Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Психологічні основи успішності управлінської діяльності керівників закладів охорони здоров'я

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Академія педагогічних наук України
Інститут Психології ім. Г. С. Костюка
 
КАНЮКА ГАЛИНА СТЕПАНІВНА
 
УДК 159. 9: 614. 253. 6: 658. 336. 8
  
Психологічні основи успішності управлінської діяльності керівників закладів охорони здоров'я
 
19. 00. 05 – Соціальна психологія
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук
 
Київ – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Дніпропетровській державній медичній академії МОЗ України.
Наукові керівники: доктор медичних наук, професор Лехан Валерія Микитівна, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, завідувач кафедри соціальної медицини, організації та управління охороною здоровя доктор психологічних наук, професор, член – кореспондент АПН України Бурлачук Леонід Фокович, Київський національний університет ім. Т. Шевченка, завідувач кафедри психодіагностики та медичної психології.
Офіційні опоненти: - доктор психологічних наук Коломінський Наум Львович, Міжрегіональна академія управління персоналом, завідувач кафедри психології - кандидат психологічних наук Бондарчук Олена Іванівна, Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України, доцент кафедри психології.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність проблеми. Соціально-економічні перетворення в Україні загострили низку проблем в системі охорони здоров'я, в тому числі й проблему добору та навчання управлінського персоналу, діяльність якого істотно впливає на ефективність роботи лікувально-профілактичних закладів і галузі в цілому.
Протягом багатьох десятиліть проблема управлінських кадрів і керівництва персоналом в охороні здоров'я привертала увагу спеціалістів з соціальної медицини (В. А. Алексєєв., 1969; Н. Д. Ковригіна, 1977; Б. П. Криштопа, І. М. Андрєєва, 1995) та суміжних медичних спеціальностей (О. Кебриков, 1965; Є. Чазов, 1981; З. Янушкевичюс, 1982). Але психологічні дослідження в цьому напрямку проводилися в основному у промислових галузях. Керівники охорони здоров'я не привертали уваги дослідників, незважаючи на те, що управлінська діяльність у медичній галузі має свою специфіку (А. Манулик, 1984) і пред'являє відповідні вимоги до психологічних якостей керівників.
У нових економічних умовах, коли успіх в управлінській діяльності залежить від оперативності, самостійності і творчого потенціалу керівника, ця проблема набуває особливої актуальності з двох причин: по-перше, зростають вимоги до керівників усіх посадових рівнів, і по-друге, підвищується інтерес до теорії та психології управління.
Зараз гостро стоїть питання про добір і підготовку керівників нового типу – менеджерів. Численні публікації останніх років, присвячені психології менеджменту (А. В. Карпов, 1999; В. А. Співак, 2000), в тому числі менеджменту в охороні здоров'я (В. К. Боримський, І. С. Вітенко, 1993; В. І. Журавель, 1994; С. М. Шортел, 1998), базуються в основному на даних, не підтверджених психологічними дослідженнями.
В період реформування системи охорони здоров’я необхідність в наукових дослідженнях для удосконалення добору і підготовки управлінського персоналу стає очевидною. Впровадження у практику нових форм і методів роботи з керівними кадрами забезпечить рух реформ в охороні здоров'я і розвиток конкурентоспроможності медичних закладів. Все це обумовлює актуальність дослідження.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота проводилась у рамках виконання науково-дослідних тем кафедри соціальної медицини, організації та управління охороною здоров’я Дніпропетровської медичної академії: 1) «Наукове обгрунтування структурної перебудови охорони здоров'я міста Дніпропетровська у сучасних економічних умовах» (1996-1997р. р.), № держреєстрації 0196U012646; 2) «Наукове обгрунтування організації та управління первинною медико-санітарною допомогою у сучасних економічних умовах» (2000-2004р. р.), № держреєстрації 0100U000471.
Зважаючи на актуальність і недостатню розробленість даної проблеми, об'єктом дослідження було обрано управлінську діяльність керівників закладів охорони здоров'я.
Предметом дослідження виступили психологічні особливості керівників закладів охорони здоров'я різних рівнів управління.
Мета дослідження полягала у визначенні психологічних чинників, які сприяють успішності управлінської діяльності керівників закладів охорони здоров’я різних рівнів управління.
Загальна гіпотеза дослідження полягала в припущенні про те, що: а) успішність управлінської діяльності керівників закладів охорони здоров'я значною мірою залежить від наявності у них певних особистісних характеристик; б) для керівників різних рівнів управління закладів охорони здоровя (головних лікарів, заступників головних лікарів, завідувачів відділеннями) існують свої специфічні вимоги до особистісних якостей; в) обмеження в управлінській діяльності керівників закладів охорони здоров'я тісно повязані з їх комунікативними, інтелектуальними, емоційно-вольовими і мотиваційними характеристиками.
Згідно з поставленою метою та висунутою гіпотезою були визначені основні завдання дослідження:
Розкрити зміст управлінської діяльності керівників закладів охорони здоров'я і вимоги до психологічних властивостей їх особистості.
Вивчити психологічні характеристики особистості, які сприяють успішності управлінської діяльності керівників закладів охорони здоров'я різних рівнів управління.
Оцінити діагностичну значущість методик, які використовуються практичними психологами у вивченні психологічних факторів успішності управлінської діяльності.
Визначити психолого-організаційні умови підвищення успішності управлінської діяльності керівників закладів охорони здоровя.
Методологічні основи та джерела дослідження. Методологічною основою даної роботи стали загальні принципи психологічної науки: детермінізму (О. М. Леонтьєв, С. Л. Рубінштейн, Б. М. Теплов та ін.), єдності психіки та діяльності (О. М. Леонтьєв, Б. Ф. Ломов, С. Л. Рубінштейн та ін.), системно-структурний підхід до розуміння особистості (Б. Г. Ананьєв, О. Г. Ковальов, С. Л. Рубінштейн, К. К. Платонов та ін.).
Істотну роль у розумінні змісту, структури та психологічних особливостей управління закладами охорони здоров'я відіграли положення, які розкривають зміст та особливості управління (М. Альберт, Л. Дафт, Л. М.
Фото Капча