Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Психологічний аналіз домінуючих мотивів навчальної діяльності студентів ВНЗ

Предмет: 
Тип роботи: 
Бакалаврська робота
К-сть сторінок: 
67
Мова: 
Українська
Ціна: 
1500 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Мотиви навчальної діяльності студентів як психолого-педа-гогічна проблема
1.1. Поняття і структура мотивації навчальної діяльності
1.2. Аналіз підходів до формування мотивів навчальної діяльності сту-дентів 
1.3. Мотиваційні чинники, які впливають на формування ставлення до навчальної діяльності студентів
2. Психолого-педагогічні умови формування мотивів навчаль-ної діяльності студентів вищих навчальних закладів
2.1. Опис методів дослідження
2.2. Діагностика мотивації навчальної діяльності студентів ВНЗ
2.3. Аналіз результатів формування домінуючих мотивів навчальної діяльності студентів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. У сучасному світі загальний обсяг знань людства різко зростає і постійно відновлюється. Тому передати всі знання, весь досвід людства об’єктивно неможливо. У зв’язку з цим перед педагогічною наукою стоять завдання розробки ефективних технологій, форм і методів навчання, які б суттєво підвищували рівень самостійної пізнавальної діяльності студентів, створювали умови та сприяли всебічному розвиткові особистості. Освіта повинна мати особистісно орієнтовану спрямованість, внаслідок чого знання, вміння та навички перетворюються з мети навчання на засіб розвитку пізнавальних і особистісних якостей студента, а сам студент – на суб’єкт свого розвитку. Тільки на основі внутрішньої мотивації навчання можливий успішний розвиток здібностей, створення сприятливих умов для прояву особистості.

Внутрішні навчально-пізнавальні мотиви зумовлюють у студента бажання не тільки засвоїти певний обсяг знань, але і прагнення до самоосвіти. Тому формування навчально-пізнавальних мотивів - це головна умова підготовки майбутніх фахівців різних сфер суспільного життя.

Сьогодні, незважаючи на наявність різних концептуальних підходів до розгляду сутності мотивації, безперечними є наступні вимоги: необхідність цілеспрямованого впливу на мотивацію навчання з боку педагогів, урахування особливостей мотиваційної сфери тих, хто навчається, створення на певному етапі навчання умов для переведення зовнішньої мотивації у внутрішню. Однак психологічні умови і механізми реалізації даних вимог ще потребують подальшого дослідження.

Особливу актуальність реалізація цих вимог має в професійній підготовці студентської молоді. Специфіка студентського періоду життя така, що провід-ним яинником у ньому через об'єктивні причини є професійне становлення, що в оптимальному варіанті повинне забезпечувати синхронізацію, взаємоком-пенсацію, взаємодоповнення всіх інших детермінант.

Таким чином, актуальність та доцільність дослідження зумовлена необхідністю подолання суперечностей між: існуючою в практиці вищих навчальних закладів системою професійної підготовки та вимогами суспільства до кваліфікованих спеціалістів, здатного до самоосвіти та самовдосконалення протягом усього свого життя.

Стан дослідження проблеми. Велика кількість наукових праць присвя-чена дослідженню природи, детермінації, структури мотиваційної сфери осо-бистості та закономірностей її формування. Мотивацію навчальної діяльності досліджено в роботах О. Н. Арітова [1], Ю. К. Бабанський [4], Л. І. Божович [9], В. К. Вілюнас [12], Є. П. Ільїн [19], В. І. Ковальов [25], Г. І. Щукіна [54] та ін. Зокрема, різноманітні види мотивів та їх формування у ВНЗ вивчали В. Г. Гри-горенко [13], І. В. Зайцева [16], Н. О. Клименко [23], З. Ю. Крижановська [26], В. С. Люлька [29], О. Пінська [39], П. Скляр [46] та інші.

Об'єкт дослідження - процес формування мотивів навчальної діяльності студентів ВНЗ.

Предмет дослідження - педагогічні умови формування мотивів навчальної діяльності студентів вищих навчальних закладів.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити умови формування мотивів навчальної діяльності студентів вищих навчальних закладів.

Відповідно до мети роботи визначено завдання дослідження:

 • уточнити поняття і структуру мотивації навчальної діяльності;
 • проаналізувати підходи до формування мотивів навчальної діяльності студентів;
 • узагальнити мотиваційні чинники, які впливають на формування ставлення до навчальної діяльності студентів;
 • дослідити психолого-педагогічні умови формування мотивів навчальної діяльності студентів вищих навчальних закладів.

