Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Психологічні особливості професійної зрілості майбутніх гуманітаріїв

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
34
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади дослідження професійного становлення студентів-гуманітаріїв
1.1. Психологічні особливості вікової групи студентів
1.2. Компоненти професійної психолого-педагогічної компетентності май-бутніх гуманітаріїв
1.3. Модель формування готовності майбутніх гуманітаріїв  до професій-ної діяльності
2. Дослідно-експериментальна перевірка психологічної готовності майбутніх гуманітаріїв до професійної діяльності
2.1. Організація та результати констатувального етапу дослідження
2.2. Формування компонентів психологічної готовності майбутніх гума-нітаріїв до професійної діяльності
2.3. Перевірка ефективності методики формування психологічної готов-ності майбутніх гуманітаріїв до професійної діяльності
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Швидкий розвиток вимог до сучасної освітньої і професійної діяльності актуалізує проблеми формування гуманіс-тичних загальнолюдських цінностей учнівської молоді. Вирішити ці завдання покликаний, насамперед, учитель гуманітарного профілю, який через педагогічно-доцільне слово, художній, лінгвокраїнознавчий текст виховує мовну індивідуальність школярів, наповнює їх життєдіяльність морально-етичним, культурно-естетичним, комунікативно-педагогічним потенціалом, стимулює прагнення до толерантної міжкультурної комунікації. Загострення уваги суспільства до комунікативної складової потребує вдосконалення професійної підготовки майбутніх учителів гуманітарного профілю.

На необхідності підвищення ефективності професійної підготовки майбут-ніх учителів наголошується в Законах України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, пріоритетних напрямах Національної доктрини розвитку освіти.

Уявлення про фахові і психологічні риси вчителя гуманітарного профілю увиразнюють наукові дослідження, в яких розкриваються шляхи формування професійних, навчальних компетентностей, розвитку креативності педагогів, особливості їх підготовки до педагогічного проектування, до застосування інформаційних технологій у навчальному процесі. Водночас у теорії і практиці професійної освіти відсутні системні дослідження, присвячені психолоігчним особливостям професійної підготовки вчителів-гуманітаріїв до професійної діяльності в сучасних соціокультурних умовах. 

Залишаються нерозв’язаними невідповідності між потребою суспільства в учителеві, здатному до професійної діяльності і недостатньою підготовле-ністю випускників ВНЗ, потребами загальноосвітньої школи у компетентних учителях, покликаних здійснювати особистісний розвиток учнів, і реальним рівнем готовності вчителя-гуманітарія до професійної діяльності. Отже, об’єктивна потреба, соціальне значення, недостатня теоретична і практична розробленість зумовлюють актуальність дослідження проблеми психологічних особливостей професійної зрілості майбутніх гуманітаріїв.

Стан дослідження проблеми. Теоретичну основу дослідження становлять положення і висновки щодо гуманізації педагогічної освіти (С. У. Гончаренко [5], М. М. Фіцула [27] та ін.); теоретичних основ підготовки вчителів до педагогічної діяльності (В.А. Семиченко [23], Ж.В. Ковалів [10], Р. С. Гурін [6]), діяльності і розвитку вчителів гуманітарного профілю (О. А. Дубасенюк [26], І. М. Міщук [13], С.Д. Максименко [11]) та ін.

Об’єкт дослідження – професійна підготовка студентів-гуманітаріїв.

Предмет дослідження – психологічні особливості готовності майбутніх учителів гуманітарного профілю до професійної діяльності.

Мета роботи – теоретично проаналізувати і емпірично дослідити психоло-гічні особливості професійної зрілості майбутніх учителів гуманітарного профілю. 

Відповідно до мети дослідження сформульовано завдання дослідження:

 • з’ясувати психологічні особливості вікової групи студентів;
 • охарактеризувати  компоненти професійної психолого-педагогічної компетентності майбутніх гуманітаріїв;
 • проаналізувати модель формування готовності майбутніх гуманітаріїв  до професійної діяльності;
 • експериментально перевірити рівень психологічної готовності майбутніх гуманітаріїв до професійної діяльності;
 • розробити методику підвищення рівня психологічної готовності майбутніх гуманітаріїв до професійної діяльності.

Методи дослідження. Для реалізації завдань дослідження використову-валися теоретичні методи: аналіз психолого-педагогічних, навчально-методичних джерел; емпіричні: педагогічне спостереження та анкетування; педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний). 

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна робота виконувалася на факультеті української філології РДГУ. У цілому в дослідженні взяли участь 38 студентів гуманітарного профілю. 

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг роботи склав 34 сторінки.

 

