Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Психологічна допомога молодій людині до вступу у шлюб

Предмет: 
Тип роботи: 
Бакалаврська робота
К-сть сторінок: 
72
Мова: 
Українська
Ціна: 
800 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Шлюб і сім'я - історія і сучасність
2. Психологічна підготовка молоді до шлюбу та подружнього життя
2.1. Оточуюче середовище та дошлюбне життя молодят
2.2. Потреби молодої сім'ї як один з визначальних факторів при вступі до шлюбу
2.3. Житлові умови
3. Психологічна підготовка молоді до виконання материнських та батьківських функцій
3.1. Репродуктивні орієнтації та репродуктивна поведінка молодого подружжя
3.2. Планування сім'ї, використання контрацептивних засобів
4. Анатомія та психологія сімейного конфлікту
4.1. Типові міжособистісні конфлікти у одружених
4.2. Психотравматичні наслідки    
4.3. Попередження подружніх конфліктів та усунення конфліктів між подружжям
5. Завдання психологічної служби у галузі статевого виховання
5.1. Методи психодіагностики та їх класифікація
5.2. Тести і тестування
5.3. Вимоги до тестів
6. Діагностико-корекційна робота психології
7. Психопрофілактика та психологічне консультування у роботі психолога по формуванню майбутнього сім'янина
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Явище раннього шлюбу та створення молодої сім'ї порівняно недавно набуло особливого статусу у нашій дійсності, стало об'єктом уваги соціологів, психологів, демографів, економістів та журналістів.

Підвищений інтерес до молодої сім'ї у вчених і широкої громадськості пов'язані в першу чергу з тим, що саме в цих сім'ях народжується найбільше дітей і саме ці сім'ї найчастіше розпадаються.

Збільшується кількість однодітних і бездітних сімей. Із загальної кількості сімей, що мають дітей 52,1% становлять однолітні сім'ї. Однією з гострих соціально-психологічних проблем сучасності є відмова від офіційного шлюбу, а також значне збільшення розлучень. Кількість позашлюбних дітей у матерів віком до ЗО років складає 11,8 % відсотків від усіх народжених. Майже 1,5 млн. дітей виховуються в неповних сім'ях.

Кризові явища, які характерні для періоду переходу до ринкової економіки, погіршили матеріальне становище сім'ї і, перш за все, молодої. Прибуток молодої сім'ї нині у 2-3 рази нижчий за необхідні витрати. Спостерігається скорочення витрат сім'ї на задоволення куль¬турних потреб, зростає небезпека деформування нових поколінь, які мають вирішувати завдання відродження суспільства.

Усе це засвічує, наскільки актуальною є наукова інформація про те, що відбувається з "первинним осередком суспільства" - з сім'єю; як вона реагує на різке падіння рівня життя, на загрозу безробіття, на втрату надії на покращення соціально-економічного становища в країні у близькому майбутньому, на сексуальну революцію і загальне послаблення моральних норм у суспільстві.

Наше суспільство, як відомо, переживає період кардинальних змін економічних і соціальних відносин. Цей процес стосується також і інституту сім'ї. Найбільш важливі зміни, які тут спостергіаються, проявляються у таких явищах:

 • поява нових, нетрадиційних форм шлюбу (окреме проживання подружжя при наявності спільних дітей і збереженні подружніх стосунків;
 • у зміні пріоритетних інтересів сімейних груп. Останній феномен особливо виразно проявляється у наступних двох тенденціях:

1) збільшенні кількості бездітних шлюбів, у яких дітонародження приноситься у жертву здійсненню інших ціннісних орієнтацій - матеріальному комфорту, успішній кар'єрі, цікавому дозвіллю і т. д.;

2) піднесенні серед сімейних цінностей на один з найвищих щаблів матеріальної забезпеченості. Особливо характерними ці явища стали для молодої сім'ї, тому що особливості свідомості та психіки молодого подружжя, як і в молодих людей взагалі, достатньо гнучкі, а їх пристосування до змін у соціально-економічних умовах проходить швидше й ефективніше, ніж у представників старшого покоління.

Поява нових, нетрадиційних форм шлюбу зумовлена двома головними причинами: різким падінням життєвого рівня основної маси населення України та сексуальною революцією, що має місце в суспільстві останнім часом. Безвідповідальне ставлення до сексуальних стосунків формує і безвідповідальну особистість. Як правило, цінність сім'ї, глибокі почуття, вірність і відданість своєму обранцю, тобто те, на чому саме базуються міцні шлюбні відносини, у періоди так званих сексуальних революцій, відходять на другий план.

Нині вступає у життя покоління молоді, юнацький період якого пройшов в умовах радикальної переоцінки цінностей, зламу звичного устрою минулого життя. Специфічною рисою нашої доби є відсутність у багатьох громадян, особливо молодих, соціального досвіду, почуття міри, розуміння значущості загальнолюдських цінностей і моральних норм. Тому саме для нашого нестабільного суспільства суттєвого значення набуває продумана політика у сфері сімейно-шлюбних відносин, морального виховання молоді.

Саме враховуючи доцільність та актуальність дослідження проблем молодої сім'ї і було обрано тему бакалаврської роботи.

Опитування виконувалося методом анкетування (анкети заповнювалися респондентами) серед подружніх пар чоловіків і жінок, які нещодавно вступили або подали заяву про реєстрацію шлюбу. Дослідження проводилося на базі органів державної реєстрації, зокрема відділу реєстрації актів цивільного і громадського стану Рівненського обласного управління юстиції та Рівненського міського відділу реєстрації актів громадського стану (загальна кількість опитаних подружніх пар склала 246).

