Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Психологічні особливості адаптації розумово відсталих першокласників до навчання

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
31
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ІНСТИТУТ ДЕФЕКТОЛОГІЇ АПН УКРАЇНИ
 
КУЗНЄЦОВ Анатолій Миколайович
 
УДК 152. 276: 371. 921
 
Психологічні особливості адаптації розумово відсталих першокласників до навчання
 
19. 00. 08 – спеціальна психологія
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук
 
Київ – 2002
 
Дисертація є рукописом
Робота виконана в Інституті дефектології АПН України.
Науковий керівник – доктор психологічних наук, професор, дійсний член АПН України Бех Іван Дмитрович, Інститут проблем виховання, директор.
Офіційні опоненти – доктор психологічних наук, старший науковий співробітник Хохліна Олена Петрівна, Інститут дефектології АПН України, зав. лабораторії олігофренопедагогіки.
- кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник Жук Тамара Василівна, Інститут засобів навчання АПН України, вчений секретар.
Провідна установа - Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, кафедра олігофренопедагогіки, Міністерство освіти і науки України, м. Київ.
Захист відбудеться “28” травня 2002 о 1530 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26. 450. 01 в Інституті дефектології АПН України, (04060, Київ, вул. М. Берлинського, 9)
З дисертацією можна ознайомитись у науковій частині Інституту дефектології АПН України за адресою: 04060, Київ, вул. М. Берлинського, 9
 
Загальна характеристика роботи
 
Актуальність теми дослідження. Зміна соціально-економічних відносин у нашій державі вимагає нових підходів до навчання і виховання осіб з відхиленнями в розвитку. Наприкінці 90-х років в Україні було зареєстровано понад 300 тисяч дітей з психічними вадами / В. Г. Коливанова/. На початку 1999 року в Україні нараховується 152210 дітей-інвалідів з дитинства у віці до 16 років. Проте, наша держава через складні економічні умови не в змозі забезпечити усім їм достатнього прожиткового мінімуму. Саме тому гостро постає питання про необхідність прискорення процесу інтеграції в суспільство осіб, які мають фізичні і психічні вади. Даний процес неможливий без сформованості різних видів адаптації, особливо психологічної.
Вирішенням проблеми розвитку і адаптації осіб із психічними порушеннями займається багато вчених як в нашій країні, так і за кордоном /Е. М. Александровська, І. Д. Бех, В. І. Бондар Л. С. Вавіна, Т. П. Вісковатова, А. М. Висоцька, І. Г. Єременко, О. Л. Жильцова, Т. Г. Задоя, Л. В. Занков, В. В Засенко, О. Р. Лурія, В. Г. Петрова, В. М. Синьов, А. І. Селецький /, але, як свідчить аналіз літератури, вирішення цієї проблеми в основному стосується дітей із збереженим інтелектом, а проблема адаптації осіб з розумовою відсталістю, особливо першокласників, практично залишається поза увагою вчених.
У зв’язку з цим проблема адаптації учнів першого класу до навчання в допоміжній школі на сьогодні є актуальною для дефектологічної науки, оскільки ряд важливих питань майже не розкриті й не висвітлені у спеціальній літературі. Є лише окремі спроби підійти до розгляду їх в загальному плані / І. Г. Єременко, В. Є. Турчинська /.
Вищезазначене й зумовило необхідність розробки напрямків, діяльності педагогічного колективу допоміжної школи щодо прискорення інтеграції в суспільство осіб з розумовою відсталістю шляхом удосконалення процесу адаптації вже на початкових етапах систематичного навчання. Викладене дає підставу констатувати актуальність і своєчасність обраної нами теми дисертаційного дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами:
Дослідження виконане відповідно до напрямків, окреслених Національною програмою “Діти України” і пов’язане з комплексною тематикою лабораторії діагностики і психічного розвитку аномальної дитини Інституту дефектології АПН України “Психологічна діагностика розумового розвитку дітей як фактор їх корекційного навчання (реєстраційний №0196V54427)
Об’єкт дослідження – процес адаптації розумово відсталих першокласників до шкільного навчання.
Предмет дослідження – особливості психолого-соціальної адаптації розумово відсталих першокласників до шкільного навчання.
Мета дослідження – вивчення особливостей психолого-соціальної адаптації до шкільного навчання розумово відсталих першокласників і визначення шляхів її оптимізації в сучасних умовах.
Завдання дослідження:
Виявити основні труднощі процесу адаптації розумово відсталих першокласників до шкільного навчання.
2. Розробити продуктивну модель психолого-соціальної адаптації розумово відсталих першокласників до шкільного навчання.
3. Визначити шляхи оптимізації процесу адаптації, розробити методичні рекомендації з даної проблеми для вчителів, вихователів, медичних працівників, що працюють у допоміжній школі, та для батьків, які мають дітей з розумовою відсталістю.
Теоретико-методологічними засадами дослідження є концепція співвідношення дефекту і компенсації (Л. С. Виготський, В. І. Лубовський, С. ЯРубінштейн), наукові положення про рушійні сили та закономірності розвитку розумово відсталих дітей/ В. І. Бондар, І. Г. Єременко, В. М. Синьов/; вчення про особливості детермінації мови і мислення/ С. Д. Рубінштейн, В. В. Тарасун/; вчення про взаємозв’язок рухової активності, мови і мислення в їх генезисі /Н. П. Вайзман, Г. М. Плешканівська, Т. П. Вісковатова /; праці психологів про сутність і структуру психологічної готовності до діяльності і навчання зокрема /З. В. Дощицина, Е. Е. Кравцова, В. К. Котирло, А. Г. Обухівська, Р. В. Овчарова, О. П. Хохліна /і дефектологів про психолого-педагогічну своєрідність навчання і виховання розумово відсталих дітей / І. Д. Бех, В. І. Бондар, І. Г. Єременко, Т. В. Жук, Г. М. Мерсіянова, В. М. Синьов, Н. М. Стадненко, В. В. Тарасун, /; про сутність корекційної роботи з дітьми,
Фото Капча