пріоритетом розвитку суспільства повинно стати духовне вдосконалення людини задля переходу людства на новий виток еволюційного розвитку: від людини розумної (Homo Sapiens) до людини моральної, духовної (Homo Moralis). Тому метою виховання молодої людини в усьому світі стає її духовне зростання, моральне становлення, культурне збагачення. Так, наприклад, у системі освіти Японії взято курс на моральне виховання молоді, виховання в неї творчості, обов'язку і відповідальності. Американська система освіти ставить своїм завданням виховати в молоді навички соціальної поведінки, компетентності, емоційної гнучкості.
В Європі проголошено впровадження системи громадянської освіти, яка спрямована на виховання демократичної громадянської грамотності (політичної, правової, економічної та соціальної). Ця грамотність передбачає три елементи засвоєння: 1) знання - розуміння; 2) уміння -навички; 3) настанови - цінності.

 

Список використаних джерел: 
  1. Алексєєва О.В. Формування громадянської позиції сучасної молоді / О.В. Алек-сєєва // Педагогіка і психологія: Вісник АПН України. - 2006. - № 2. - С. 31-35.
  2. Балл Г. О. Принцип раціогуманізму та його значення для психології / Г. О. Балл // Інституту психології імені Г.С. Костюка - 60 років: Наук. зап. Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Макси-менка. - К.: Міленіум, 2006. - Вип. 25. - С. 81-97.
  3. Бех І.Д. Закономірності сучасного виховного процесу / І.Д. Бех // Педагогіка і психологія: Вісник АПН України. - 2004. - № 1. - С. 33-40.
  4. Бідніченко О. Організація навчально-виховного процесу у вищих технічних навчальних закладах / О.  Бідніченко // Вища освіта. - 2006. - №2. - С. 38-44.
  5. Білик Л. Формування соціально-психологічної культури студентської молоді у вищому навчальному закладі / Л. Білик, Т. Супрун // Вища освіта в Україні. - 2004. - №3. - С. 105-109.
  6. Білогур В. Є. Зовнішні чинники змін світоглядних орієнтацій сучасних студентів / В. Є. Білогур // Соціальна робота та управління: соціологія, психологія, педагогіка, соціальна робота, філософія: Міжнар. збірник наук. праць НПУ імені М. П. Драгоманова / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. - Вип. 2. - С. 248-260.
  7. Коваленко О. Е. Психологія вищої школи: навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. Е. Коваленко, І. М. Шалімова, О. М. Керницький; Укр. інж.-пед. акад. - Х.: Точка, 2012. - 169 с.
  8. Підборський Ю. Педагогічні умови виховання студентів вищих педаго-гічних навчальних закладів на ідеях толерантності / Ю. Підборський // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. - 2011. - Вип. 22. - С. 159-162.
  9. Подоляк Л. Г. Психологія вищої школи: підручник / Л. Г. Подоляк,
  10. В. І. Юрченко. - Вид. 2-ге, доповн. і переробл. - К.: Каравела, 2008. - 351 с.
80
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.