Інструментарій дослідження містив декілька блоків запитань: про батьківську сім'ю та взаємовідносини між батьками; про дошлюбне життя молодих та про орієнтації подружжя щодо шлюбу. Для того, щоб мати інформацію про рівень матеріального добробуту сімей в інструментарій були внесені запитання щодо майбутньої власності молодих сімей та умов їх проживання. Окремий блок склали запитання щодо дітородних установок та репродуктивної поведінки молодого подружжя.

Метою дослідження є вивчення формування, становлення та розвитку молодої сімї у сучасних умовах, виявлення всіх зовнішніх і внутрішніх факторів, які впливають на сім'ю у період її становлення, а завданням - виявлення необхідності психологічного консультування молодих подружніх пар та визначення основних напрямків таких консультацій.

Об'єктом дослідження були молоді пари, що вступають до шлюбу, віком до 28 років, оскільки, у відповідності до Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", молода сім'я - це подружжя, в якому вік чоловіка та дружини не перевищує 28 років, або неповна сім'я, в якій мати/батько віком до 28 років), відповідно предметом - їх психологічні особливості, проблеми та конфлікти, які виникають або можуть виникнути на перших етапах подружнього життя.

Матеріально-цифрову основу даної роботи складають отримані в ході згаданого соціологічного дослідження дані. Джерельною базою стали книги та монографії, статті періодичних видань наступних авторів: Л. Ф. Бурлачук та Коростилєвої Л. А., В. М. Бизової та В. В. Нагаєва, С. В. Ковальова, С. Д. Максименка, Г. А. Навайтис, Б. Г. Херсонського та С. В. Дворяка тощо.

 

Список використаних джерел: 
 1. Алексєєнко Т. Ф. Готовність батьків до виховання дитини//Педагогіка і психологія. - 2002. - № 4. - С. 37-42.
 2. Андреева Г. М. Социальная психология. - М.: Аспект Пресе, 1996.
 3. Асментьева Й. Семья в системе стартовьіх жизненньїх целей старшекласников //Социологические исследования. - 1995. - № 6. - С. 130-141.
 4. Афанасьева Т. М., Дюжева О. А., Камай В. Й. От Я до МьІ: Азбука семейной жизни. - М.: Педагогика, 1989. - 334 с.
 5. Бодалев А. А, Столин В. В. Общая психодиагностика. - М., 1990.
 6. Бурлачук Л. Ф., Коростьілева Л. А. Психологические особенности лиц, испьітьівающих затруднения при вступлении в брак/ЛПсихологический журнал. - 1995. -№3.-С.137-145.
 7. Бьізова В. М., Нагаев В. В. Психолого-педагогические основьі подготовки молодежи к семейной жизни. - Сьіктьівкар, 1983.
 8. Говорун Т. В., Шарган О. М. Батькам про статеве виховання дітей. - К.: Рад. школа, 1990.-155с.
 9. Головаха Е. Й., Панина Н. В. Психология человеческого взаимопонимания. - К.: ПолитиздатУкраиньї, 1989.- 187с.
 10. Каган В. Е. Воспитателю о сексологии. - М.: Педагогика, 1991. - 254 с.
 11. Каган В. Е. Подготовка девушки к супружеству. - М.: Сов. спорт, 1992. - 79 с.
 12. Ковалев С. В. Психология семейньїх отношений. - М.: Педагогика, 1987. - 159 с.
 13. Колесов Д. В. БеседьІ о половом воспитании. - М.: Педагогика, 1986. - 160 с.
 14. Левкович В. П., Зуськова О. 3. Методика диагностики супружеских отношений//ВопросьІ психологии. - 1987. - №4.
 15. Максименко С. Д. Психологія в соціологічній та психологічній практиці: Методологія. Методи. Програми. Процедури.: Навч. посібник. - К.: Наук, думка, 1999.
 16. -216с.
 17. Максименко С. Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія: Навч. посібник. - К.: МАУП, 2000. - 256 с.
 18. Молода сім'я України 90-х. - К.: Вид-во А. Л. Д., 1996. - 104 с.
 19. Молодь України у дзеркалі соціології/Український ін-т соціальних досліджень. - К Б. й., 2001.-210с.
 20. 19. Навайтис   Г.   А.   Семья   в   психологической   консультацій.   -   М.:   Московски психолого-социальньш ин-т; Воронеж: Издательство НПО «МОДЗК», 1999. - 224 с.
 21. Рудесташ К. Групповая психотерапия. Психокоррекция: теория й практика. - М. Прогресе, 1990.
 22. Херсонский  Б.   Г.,  Дворяк  С.   В.   Психология   й  психопрофилактика  семейньі> конфликтов. - К.: Здоровья, 1991. - 192 с.
 23. Юнда Й. Ф. Гармония й дисгармонии в супружестве. - М.: Знание, 1983. - 95 с.
 24. Юнда Й. Ф. Поговорим откровенно. - М.: Знание, 1985. - 96 с.
 25. Юнда Й. Ф., Юнда Л. Й. Сексологические основьі семейной жизни. - К.: Здоровья, 1993.-208с.
 26. Юнда Й. Ф., Юнда Л. Й. Социально-психологические основьі семейной жизни. - К.: Вьіща школа, 1990. - 238 с.
3463
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).