Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Психологічні проблеми спілкування у старечому віці

Предмет: 
Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
137
Мова: 
Українська
Ціна: 
3100 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретико-методологічні аспекти проблеми спілкування у старечому віці
1.1. Соціально-психологічні аспекти спілкування
1.2. Проблеми спілкування людей старечого віку
1.3. Психологічні особливості людей старечого віку
Висновки до першого розділу
2. Емпіричне вивчення проблем спілкування у старечому віці
2.1. Організація, умови та методи дослідження
2.2. Аналіз та інтерпретація результатів дослідження
Висновки до другого розділу
3. Психокорекційна робота з подолання психологічних проблем спілкування у старечому віці
3.1. Особистісно-орієнтований підхід у вирішенні проблем спілкування у людей старечого віку 
3.2. Корекція проблем спілкування осіб старечого віку у контексті геронтоосвіти
3.3. Аналіз та інтерпретація результатів повторного емпіричного дослідження
Висновки до третього розділу
ВИСНОВКИ
ДОДАТКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Постійне зростання частки осіб похи-лого віку у структурі країн світу стає впливовою соціально- демографічною тенденцією практично всіх розвинутих країн, і Україна не стала виключенням з тренду. На зміну кожному поколінню приходить наступне покоління меншої чисельності, частка дітей і підлітків у суспільстві неухильно знижується, що викликає відповідне зростання частки осіб старшого віку.

При цьому проблема комунікації, спілкування в осіб старечого віку як складне явище має багаторівневий та суперечливий характер. Ця суперечливість випливає із самої сутності людського буття. Людина, з одного боку, є суб’єктом, індивідуальною особистістю, яка має потребу в автономії й індивідуалізації. З іншого боку, вона - істота громадська, яка має потребу до постійного спілкування з подібними собі. Тому втрата контактів із людьми, самотність становлять серйозну проблему для людей старечого віку. Спілкування в осіб старечого віку ще більше погіршує проблеми як соціально-побутового, так і психологічного характеру, та загострює їх сприйняття самими людьми через неможливість ділитися інформацією навіть із близькими людьми. 

Важливими уміннями сучасного психолога, соціального працівника є уміння встановлювати оптимальні взаємовідносини із іншими людьми, зокрема, старечого віку, що передбачає необхідність взаємодіяти «на рівних», зважати на своєрідність кожного, не принижувати інших, організувати осіб з різними інтересами для виконання спільної справи. Значення таких умінь, схильностей, пов'язаних із спілкуванням, є безумовною для осіб на різних вікових етапах, але особливо они стають необхідними у кризові періоди, періоди змін, одним із яких є похилий вік. Отже, актуальність проведеного дослідження полягає у необхідності виявлення психологічних проблем спілкування в осіб старечого віку з метою їх корекції засобами психологічного впливу.

Стан дослідження проблеми. Проблеми комунікативних бар’єрів в осіб старечого віку у вітчизняній літературі є порівняно малодослідженою сферою. Заслуговують на увагу праці М.Д. Александрової [4], Л.І. Анциферової [7], Р. Богомол [13], О. В. Васильченко [16], Т. І. Коленіченко [34], О. В. Крас-нової [38], Л. П. Міщихи [47], М. В. Папучі [54], А. А. Реана [63], Я. Стюарт-Гамільтона [72], Н. В. Чеплєвої [80] та інших, у яких розглянуто проблеми адаптації громадян старечого віку до нових умов (таких як передпенсійний період, становлення ринкової економіки). Розкриттю сутності феномена самотності літніх людей присвячено роботи В.Д. Альперовича [5], І.А. Аршавського [8], Л. О. Вороновської [17], М. В. Єрмолаєвої [24], О. М. Карпінської [30], О. Г. Коваленко [31], М. С. Кузовкової [40], С. П. Максимової [43], Р. Т. Сімко [69] та інших. Структура ж роботи психолога з особами старечого віку є мало вивченою, хоча це цілком невиправдано, оскільки дефіцит спілкування в осіб старечого віку ще більше погіршує проблеми як соціально-побутового, так і психологічного характеру. Серед праць. які безпосередньо торкаються дослідження психологічних проблем спілкування у старечому віці, можна згадати роботи О. А. Агаркова [3], М. О. Житинської [25], О. Г. Коваленко [32], Т. І. Коленіченко [34], О. А. Поцулко [57] та інших. Однак загалом ця проблема залишається дослідженою недостатньо.