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань використо-вувався комплекс методів дослідження: теоретичні: аналіз, класифікація, систематизація та узагальнення інформації; вивчення досвіду роботи викладачів вищих навчальних закладів для визначення вихідних теоретико-методологічних позицій дослідження і розробка програми експериментальної роботи; емпіричні: діагностичні, обсерваційні для виявлення рівнів сформованості мотивів навчально-пізнавальної діяльності; експериментальні (констатуючий та формуючий експерименти); методи кількісної ті якісної обробки експериментальних даних.

Наукова новизна дослідження полягає в узагальненні педагогічних і психологічних підходів до визначення мотьивації навчання, удосконаленні структури та змісту мотивів навчально-пізнавальної діяльності студентів, емпіричному аналізі змісту, форми та методів педагогічної діяльності з формування мотивів навчально-пізнавальної діяльності студентів ВНЗ.

Теоретичне значення дослідження полягає в уточненні дефініції мотиву навчально-пізнавальної діяльності студентів і науковому обґрунтуванні педагогічних умов, що сприяють формуванню мотивів навчально-пізнавальної діяльності студентів.

Практичне значення дослідження полягає у можливості використання аданих теоретичного аналізу і отриманих результатів у подальшій роботі щодо дослідження розвитку пізнавальних умінь та навичок навчальної діяльності студентів ВНЗ. 

