Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Психодіагностика агресивної поведінки молодших школярів

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
42
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Поняття і причини агресії, загальний огляд проблеми
1.1. Визначення поняття та причин агресивної поведінки
1.2. Причини агресивної поведінки і агресивності, підходи до вивчення дитячої агресії
1.3. Розвиток та корекція агресивності дітей
2. Аналіз і методи корекції агресивної поведінки дітей
2.1. Організація дослідження і вибір методики
2.2. Аналіз результатів дослідження
2.3. Розробка й апробація методики корекції агресивної поведінки молодших школярів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Сьогодні проблема агресії є дуже актуальною, тому що ми зіштовхуємося з нею щодня на вулиці, у школі. Підсилилася демонстративна й зухвала поведінка стосовно дорослих, у крайніх формах стали проявлятися жорстокість, і агресивність. Різко зросла злочинність серед молоді, з'являються все нові види поведінка, яка відхиляється від норми: діти беруть участь у воєнізованих формуваннях, політичних організаціях, рекеті, співробітничають із мафією, займаються проституцією тощо. У порівнянні з недавнім минулим, зросло число тяжких злочинів, фіксується збільшення конфліктів і фактів агресивної поведінки людей. Ми є свідками зміни всієї соціальної структури суспільства, інтенсивних процесів розшарування населення по майновій ознаці та стосовно різних форм власності. На грунті соціальних протиріч виникають міжгрупові й міжособистісні конфлікти.

Багато дослідників у нашій країні і за рубежем займалися проблемою агресії, але до одностайної думки так і не прийшли, тому що вона складна й багатогранна а, отже, одного рішення бути не може. Підсилює гостроту проблеми розуміння того, що період молодшого шкільного віку є сензітивним для формування позитивного  образу оточуючого світу, етичних і моральних принципів, основних паттернів поведінки. Інакше кажучи, якщо на складному етапі адаптації до нової соціальної ситуації розвитку у молодшого школяра сформується потенційно агресивне світовідчуття і світорозуміння, і закріпиться готовність до агресивного реагування, то надалі він може бути здатним до здійснення делінквентних вчинків. Це підтверджують статистичні дані про стрімке зростання підліткової злочинності за останнє десятиріччя.

Саме тому корекцію агресивних проявів у дітей з порушеннями психічного розвитку необхідно починати у молодшому шкільному віці, поки основні стереотипи поведінки ще не закріпилися і не набули характеру стійких навичок. 

У теоретичній частині курсової роботи розглянуто основні підходи до розуміння поняття агресії, основні підходи до питання її становлення й можливі фактори провокування. 

Мета дослідження: діагностувати прояви агресивності і розробити методику, спрямовану на зниження агресії в дітей молодшого шкільного віку.

Завдання дослідження:

 • визначити поняття та причини агресивної поведінки;
 • проаналізувати підходи до вивчення дитячої агресії;
 • описати розвиток і шляхи корекції агресивності дітей;
 • діагностувати прояви агресивної поведінки дітей молодшого шкільного віку;
 • розробити і апробувати методику корекції агресивної поведінки молодших школярів.

Об'єкт дослідження – агресивна поведінка молодших школярів.

Предмет дослідження – причини і види проявів агресивної поведінки дітей молодшого шкільного віку.

Методи дослідження. У курсовій роботі були використані наступні методи дослідження: аналіз літератури по проблемі; включене спостереження; бесіди з учнями; експериментальний метод (констатуючий і формуючий експерименти), метод узагальнення.

Структура роботи. Курсова робота включає вступ, два поширені розділи (теоретичний і експериментальний), висновки, список використаної літератури і додатки.

 

