Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Психологічні аспекти торгівельного обслуговування

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
33
Мова: 
Українська
Ціна: 
240 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
 1. Психологія торгівлі як одна з галузей психологічної науки
 2. Психологічні фактори обслуговування покупців
 3. Психологічні основи поведінки продавця і покупця
 4. Психологічні етапи процесу продажу товарів при різних формах продажу
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 
Вступ: 

Актуальність теми. Сучасна роздрібна торгівля неможлива без знання психології покупців, тому усе більше востребованым стає праця фахівців з мерчандайзингу - професіоналів, які створюють імпульси покупок, тобто забезпечують наявність потрібного товару у потрібному місці, у потрібний час, у потрібній кількості, стані і за потрібною ціною.

Психологи встановили, що найчастіше покупки відбуваються не по заздалегідь складеному переліку, а імпульсивно - за принципом «прийшов, побачив, купив». Твердо запланованих покупок усього30%, 8-10% - альтернативні покупки й 60% - імпульсні покупки. І навіть якщо покупка товару попередньо запланована, 7 з 10 покупців ухвалюють рішення щодо виборі того або іншого виробника безпосередньо в торговельному залі.

Сучасні методи ефективного продажу базуються на результатах психологічних досліджень. Так, психологи виявили, що на виникнення імпульсу покупки впливає яскрава і приваблива упаковка, встановлено, що найсильніше покупців гіпнотизує жовтий і червоний кольори (на чоловіків також добре діє синій). Після відповідних досліджень з'явилися упаковки, які зображують, наприклад, процес проготування їжі і ніби стимулює до завершення таких процесів. Фахівці з психології торгівлі створили навіть упакуовки зі звуковим супроводом, які починають розповідь про товар, коли покупець бере його до рук.

Для досягнення результативності продажу корисними є аналіз і врахування психологічних чинників, які впливають на ефективність продажу. Згідно з маркетинговим підходом до аналізу процесу продажу, важливо враховувати психологічні особливості покупців, методи спілкування, способи і засоби створення так званого “імпульсу покупки”, тому з цієї точки зору, в умовах значногно насичення ринку однотимними товарами, необхідність вивчення психологічних аспектів поведінки продавця і покупця стає особливо актуальною.

Мета роботи – вивчення і аналіз психологічних аспектів торговельного обслуговування при різних видах продажів.

Предмет дослідження – процес продажу товарыв і послуг, його характерні особливості і правила.

Об’єкт дослідження – психологічні аспекти поведінки продавця і покупця, аналіз їх типових форм взаємодії.

Відповідно до мети, об’єкта і предмето роботи сформульовано завдання дослідження:

 • охарактеризувати психологію торгівлі як одну з галузей психологічної науки;
 • з’ясувати психологічні фактори обслуговування покупців;
 • визначити психологічні основи поведінки продавця і покупця;
 • проаналізувати психологічні етапи процесу продажу товарів
 • при різних формах продажу.

Для реалізації поставлених у роботі завдань використовувалися такі методи, як аналітичний (аналіз наукової, науково-методичної літератури, фахових періодичних видань), синтетичний (узагальнення отриманих даних, виведення висновків з статистичних показників) тощо.

