Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Психологічні методи дослідження як якісний показник у роботі психолога освіти

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
49
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Поняття і особливості психологічних методів дослідження у психології освіти
1.1. Особливості роботи шкільного психолога зі школярами
1.2. Поняття і класифікація психологічних методів дослідження
1.3. Метод спостереження
1.4. Експериментальні методи дослідження
2. Використання психологічних методів дослідження у практиці шкільного психолога (на прикладі діагностики показників інтелекту учнів старшого шкільного віку)
3.1. Організація дослідження
3.2. Вибір та опис методики дослідження
3.3. Результати дослідження та їх аналіз
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність і стан дослідження проблеми. Однією зі сфер, у якій активно впроваджується  практична психологія, є освіта. В той же час, незважаючи на те, що в багатьох школах України працюють психологи, ефективність їх діяльності не дуже висока. Пояснюється це багатьма причинами. З одного боку -  нечіткими уявленнями педагогічних працівників, батьків щодо можливостей шкільного психолога, неготовністю педагогічного колективу до ефективної взаємодії з ним, невизначеним і досить низьким статусом, відсутністю  запиту на участь психолога у навчально-виховному процесі, об’єктивних критеріїв оцінки ефективності його професійної діяльності. З іншого боку – недосконалою системою підготовки спеціалістів-психологів, відсутністю еталонного профілю практичного психолога, недостатньою сформованістю професійної позиції, невідповідністю особистісних якостей вимогам професії, дефіцитом професійного спілкування. 

Основним інструментом у роботі психолога освіти є психологічні методи дослідження: спостереження та експериментально-психологічні методи. Для ефективного їх використання у щоденній практиці необхідне не лише вміння застосовувати різні методики на практиці, але й практичні навички тестування, об’єктивного спостереження тощо.

Багато шкільних психологів зазнають труднощів у процесі тестування, ще більша кількість психологів, орієнтованих на застосування стандартних психодіагностичних методик у своїй практичній діяльності, допускають помилки, пов'язані з порушенням принципів консультування. Це пов’язано з тим, що консультування і тестування учнів спрямовані на вирішення різних завдань, які виконують психологи. Цілі психологічного консультування і дослідження можуть суперечити одна одній, методи дослідження вимагають від психологів різних професійних знань і навичок і певною мірою виражають різні підходи, різні професійні переконання, пов'язані з неоднаковими професійними цінностями і критеріями. У зв'язку із цим зростає актуальність проблеми дослідження особливостей застосування психологічних методів дослідження у сучасній психолого-педагогічній практиці.

Проблема використання психологічних методів у роботі психолога освіти у науковій на сьогодні розкрита недостатньо. Серед авторів, роботи яких присвячені застосуванню психологічних методів у різних галузях психології, слід згадати Альошину Ю.Є., Бельскую Є.Г., Березіна Ф.Б., Мірошнікова М.П., Рожанець Р.В., Бурлачука Л.Ф., Горностай П.П., Васьковську С.В., Готтсданкера Р., Дружинін В.Н., Єлізарова А.Н., Корольчука М.С., Осьодло В.І., Кулікова Л.В., Намазова В.П., Жмирікова А.Н., Немова Р.С., Обозова Н.Н., Бодальова А.А., Століна В.В., Соколову Є.Т., Шевелєва А. А. та ін. Методи і напрямки роботи шкільного психолога розкриваються у Дубровіної І.В., Амінова Н.А., Молоканова М.В., Бітянової М. Р., Вачкова І.В., Власової О. І., Тіхонової М.І.,  Матвєєвої М. П., Овчарової Р. В., Петровського А.В., Круглова Б. С.,  Рубіна О.А., Белей М.Д., Юрченко З.В., Савчинської Л.О., Самоукіної Н.В., Шабаліної В.В. та ін.

Об’єкт дослідження – психологічні методи дослідження.

Предмет дослідження – застосування психологічних методів дослідження у практичній роботі психолога освіти.

Мета дослідження – вивчити основні методи психологічних досліджень, які використовуються у психолого-педагогічній роботі в системі шкільної освіти, практично дослідити один з методів.

Для реалізації поставленої мети визначено наступні завдання:

 • вивчити особливості роботи шкільного психолога зі школярами;
 • з’ясувати поняття і класифікацію психологічних методів дослідження;
 • проаналізувати методи спостереження і експериментальні методи дослідження;
 • дослідити використання психологічних методів дослідження у практиці шкільного психолога на прикладі діагностики показників інтелекту учнів старшого шкільного віку;
 • проаналізувати результати виконаного дослідження.

Методи та організація дослідження. У процесі виконання роботи такі методи, як аналіз психолого-педагогічної літератури, порівняння, узагальнення, а також методика дослідження показників інтелекту Векслера.

