Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Психологічні особливості взаємин молодших школярів з однолітками

Предмет: 
Тип роботи: 
Бакалаврська робота
К-сть сторінок: 
62
Мова: 
Українська
Ціна: 
900 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні основи дослідження особливостей взаємин молодших школярів з однолітками
1.1. Взаємини молодших школярів з однолітками як психологічна проблема
1.2. Значення взаємин з однолітками для розвитку молодшого школяра
2. Експериментальне дослідження особливостей взаємин молодших школярів з однолітками
2.1. Організація та методи дослідження
2.2. Аналіз результатів
2.3. Рекомендації
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Для виховання дитини, як і для її навчання, потрібно знати дитину, розуміти її духові нахили, її темперамент, фізичний склад організму. Ще не так давно навіть свідомі вихователі вважали, що дитина - це тільки молода людина, незакінчений, ще не цілком розвинений образ дорослої людини. Але психологічні досліди останніх років упевнили усіх педагогів, що дитина - це окремий фізичний і духовий організм. Наукові праці переконали педагогів, що кожна дитина відрізняється від дорослої людини, що існують загальні типи дітей і разом з тим є дуже велика різниця між окремими дітьми; і з цю індивідуальність слід врахувати кожному педагогу.

Актуальність теми роботи зумовлюється необхідністю вивчення особливостей формування взаємин дітей молодшого шкільного віку, а саме методам виховання взаємодопомоги, досліджуються прийоми педагогічного керівництва взаєминами дітей різних вікових груп в різних видах їх спільної діяльності - ігрової, продуктивної, трудової. Сьогодні система освіти наголошує на необхідності створення в учнівському колективі атмосфери, пройнятої духом доброзичливості і взаємодопомоги, турботливого ставлення дітей одне до одного. Значна увага приділяється змісту роботи вихователя, спрямованому на розвиток у молодших школярів доброзичливого ставлення до товаришів по групі, взаємодопомоги, в основі якої лежить принцип систематичного виховного впливу на емоційну сферу дитини, розкривається значення сімейного виховання у формуванні в дітей позитивної спрямованості на ровесників.

Аналіз роботи шкіл, вислови і дані науковців свідчать про те, що не всі педагоги приділяють достатню увагу формуванню позитивних взаємин дітей у процесі їх повсякденного спілкування, часто пускають їх на самоплив, а тоді в учнівському колективі колективі виникають стосунки, які не лише гальмують розвиток у молодших школярів доброзичливого ставлення до своїх товаришів, а навіть породжують відверто неприязні прояви щодо однолітків - черствість, байдужість, приниження гідності іншого тощо.

Стан дослідження проблеми. Проблема дослідження широко представлена працями як педагогічного, так і психологічного напрямку вивчення міжособистісного спілкування молодших школярів. Зокрема, слід відзначити праці Л. М. Божович [3] та А. Прохорова і Г. Геніна [31], які присвячені висвітленню психологічних механізмів розвитку міжособистісних стосунків дітей, Г.С. Костюка  [20], Л. М. Шапко [40] і В. П. Кравця  [21], у яких основна увага звернута на роль педагога у розвитку процесів спілкування і взаємодопомоги учнів молодших класів. Також необхідно звернути увагу на роботи М.Й. Боришевського [4], Н.О. Головань [10] та О.В. Киричук  [17], які висвітлюють пріоритетну роль спілкування у молодшому шкільному віці як фактора психологічної і соціальної адаптації учня в школі, у колективі тощо. Праці Л. П. Петренко [29], О. Чеснокової [39], О. І. Мороз [25] та О. Г. Ярошенко [45] торкаються проблеми навчання учнів позитивним міжособистісним стосункам у процесі групової роботи.

Висвітлення цими вченими питань, які розкривають шляхи формування позитивних взаємовідносин дітей, має важливе значення для педагогічної практики, зокрема поліпшення виховного процесу в навчальному закладі, однак у сучасних умовах ряд аспектів проблеми залишаються недостатньо дослідженими, а тому потребують уточнення.

Об’єкт дослідження – міжособистісні стосунки молодших школярів.

Предмет дослідження – психологічні чинники міжособистісних стосунків молодших школярів.

Мета роботи – вивчення особливостей міжособистісних взаємин молодших школярів, аналіз їх перебігу і формулювання пропозицій щодо покращення.

Відповідно до об’єкта, предмета і мети роботи сформульовано наступні її завдання:

 

 • охарактеризувати взаємини молодших школярів з однолітками як психологічну проблему;
 • проаналізувати значення взаємин з однолітками для розвитку молодшого школяра;
 • експериментально дослідити особливостей взаємин молодших школярів з однолітками.