Структура роботи – курсова робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків і списку використаної літератури, обсяг роботи склав 35 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Альбеков А. У., Согомонян С. А. Экономика коммерческого предприятия. - Ростов н/Д: Феникс, 2002. - 448 с.
 2. Балабанова Л. В. Оптовая торговля: маркетинг и коммерция .- М.: Экономика, 1990. - 206 с.
 3. Балабанова Л.В., Германчук A.M. Комерційна діяльність: маркетинг і логістика. - Навчальний посібник.- К.: ВД "Професіонал", 2004. - 288 с.
 4. Баширов И.Х. Коммерция: учебное пособие.- Донецк, 1994. – 412 с.
 5. Бланк И.А. Торговый менеджмент.- К.: Украинско-Финский институт менеджмента и бизнеса, 1997. - 408 с.
 6. Болт Г.Дж. Практическое руководство по управлению сбытом / Пер.с Англ. – М.: Экономика, 1991. – 271 с.
 7. Вачевський М.В., Долішній М.І., Скотний С.Г. Маркетинг для менеджера.  –Стрий: Просвіта, 1993. – 139 с.
 8. Виноградська А.М. Технологiя комерцiйного пiдприємництва : Навч. посiб. - К.: Центр навчальної лiтератури , 2006. - 780 с.
 9. Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика. – К.: Вища шк., 1994. – 327 с.
 10. Германчук А.Н. Стратегический подход к управлению коммерческой деятельностью в условиях маркетинговой ориентации торговых предприятий.- Донецк: ОАО Донецкий Торговый дом "Донбасс", 1999. - 40 с.
 11. Гэммон Дж. Покупка и продажа в малом бизнесе / Пер. с англ. под ред. Л.Н. Павловой.- М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. - 231 с.
 12. Дарбинян М.М. Коммерческая работа и изучение спроса в торговле.- М.: Экономика, 1971.- 568 с.
 13. Дихтль Е., Хёршген Х. Практический маркетинг / Пер. с нем. – М.: Высшая школа, 1995. – 255 с.
 14. Економіка підприємства: Підручник. За ред. акад. С. Ф. Покропивно-го. - 2-ге вид. - К.: КНЕУ, 2001. - 528 с.
 15. Коваленко В.В. Повышение эфективности комерческой деятельности торговых предприятий и организаций.-К.:Вища школа, 1990. – 435 с.
 16. Коноваленко М. Вверх по лестнице продаж. Психология торговли. – М.: : Феникс, 2004. – 208 с.
 17. Леви М., Вейтц Б.А. Основы розничной торговли / Пер. с англ. под. ред. Ю.Н. Каптуревского.- СПб.: Питер, 1999. - 448 с.
 18. Мазаракі А. А. та ін. Економіка торговельного підприємства: Підручник. - К.: Хрещатик, 1999. - 800 с.
 19. Осипова Л.В. Синяева И.М. Основы комерческой деятельности:Учебник для вузов.-М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 366 с.
 20. Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой деятельности: Учебник для студентов средних специальных учебных заведений.- 2-е изд., пер. и доп.- М.: Издательско-книготорговый центр "Маркетинг", 2001. - 450 с.
 21. Панкратов Ф.Г., Серьогіна Т.К.; Комерційна справа: Навчальний посібник для вузів; Інформаційно видавнича агенція “Вертекс”, 2001р. - 352 с.
 22. Пигунова О.В., Аниськова О.Г. Стратегия коммерческой деятельности предприятия розничной торговли.- М.: Издательско-книготорговый центр "Маркетинг", 2002.- 117 с.
 23. Синецкий Б.И. Основы коммерческой деятельности: Учебник. - М.: Юристъ, 1998. - 659 с.
 24. Скотт Д.Г. Учитесь эффективно продавать и управлять сбытом / Пер. с англ. – К.: Внешторгиздат, 1992.
 25. Старостіна А.О. Маркетингові дослідження. Практичний аспект. – К.; М.; СПб.: Видавничий дім “Вільямс”, 1998. – 262 с.
 26. Теорiя та практика торговельного обслуговування: Навч. посiб. / В.В. Апопiй; I.П. Мiщук; С.I. Рудницький; Ю.М. Хом'як . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2005. - 496 с. 
 27. Тягунова Н.М. Комерцiйна дiяльнiсть на ринку товарiв та послуг: Опорний конспект лекцiй / к.е.н., доц. Н.М. Тягунова; О.А. Спориш, 2005. Полтава: ПУСКУ. - 168 с.
 28. Хисрик Р., Джексон Р. Торговля и менеджмент продаж / Перевод с англ.- М.: Информационно-издательский дом "Филинъ", 1996. - 368 с.
3479
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).