Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Психолітературознавчний аналіз творів Ю. Андруховича

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
43
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Загальні тенденції творчості Ю. Андруховича в світлі постмодерністської європейської літературі
1.1. Аналіз публіцистики Ю. Андруховича
1.2. Необарокові тенденції у прозі Ю. Андруховича
2. Психолітературний аналіз творів Ю. Андруховича
2.1. Архетип українського постмодерністського роману на прикладі «Перверзії» Ю. Андруховича
2.2. Виміри постмодернізму у романах «Московіада», «Рекреації», «Дванадцять обручів»
2.3. Феномен використання образів тілесності в творчості Ю. Андруховича
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. У сучаснiй украïнськiй постмодернiй лiтературi можна назвати кiлькох авторiв, що не тiльки пишуть для «втаємничених», але й здобули прихильнiсть значноï читацькоï аудиторiï як в Украïнi, так i за ïï межами. У цьому ряду буде й iм'я Юрiя Андруховича, вiдомого поета, прозаïка, есеïста, без пере¬бiльшення сучасного класика.

Творчiсть Юрiя Андруховича - найяскравiший прояв постмодер¬нiзму в украïнськiй лiтературi. Як i захiднi письменники-постмодернiсти, у своïх романах вiн широко використовує iнтертекстуальнiсть, так званий «текст у текстi». Автор «прочитує» традицiйнi образи та сюжети, твори попередникiв, своєрiдно переосмислюючи ïх. Героï його романiв живуть у свiтi, просякнутому культурними реалiями.

Письменник першим в украïнськiй лiтературi дав взiрець попу¬лярноï зараз карнавальноï прози, якiй притаманне жанрове та сти¬льове багатоманiття, рiвноправнiсть «високого» та «низького» у творi. Андрухович iмiтує рiзнi лiтературнi стилi: бароко, магiчний реалiзм, украïнський бурлеск i травестiю, маньєризм тощо. Так, впливи баро¬ко виявляються у прагненнi до карнавалiзацiï, театралiзацiï дiйснос¬тi, бурлескно-травестiйна поетика - у невiдповiдностi мiж серйозним значенням викладених подiй та ïхнiм «низьким» оформленням, що викликає комiчний ефект.

Iронiя стає провiдною рисою усiх творiв сучасного мистецтва. Юрiєм Андруховичем iронiчно переосмислюються актуальнi пробле¬ми сучасноï фiлософiï: фемiнiзм, питання вiдносностi будь-яких абсо¬лютiв, проблема переосмислення усталених цiнностей, бачення свiту як тексту тощо.

Таким чином, прикметною рисою постмодерних творiв є вiдсут¬нiсть канонiв, обмежень, яка (вiдсутнiсть) сама стає каноном i дозво¬ляє передати множиннiсть поглядiв на свiт i неможливiсть iснування будь-яких iмперативiв, а отже, вiдчуття абсурдностi свiту та iрреаль¬ностi буття.

Стан дослідження проблеми. Вивчення феномену творчості Ю. Андруховича присвячено чималий доробок вітчизняних і зарубіжних авторів. Зокрема, проблема-тику визначення місця і ролі його творчості в сучасній постмодерністській літерату-рі розглядається такими авторами, як Анісімова Н., Бетко І., Баліна К. Н. Білоцер-ківець Н., Гаврилюк Ю., Данильчук О., Єрмакова В. В., Зьобро О., Ірванець О., Моренець В. П., Перепадя В., Шептицька Т., Прохасько Т. та ін. Більш вузьким питанням дослідження текстуального характеру творчості Андруховича стали праці Барана Є., Бербенець Л., Бойко Л., Галич А., Голобородько Я. Глибоким аналізом окремих творів займалися Гузьо Г., Нешпір Н., Павлишин М., Шебеліст С. та ін.

Об’єкт дослідження – творчість Юрія Андруховича в контексті її постмодерністської спрямованості.

Предмет дослідження – психолітературні особливості прози та поетики Юрія Андруховича.

Мета роботи – проаналізувати творчість Ю. Андруховича з точки зору її психолітературного спрямування і забарвлення, визначити основні літературні і психологічні прийому побудови романів та есе.