Список використаних джерел: 
 1. Закон України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 № 2984-III, поточна редакція від 05.12.2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2984-14
 2. Концепція педагогічної освіти. Схвалено колегією Міністерства освіти України 23 грудня 1998 року. Протокол № 17/1-Б // Інформаційний збірник МО України. – 1999. – №8. – С. 8-23.
 3. Про затвердження Концептуальних засад розвитку педагогічної освіти в Україні та її інтеграції в європейський освітній простір. Наказ Міністерства освіти і науки України від 31.12.04 року № 988. – [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/3145
 4. Веремчук А.М. Умови формування професійної рефлексії майбутніх вчителів // Актуальні проблеми психології. – Т. V: Психофізіологія. Пси-хологія праці. Експериментальна психологія / За ред. С.Д. Максименка. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2007. – Вип. 6. – С. 52-60.
 5. Гончаренко С. У. Зміст загальної освіти і її гуманітаризація / С. У. Гончаренко // Неперервна професійна освіта. Проблеми, пошуки, перспективи. – К., 2000. – С. 81-107.
 6. Гурін Р. С. Підготовка майбутнього вчителя гуманітарного профілю до застосування нових інформаційних технологій у навчальному процесі загальноосвітньої школи: дис. канд. пед. наук: 13.00.04. – Одеса, 2004. – 194 с. 
 7. Зимовець О. А. Склад професійних умінь майбутніх учителів гуманітарних дисциплін (на прикладі підготовки вчителів іноземних мов) / О. А. Зимовець // Вісн. Житомир. держ. ун-ту імені Івана Франка. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. – 2009. – № 43. – С. 150 – 156.
 8. Йовенко Л.І. Підготовка студентів-філологів вищого педагогічного навчального закладу до родинного виховання: дис. канд. пед. наук: 13.00.04 / Йовенко Л. І. – Умань, 2005. – 270 с.
 9. Ковалів Ж.В. Індивідуальний стиль професійної діяльності сучасного вчителя гуманітарних дисциплін як умова його успішного професійного зросту / Ж.В. Ковалів / Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб.наук. пр. – Київ, 2004. – Вип. 6. – С.269-275. 
 10. Ковалів Ж.В. Передумови реалізації індивідуального стилю професійної діяльності сучасного педагога / Ж.В. Ковалів // Наука і Освіта: Науково-практичний журнал Південного наукового центру АПН України.-Одеса, 2004.- № 2. – С.81-85.
 11. Максименко С.Д., Щербан Т.Д. Професійне становлення молодого вчителя: Навч. посіб. для студ. пед. вузів. – Ужгород: Закарпаття, 1998. – 105 с.
 12. Міщук І. М. Ігрові технології в процесі підготовки студентів до професійно-педагогічної комунікації / І. М. Міщук // Освітянські обрії: реалії та перспективи: зб. наук. праць / Н. Т. Тверезовська (голова) та ін. – К.: ІПТО, 2007. – №1 (1). – С. 129-133.
 13. Міщук І. М. Методичні рекомендації щодо формування готовності майбутніх учителів гуманітарного профілю до педагогічної комунікації / І. М. Міщук. – Луцьк: Коллаж, 2009. – 45с.
 14. Національна доктрина розвитку освіти // Книга методиста: довідково-метод. видання / упоряд. Г.М.Литвиненко, О.М.Вернидуб. – Х.: Торсінг Плюс, 2006. – С. 8-21.
 15. Овчарук О. Компетентності як ключ до оновлення змісту освіти / О. Овчарук // Стратегія реформування освіти в Україні: рекомендації з освітньої політики. – К.: К.С.К., 2003. – С. 13-41.
 16. Острянська О. А. Формування комплексних педагогічних умінь у майбутніх учителів початкових класів: дис. канд. пед. наук: 13.00.04 / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. − Полтава, 2002. − 281 с.
 17. Педагогіка вищої школи і вищої освіти: курс лекцій / І.П. Аносов, Т.Ф. Бельчєва, М.В. Елькін, М.І. Приходько, В.М. Приходько; Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Б.Хмельницького. – Мелітополь, 2009. – 316 с.
 18. Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології / АПН України. Ін-т вищ. освіти / Ред.: В. Андрущенко. – К.; Рівне, 2007. – 211 с.
 19. Підласий І. П. Практична педагогіка або три технології: інтерактивний підручник для педагогів ринкової системи освіти / І. П. Підласий. – К. : Видавничий Дім “Слово”, 2004. – 616 с.
 20. Професійно-методична підготовка студентів-філологів у вищому навчальному закладі: монографія / Н. В. Зінукова, Л. В. Калініна, I. B. Самойлюкевич, Н. Р. Петранговська та ін. – Д.: Вид-во ДУЕП, 2009. – 494 с.
 21. Психофізіологічне забезпечення готовності студентів до педагогічної діяль-ності: монографія / за ред. О.М. Кокуна. – К.: Педагогічна думка, 2008. – 296 с.
 22. Семеног О.М. Система професійної підготовки майбутніх учителів української мови і літератури (в умовах педагогічного університету): дис. доктора пед. наук: 13.00.04 / Семеног О. М. – Київ, 2005. – 479 с.
 23. Семиченко В.А. Психологічна структура педагогічної діяльності: Навч. посіб / В.А. Семиченко, В.С. Заслуженюк. – К.: Видавничо поліграфічний центр “Київський університет”, 2000. – Ч. 2. – 231 с.
 24. Слюсаренко Н. Методичні рекомендації з питань педагогічної практики сту-дентів вищих навчальних закладів (психолого-педагогічний розділ) / Н. Слю-саренко, В.Філіпова, Т.Романько. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2003. – 68 с.
 25. Соломка Т. Самоактуалізація студентів під час професійної підготовки /      Т. Соломка // Технікуми, коледжі. – 2007. – № 1(16). – С. 30-32.
 26. Технології професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів: навч. посібник: у 2-х ч. – Ч. ІІ: Технології соціально-педагогічної підготовки майбутніх учителів / за заг. ред. д. пед. наук О. А. Дубасенюк. – Житомир: Житомир. держ. пед. ун-т, 2001. – 192 с. 
 27. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. / М. М. Фіцула. – 2-е вид., доповн. – К.: Академвидав, 2010. – 456 с.
 28. Чернілевський Д. В. Педагогіка вищої школи: підруч. для студ. ВНЗ / Д. В. Чернілевський. – Вінниця: Вид-во ун-ту "Україна", 2008. – 407 с.
3621
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).