Мета дипломної роботи - теоретично дослідити й емпірично перевірити особливості проблем спілкування у старечому віці.

Об’єкт дослідження - особливості міжособистісного спілкування.

Предмет дослідження - особливості спілкування у старечому віці.

Відповідно до об’єкта, предмета і мети роботи визначено наступні завдання дослідження:

 • розкрити зміст поняття «спілкування», з'ясувати проблеми міжособистісного спілкування у старечому віці;
 • ознайомитися з психологічними особливостями старечого віку;
 • емпірично дослідити проблеми спілкування у старечому віці;
 • розробити і впровадити корекційну програму з розв’язання проблем спілкування у старечому віці, проаналізувати ефективність її впровадження.

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань були вико-ристані наступні методи. Теоретичні: аналіз науково-теоретичних джерел з проблеми дослідження, синтез, класифікація, систематизація, узагальнення результатів теоретичних та емпіричних досліджень, що розглядають психо-логічні проблеми спілкування у старечому віці. Емпіричні: комплекс емпі-ричних методик, зокрема, методика Ю.М. Орлова, В.І. Шкуркіна, Л.П. Орло-вої, для визначення рівня потреби у спілкуванні; методика «Мотивація комунікативної діяльності» Т.І. Ільїної, тестова карта комунікативної діяльності на основі анкети О.О. Леонтьєва та орієнтаційна анкета Б. Басса.

Теоретична значущість дослідження. Результати дослідження поглиблюють уявлення про феномен спілкування у літніх людей і його ролі в розвитку особистості, вносять вклад у формування цілісного підходу до розуміння феномену, в якому знаходять відображення розуміння відсутності спілкування у літніх людей як детермінанти деформованого розвитку і як ресурсу розвитку особистості. Виділення основних характеристик феномена (складність, багатоплановість, амбівалентність) складе основу для нових теоретичних уявлень про сутність спілкування як психічного феномену.

Практична значущість дослідження полягає в тому, що результати дослідження дають можливість якісного оновлення організаційних і змістовних аспектів психологічного супроводу особистісного розвитку людей старечого віку; дозволяють вирішувати емпіричні завдання в консультативній, тренінгової та психокорекційної практиці при наданні допомоги особам, що переживають відсутність спілкування у літніх людей; сприяють зміні форм і методів взаємодії.

База дослідження. Екпериментальна частина дослідження проводилася на базі Славутського районного територіального центру соціального обслуговування за адресою м. Славута, вул. Козацька, 29. У експерименті приймало участь 60 чоловік старечого віку (від 75 до 90 років), з них 30 чоловіків, і 30 жінок.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, додатків та списку використаних джерел (87 найменувань). Загальний обсяг роботи склав 137 аркушів, з них 92 аркуші основного тексту та 32 аркуші додатків.

 