Для реалізації зазначеної мети були поставлені наступні завдання: 

 • здійснити аналіз публіцистики Ю. Андруховича;
 • виявити необарокові тенденції у прозі Ю. Андруховича;
 • описати архетип українського постмодерністського роману на прикладі «Перверзії» Ю. Андруховича;
 • проаналізувати виміри постмодернізму у романах «Московіада», «Рекреації», «Дванадцять обручів»;
 • дослідити феномен використання образів тілесності в творчості Ю. Андруховича.

Методи дослідження. Під час вирішення визначених завдань використову-вались наступні методи дослідження: теоретичні: синтез, аналіз та узагальнення літератури та періодики для теоретичного підгрунтя дослідження, метод порівняльного аналізу для порівняння різних джерел, контекстуальний аналіз. 

Структура роботи. Відповідно до мети та завдань дослідження визначено структуру роботи, яка складається зі вступу, двох розділів, висновків і списку використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 43 сторінки.

 

Список використаних джерел: 
 1. Андрухович Ю. Берлін. Сторінки щоденника (48) // Дзеркало тижня - 2006. - 4 лют.
 2. Андрухович Ю. Берлін. Сторінки щоденника (51) // Дзеркало тижня - 2006. - 18 лют.
 3. Андрухович Ю. Берлін. Сторінки щоденника (55) // Дзеркало тижня - 2006. - 4 берез.
 4. Андрухович Ю. Берлін. Сторінки щоденника (61) // Дзеркало тижня - 2006. - 22 квіт.
 5. Андрухович Ю. Берлін. Сторінки щоденника (62) // Дзеркало тижня - 2006. - 13 трав.
 6. Андрухович Ю. Берлін. Сторінки щоденника (64) // Дзеркало тижня - 2006. - 27 трав.
 7. Андрухович Ю. Берлін. Сторінки щоденника (71) // Дзеркало тижня - 2006. - 10 черв.
 8. Андрухович Ю. Берлін. Сторінки щоденника (74) // Дзеркало тижня - 2006. - 24 черв.
 9. Андрухович Ю. Берлін. Сторінки щоденника (76) // Дзеркало тижня - 2006. - 8 лип.
 10. Андрухович Ю. Берлін. Сторінки щоденника (остання) // Дзеркало тижня - 2006 - 5 серп.
 11. Андрухович Ю. Берлін. Цуґ, 15. 10. 2006. // Дзеркало тижня - 2006. - 21 жовт.
 12. Андрухович Ю. Брюссель, 4. 02. 2007. // Дзеркало тижня - 2007. - 24 лют.
 13. Андрухович Ю. Ґрац, 27. 02. 2007. // Дзеркало тижня - 2007. - 8 берез.
 14. Андрухович Ю. Мюнхен, 14. 01.07. // Дзеркало тижня - 2007. - 27 січ.
 15. Андрухович Ю. Обервіль ім зіменталь, 26. 11. 2006. // Дзеркало тижня - 2006 - 9 груд.
 16. Андрухович Ю. У потязі Базель-Берлін// Дзеркало тижня - 2006. - 4 листоп.
 17. Андрухович Ю. У потязі Київ-Харків, 3. 04. 2007. // Дзеркало тижня - 2007. - 21 травн.
 18. Андрухович Ю. Франик, 31. 03. 2007. // Дзеркало тижня - 2007. - 7 трав.
 19. Андрухович Ю. Цуґ, 17. 12. 2006. // Дзеркало тижня. - 2006. -23 груд.
 20. Андрухович Ю. Цуґ-Санки-Ґаллен-Цюріх-Люцерн, 31. 12. 2006. // Дзеркало тижня - 2007. - 13 січ.
 21. Андрухович Ю. Цюріх-Відень, 10. 11. 2006. // Дзеркало тижня - 2006. - 18 листоп.
 22. Андрухович Ю.Рим, 26. 01. 07. // Дзеркало тижня - 2007. - 10 лют.
 23. Анісімова Н. Український поетичний авангард кінця ХХ ст. // Дивослово. - 2003. - № 6. - С. 2-10. 
 24. Баліна К. Н. Манливі лакуни прози Юрія Андруховича і Милорада Павича // Зарубіжна література. - 2008. - № 5. - С. 8-10. 
 25. Баліна К. Н. Постмодерністська естетика Юрія Андруховича // Зарубіжна література. - 2007. - № 9. - С. 40-44. 
 26. Баліна К. Постмодерністський дискурс Юрія Андруховича // Українська література в загальноосвітній школі. - 2007. - № 11. - С. 14-19. 
 27. Баран Є. «Московіада» Юрія Андруховича // Зоїлові трени. - Львів, 1998. - С. 50-58. 
 28. Бербенець Л. Текст-пастиш у творчості Юрія Андруховича // Слово і Час. - 2007. - № 2. - С. 49-59. 
