Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Психодіагностика екзистенційної особистості

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
48
Мова: 
Українська
Ціна: 
400 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади дослідження екзистенційних особистостей
1.1. Поняття особистості в екзистенціальній психології
1.2. Методи і техніки корекційної роботи в екзистенціальній психології
2. Емпіричне дослідження екзистенційних особливостей прояву дитячих страхів у молодших школярів
2.1. Діагностика наявності страхів у дітей молодшого шкільного віку
2.2. Методика корекції страхів у молодших школярів на основні екзистенціального підходу
2.3. Аналіз результатів корекції страхів молодших школярів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. У вітчизняній теорії і практиці психоло-гічного консультування екзистенційний напрям представлений дуже слабо, хоча його потреба очевидна. Так, в основі екзистенційних криз може бути смерть, перехідні періоди як в особистому житті, так і в професійній діяльності, прийняття безповоротних рішень, раптова ізоляція, пошуки сенсу життя, тобто проблеми, що перебувають у компетенції вікового екзистенційного консультування. Концептуаль-ний зміст екзистенціалізму свідчить, що це справді один із найбільш людиномірних, особистісно орієнтованих напрямів сучасної психологічної науки  , який прагне пояснити сутність людини в нерозривній єдності з усіма структурами її екзистенції. Вагомим є гуманістичний потенціал екзистенціалізму, який утверджує людину як самодостатню особистість.

Актуальність проблеми застосування екзистенційних методів у консультативній і терапевтичній практиці не викликає сумнівів. Важливість і необхідність розгляду екзистенційного вибору як особливого виду активності особистості доводять факти збільшення невротичних проблем у людей сучасного світу. На думку практикуючих психологів і терапевтів, за актуальними скаргами та симптомами пацієнтів дуже часто стоїть ухилення клієнтів від необхідного вибору або невдало здійснений екзистенційний вибір.

Існує щонайменше дві причини, які зумовлюють інтерес до екзистенційної психології і психотерапії: Перша – прагнення долучитися до руху, який вже отримав визнання у світі. Друга причина виражається думкою багатьох українських дослідників, які вважають, що домінуюче сьогодні в психології і психотерапії уявлення про людину неадекватне і не дає нам того підгрунтя, якого ми потребуємо для розвитку прикладної психології і якісних (феноменологічних) досліджень психологічної практики.

Отже, актуальність теми роботи «Психодіагностика екзистенційної особистості» зумовлена тим, що у сучасному стресовому житті на перший план виходить самоцінність людини як особистості, що потребує відповідних психологічних підходів до корекційної роботи.

Стан дослідження проблеми. Основні праці з екзистенціальної психології належать Р. Мею [13], P. Фрейджеру [21], І. Ялому [24], Л. Бінсвангеру [3] та іншим. У вітчизняній практиці питанням екзистеціальних технік присвятили свої роботи Г. О. Балл [2], С. В. Кучеренко [11], О. Г. Паркулаб [17], Г. В. Чуйко [22] та інші. Практичне застосування екзистенціального підходу до корекції дитячих страхів досліджували І. В. Бабарикіна [1], Т. Зайчикова [8], М. А. Кузнєцов [10], В. М. Морозюк [15], С. М. Томчук [20] та інші.

Об'єкт дослідження – екзистенційне психологічне консультування як вид психологічної допомоги. 

Предмет дослідження – умови і процедури застосування екзистенційних технік і методів у консультуванні страхів молодших школярів. 

Мета роботи – обгрунтуванні умов, принципів і процедур здійснення екзистенційного аналізу та корекції у психологічному консультуванні молодших школярів. 

Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання: 

 • уточнити поняття особистості в екзистенціальній психології;
 • проаналізувати методи і техніки корекційної роботи в екзистенціальній психології;
 • емпірично дослідити екзистенційні особливості прояву дитячих страхів у молодших школярів та методи їх корекції.

Методи дослідження. У роботі використано комплекс теоретичних та емпіричних методів, зокрема, методи теоретичного та емпіричного дослідження (аналіз та систематизація літературних джерел, порівняння та уза-гальнення даних). Прикладна частина дослідження виконувалась із застосу-ванням експерименту, спостереження, бесід, анкетування, тестування, психодіагностичних методик, методів математичної статистики.