Список використаних джерел: 
 1. Абрамова Г. С. Возрастная психология: Учебник для студентов вузов / Г. С. Абрамова. - Изд. 2-е., исп. и доп. - М.: Академический Проект, 2001. - 704 с.
 2. Абрамова Г.С. Практикум по возрастной психологии: Учеб. пособие для студентов вузов / Г.С. Абрамова. - М .: Академия, 1998. - 320 с.
 3. Агарков О. А. Практичні аспекти соціального обслуговування самотніх людей похилого віку / О. А. Агарков // Нова парадигма. Філософія. Політологія. Соціологія: [журнал наук. праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Творче об-ня "Нова парадигма". - К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. - Вип. 117. - С. 133-142.
 4. Александрова М.Д. Особенности субъектности человека на поздних этапах онтогенеза / М.Д. Александрова // Развитие личности. - 2002. - №3-4. - С. 101-125.
 5. Альперович В.Д. Старость. Социально-философский анализ / В.Д. Аль-перович. - Ростов н/Д.: Изд-во СКНЦ ВШ, 1998. - 104 с.
 6. Анцыферова Л.И. Поздний период жизни человека:типы старения и возможности поступательного развития личности / Анцыферова Л.И. // Психологический журнал. - 1996.-N6. - С.60-71.
 7. Анцыферова Л.И. Психология старости: особенности развития личности в период поздней взрослости / Анцыферова Л.И. // Психологический журнал. - 2001. - N3. - C.86-99.
 8. Аршавский И.А. Основы возрастной периодизации // Возрастная периодизация - Л.: Наука, 1975. - С. 5-67.
 9. Балтес Б. Пауль Всевозрастной подход в психологии развития: исследование динамики подъемов и спадов на протяжении жизни / Пауль Б. Балтес. Перевод с англ. И. Ариевича // Психологический журнал. - Т. 15. -№ 1.- 1994. - С. 33-39.
 10. Батраченко І. Г. Геронтогенез антиципації / І. Г. Батраченко // Наука і освіта: наук.-практ. журн. Півд. наук. Центру НАПН України. - 2012. - № 3(Психологія). - С. 3-6.
 11. Безруков В.  Мораль та етика в геронтології / В. Безруков // Вісн. НАН України. - 2002. - № 2. - С. 47-50.
 12. Березіна О. О. Творчий розвиток у старості як фактор збереження життєдіяльності особистості / О. О. Березіна // Успішність особистості: потенціал та обмеження: Тези доповідей Міжнар. наук.-практич. конференції (К., 18 березня 2010р.) / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. - С. 38-40.
 13. Богомол Р. До проблеми соціальної адаптації та соціальної активності людей похилого віку / Р. Богомол // Молодь в умовах нової соціальної перспективи: Матеріали XII Міжнарод. наук.-практ. конференції (м. Житомир, 24 - 25 березня 2010 р.) / Житомирський економ.-гум. ін-т ун-ту "Україна". - Житомир, 2010. - Ч. 2. - С. 399-401.
 14. Бугаєв М. І. Особливості взаємовідносин осіб похилого віку та молоді: научное издание / М. І. Бугаєв // Наукові записки. Педагогічні та історичні науки / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова; Редкол.: М.І. Шкіль (гол. ред.) та ін.: НПУ, 2005. - Вип. 59. - С. 24-29.
 15. Василюк Ф. Е. Психология переживания (анализ преодоления критических ситуаций) / Ф. Е. Василюк. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. – 200 с.
 16. Васильченко О. В. Реінтеграція особистості літньої людини у спільноті / О. В. Васильченко // Наукові студії із соціальної та політичної психології: Збірник статей / Акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології АПН України. - К., 2000. - Вип. 3 (6). - С. 70-78.
 17. Вороновська Л. О. Детермінанта задоволення життям людей похилого віку / Л. О. Вороновська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12: Психологічні науки: сборник научных трудов / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - Вип. 33 (57). - С. 364-370.
 18. Герасимова Н. С. Паліативна допомога вдома особам похилого віку. [Текст] / Н. С. Герасимова // Соціальна робота в Україні: теорія і практика: Науково-методичний журнал. - 2013. - N 3/4. - С. 97-106.
 19. Геронтопсихологія: медико-біологічні та соціально-психологічні аспекти старіння: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / упоряд.: С. В. Кожем'якін, В. Є. Луньов, А. В. Самохін; Макіїв. екон.-гуманіт. ін-т. - Макіївка. - Донецьк: МЕГІ: Донбас, 2013. - 637 c.
 20. Гильбух Ю.З. Тест-опросник личностной зрелости / Ю.З. Гильбух. -К.: Научно-практический центр "Психодиагностика и дифференцированное обучение", 1994. - 23 с.
 21. Дідора М. І. Особливості ціннісних орієнтацій у людей похилого віку / М. І. Дідора // Психологія і суспільство. - 2011. - № 1. - С. 104-113.