 29. Бетко І. Архетипальна постать блазня в українській постмодерній прозі: (на прикладі творів Ю. Андруховича та ін.) // Слово і Час. - 2009. - № 3. - С. 54-64. 
 30. Білоцерківець Н. Бу-Ба-Бу та ін.: український літературний неоавангард: портрет одного року // Слово і Час. - 1991. - № 1. - С. 42-52. 
 31. Бойко Л. Діалектизми в мовній тканині роману Ю. Андруховича «Рекреації» // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. 19/20. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 59-61. 
 32. Гаврилюк Ю. У чому феномен Андруховича? // День. - 2007. - 23 черв. - С. 3. 
 33. Галич А. Асоціонімний світ романів Юрія Андруховича початку ХХІ століття // Слово і Час. - 2008. - № 8. - C. 48-54. 
 34. Голобородько Я. Текстовий ареал Юрія Андруховича: реалії та інферналії // Кур'єр Кривбасу. - 2007. - № 11/12. - С. 359-368. 
 35. Голомідова Н. Андрухович - Б. О. М. Ж. // Галицький кореспондент. - 2009. - 26 листоп. (№ 46). - С. 20. 
 36. Гузьо Г. Берлінський роман Андруховича // Високий замок. - 2006. - 29 квіт. (№ 77). - С. 13. 
 37. Данильчук О. Юрій Андрухович // Українська мова та література. - 2008. - № 13-16 (квіт.). - С. 88-91. 
 38. Дванадцять обручів / Ю. Андрухович. - Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2005. - 367 с. 
 39. Дезорієнтація на місцевості: спроби / Ю. Андрухович. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2006. - 128 с. 
 40. Екзотичні птахи і рослини з додатком: колекція віршів / Ю. Андрухович. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2002. - 112 с. 
 41. Єрмакова В. В. Знакова фігура - Юрій Андрухович // Шкільна бібліотека. - 2010. - № 2. - С. 102-103. 
 42. Зьобро О. «Остання територія» раннього Андруховича // Високий замок. - 2009. - 19 груд. (№ 233). - С. 8. 
 43. Ірванець О. Весна Патріарха // Україна молода. - 2000. - 11 берез. - С. 6. 
 44. Історія української літератури ХХ століття: підручник: у двох книгах. Кн. 2.: друга пол. ХХ ст. / за ред. чл.-кор. НАН України В. Г. Дончика. - К. : Либідь, 1998. - С. 101-103. 
 45. Книга відгуків: вірші, есеї, романи / Ю. Андрухович. - Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2008. - 519 с. 
 46. Котерлін Р. Іронія та ностальгія Юрія Андруховича // Art Line. - 1997. - № 7/8. - С. 82-83. 
 47. Моренець В. П. Андрухович Юрій Ігорович: біограф. письм. // Енциклопедія Сучасної України: енциклопедія. Т. 1. - К., 2001. - С. 509-510. 
 48. Московіада: роман жахів / Ю. Андрухович. - Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2006. - 151 с. 
 49. Нешпір Н. «Рекреації» Ю. Андруховича: лінгвістичний аналіз // Джерела. - 1999. - № 4. - С. 25-28. 
 50. Павлишин М. Що перетворюється в «Рекреаціях» Юрія Андруховича? // Канон та іконостас: літ.-крит. ст. - К.: Час, 1997. - С. 237-254. 
 51. Перверзія: роман / Ю. Андрухович. - Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2005. - 486 с. 
 52. Перепадя В. Нові ролі Юрія Андруховича // Всесвіт. - 2003. - № 7-8. - С. 170-176. 
 53. Поезії / Ю. Андрухович // Яворове листя. - Коломия, 1996. - С. 17-26. 
 54. Рекреації: романи / Ю. Андрухович. - Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2005. - 160 с. 
 55. Шебеліст С. Естетика Юрія Андруховича // Видання Київського Національного університету ім. Т. Шевченка. - 2007. - № 15. - С. 33-39. 
 56. Шептицька Т. Європейський дискурс творчості Юрія Андруховича // Сучасність. - 2005. - № 9. - С. 128-134. 
 57. Юрій Андрухович / упоряд. Т. Прохасько. - Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2003. - 60 с.
10910
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).