Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Психологічні проблеми спілкування у підлітковому віці

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
31
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретико-методологічні основи дослідження спілкування у підліт-ковому віці
1.1. Спілкування як процес взаємодії, особливості вербальної психосфери підліткового віку
1.2. Характеристика міжособистісного спілкування у підлітковому віці
1.3. Аналіз проблемачних ситуацій у спілкуванні підлітка з однолітками та значимими дорослими
2. Дослідження комунікативних проблем підлітків у міжособистісних стосунках
2.1. Організація, умови та методи дослідження
2.2. Обробка і аналіз отриманих даних
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
Вступ: 

Актуальність теми. Період з 10 до 15 років - це найважчий з усіх періодів дитячого віку, який являє собою час становлення особистості. Разом з тим це найвідповідальніший період, оскільки у цьому віці закладаються основи моральності, формуються соціальні установки, відношення до себе, до людей, до суспільства. Крім того, на даному етапі життя стабілізуються риси характеру і основні форми міжособистісної поведінки у спілкуванні. Головні мотиваційні лінії цього вікового періоду, пов’язані з активним прагненням до особистісного самовдосконалення - це самопізнання, самовираження й самовдосконалення. Розвиток самосвідомості у підлітка виражається в зміні мотивації основних видів діяльності – навчання, спілкування й праця. Ведучий вид діяльності в цьому віці – інтимно-особистісне спілкування.

Особливо інтенсивний розвиток спілкування дітей із своїми однолітками здійснюється саме в підлітковому віці. Залучання підлітка до вже не зовсім дитячих інтересів спонукає його до ініціативної перебудови взаємовідносин з оточуючими людьми. Як реакція у підлітка на нерозуміння зі сторони дорослої людини нерідко вникають різні види протесту і непокори. У підлітковому віці у дітей складаються дві різні за своїм значенням для психічного розвитку системи взаємовідносин – одна з дорослими, а інша з однолітками. Відіграючи одну й ту саму соціалізуючу роль, ці дві системи взаємовідносин нерідко входять у протиріччя одна з іншою за змістом і за регулюючими їх функціями.

Проблема спілкування в підлітковому віці займає важливе місце в системі засобів, які впливають на розвиток властивостей особистості, її пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери, індивідуально-типологічних якостей. Наряду з іншими  особистісними властивостями самоконтроль як вольова  риса особистості характеризується досить високим рівнем розвитку самосвідомості і пов'язана з контролем не тільки своєї поведінки, але й емоцій, думок. Оскільки в підлітків самосвідомість  ще сформована  не в повній мірі, то і самоконтроль не завжди здійснюється не тільки у внутрішньому плані, але і в зовнішній поведінці.

Проблеми комунікативної сфери підлітків достатньо широко висвітлені у психологічних дослідженнях. Зокрема, загальні закономірності цього питання розглянуті в працях Бодальова А.А., Божович Л. І., Ельконіна Д. Б., Драгунової Т.В., Виготського Л.С., Заброцького М. М., Лісіної М.І., Мудрика А.В. та ін. Більш вузьких питаннь проблем спілкування у підлітковому віці торкаються у своїх роботах Бовть О.В., Касьянова О.В., Фельдштейн Д. І., Тернопільська В.І.

Об’єкт дослідження – особливості міжособистісного спілкування дітей у підлітковому віці.

Предмет дослідження – проблемні аспекти спілкування у підлітковому віці.

Мета роботи – дослідити особливості міжособистісних стосунків підлітків у спілкуванні, проаналізувати проблемні моменти, конфліктність і агресивність у спілкуванні.

Відповідно до об’єкта, предмета і мети дослідження визначені наступні завдання:

 • проаналізувати спілкування як процес взаємодії, особливості вербальної психосфери підліткового віку;
 • дати характеристику міжособистісного спілкування у підлітковому віці;
 • провести аналіз проблемачних ситуацій у спілкуванні підлітка з однолітками та значимими дорослими;
 • дослідити комунікативні проблем підлітків у міжособистісних стосунках.