Структура роботи. Бакалаврська робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг роботи становить 67 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Аритова О.Н. Влияние мотивации на структуру целеполагания / О.Н. Аритова // Вестник МГУ. Серия «Психология». - 1998. - № 4. - С. 40-52.
 2. Асеев В. Г. Мотивация учебной деятельности и формирование личности. - М.: Питер, 1976. - 234 с.
 3. Асеев В.Г. Мотивация поведения и формирование личности / В. Г. Асеев. – М.: Мысль, 1976. – 158 с.
 4. Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса: Методические основы / Ю. К. Бабанский. – М.: Просвещение, 1982. – 192 с.
 5. Баев Б.Ф. Психологические вопросы активизации учебного процесса в вузе / Б. Ф. Баев / Психолого-педагогические аспекты высшего образования. - К. : Вища школа, 1976. - С. 5-18.
 6. Балл Г.А. «Мотив»: уточнение понятия / Г.А.Балл // Психологический журнал. – 2004. – Т. 25. – № 4. – С. 56-65.
 7. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2-х кн. – Кн. 1: Особистісно-орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади: Навч.-методичне видання / І. Д. Бех. – К.: Либідь, 2003. – 280 с.
 8. Бодров В.А. Нелинейная модель мотивационной сферы личности / В.А.Бодров, Г.В.Ложкин, А.Н.Плющ // Психологический журнал. – 2001. – Т. 22. – № 2. – С. 90-100.
 9. Божович, Л.И. Изучение мотивации поведения детей и подростков / Л. И. Божович, А. А. Благонадёжина. - М.: Педагогика, 1972. - 180 с.
 10. Бущук В. Я. Мотивація навчальної діяльності / В. Я. Бущук // Пед. пошук. - 2008. - № 4. - С. 11-14.
 11. Вартанова И.И. Проблема мотивации учебной деятельности / И.И. Варта-нова // Вестник Моск. ун-та: Сер. 14. – Психология. – 2000. – № 4. – С. 33-41.
 12. Вилюнас В.К. Психологические механизмы мотивации человека / В. К. Ви-люнас. - М. : МГУ, 1990. – 283 с.
 13. Григоренко В. Г. Теоретичні та експериментальні засади інноваційного формування у студентів педагогічного університету позитивної групової мотивації до фахової підготовки / В. Г. Григоренко // Проблеми трудової і професійної підготовки : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Слов'янський держ. пед. ун-т. - Слов'янськ, 2012. - Вип. 17. - С. 200-208.
 14. Дмитренко В. В. Мотивація студентів вищих навчальних закладів до профе-сійного самовдосконалення як умова їх становлення та розвитку як сучас-них конкурентоспроможних фахівців / В. В. Дмитренко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. - Вип. 18 (28). - С. 76-79.
 15. Забродин Ю.М. Мотивационно-смысловые связи в структуре направленности личности / Ю.М. Забродин, Б.А. Сосновский // Вопросы психологии. - 1989. - № 6. - С. 100-108. 
 16. Зайцева І. В. Мотивація учіння студентів / І. В. Зайцева. - Ірпінь, 2000. - 192 c.
 17. Занюк С. Психология мотивации / С. Занюк. – К.: Эльга-Ника-Центр, 2001. – 352 с.
 18. Зубалій Н. П. Формування позитивної мотивації ставлення студентів до учіння / Н. П. Зубалій // Вісник : зб. наук. статей викладачів, докторантів, аспірантів НПУ ім. М. П. Драгоманова / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К., 2002. - Вип. 2. - С. 75-76.
 19. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы / Е. П. Ильин. – СПб: Питер, 2006. – 512 с.
 20. Іванова О. Методи та прийоми активізації пізнавальної діяльності студентів як один із чинників підвищення мотивації навчання / О. Іванова // Вища школа : науково-практичне видання. - 2012. - № 11. - С. 77-82.
 21. Клименко Н.О. Психолого-педагогічні умови формування мотивів навчально-пізнавальної діяльності студентів / Н.О. Клименко // Сучасне студентство України: досвід, проблеми, перспективи: Матеріали регіон. наук.-практ. конференції. – Запоріжжя, 2004. – С.276-280.
 22. Клименко Н.О. Роль мотивів навчально-пізнавальної діяльності в умовах особисто-орієнтованого навчання в вищих навчальних закладах / Н.О. Клименко // Профорієнтація та довузівська підготовка майбутніх спеціалістів: проблеми, досвід, перспективи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Чернігів, 1999. – 172-175.
 23. Климчук В. О. Дослідження особливостей розвитку внутрішньої мотивації студентів у навчальній діяльності / В. О. Климчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2004. - Серія 12 : Психологія, Вип. 1 (25). - С. 222-232.
 24. Ковалев В.И. Мотивы поведения и деятельности / В.И. Ковалев. - М. : Наука, 1988. – 192 с.
 25. Крижановська З. Ю. Мотивація навчальної діяльності студентів - першокурсників : сборник / З.Ю. Крижановська // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка» / Нац. ун-т «Острозька академія». - Острог, 2002. - Вип. 3 : Цінності сучасної молоді. Обрії особистісного буття. Школа життєтворчості: розвиток та виховання. Досвід і спадщина. Прикладна психологія. Підготовка фахівців у вищій школі. Інноваційні технології. - С. 407-415.
 26. Кулюткин Ю.Н., Мотивация познавательной деятельности / Ю. Н. Кулют-кин, Г. С. Сухобская. – Л., 1972. – 144 с. 
 27. Кустовська І. М. Мотивація студентів до навчання як загальна психолого-педагогічна проблема / І. М. Кустовська // Педагогічний дискурс : Збірник наукових праць / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельницька гум.-пед. академія. - Хмельницький, 2010. - Вип. 7. - С. 135-138.
 28. Люлька В. С. Мотивація навчальної діяльності студентів у системі багато-рівневої освіти / В. С. Люлька // Вісник Чернігівського національного педа-гогічного університету. Серія: Педагогічні науки : збірник / Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Чернігів, 2011. - Вип. 90. - С. 127-129.
 29. Магазинщикова І. Управління мотивацією навчальної діяльності студентів / І. Магазинщикова, О. Тарасенко // Людина: становлення та розвиток : научное издание / Всеукр. асоц. філос. спілок, Львівська філос. спілка, Ін-т філософії, логіки і соціології. - Львів ; Одеса, 1997. - Вип. 4 : Філософські пошуки. - С. 139-142.