 22. Елютина М. Э. Психосоциальная геронтология / М. Э. Елютина // Обучение социальной работе в России. Программы и технологии: учебные программы / Российская академия образования, Ин-т педагогики и соц. работы, Ассоц. соц. педагогов и соц. работников РФ, Консорциум "Социальное здоровье России". - М., 1998. - Ч. 6: Методика и практика социальной работы. - С. 174-179.
 23. Ермолаева М. В. Структура эмоциональных переживаний в старости / М. В. Ермолаева // Мирпсихологии. – 1999. – №2. – С. 123-133.
 24. Ермолаева М.Практическая психология старости. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2002. – 320 с.
 25. Житинська М. О. Деякі аспекти життєдіяльності людей похилого віку / М. О. Житинська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 11: Соціальна робота. Соціальна педагогіка: [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Вип. 18. - С. 171-177.
 26. Життєві кризи особистості: науково-методичний посібник: у 2 частинах Ч. 1.Психологія життєвих криз особистості // Ред. рада: В. М. Доній, Г. Н. Гесен, Н. В.Сохань, І. Г. Єрмаков та ін. – К.: ІЗМН, 1998. – 360 с.
 27. Зозуля Т. В. К проблеме профилактики психических расстройств пожилого возраста / Т. В. Зозуля // Психология старости и старения: Хрестоматия / Сост. О. В. Краснова, А. Г. Лидерс. – М.: Академия, 2003. – С. 308-313.
 28. Капська А. Й. Роль соціального працівника на початкових етапах адаптації людей похилого віку до умов геріатричного пансіонату / А. Й. Капська, Т. І. Коленіченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 11: Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління: сборник / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. - Вип. 8: До 175-річчя Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. - С. 33-38.
 29. Карпинский К. В. Опросник смысложизненного кризиса: моногр. / К. В.Карпинский. – Гродно: ГрГУ, 2008. – 108 с. 
 30. Карпінська О. М. Акмеологічні ресурси особистості похилого віку (теоретичний огляд) / О. М. Карпінська // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Психологія. - 2013. - 18, Вип. 22, ч. 2. - С. 51-58.
 31. Коваленко О. Г. Дослідження комунікативних і організаторських схильностей осіб похилого віку / О. Г. Коваленко // Вісник Одеського національного університету. Психологія . - 2013. - Т. 18, Вип. 22(2). - С. 80-88.
 32. Коваленко О. Г. Обгрунтування програми впливу на міжособистісне спілкування осіб похилого віку / О. Г. Коваленко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. - Серія № 12. - Психологічні науки: 3б. наукових праць. - К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. - № 43(67). - С 217-223.
 33. Коваленко О. Г. Самотність та потреба у спілкуванні в осіб похилого віку / О. Г. Коваленко // Наука і освіта. - 2012. - № 6. - С. 94-98.
 34. Коленіченко Т. І. Етапи адаптації людини похилого віку до умов нового соціального середовища / Т. І. Коленіченко // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету: Збірник наукових праць звітно-наукової конференції викладачів ун-ту за 2010 рік, 9 - 10 лютого 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - С. 147-148.
 35. Коленіченко Т. І. Особливості міжособистісної взаємодії між людьми похилого віку в закладах соціального обслуговування / Т. І. Коленіченко // Соціальна педагогіка: теорія та практика: Методичний журнал. - 2012. - N 4. - С. 70-75.
 36. Коленіченко Т. І. Роль повсякденної діяльності та спілкування в життєдіяльності людини похилого віку в умовах геріатричного пансіонату / Т. І. Коленіченко // Соціалізація особистості. Педагогічні науки: Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. - Т. 32. - С. 105-115.
 37. Крайг Г. Психология развития / Грэйс Крайг. – СПб.: Питер, 2000. – 992 с. 
 38. Краснова О. В. Социальная психология старения: уч. пособ. [для студ. высш. учеб.завед.] / Краснова О. В., Лидере А. Г. – М., 2002. – 228 с.
 39. Краснова О. В. Социальная психология старости: учеб. пособие / О. В. Краснова, А. Г. Лидерс. – М.: Академия, 2002. – 288 с.
 40. Кузовкова М. С. Проблематика утворювання смисложиттєвої активності людей похилого віку: сборник / М. С. Кузовкова // Науковий часопис Національного Педагогічного Університету імені М.П. Драгоманова. Серія 12, Психологічні науки: Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ: НПУ, 2006. - Вип. 11 (35). - С. 72-78.
