Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Психологічна допомога та консультування при посттравматичному стресовому розладі

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
43
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичний аналіз посттравматичних розладів та методів їх корекції
1.1. Еволюція розвитку поняття та діагностики посттравматичних стресових розладів
1.2. Характеристика психічних функцій при посттравматичному стресовому розладі
1.3. Принципи корекції та терапії при посттравматичних стресових розладах
2. Експериментальне дослідження ефективності психотерапевтичного лікування хворих на посттравматичний стресовий розлад
2.1. Організація констатуючого етапу дослідження
2.2. Вибір і обгрунтування методик психотерапевтичного впливу
2.3. Аналіз та інтерпретація результатів дослідження та методики психотерапевтичного впливу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. В Україні існують значні групи населення, що зазнали впливу різних екстремальних подій і мають різні психічні порушення, у тому числі посттравматичні стресові розлади (ПТСР). Поширеність останніх в популяції складає 1-3 % усього населення земної кулі. Особлива актуальність дослідження цих психічних розладів пов’язана не лише з їх значним поширенням, але й зі схильністю до хронізації процесу і фіксації симптомів у вигляді стійких змін особистості.

Основний масив досліджень, здійснений як за кордоном, так і в Україні, стосується проблем їх діагностики та лікування, здебільшого ПТСР.

Більшість авторів підкреслюють, що система лікувально-реабілітаційних заходів для хворих на ПТСР повинна мати комплексний характер і містити в собі психотерапію, психологічну корекцію, медикаментозну та немедикаментозну терапію.

Під час роботи з такими хворими треба враховувати, що психічна травма призводить до різного ступеня дезінтеграції афективної, когнітивної, мотиваційної, комунікативної та інших сфер особистості. Отже ці психічні розлади по суті являють собою взаємодію особистості з пережитим стресовим досвідом. Тому психотерапевтична робота з такими хворими має полягати в максимально повному відновленні преморбідного рівня соціального й особистісного функціонування потерпілих.

Однак до теперішнього часу залишаються недостатньо вивченими такі важливі проблеми ПТСР, як етапи та стадії їх формування, клінічні варіанти та типи перебігу. У літературі також обмаль інформації щодо застосування фармакологічних засобів залежно від нозологічної форми розладу та особливостей його клінічної картини. Не визначеними залишаються й найефективніші методи та техніки психотерапевтичного втручання та психологічної корекції у хворих на ПТСР, схеми та алгоритми їх застосування.

Мета дослідження - вивчити клініко-психопатологічні особливості і патопсихологічні характеристики хворих на ПТСР і розробити на цій підставі комплексний метод їх лікування з використанням сучасних заходів психологічного консультування і терапії та провести порівняльну оцінку ефективності даного методу щодо традиційного курсу фармакологічного лікування.

Для досягнення зазначеної мети вирішувались наступні завдання дослідження:

 • проаналізувати еволюцію розвитку поняття та діагностики пост-травматичних стресових розладів;
 • охарактеризувати психічні функції при посттравматичному стресовому розладі;
 • сформулювати особливості принципів корекції та терапії при посттравматичних стресових розладах;
 • експериментально дослідити ефективність психотерапевтичного лікування хворих на посттравматичний стресовий розлад.

Об'єкт дослідження - посттравматичні стресові розлади.

Предмет дослідження - психотерапевтичне лікування хворих на посттравматичні стресові розлади.

Методи дослідження. У процесі виконання дисертаційної роботи використовувався клініко-психопатологічний метод, який включав ретельне вивчення психічного статусу та анамнестичних даних. Застосовувались також психодіагностичні методики: Місісіпська шкала (цивільний варіант), опи-тувальник депресивності Бека, опитувальник вираженості психопатологічної симптоматики SCL-90-R (Дерогатіс), шкала оцінки впливу травматичної події IES-R (Горовітц). Статистична обробка здобутих емпіричних даних відбувалась за допомогою методів визначення вірогідності відмінностей (за t-критерієм Стьюдента) і методів статистики.