Методи дослідження. Під час виконання роботи використовувалися такі методи, як  теоретичний аналіз літературних джерел, порівняльний аналіз та систематизація, бесіди, спостереження за навчально-виховним процесом, вивчення документації, педагогічний експеримент, кількісний та якісний аналіз результатів дослідження.

Експериментальна база дослідження. Дослідження проводилося на базі ЗОШ №28 І-ІІІ ступенів м. Рівне, вибірка склала 28 учнів третіх класів.

Структура роботи. Кваліфікаційна робота складається зі вступу, двох поширених розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків, загальний обсяг роботи складає 62 сторінки. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Абраменкова В. В. Социальная психология детства: развитие отношений ребенка в детской субкультуре / В. В. Абраменкова. - М.: Московский психолого-социальный институт - Воронеж: НПО «МОДЭК», 2000 г. - 416 с.
 2. Бодалев А.А. Общение и формирование личности школьника: Опыт эксперим. психол. исслед. / под ред. А.А. Бодалева, Р.Л. Кричевского; НИИ общ. педагогики АПН СССР. - М.: Педагогика, 1987. -149 с. 
 3. Божович Л. М. Личность и её формирование в детском возрасте / Л. М. Божович. – М.: Наука, 1988. – 620 с.
 4. Боришевський М.Й. Взаємини в учнівському колективі і формування особистості / М.Й. Боришевський. – К.: Генеза, 2004. – 180 с.
 5. Булах І.С. Соціально-психологічні аспекти процесу адаптації учнів. Навчально-методичний посібник / Булах І.С., Хомич Г.О., Виногородський А.М., Сабанадзе І.О.. – К.: УДПУ імені М.П.Драгоманова, 1997. – 180 с.
 6. Виговська О.І., Особистісно-орієнтоване навчання / О.І. Виговська, С. В. Рудаківський // Педагогіка толерантності. – 2000. - №11. – с.28-32.
 7. Вікова психологія / за ред. Г. С. Костюка. – К.: Рад. школа, 1986. – 269 с.
 8. Возрастная  и  педагогическая  психология:  уч.  пос.  для  студентов  педагогических  институтов  / под   ред.  М.В. Гамезо  и  др. – М.: Просвещение, 1984. - 256 с.
 9. Выготский Л.С. Проблема возраста // Л.С. Выготский / Собрание сочинений: В 6-ти т.; Т.4. - М.: Педагогика, 1984. - С. 244-268.
 10. Головань Н.О. Особливості спілкування і відособлення у першокласників / Н.О. Головань // Психологія: Респ. наук. метод. зб., Вип. 37 – К., 1991. - С. 61-68.
 11. Горяна Л.Г. Організація навчально-виховного процесу / Л.Г. Горяна, Є.О. Неведомська. – К.: Фенікс, 1999. – 266 с.
 12. Давыдов В.В. Психическое развитие младшего школьника / Под ред. В.В.Давыдова. - М.: Владос 1990. - 336 с.
 13. Жигайло О. О. Особливості розвитку свідомості та самосвідомості молодших школярів / О. О. Жигайло // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закл. освіти : зб. наук. пр. - 2010. - Вип. 43. - С. 34-36.
 14. Заброцький М. М. Основи вікової психології / М. М. Заброцький. - Тернопіль: Богдан, 2002. – 112 с.
 15. Калашнікова Л.М., Слесик К.М. Організація спілкування молодших школярів у позаурочній діяльності // Педагогіка та психологія.  – Вип. 17. – Харків: ХДПУ. – 2001. –С. 63-69.
 16. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання: навч. посібник / С. Г. Карпенчук. – К.: Вища школа, 1997. – 266 с.
 17. Киричук О.В. Формування в учнів активної життєвої позиції / О.В. Киричук. – К.: Радянська школа, 1982. – 344 с.
 18. Коломинский Я. Л. Социальная психология школьного класса: науч.-метод. пособие для педагогов и психологов/  Я. Коломинский.- Минск: ФУ Аинформ, 2003.- 305 с.
 19. Коребо И.С. Деятельность учителя при использовании групповых форм работы. / И.С. Коребо // Психодидактика высшего и среднего образования. – Барнаул: Знание, 1996. – 333 с.
 20. Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Г. С. Костюк. - К.: «Радянська школа», 1989. - 608 с. 
 21. Кравець В. П. Психолого-педагогічні основи спілкування школярів / В. П. Кравець. – Тернопіль: ПП “Рута”, 1997. – 238 с.
 22. Люблінська Г.О. Дитяча  психологія / Г.О. Люблінська.  - К.: Вища  школа, 1984. -354 с.