 

Список використаних джерел: 
 1. Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию. – М., 2003. – 264 с.
 2. Активные методы в работе школьного психолога, Сборник научных трудов под ред. Дубровиной И.В. - Киров: Эниом, 1991. – 433 с.
 3. Алешина Ю.Е. Специфика психологического консультирования //Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. Журнал. - 1994. - №1. - С.22-33.
 4. Аминов Н.А., Молоканов М.В. О компонентах специальных способностей будущих школьных психологов // Психологический журнал. – №5. – 1992. - С.104-110. 
 5. Бельская Е.Г. Основы психологического консультирования и психотерапии. Учебное пособие. - Обнинск: ИАТЭ, 1998. - 80 с.
 6. Березин Ф.Б., Мирошников М.П., Рожанец Р.В. Методика  многостороннего  исследования  личности. – М.: Медицина, 1986. – 206 с.
 7. Бітянова М. Р. Психолог у школі: зміст діяльності й технології: посібник. - К.: Главник, 2007. – 159 с.
 8. Борисова Е. М., Логинова Г. П. Качественный  анализ результатов тестирования // Детский практический психолог. – 1995. - №. 2. – С. 23-25.
 9. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика. – СПб.: Питер, 2002. – 352 с. 
 10. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психологической диагностике.   2 –е изд. – СПб.: Питер, 1999. – 320 с.
 11. Вачков И.В. Групповые методы в работе школьного психолога. - М.: Ось-89, 2002. – 269 с.
 12. Власова О. І. Педагогічна психологія: Навч. посіб. / Інститут післядипломної освіти. Факультет соціології та психології Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка. - К., 2001. – 247 с.
 13. Горностай П.П., Васьковская С.В. Теория и практика психологического консультирования: Проблемный подход. - Киев: Наукова думка, 1995. - 128 с.
 14. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. – М., 1982. – 188 с.
 15. Диагностическая и коррекционная работа школьного психолога / под ред. Дубровиной. - М., 1987 – 235 с.
 16. Діагностична діяльність психолога навчального закладу / Управління освіти і науки Луганської облдержадміністрації; Луганський обласний ін-т післядипломної педагогічної освіти / М.І. Тіхонова (упоряд.). — Луганськ : Знання, 2006. - 164 с.
 17. Дружинин В.Н. Психология  общих  способностей. – СПб.: «Питер», 1999.
 18. Елизаров А.Н. Особенности психологического консультирования как самостоятельного метода психологической помощи //Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. Журнал. - 2000. - №3. - С. 11-17.
 19. Корольчук М.С., Осьодло В.І. Психодиагностика: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К: Ніка-центр, 2004. – 400 с.
 20. Куликов Л.В. Психологическое исследование: методические рекомендации по проведению. – СПб, 1995. – С. 4-32.
 21. Люблинская А. А. Учителю о психологии младшего школьника. - М.: Синтра, 1997. - 278 с.
 22. Матвєєва М. П. Організація роботи шкільного психолога: Метод. рек. / Кам'янець-Подільський держ. педагогічний ун-т. - Кам'янець-Подільський, 2001. – 34 с.
 23. Методы психологической диагностики. Вып.1 / под ред. В.Н. Дружинина. – М., 1993. – 336 с.
 24. Намазов В.П., Жмыриков А.Н. Психолого-педагогические методы исследования индивидуально-личностных особенностей. – М., 1988. – 198 с.
 25. Немов Р.С. Психология: Экспериментальная педагогическая психология и психодиагностика. – М.: Владос, 1995. – 436 с..
 26. Обозов Н.Н. Психологическое консультирование (методическое пособие). - Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет. Ассоциация лекторов. Центр прикладной психологии, 1993. - 49 с.
 27. Общая психодиагностика / под ред. А.А.Бодалева, В.В.Столина. - М., МГУ., 1987. – 588 с.
 28. Овчарова Р. В. Практическая психология в начальной школе. - М.: Психология, 1999. - 261 с.
 29. Основы педагогики и психологии в школе / под ред. А.В. Петровского. М., 1986. – 616 с.
 30. Особенности обучения и психического развития школьников 13-17 лет / под ред.И.В. Дубровиной, Б.  С.  Круглова. - М., 1988. – 364 с.
 31. Панасюк А. Ю. Адаптированный вариант методики Д. Векслера (WISC). – М., 1993. – 73 с.
 32. Практикум  по  психодиагностике / под ред.В.В.Столина, А.Г.Шмелева. – М., 1984. – 244 с.
 33. Практикум  по экспериментальной и прикладной  психологии / под ред. А.А.Крылова. – СПб.: Изд-во Спб университета, 1997. – 330 с.
 34. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие / ред. Астеничева А. К. – Самара: Бахрах, 1998. – 672 с.
 35. Психологическая  диагностика  детей и подростков / под ред. К.М. Гуревича и Е.М. Борисовой. – М., 1995. – 616 с.
 36. Рабочая книга школьного психолога / под ред. И.В. Дубровиной. - М., 1995. – 492 с.
 37. Рубін О.А., Белей М.Д., Юрченко З.В., Савчинська Л.О. Практична психологія в школі: Навчальний посібник. - 2-е видання, доповнене. - Івано-Франківськ, Гостинець, в-во Івано-Франківської Теологічної Академії, 2005. - 128 с.
 38. Самоукина Н.В. Практический психолог в школе: Лекции, консультирование, тренинги. - М.: Интор, 1997а. - 192 с.
 39. Соколова Е.Т. Проективные  методы  исследования  личности. – М.: МГУ, 1980. – 258 с.
 40. Филимоненко Ю. И., Тимофеев В. И. Руководство к методике исследования интеллекта у детей Д. Векслера (WISC). С.-Пб., 1992. – 92 с.
 41. Шабалина В.В. Методика группового психологического консультирования (группового каунслинга): Методические рекомендации для психологов, работающих в школе /Санкт-Петербургский государственный университет педагогического мастерства. Кафедра психологии. - СПб, 1998. -75 с.
 42. Шевардин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности. – М.: Владос, 2003. – 395 с.
 43. Шевелев А. А. Психодиагностические  методы  в  комплексном  лонгитюдинальном исследовании  . – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1986. – 237 с.
3478
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).