Структура роботи. Курсова робота викладена на 43 сторінках і складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків.

 

Список використаних джерел: 
 1. Абурахманов Р.А., Съедин С.И. Психологические последствия воздействия боевой обстановки : Учебное пособие / Р.А. Абурахманов, С.И. Съедин - М.: Вече, 1992.- 68 с.
 2. Актуальні проблеми ліквідації медичних наслідків аварії на Чорнобильській АЕС: Тези доповідей Української науково-практичної конференції, 21-23 квітня 1992 р. - Київ, 1992. - 276 с.
 3. Александров Е.О. Взорванный мозг. Посттравматическое стрессовое расстройство. Клиника и лечение. - Новосибирск: Сибвузиздат, 2001. - 160 с. 
 4. Александровский Ю.А., Щукин Б.П. Психические расстройства во время и после стихийных бедствий и катастроф // Журнал невропатологии и психиатрии им. С.С.Корсакова. - 1991. - №5. - С.39-43.
 5. Анциферова Л.И. Личность в трудных жизненных условиях: переосмысление, преобразование ситуации и психологическая защита // Психол. журн. - 1994. - Т.15. - №1. - С. 3-18. 
 6. Болотов Д.М. Эффективность применения когнитивно-поведенческой психотерапии у пациентов с ПТСР // Український вісник психоневрології. - 2003. - Т.11. - Вип. 2(35). - С. 43-45.
 7. Гаранян Н.Г. Интегративная психотерапия тревожных и депрессивных расстройств на основе когнитивной модели // Московск. психол. журн. - 1996. - №3. - С.112-140.
 8. Гулина М.А. Терапевтическая и консультативная психология. - СПб.: Издательство «Речь», 2001. - 352 с.
 9. Зеленова М.Е., Лазебная Е.О., Тарабрина Н.В. Психологические особенности посттравматических стрессовых состояний у участников войны в Афганистане / М.Е. Зеленова, Е.О. Лазебная, Н.В. Тарабрина // Психол. журн. - 1997. - Т.18, №2. - С.34-49.
 10. Каменченко В.П. Психологические нарушения при травматических ампутациях конечностей (клиника, динамика, типология): Автореф. дис. канд. мед. наук. - М., 1992. - 16 с.
 11. Карвасарский, Б.Д. Психотерапия. Учебник для медицинских ВУЗов. - СПб.: Питер, 2000. - 544 с.
 12. Католик Г. В. Техногенні катастрофи: психологічна допомога очевидцям, та постраждалим: наук.-Метод. зб./ Г.В. Католик, І.О. Корнієнко. - 2-ге вид., допов. - Львів: Червона калина,2003. - 124 с.
 13. Клиническая психология/ Под ред. М. Пере, У. Баумана; Пер. с нем. А. Желнин и др. - 2-е изд., междунар. - СПб: Питер, 2003. - 1312 с.
 14. Клиническая психология: хрестоматия / сост. и общ. ред. Н. В. Тарабриной. - СПб и др.: Питер, 2000. - 352 с.
 15. Лыткин В.М. Посттравматические стрессовые расстройства / В.М. Лыткин, В.К. Шамрай, К.Н. Койстрик. - СПб.: ВМедА, 1999. - 91 с.
 16. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования. - СПб: Издательство «Питер», 2000. - 464 с.
 17. Панюк В.Г. Методичні підходи до надання психологічної допомоги потерпілим від техногенної катастрофи / Центр. соц. експертиз і прогнозів ін.-ту соціол. НАН України та ін. - К., 1999. - 104 с.
 18. Психологічна діагностика та корекція посттравматичного стресового розладу: Навч.-метод. посіб. / І.М. Слюсар; М-во внутрішніх справ України; Київ. юрид. ін-т. - К.: Друкарня ФПУ, 2005. - 57 с.