 30. Маркова А.К. Стратегия формирования мотивации учения / А. К. Маркова. - Prospects. Vol. XX. - 1990. - №3. - Рg. 30-36.
 31. Маслоу А. Мотивация и личность / А. Маслоу. [пер. с англ.]. - СПб.: Евразия, 1999. - 478 с.
 32. Медвецька К. Формування пізнавальної мотивації студентів в процесі вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін / К. Медведська, Д. В. Миценко // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник / Київський ін-т бізнесу та технологій. - К. : КІБІТ, 2012. - Вип. № 1 (17). - С. 101-103.
 33. Меліхова І. О. Вплив мотивації на навчання студентів в педагогічному ВНЗ / І. О. Меліхова, М. В. Яковлєва // Наука і освіта : Науково-практичний жур-нал Південного наукового Центру АПН України. - 2009. - N 8. - С. 155-161.
 34. Мельман В. Психологічні фактори мотивації навчально-професійної діяльності студентів / В. Мельман // Новий колегіум: Науковий інформаційний журнал. - 2009. - N 6. - С. 56-59.
 35. Назаренко Н. В. Мотивація навчання студентів як показник ефективності сучасних педагогічних технологій / Н. В. Назаренко // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти. - Київ : Знання , 2005. - Вип. 45, Ч. 1 : Болонський процес в Україні. - С. 164-167.
 36. Орлов А.Б. Методы изучения, активизации и развития мотивации учения в современной зарубежной психологии / А.Б. Орлов // Формирование мотивации учения: Кн. для учителя; под ред. А. К. Марковой, Т.А. Матис, А.Б. Орлова. – М., 1990. – 450 с.
 37. Павлова Н. С. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні фахових дисциплін / Н. С. Павлова // Науковий часопис Націо-нального педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи : сборник научных трудов / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгома-нова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - Вип. 28. - С. 174-179.
 38. Пінська О. Професійна мотивація як засіб підвищення ефективності нав-чальної діяльності студентів / О. Пінська // Проблеми трудової і професійної підготовки : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Слов'янський держ. пед. ун-т. - Слов'янськ, 2009. - Вип. 14. - С. 111-115.
 39. Психологический словарь /Под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Яро-шевского. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Политиздат, - 494 с.
 40. Психологічний словник / За ред. В.Войтка. – К.: Вища школа, 1982. – 216 с.
 41. Рочев К. В. Типологический анализ мотивации студентов / К. В. Рочев // Высшее образование в России : науч.-пед. журн. МОН РФ. - 2014. - № 2. - С. 113-118.
 42. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. - СПб: Питер, 2000. - 720 с.
 43. Садова Т. А. Розвиток мотивації пізнавальної діяльності студентів в умовах кредитно-модульного навчання / Т. А. Садова // Наука і освіта : наук.-практ. журн. Півд. наук. Центру АПН України. - 2011. - № 4. - С. 364-367.
 44. Сільвейстр А. Мотивація навчання студентів як психолого-педагогічна проблема / А. Сільвейстр, М. Моклюк // Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти / М-во освіти і науки України. Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка; Редкол.: В.В. Лучик (відп. ред.) та ін. - Кіровоград, 2014. - Вип. 5, Ч. 1. - С. 152-158.
 45. Скляр П. Мотивація навчальної діяльності студентів / П. Скляр // Соціальна психологія. : Український науковий журнал. - 2004. - №5(7). - С. 95-108.
 46. Тимчак О. М. Деякі аспекти проблеми мотивації студентів вищих навчальних закладів / О. М. Тимчак // Актуальні проблеми розвитку суспільства : історична спадщина, реалії та виклики ХХ I століття : десяті читання пам'яті В. Липинського : П'ята Міжнародна науково-практична конференція / МАУП, Волинський ін-т ім. В. Липинського. - Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2007. - С. 193-195.
 47. Толстолужська Л. Г. Експериментальне дослідження глибинної мотивації у студентів вищих педагогічних закладів освіти : сборник / Л.Г. Толстолужська // Вісник. - Київ. - Вип.4. - С. 58-60.
 48. Томчук М.І. Мотиваційні цінності студентів педагогічного університету на початковому етапі навчання / Томчук М.І., Лойко Л.С., Завальнюк О.Л. // Психологія: Зб. наук. пр. - К.: НПУ, 2000.- Вип. II. - С.354-360.
 49. Цокало Н.О. До питання про мотиви навчально-пізнавальної діяльності студентів// Соціалізація особистості: Міжкаф. зб. наук. статей/ За заг. ред. А.Й.Капської. – К.: НПУ, 1998. – С. 182-186.
 50. Чаусова Т.В. Психологічні особливості і мотивації навчальної діяльності майбутніх інженерів-педагогів / Т.В. Чаусова // Педагогічний процес: теорія і практика. Збірник наукових праць. Випуск 1. – Київ, Видавництво п/п «ЕКМО». – 2003. – С. 242-251.
 51. Чечель К. О. Психолого-педагогічні чинники мотивації студентів-психологів до науково-дослідної роботи у вищому навчальному закладі / К. О. Чечель // Наука і освіта : наук.-практ. журн. Півд. наук. Центру НАПН України. - 2011. - № 8. - С. 130-133.
 52. Чорноус О. А. Ступені підвищення мотивації самостійної роботи студентів у навчальному процесі / О. А. Чорноус // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. - 2006. - № 5. - С. 128-130.
 53. Щукина Г.И. Категории обучения и проблемы учебно-познавательной дея-тельности / Г.И. Щукина. // Педагогические проблемы формирования поз-навательных интересов учащихся. Л.: ЛГПИ им. А.И.Герцена, 1983.-С. 3-14.
 54. Щукина Г.И. Педагогические проблемы формирования познавательных интересов учащихся / Г.И. Щукина. - М.: Педагогика, 1988. -208 с.
 55. Юдіна Н. О. Діагностика особливостей мотивації навчання студентів / Н. О. Юдіна // Науковий часопис Національного Педагогічного Університету імені М.П. Драгоманова. Серія 12, Психологічні науки / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2007. - Вип. 17 (41) , Ч. 2. - С. 252-256.
 56. Якунин В.А. Педагогическая психология: методика для диагностики учебной мотивации студентов / В.А. Якунин. – СПб., 1998. – 160 с.
10642
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.