Методи дослідження. У роботі використано ряд загальнонаукових та спеціальних методів, зокрема, теоретичний аналіз літератури, яка стосується заданої теми, тести описану поведінки К. Томаса (адаптація Н. В. Грішиної), тест оцінки рівня конфліктності (за А. А. Ківшевою та А. А. Рябчиковою), тест визначення інтегральних форм комунікативної агресивності В. В. Бойко, тест на оцінку рівна товариськості Ряховського.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків і списку використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 31 аркуш.

 

Список використаних джерел: 
 1. Бовть О.В. Соціально-психологічні причини агресивної поведінки підлітків // Рідна школа. – 1999. – №2. – С. 17-20.
 2. Бодалёв А.А. Личность и общение. – М.: Просвещение, 1983. – 271 с.
 3. Божович Л. И. Личность и её формирование в детском возрасте. - М.: Просвещение, 1988. – 464 с.
 4. Боровець О. Спрямованість особистості: особливості формування у підлітковому віці // Нова пед. думка. - 2008. - № 2. - С. 22-25.
 5. Вивчення молоді на сучасному етапі: питання методології і методики. – К.: Укр.наук.-дослідний ін-т проблем молоді, 2006. – 180 с.
 6. Возрастные и индивидуальные особенности младших подростков / под ред. Эльконина Д. Б., Драгуновой Т.В. - М.: Просвещение, 1987. – 372 с.
 7. Выготский Л.С. Педология подростка: проблема возраста // Собрание сочинений: В 6 т., Т. 2. – М.: Педагогика, 1984. – 485 с. 
 8. Заброцький М. М. Основи вікової психології. - Тернопіль: Богдан, 2002. – 112 с.
 9. Касьянова О.В. Особливості формування комунікативної компетентності у молодших підлітків // Освіта на Луганщині. - 2008. - № 1. - С. 79-84.
 10. Киршева А. А., Рябчикова А. А. Психодиагностика личности.- М.: Геликон, 1995. – 198 с.
 11. Лисина М.И. Проблемы общей, возрастной и педагогической психологии. – М.: Педагогика, 1978. – 317 с.
 12. Літяга І.В. Деякі аспекти проблеми спілкування у підлітковому віці // Вісн. Житомир. держ. пед. ун-ту. - 2002. - № 9. - С. 203-205.
 13. Мудрик А.В. Общение как фактор воспитания школьников. - М.: Педагогика, 1984. – 194 с.
 14. Підліток: психологічні аспекти спілкування та взаємодії / С. Мащак // Людинозн. студії / Дрогобиц. держ. пед ун-т ім. І.Франка. - 2000. - Вип. 1(9). - С. 199-209.
 15. Підліток: як йому допомогти / упорядник Т. Гончаренко.- К.: РЗГ, 2004. – 120 с.
 16. Психология современного подростка под редакцией Д.И.Фельдштейна - М.: Педагогика, 1987. – 289 с.
 17. Психологічні проблеми сучасної молоді / Ред.: М.Ф. Головатий; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - К., 2003. - 164 с.
 18. Рабочая книга школьного психолога под редакцией Дубровиной И.В., М.: Международная педагогическая академия, 1995. – 196 с.
 19. Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты.- Самара: изд. Дом "БАХРАХ-М", 2001. – 672 с.
 20. Соціальна психологія: Навч. посіб. / Л.Е. Орбан-Лембрик. - К.: Академвидав, 2005. - 446 с.
 21. Соціальна психологія: навч. посіб. / О.В. Волянська, А.М. Ніколаєвська. - К.: Знання, 2008. - 275 с.
 22. Теоретичні основи та діагностичне дослідження формування соціальної компетентності підлітка / Н. Гринченко // Рідна шк. - 2008. - № 12. - С. 14-16.
 23. Тернопільська В.І. Шляхи оптимізації процесу виховання соціально комунікативної культури підлітків // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. - 2007. - № 35. - С. 120-122.
 24. Фельдштейн Ф.И. Психологические особенности развития личности в подростковом возрасте // Вопросы психологии. – 1988. – №6. – С.31-41. 
 25. Фельдштейн Ф.И. Психология личностного развития подростка // Советская педагогика. – 1991. – №4. – С.31-38.
 26. Формирование личности в переходный период от подросткового к юношескому возрасту / под ред. Дубровиной И.В. - М.: Педагогика, 1987. – 276 с.
3565
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).