 19. Психосоматичні розлади. Психотерапія: Матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 30 верес. - 1 жовт. 2005 р. / Ред.: В.Г. Деркач; Буков. держ. мед. ун-т. - Чернівці, 2005. - 148 с.
 20. Пушкарев А.Л. Посттравматическое стрессовое расстройство: диагностика, психофармакотерапия, психотерапия / А.Л. Пушкарев, В.А. Доморацкий, Е.Г. Гордеева. - М.: Изд-во Ин-та психотерапии, 2000. - 128 c.
 21. Сахакиан У.С. Техники консультирования и психотерапии. Тексты. /Ред. и сост. У.С. Сахакиан. Пер. с англ. - М.: Апрель Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. - 624 с.
 22. Соловьева С.Л. Психология экстремальных состояний: Для психологов, психиатров, психотерапевтов. - СПб.: ЭЛБИ, 2003. - 126 с.
 23. Спосіб комплексного лікування посттравматичних стресових розладів у постраждалих внаслідок екстремальних подій: Пат. 12872 Україна, МКI А 61 В 5/00/ Шестопалова Л.Ф., Болотов Д.М.; IНПН АМН України. - № u 2005 04985; Заявл. 26.05.2005; Опубл. 15.03.2006; Бюлетень №3 - 4 с.
 24. Спосіб комплексної психотерапії розладів адаптації у осіб, які пережили екстремальні події: Пат. 10606 Україна, МКI А 61 В 5/00/ Шестопалова Л.Ф., Болотов Д.М.; IНПН АМН України. - № u 2005 04984; Заявл. 26.05.2005; Опубл. 15.11.2005; Бюлетень №11. - 3 с.
 25. Сыропятов О.Г. Психопатология чрезвычайных ситуаций./ О.Г. Сыропятов, Г.В. Иванцова.- К.: Наука і світ, 2005. - 64 с.
 26. Тарабрина Н.В. Практикум по психологии посттравматического стресса. - СПб.: Питер, 2001. - 272 с.
 27. Тімченко О.В. Синдром посттравматичних стресових порушень: концептуалізація, діагностика, корекція та прогнозування. - Харків: Ранок, 2000. - 267 с.
 28. Цимбалюк І. М. Психологічне консультування та корекція. - К.: ВД «Професіонал», 2007. - 544 с.
 29. Чуркин А.А.Распространенность посттравматических стрессовых расстройств в городской популяции // Архів психіатрії. - 2003. - № 4. - С. 16-18.
 30. Шаллан И.В.  Психометрическое оценивание посттравматического стрессового расстройства   Вісник Харківського державного університету № 439. Серія психологія, політологія. Особистість і трансформаційні процеси у суспільстві. Психолого-педагогічні проблеми сучасної освіти - Харків. - 1999. - Ч. 1,2. - С.301-304. 
 31. Шаллан И.В. Современные зарубежные методы оценивания посттравма-тического стрессового расстройства       Практична психологія та соціальна робота.-1999. -№ 5. - С. 23 - 26, № 8. - С.23-25.
 32. Шестопалова Л.Ф., Болотов Д.М., Кожевникова В.А. Нарушения личностного функционирования у людей, переживших экстремальные события, и их психотерапевтическая коррекция // Український медичний альманах. - 2004. - №4. - С. 123-126..
 33. Шестопалова Л.Ф., Болотов Д.М., Кожевникова В.А. Эффективность комплекса психотерапевтических методик когнитивной терапии, прогрессивной мышечной релаксации и телесно-ориентированной терапии у лиц, переживших экстремальные события //Вісник Харківського націо-нального університету. Серія «Психологія». - 2005. - № 653. - С. 215-219.
 34. Яковенко С.І. Психологія людини за умов радіоекологічного лиха. - К.: Чорнобильінтерінформ, 1996. - 173 с.
3622
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).