Список використаних джерел: 
 1. Андрущенко В. П., Волович В. І., Горлач М. І., Головченко Г. Т., Дяченко М. В. Соціологія: Підручник для вищої школи. - 3.вид., перероб. і доп. - К., 1998. - 622 с.
 2. Божович Л. М. Личность и её формирование в детском возрасте. - М.: Наука, 1988. - 620 с.
 3. Боришевський М.Й. Моральні переконання та їх формування у дітей. - К.: Рад. школа. 1979. - 48 с.
 4. Боришевський М.Й. Взаємини в учнівському колективі і формування особистості. - К.: Генеза, 2004. - 180 с.
 5. Ващенко Г. Виховний ідеал: підруч. для педагогів, виховників, молоді і батьків. - Львів: Камула, 2006. - 276 с.
 6. Вишневський О.І. Гуманізація шкільного життя // Рад. школа.- 1990.-  №1. - С. 41-46.
 7. Вікова психологія / за ред. Г. С. Костюка. - К.: Рад. школа, 1986. - 269 с.
 8. Власенко А. Н. Особистісно-орієнтований підхід у вихованні майбутніх освітян // Нові технології навчання. - 2001. - № 31. - С. 12-18.
 9. Волков Б. Ф., Волкова Н. В. Методы изучения психики ребенка. - М., 1994. - 188 с.
 10. Гуров В. Н., Селюкова Л. Я. Социализация личности: социальный педагог, семья, школа. - Ставрополь, 1993. - 276 с.
 11. Дубровина И. В., Лисиной М. И. Возрастные особенности психологического развития детей. - М.: Здоровье, 1982. - 338 с.
 12. Євтух М.Б., Сердюк О.П. Соціальна педагогіка: Підручник. - К.: МАУП, 2003. - 225 с.
 13. Заброцький М. М. Основи вікової психології. - Тернопіль: Богдан, 2002. - 112 с.
 14. Заверико Н. В. Соціальна педагогіка.- Запоріжжя: ЗНУ, 2005.- 127 с.
 15. Запорожец А.В. Об эмоциях и их развитии у ребенка. Развитие социальных эмоций у детей дошк.возраста. - М.: Педагогика, 1986. - 216 с.
 16. Захаров А.И. Как предупредить отклонения в поведении ребенка. - М.: Просвещение, 1986. - 128 с.
 17. Злобіна О.Г., Тихонович В.О. Особистість сьогодні: адаптація до суспільної нестабільності. - К.: Інститут соціології НАН України, 1996. - С. 6.
 18. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання: навч. посібник. - К.: Вища школа, 1997. - 266 с.
 19. Коваль Л.Г., Зверєва Г.Д., Хлєбік С. Р. Соціальна педагогіка: навч. посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 392 с. 
 20. Кравченко Т. Сімейне виховання та його технології: студії // Учитель. - 2000. - № 1-3. - С.17-21.
 21. Курлянд З.Н. Сутність процесу виховання: лекції з педагогіки: навчальний посібник. - Одеса: Південноукраїнський держ. пед. ін-т ім. К.Д.Ушинського, 1999. - 192 с. 
 22. Липова Л., Ренський С., Кушнір М. Технології індивідуалізованого навчання // Рідна школа. - 2001.- Серпень.- С.16-18.
 23. Лукашевич М.П. Соціалізація. Виховні механізми і технології: Навч.-метод. Посібник. -К.: ІЗМН, 1998. - С.12-24.
 24. Люблінська Г.О. Дитяча психологія. - К.: Вища школа, 1974. - 355 с.
 25. Макеев С.А. Оксамитная С.Н. Швачко Е.В. Социальные идентификации и идентичности. - Киев: Институт социологии НАН Украины, 1996. - С. 41-61.
 26. Москаленко В. В. Економічна соціалізація особистості // Практ. психологія та соціал. робота. - 2005. - № 8. - С. 1-9.
 27. Москаленко В. В. Культурно-діяльнісна концепція соціалізації особистості // Педагогіка і психол. - 1955. - № 3. - С. 136-142. 
 28. Москаленко В. В. Проблема виховання в контексті соціалізації особистості // Соціальна психол. - 2005. - № 2. - С. 3-17. 
 29. Мудрик А.В. Социальная педагогика: учеб. для студ. пед. вузов/ под ред. В. А. Сластенина. - М.: Издательский центр «Академия», 1999. - 184 с. 
 30. Музика О. Розвиток творчої спрямованості особистості в дошкільному віці / О. Музика, Н. Портницька // Обдарована дитина. - 2007 - № 7. - С. 50-55.
 31. Немов Р. С. Психология: Учеб. для студ. пед. вузов. - 640 с.
 32. Нікітіна Л.Є. Соціальне виховання дітей - фактор стабілізації суспільства // Педагогіка. - 1998. - № 7. - С. 36.
 33. Піддячий М. Виховання і розвиток дітей засобами праці // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2007. - № 3. - С. 6-9.
 34. Поплужний В. Л., Косарєва Н. І. Виховання громадянина: Психолого-педагогічний і народознавчий аспекти: навч.-метод. пос. -К.: ІЗМН, 2001. - 208 с.
 35. Прохоров А., Генин Г. Особенности психологических состояний младших школьников // Вопросы психологии. - 1998. -№ 4. - С. 42-53.
 36. Рацул А. Педагогічні умови родинно-сімейного виховання дітей // Рідна школа . - 2007. - № 4. - С. 53-56.
 37. Рудаківська С.В., Виговська О.І. Особистісно орієнтоване навчання // Педагогіка толерантності. - 2000. - №4. - С.27-32.
 38. Северина Л. Особливості розвитку і виховання дитини 6 років. - Харків: Торсінг, 2003. - 64 с.
 39. Сорочинська В. Є. Соціальна педагогіка: курс лекцій. - Вінниця: Вид-во ВПУ, 2001. - 134 с.
 40. Соціальна педагогіка і адаптивність особистості / під. ред. Слюсаренко В. - Суми: Мрія, 1994. - 548 с.
 41. Соціальна педагогіка: Навч. посіб. / за ред. А. Й. Капської. - К.: МАУП, 2000. - 264 с.
 42. Тюптя Л.Т., Іванова І.Б. Соціальна робота (теорія і практика): навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів. - К.: ВМУРОЛ "Україна", 2004 - 408 с.
 43. Фурманов И.А. - Детская агрессивность - психодиагностика и коррекция. – М.: Психология, 2000. – 226 с.
 44. Чухно Л. Діалоги про виховання // Завуч. - 2007. - № 11. - С. 1-12.
3938
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).