 23. Методы психологической диагностики / под ред. В.Н. Дружинина. – М.: Владос, 1993. – 618 с.
 24. Мірошник З. М. Використання техніки репертуарних решіток у формуванні міжособистісних взаємин молодших школярів / З. М. Мірошник, О. Ю. Михайленко // Педагогіка вищ. та серед. шк. : зб. наук. пр. - 2010. - Вип. 28. - С. 75-82.
 25. Мороз О.І. Особливості формування міжособистісних взаємин дітей на етапі переходу від старшого дошкільного до молодшого шкільного віку / О.І. Мороз // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України. – Житомир: «Вид. ЖДУ ім. І. Франко», 2010.– Т.VII, вип. 24. – С. 184 – 190.
 26. Мороз О.І. Теоретичні передумови дослідження міжособистісних взаємин дітей / О.І. Мороз // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України. – Житомир:«Вид. ЖДУ ім. І. Франко», 2009.– Т.VII, вип. 21. – С. 163 – 168.
 27. Мухина В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: учеб. пособие для студ. вузов / В. С. Мухина. – М.: Академия, 1999. – 456 с.
 28. Немов Р.С. Психология: Учебник  для  студентов  высших  учебных  заведений / Р.С. Немов. / В 3 кн.  Кн.3: ПД (полное) Введение  в  научное  психологическое  исследование  с элементами  математической  статистики. - 3е изд.- М.: Гуманитарный  издательский  центр  ВЛАДОС. 1998.- 632 с.
 29. Петренко Л. П. Організація колективної навчальної діяльності школярів / Л. П. Петренко. – Вінниця: ЗОШ І-ІІІ ст. № 6. – 2005. – 46 с.
 30. Плечова З.Н. Задачі, ігри та вікторини: Навч. посібник / З.Н. Плечова. – К.: Наукова думка, 1995. – 188 с.
 31. Прохоров А. Особенности психологических состояний младших школьников / А. Прохоров, Г. Генин // Вопросы психологии. – 1998. -№ 4. - С. 42-53.
 32. Слесик К.М. Удосконалення умінь і навичок спілкування молодших школярів у позакласній роботі // Праці науково-практичної конференції молодих учених. – Вип. 1.– Харків: “ОВС”, 2000. – С. 13-14.
 33. Сурядова В.П. Рольові ігри як нетрадиційна форма навчання учнів / В.П. Сурядова, О.І. Строколіс // Методика викладання в школі. – 1991. - №8. – С. 39-47.
 34. Сухомлинський В.О. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості / В.О. Сухомлинський // Вибр. твори: в 5 т. – К., 1976. – 452 с.
 35. Сущенко А. Гуманізація навчальних взаємин у всіх ланках шкільної життєдіяльності / А. Сущенко. – Тернопіль: ПП “Рута”, 2000. – 167 с.
 36. Хрестоматия по возрастной психологии. / Под ред. Д.И. Фельдштейна. - М.: Инс-т практической психологии, 1996. - 304 с.
 37. Чернігова В. Плекаймо особистість / В. Чернігова // Завуч, квітень 2003 р. - № 11. – С. 13-14.
 38. Чеснокова О. Тести для всіх / О. Чеснокова. – К.: Довіра, 1993. – 122 с.
 39. Чеснокова О. Спілкування та співробітництво учнів на уроці – один з головних принципів формування особистості в системі розвивального навчання / О. Чеснокова. – Харків: ППФ “ТВ”, 2005. – 192 с.
 40. Шапко Л. М. Формування світогляду учнів молодшого шкільного віку у навчально-виховному процесі сучасної школи / Л. М. Шапко. – Тернопіль, 2002. – 144 с.
 41. Шумакова Н. Б. Значение общения в творческом развитии ребенка / Н. Б. Шумакова // Обдарована дитина: Науково-практичний освітньо-популярний журнал. - 2012. - N 2. - С. 2-6.
 42. Щербань П. Формування духовної культури особистості / П.  Щербань // Рідна школа. – 1999. – №7–8. – С. 45-48.
 43. Эльконин Д.Б. Психическое развитие в детских возрастах / Д.Б. Эльконин; под ред. Д.И. Фельдштейна. - М.: Издательство «Институт практической психологии», Воронеж: НПО «Модэк», 1995. - 416 с.
 44. Ярошенко О. Г. Проблеми групової навчальної діяльності школярів: дидактико-методичний аспект / О. Г. Ярошенко. - К.: Станіца, 1999. – 185 с.
 45. Ярошенко О.Г. Групова навчальна діяльність школярів: теорія і методика / О.Г. Ярошенко. - К.: Либідь, 1997. – 219 с.
5571
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).