Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

Телефон +3 8(068) 052-35-08
Телефон +3 8(093) 689-29-85
 (096) 074-41-54
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Психодіагностика мотивації

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
8
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ
 
Елементи, зачатки вищих функціональних можливостей і мотивів дитини виростають не з діяльності по задоволенню біологічних потреб, а саме поза цією діяльністю і в міру звільнення дитини від цієї діяльності. Основними детермінантами формування дитини є, з одного боку, біогенетичні задатки морфологічного і функціонального розвитку мозку, які створюють потенційні можливості розвитку специфічно людських форм поведінки, і, з іншого боку, безпосередній психологічний і соціальний контакт дитини з дорослим, який сприяє актуальному прояву біогенетичних задатків і детермінує конкретний процес психічного розвитку дитини. Не випадково, наприклад, Л. І. Божович виділяє потребу дитини у враженнях як відносно самостійну, яка дає початок наступному формуванню ряду вищих потреб.
У дитини досить рано формується цілий комплекс потреб функціонального плану (у спілкуванні, у діяльності маніпулятивного й ігрового типу, у тому числі потреба у враженнях і т. д.), які у процесі розвитку стають структурно оформленими і самостійними, – це потреби у фізичній, інтелектуальній, емоційній, соціальній та творчій діяльності.
Процес формування мотиваційної системи характеризується в основному об'єднанням, інтеграцією стихійно сформованих спонукань у більш великі мотиваційні одиниці з тенденцією до утворення єдиної, цілісної мотиваційної системи особистості.
Характерна для раннього дитячого віку аморфна структура спонукань з однорівневою будовою, лінійністю, ситуаційністю й імпульсивністю актуалізації поступово перетворюється у більш складну, багаторівневу структуру з централізованою свідомо-вольовою системою управління поведінкою, з ієрархічною супідрядністю спонукань, з високою динамічною і змістовно-значеннєвою єдністю.
С. Л. Рубінштейн дає наступну психологічну характеристику мотивації в дитячому віці: «Кожне безпосередньо діюче на дитину спонукання має в ранньому дитинстві ще дуже велику владу над дитиною. Тому внутрішня мотивація ще дуже хитлива: при кожній зміні ситуації дитина може виявитися у владі інших спонукань. Нестійкість мотивації обумовлює певну безсистемність дій».
Мотиви, які представляють собою психологічну форму, специфічний засіб регуляції, організації діяльності, відбивають енергетичний рівень і структурні особливості доступної для людини діяльності. Тим часом зовсім недостатні знання й інтелектуальний рівень дитини, її малий практичний досвід різко звужують сферу реальної практичної діяльності. Дитина не може тривалий час підтримувати якусь спрямовану діяльність, керувати нею, зберігати досить високий функціонально-енергетичний рівень мотивації.
У зв'язку з цим цікаво відзначити ті психологічні прийоми, що дозволяють підвищити ефективність діяльності дитини. Так, у відношенні учнів III-IV класів Л. С. Славіна з'ясувала, що велике значення в підвищенні ефективності діяльності і її мотивації має спеціальне навчання дітей прийомам організації, планування діяльності. Зокрема, Н. Ф. Прокіна і С. Г. Якобсон використовували піщаний годинник, який компенсував відсутнє дитині почуття часу.
Л. С. Славіна у випадку складної і тривалої діяльності розчленовувала її на відносно самостійні відрізки, кожен з який контролювався й оцінювався окремо, як самостійна діяльність. Тільки з розвитком, удосконаленням структури самої діяльності розвивається і структура мотивів.
Л. І. Божович відзначає, що підпорядкування поведінки прийнятому наміру складається остаточно лише до кінця дошкільного віку і є початковим етапом формування довільності поведінки.
Мотиваційна стратегія нижчого типу, характерна для дитячого віку, але яка проявляється іноді й у дорослих, відрізняється тим, що найбільшу значимість тут мають події дійсного моменту. При переключенні на минуле або майбутнє значимість різко знижується і на деякому тимчасовому видаленні стає рівною нулю. Тим часом реальний мотивуюче вплив події на поточну поведінку визначається саме значимістю сьогодення. Відомо, наприклад, що для особистості психопатичного складу характерний, з одного боку, недостатній минулий досвід, а з іншого боку – недостатнє планування, тимчасова організація поведінки шляхом передбачення майбутнього.
Для стратегії нижчого типу характерний саме визначальний вплив на емоційний настрій тільки недавніх або майбутніх подій, тенденція «жити сьогоднішнім днем», приносити більш значимі, але віддалені цілі в жертву найближчому їх задоволенню.
Навпаки, стратегія мотивації вищого типу, яка формується в онтогенетичному розвитку людини, відрізняється усе більшим опосередкуванням спонукань, відстрочкою в часі, зростанням тимчасового потенціалу спонукань.
Відомий психолог К. Бюлер, намагаючись пояснити явище усе більш віддаленого в часі передбачення дитиною результату своїх дій, висунув навіть «закон», відповідно до якого в ході розвитку мотивації позитивні емоції переміщаються від кінця дії до її початку. Цей «закон» відбиває той факт, що спочатку дитина здатна радіти лише реально досягнутому результату, а потім може випробувати радість і задовго до його одержання, передбачаючи і смакуючи цей результат.
Надзвичайна вузькість активно-дієвої сфери мотивації дитини, дуже повільний, тривалий характер її розширення відповідно до вікового розвитку, опосередкованість цього процесу умовами соціального середовища, дорослими, особливо батьками, має дуже важливе пристосувальне значення. На відміну від тварин, особливо нижчих, дитинчата яких з'являються з готовими, спадково заданими формами поведінки, людська дитина народжується практично без усяких поведінкових інстинктів. Але зате завдяки цьому на «чистому» полі психічного потенціалу під впливом соціального середовища в людини розвиваються набагато більш складні механізми психічної діяльності.