 41. Лидерс А. Г. Кризис пожилого возраста – гипотеза о его психологическом содержании / А. Г. Лидерс // Психология зрелости и старения. – 2000. – № 2. – С. 6–11.10. 
 42. Лінець К. Організація проведення дозвілля людей похилого віку / К. Лінець // Молодь в умовах нової соціальної перспективи: Матеріали XII Міжнарод. наук.-практ. конференції (м. Житомир, 24 - 25 березня 2010 р.) / Житомирський економ.-гум. ін-т ун-ту "Україна". - Житомир, 2010. - Ч. 2. - С. 439-443.
 43. Максимова С.Г. Социально-психологическая адаптация: особенности формирования и развития у лиц пожилого и старческого возраста / СП Максимова. - Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 1999. - 145 с.
 44. Максимова СП Социально-психологические особенности личности позднего возраста / СП Максимова. - Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 1998.-99 с.
 45. Малахова Ж. Д. Соціальна геронтологія: курс лекцій / Ж. Д. Малахова; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2010. - 179 c.
 46. Мартинюк І. А. Психологічна допомога людям похилого віку, або практикум з геронтопсихології / І. А. Мартинюк // Практична психологія та соціальна робота. - 2007. - N2. - С. 15-17.
 47. Міщиха Л. П. Психологічні особливості життєвої кризи похилого віку / Л. П. Міщиха // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Психологія. - 2011. - 16, вип. 11, ч. 1. - С. 344-351.
 48. Моргун В. Ф. Принцип реципрокності спілкування і самодіяльності у багатовимірній теорії особистості / В  Ф. Моргун // Матеріали II Всеукраїнського психологічного конгресу, присвяченого 10 річниці від дня народження Г. С Костюка, 19-20 квітня 2010 року. — К: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2010. — Т. І. — С. 370-375.
 49. Неженцева В. О. Особливості використання психологічної допомоги у подоланні життєвих криз осіб похилого віку / В. О. Неженцева // Кризи життєвого простору особистості, сім'ї та соціальних інституцій: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції (з міжнар. участю), 15-17 лютого 2013 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка, Укр. спілка психотерапії. - Полтава, 2013. - С. 145-153.
 50. Новікова Ж. М. Особливості вікової періодизації та класифікації осіб похилого віку / Ж. М. Новікова // Практична психологія та соціальна робота. - 2009. - N 6. - С. 76-77.
 51. Общая психодиагностика / Под ред. A.A. Бодалева, В.В, Столина. -М.: Изд-во МГУ, 1987. - 304 с.
 52. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія: підруч. для студ. ВНЗ: у 2 кн. Кн. 2. Соціальна психологія груп. Прикладна соціальна психологія / Л. Е. Орбан-Лембрик. - Чернівці: Книги-XXI, 2010. - 463 c.
 53. Павелків Р. В. Вікова психологія: підручник / Р. В. Павелків. - К.: Кондор, 2011. - 468 c.
 54. Папуча М. В. Особливості структурування внутрішнього світу в старечому віці / М. В. Папуча // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Психологічні науки: збірник / Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Чернігів, 2011. - Вип. 94, Т. 2. - С. 73-78.
 55. Пенхейл Б. Понимание и реакция на плохое обращение с пожилыми людьми: научное издание / Б. Пенхейл, П. Кингстон // Взаимосвязь социальной работы и социальной политики / Пер.с англ. А.В. Соловьев, Ред. Ш. Рамон. - Москва: Аспект Пресс, 1997. - С. 197-212.
 56. Поливанова К. Н. Психология возрастных кризисов / К. Н. Поливанова. – М.:Академия, 2000. – 184 с.
 57. Поцулко О. А. Комунікативний феномен осіб похилого віку / О. А. Поцулко. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України . - 2013. - Вип. 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnadps_2013_2_25.pdf
 58. Просандєєва Л. Є. Соціально-психологічна адаптація людей похилого віку як важливий чинник стабільності самоцінності: научное издание / Л. Є. Просандєєва // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12, Психологічні науки: научное издание / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ: НПУ, 2008. - Вип. 21 (45): До 175-річчя НПУ імені М.П. Драгоманова. - С. 29-34.
 59. Психологическая диагностика: Учебное пособие / Под ред. K.M. Гуревича, Е.М. Борисовой. - М.: Изд-во УРАО, 1997. - 304 с.
 60. Психологические тесты: в 2 т. / [под ред. Карелина А. А.]. – М.: ВЛАДОС, 2003. – Т. 1. – 312 с.
 61. Психология личности: тесты, опросники, методики/ Н.В. Киршева, Н.В. Рябчикова. - М.: Геликон, 1995. - 220 с. 