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, два поширені розділи, висновки, список використаних джерел і додатки, загальний обсяг роботи склав 48 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Бабарикіна І.В. Психологічні особливості корекційної роботи зі шкільними страхами / І.В. Бабарикіна // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія: Психологія. - Харків: ХНУ, 2011. - Вип. 45. - № 937. – С. 18-20.
 2. Балл Г. О. Інтегративно-особистісний підхід у психологічній науці та практиці : монографія / Г. О. Балл, О. В. Губенко, О. В. Завгородня, В. Л. Зливков, Ю. М. Крилова-Грек; ред.: Г. О. Балл; НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка . - К. : Імекс, 2012. - 205 c.
 3. Бинсвангер Л. Бытие-в-мире: введение в экзистен- циальную психиатрию / Л. Бинсвангер. - М. : КСП; СПб: Ювента, 1999. - 300 с.
 4. Бинсвангер Л. Феноменология и психопатология / Л. Бинсвангер // Логос. – 1992. – № 3. – С. 125-135.
 5. Булах І. С. Консультативна психологія : навч. посіб. / І. С. Булах, І. М. Бушай, В. У. Кузьменко, Е. О. Помиткін, Ю. А. Алєксєєва; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К., 2012. - 458 c.
 6. Бьюдженталь Дж. Искусство психотерапевта / Дж. Бьюдженталь. - СПб. : Питер, 2001. - 304 с.
 7. Венгер А. Л. Психологические рисуночные тесты: иллюстрированное руководство / Венгер А. Л. – М.: ВЛАДОС- ПРЕСС, 2007. – 159 с.
 8. Гіоргадзе Г. В. Екзистенціальний страх як онтологічна передумова посередності / Г. В. Гіоргадзе // Вісн. Нац. техн. ун-ту України «КПІ». Сер. Філософія. Психологія. Педагогіка. - 2013. - № 3. - С. 3-9.
 9. Гуманістична психологія : Антологія: В 3 т.: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Т. 1. Гуманістичні підходи в західній психології ХХ ст. / ред.: Р. Трач, Г. Балл; Наук. Т-во ім. Шевченка у США. - К. : Унів. вид-во «Пульсари», 2001. - 252 c.
 10. Заброцький М. М. Психологія особистості : Навч. посіб. для ВНЗ / М. М. Заброцький, О. М. Савиченко, І. М. Тичина; Житомир. держ. ун-т ім. І.Франка. - 2-е вид. - Житомир, 2006. - 205 c.
 11. Зайчикова Т. Психодіагностика і психокорекція дитячих страхів як засіб формування особистості дитини / Зайчикова Т. // Молодь, освіта, наука, культура і національна свідомість: Зб. матеріалів Міжнар. студ. наук.-практ. конф. - К., 1999. - С.60-62.
 12. Карпенко Н. Диференціація та діагностика окремих видів страху у дітей / Карпенко Н. // Початкова школа. - 1999. -N12. - С. 4-7.
 13. Кузнєцов М. А. Шкільні страхи: Види, умови прояву та шляхи подолання : монографія / М. А. Кузнєцов, І. В. Бабарикіна; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Х. : ХНПУ, 2012. - 227 c.
 14. Кучеренко С. В. Варіанти екзистенційного вибору особистості в індивідуальному психологічному консультуванні / С. В. Кучеренко // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Психологія. - 2013. - 18, Вип. 22, ч. 2. - С. 196-202.
 15. Мазур А. В. Арттерапія та дитяча гра як засоби корекції страху у дошкільників та дітей 6-7 років / Мазур А.В. // Практична психологія та соціальна робота. - 2001.-N6. - С. 5-11.
 16. Мей Р. Происхождение экзистенциальной психологии // Экзистенциальная психология / Р. Мей. – М. : Апрель Пресс; ЭКСМО-Пресс, 2001. –Термино-логическая правка В. Данченко. – К. : PSYLIB, 2005. – 208 с.
 17. Мирошниченко Н. Малювання як засіб корекції страху в дітей: Психолого-педагогічний семінар для педагогів та вчителів образотворчого мистецтва / Н. Мирошниченко // Психолог. Шкільний світ : Всеукраїнська газета. - 2009. - N 47. - С. 21-26.
 18. Міщенко М. М. Ситуація "Da-Sein" в екзистенційному психоаналізі / М. М. Міщенко // Вісник Харківського нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Сер. : Філософія. Філософські перипетії. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2008. – № 812. – С. 109-114.
 19. Морозюк В. М. Корекція дитячих страхів, як напрямок роботи практичних психологів : збірник / В. М. Морозюк // Науковий часопис Націо-нального педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12, Психологічні науки : сборник / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2007. - Вип. 19 (43). - С. 184-188.
 20. Павелків Р. В. Вікова психологія : підручник / Р. В. Павелків. - К. : Кондор, 2011. - 468 c.
 21. Паркулаб О.Г. Психотехнічні аспекти екзистенціального консультування / Паркулаб О.Г. // Зб. наук. праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано- Франківськ: Плай, 2000. – Вип. 5. – Ч. 2. – С. 152-158.
 22. Приходько Ю. О. Психотерапевтична допомога особистості / Ю. О. Приходько // Практична психологія : введення у професію : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Ю. О. Приходько. - 2-ге вид., доп. : Каравела, 2010. - С. 140-179.
 23. Роменець В. А. Історія психології ХХ століття : Навч. посіб. для студ. вузів, що навч. за спец. "Психологія" / В. А. Роменець, І. П. Маноха. - К. : Либідь, 1998. - 992 c.
 24. Томчук С. М. Психокорекція страхів у школярів засобами когнітивно-поведінкової психотерапії / С. М. Томчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12, Психологічні науки/ - Вип. 27 (51) : До 175-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова. - С. 153-159.
 25. Фрейджер P. Гуманистическая, трансперсональная и экзистенциальная психология. К. Роджерс, А. Маслоу и Р. Мэй / Р. Фрейджер, Д. Фейдимен. - СПб. : Прайм-Еврознак, 2007. - 221 с.
 26. Чуйко Г. В. Екзистенційна психологія : навч. посіб. / Г. В. Чуйко, І. А. Гуляс, Т. А. Колтунович; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. - Чернівці : Прут, 2009. - 308 c.
 27. Якубовська Н. Корекція страхів : арт-терапевтичні методики для дітей 5-10 років / Н. Якубовська // Психолог. Шкільний світ : Всеукраїнська газета. - 2010. - N 43. - С. 17-26.
 28. Ялом И. Экзистенциальная психотерапия / И. Ялом. – М. : Независимая фирма «Класс», 2005. – 576 с.
10641
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).