Несформованість, невизначеність і вузькість активно-дієвої області мотивації дитини, пов'язані з низькими функціонально-енергетичними можливостями діяльності в дитячий період життя, визначають ряд важливих особливостей її структури.
Насамперед необхідно відзначити, що для активно-дієвої сфери мотивації характерний визначений складний стан діяльності як процесу, регульованого не тільки функціонально-енергетичним моментом (що виражається вже в дітей у відносно самостійній потребі в самому процесі діяльності), але і двома модальностями: бажаного і небажаного, позитивного і негативного, того, до чого дитина прагне у своїй діяльності, і того, чого вона уникає, від чого відходить. Одночасна фіксація як бажаного стану дійсності, так і небажаного – фіксація, характерна для повноцінної, зрілої в мотиваційному відношенні форми діяльності, – ще недоступна дитині в дитячому віці.
Це досить складне сполучення модальностей у єдиному процесі спокійної, зосередженої й у той же час енергетично, емоційно напруженої діяльності розвивається не відразу, а поступово, у процесі розширення сфери дії за рахунок однобічних, «неповноцінних», генетично нижчих одномодальних форм діяльності і станів.
До числа останніх відносяться характерні для дитячого віку особливості двох так званих потенційних областей мотивації. Це, по-перше, часта абстрагованість, абстрактність дитячих ідеалів, відсутність їх впливу на повсякденну поведінку, пасивний емоційно-позитивний характер їх переживання. Важливо те, що в цих випадках відсутня або слабко виражена саме негативна модальність: переживання незадоволеності, страждання у зв'язку з нереалізованістю ідеалу. І ця одномодальність, однобічність пасивного, споглядального переживання ідеалу, як позитивного, бажаного саме пов'язана з його недієвістю, з тим, що він не включається в активно-дієву область мотивації, не детермінує відповідний процес діяльності.
По-друге, відсутність активно-дієвого відношення до дійсності спостерігається, коли в дітей слабко виражена позитивна модальність мотивації. Дитина звикає до «автоматичного» задоволення дорослими основних її потреб як до природного, повсякденного і перестає переживати їх позитивну значимість, а несподівані труднощі деморалізують її, приводячи в стан пасивного страждання, у якому парадоксальним образом відсутня природна мобілізація, активно-дієва установка на доступне подолання труднощів.
Усе це говорить про те, що дитина з працею може отримувати необхідну для активно-дієвої області мотивації складну, двомодальну, позитивно-негативну її структуру й у ряді форм мотивації і відповідного поведінки ще схильна до пасивно-споглядальних емоційних переживань і форм поведінки чисто експресивного типу, типу «емоційної розрядки», позбавлених активно-дієвого моменту.
Характерна для раннього періоду одноплановість форм мотиваційної регуляції поведінки (на відміну від діалектичної подвійності, складності більш зрілих форм) виявляється й у наявності двох яскраво виражених видів спонукань і відповідних форм діяльності: односторонньо процесуальної (наприклад, чисто маніпулятивні форми діяльності дитини) і односторонньо результативної (наприклад, імпульсивні установки на негайне задоволення виниклої потреби). Це відповідно дві крайні модальності, які спочатку існують роздільно і лише пізніше сполучаються, поєднуються в діалектично суперечливу єдність, яка характеризує більш пізні, зрілі, більш повноцінні і продуктивні форми мотиваційної організації поведінки.
Ці два типи спонукань і діяльності, які мають велике значення на ранньому етапі життя дитини містять, незважаючи на їх протилежність, багато спільного у зовнішніх проявах (пасивні емоційні стани або афективні спалахи). Вони свідчать про недостатній розвиток активно-дієвої області мотивації, що відповідає «стратегії» життєдіяльності дитини, «стилю» її поведінки.
Це форми пристосування дитини до характерного для раннього віку протиріччя між широтою бажань і обмеженістю власних можливостей їх реалізації, пасивною залежністю від дорослих, а також від обставин. Ці типи спонукань стають також джерелом характерних неадекватностей у поведінці, конфліктів, незадоволеності, психічних травм.
Таким чином, по мірі формування особистості дитини швидко і різко розширюється активно-дієва область мотивації, зменшуються, зокрема, афективні реакції. Однак одномодальні області мотивації, як такі, не зникають зовсім, не поглинаються цілком активно-дієвою областю. Вони удосконалюються, видозмінюються форми їх проявів, міняються функції в загальній структурі мотивації, але вони залишаються, область їх розширюється, утворюючи первинний емоційно-мотивацій фон, потенційне енергетичне поле мотивації, яке постійно збагачується, живлячи основну активно-діючу область.
До моменту дорослішання мотиваційна структура набуває завершеного характеру, який формується, будучи показником загальної спрямованості особистості.
Для визначення мотивації використовуються різні тесті і методики, проте найпоширенішими серед них є тестові з миттєвою інтерпретацією результатів. Для прикладу приведемо тест визначення мотивації праці.
Це стандартний тест, який застосовується при вивченні факторів впливу на мотивацію, він дозволяє виявити фактори, які задовольняють або не задовольняють співробітників організації щодо умов роботи, організації керівництва і відносин в робочому колективі.
Даний тест містить 14 тверджень, кожне твердження може бути оцінене від 1 до 5 балів. При оцінці задоволеності роботою трудового колективу використовуються середні величини показників. При цьому оцінка результатів виконується за наступною шкалою:
15-20 балів цілком задоволені роботою
21-32 бала задоволені
33-44 бала не цілком задоволені
45-60 балів не задоволені
понад 60 балів украй не задоволені
 