 62. Психология старости и старения: Хрестоматия / Сост. О.В. Краснова,А.Г. Лидерс. - М.: Академия, 2003. - 416 с.
 63. Психология человека от рождения до смерти / Под. общ. ред. А. А. Реана. –СПб.: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2002. – 656 с.
 64. Психосоціальна допомога в роботі з кризовою особистістю: навчальний посібник / наук. ред. та керівник проблем. групи – Л. М. Вольнова. – К., 2012. – 275 с.
 65. Равич-Щербо И. В. Психогенетические исследования старения/ И.В. Равич-Щербо, О.Б. Обухова // Вестник Московского университета. Сер.14. Психология: Научный журнал. - 2005. - N4. - С. 71-80.
 66. Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты / Д. Я. Райгородский. – М.: БАХРАХ-М, 2004. – 672 с.
 67. Рось Л. М. Психологічна допомога людям похилого віку / Л. М. Рось // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент: Збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. - Вип. 10. - С. 165-173.
 68. Савчин М. В. Вікова психологія: навч. посіб. / М. В. Савчин, Л. П. Василенко. - 2-ге вид., стер. - К.: Академвидав, 2009. - 360 c.
 69. Сімко Р. Т. Геронтопсихологія: навч. посіб. / Р. Т. Сімко; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. - Кам'янець-Поділ.: Оіюм, 2011. - 168 c.
 70. Скрипченко О.В. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін. - 3-тє вид - К.: Каравела, 2012. - 344 с.
 71. Смульсон М. Л. Екзистенційне наповнення наративу старості. Актуальні проблеми психології: психологічна герменевтика / За ред. Н. В. Чеплєвої.– К.: Міленіум, 2005.– 212 с.
 72. Стюарт-Гамильтон Я. Психология старения. – СПб.: Питер, 2010. – 320 с.
 73. Толстых Н. Н. Использование метода неоконечных предложений  для изучения временной перспективы / Н. Н. Толстых // Научно методические основы использования в школьной психологии службе конкретных психодиагностических методик: сб. науч. трудов / [Отв. ред. И. В. Дубровина]. – М.: АПН СССР, 1988. – С. 95-109.
 74. Тополь О. В. Дослідження старості як соціального явища / О. В. Тополь // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7, Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: сборник / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. - Вип. 21 (34). - С. 285-294.
 75. Тополь О. В. Теоретичний аналіз дослідження старості: біологічний підхід / О. В. Тополь // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7, Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: научное издание / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ: НПУ, 2008. - Вип. 18 (31). - С. 267-278.
 76. Филозоп А. А. Психологическое консультирование в геронтопсихологической практике / А. А. Филозоп // Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. - 2007. - N 1. - С. 75-81.
 77. Хойфт Г. Геронтопсихосоматика и возрастная психотерапия / Г. Хойфт, А.Крузе, Г. Радебольд. – М.: Академия, 2003. – 368 с.
 78. Холостова Е. И. Социальная работа с пожилыми людьми: учебн. пособие / Е. И. Холостова. – [2-е изд.]. – М.: Изд.-торг. корпорация «Дашков и К°», 2003. – 296 с.
 79. Хухлаева О. В. Основы психологического консультирования и психологической коррекции: учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений / О. В. Хухлаева. – М.: Изд. центр «Академия», 2001. – 208 с.
 80. Чеплєва Н. В. Проблеми психологічної герменевтики. Монографія / за ред. Н. В. Чеплєвої. – К.: Міленіум, 2004. –276 с.
 81. Шавровська Н. В. Проблема сенсу життя у людей похилого віку / Н. В. Шавровська, Ю. В. Тарасенко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12: Психологічні науки: сборник / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. - Вип. 29 (53). - С. 458-466.
 82. Шахматов Н. Ф. Психическое старение: счастливое и болезненное / Н. Ф.Шахматов. – М.: Медицина, 1996. – 304 с.
 83. Шахматов Н. Ф. Старение – время личного познания вечных вопросов иистинных ценностей / Н. Ф. Шахматов // Психология зрелости и старения. – 1998. – № 2. –С. 14–20. 
 84. Шихи Г. Возрастные кризисы / Г. Шихи. – М.: Каскад, 2005. – 448 с.
 85. Яремчук В. Стан розробки проблеми пізньої старості в умовах сучасної психології / В. Яремчук // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ, 2011. - Вип. 16, Ч. 1. - С. 121-128.
 86. Яцемирская Р. С. Социальная геронтология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Р. С. Яцемирская, И. Г. Беленькая. – М.: Владос, 1999. – 206 с.
5577
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).