Випробуваним пропонується наступна інструкція:
Зробіть свій вибір за кожним з цих тверджень, відзначивши відповідну цифру.
1 – цілком задоволений;
2 – задоволений;
3 – не цілком задоволений;
4 – незадоволений;
5 – украй незадоволений.
№ТвердженняБали
1Ваша задоволеність підприємством, де ви працюєте12345
2Ваша задоволеність фізичними умовами (спека, холод, шум і т. д.) 12345
3Ваша задоволеність роботою 12345
4Ваша задоволеність злагодженістю дій працівників12345
5Ваша задоволеність стилем керівництва вашого началь-ника12345
6Ваша задоволеність професійною компетентністю вашого начальника12345
7Ваша задоволеність зарплатою в змісті відповідності з вашими трудозатратами12345
8Ваша задоволеність зарплатою в порівнянні з тим, скільки за таку ж роботу платять на інших підприємствах12345
9Ваша задоволеність службовим (професійним) просуван-ням12345
10Ваша задоволеність вашими можливостями просування12345
11Ваша задоволеність тим, як на своїй роботі ви можете використовувати свій досвід і здібності12345
12Ваша задоволеність вимогами роботи до інтелекту людини12345
13Ваша задоволеність тривалістю робочого дня12345
14У якому ступені ваша задоволеність роботою вплинула б на ваше рішення, якби ви шукали роботу? 12345
 
Список використаних джерел
 
Асеев В. Г. Мотивация поведения и формирование личности. – М., 1976.
Бодалев А. А. Мотивация и личность. Сборник научных трудов. – М. : АПН СССР, 1982.
Маркова А. К. и др. Формирование мотивации учения: кн. для учителя. – М., 1990.
Хакхаузен Х. Мотивация и деятельность. – М., 1986.
Шекшня С. В. Управление персоналом современной организации. – М. : ФАЙР-пресс, 1997.
Фото Капча