Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Психологічний аналіз конструктивної діяльності дітей

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
37
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні аспекти дослідження конструктивної діяльності дошкільників
1.1. Аналіз підходів до поняття конструктивної діяльності та її формування у дітей дошкільного віку
1.2. Види конструювання і форми навчання конструюванню дошкільників
2. Експериментальне дослідження рівня сформованості конструктивної діяльності дошкільників та її корекція
2.1. Дослідження рівня сформованості конструктивних умінь дітей 6-го року життя
2.2. Розвиток конструктивних умінь у виготовленні рухомих іграшок у дітей 6-го року життя
2.3. Аналіз отриманих результатів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Одним із засобів виховання та навчання дітей дошкільного віку вчені (М. Поддьяков, О. Запорожець та інші) вважають практичні дії з предметами різної форми та величини. На їхню думку, в процесі такої діяльності в дітей розвиваються розумові здібності, творча уява, ініціатива, воля, самостійність, загострюється спостережливість.

У процесі конструювання дитина розвиває дрібну та крупну моторику, образне мислення, творчу уяву і, звичайно, активне мовлення. Вона навчається цілеспрямовано розглядати предмети, порівнювати їх між собою, розділяти на частини, бачити в них спільне та від мінне, знаходити основні частини конструкції, від яких залежить розміщення інших частин і відповідно робити висновки та узагальнення. Усі ці дії дитина супроводжує мовою, збагачуючи свій словник та вдосконалюючи граматичну структуру власного мовлення.

Конструювання, відповідаючи інтересам і потребам дітей дошкільного віку (вони споруджують будівлі і граються з ними, роблять іграшки ій використовують їх у своїх іграх), одночасно має широкі можливості для розумового, морального, естетичного виховання дітей.

У процесі цілеспрямованого навчання дошкільників основам конструктив-ної діяльності поряд з технічними навичками розвивається вміння аналізувати предмети навколишньої дійсності, формуються узагальнені уявлення про влас-норуч створені об’єкти, розвиваються самостійність мислення, творчість, ху-дожній смак, формуються коштовні якості особистості (акуратність, цілеспря-мованість, наполегливість у досягненні мети і т. д.). Все це дозволяє розглядати конструювання як ефективний засіб підготовки дітей до навчання в школі. 

Формування конструктивних умінь – це педагогічна проблема, яка є багатоаспектною за способами її розв’язання, багатомірною за проявами, актуальною за часом. Зазначена проблема тривалий проміжок часу залишалася об’єктом психологічних досліджень і до цього часу є актуальною для наукових досліджень психологічного і педагогічного спрямування.

Об’єкт дослідження - формування основ конструктивної діяльності старших дошкільників в умовах сучасного дошкільного навчального закладу.

Предмет дослідження – психолого-педагогічні умови формування першооснов конструктивної діяльності дітей старшого дошкільного віку.

Мета роботи - визначення особливостей організації конструктивної діяльності дітей старшого дошкільного віку.

Відповідно до поставленої мети визначено ряд завдань роботи:

 • проаналізувати підходи до поняття конструктивної діяльності та її формування у дітей дошкільного віку;
 • дослідити види конструювання і форми навчання конструюванню дошкільників;
 • експериментально перевірити рівень сформованості конструктивної діяльності дошкільників;
 • розробити і впровадити програму корекції рівня сформованості конструктивної діяльності дошкільників.

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань було використано такі методи: теоретичні: вивчення стану проблеми у психолого-педагогічній, методичній літературі; теоретичний пошук (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення даних); аналіз педагогічної документації, зокрема стосовно занять із конструювання для вивчення педагогічного керівництва пізнавально-практичною діяльністю дітей; емпіричні: спостереження за навчально-виховним процесом у ДНЗ, констатувальний, формувальний та контрольний експерименти; застосування діагностичної методики; педагогічне оцінювання рівнів сформованості конструктвної діяльності старших дошкільників; статистичний аналіз результатів дослідження.

База дослідження. Експериментально-дослідна робота проводилася на базі дошкільного навчального закладу с. Озерці Володимирецького району. У експерименті брали участь 16 дітей старшого дошкільного віку.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, вис-новків, списку використаної літератури і додатків. Повний обсяг роботи – 37 аркушів.

 

Список використаних джерел: 
 1. Ахунджанова С. Розвиток мови дошкільників у продуктивних видах діяльності // Дошкільне виховання – 1983. № 36 - с.34-36.
 2. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні // Дошкільне виховання - 1999.- № 1. - С. 6-38.
 3. Воспитание и обучение детей пятилетнего возраста / под ред. Холмовской В.В. - М.: Просвещение, 1986. - 190 с.
 4. Выготский Л.Н. Воображение и творчество в дошкольном возрасте. - СПб.: Союз, 1997. - 92 с.
 5. Давидчук А.К. Конструктивное творчество дошкольников. Пособие для воспитателей – М.: Просвещение. – 1983. – 288 с.
 6. Давыдов В.В. Генезис и развитие личности в детском возрасте // Вопросы психологии. - 1992. - №1. - С. 22-33.
 7. Демидова Ю. Конструктивна діяльність як фактор інтеграції пізнавальних, естетичних та практичних задач // Теорія і практика естетичного виховання в умовах соціокультурної трансформації: Зб. наук. праць. – Бердянськ: БДПУ, 2006. – № 2. – С. 60-67.
 8. Дьяченко О.М., Лаврентьева Т.В. Психическое развитие дошкольников. - М., 1984. - 125 с.
 9. Ендовицкая Т. О развитии творческих способностей // Дошкольное воспита-ние. - 1997. - №12. - С. 73-75.
 10. Ильясов И.И. Структура процесса учения. – М..: Изд-во МГУ, 1986. – 198 с.
 11. Комарова Л.Г. Строим из ЛЕГО (моделирование логических отношений и объектов реального мира средствами конструктора LEGO) / Л.Г. Комарова. – М.: ЛИНКА ПРЕСС, 2001. – 90 с.
 12. Косминская В.Б. Теория и методика изобразительной деятельности в детском саду: Учеб. Пособие для студентов пед. ин-тов / В.Б.Косминская, Е.И.Васильева, Н.Б.Халезова и др. – М.: Просвещение, 1977. – 253 с.
 13. Кричковська Т. Д. Психологія дітей дошкільного віку: Навч.-метод. посіб. / Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя. - Ніжин: НДПУ ім.М.Гоголя, 2001. - 62 с.
 14. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. - М., 1990. -158 с.
 15. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду : программа и конспекты занятий / Л.В. Куцакова. – М.:  ТЦ «Сфера», 2009. – 424 с.
 16. Леонтьев А.Н., Запорожец А.В. Вопросы психологии ребенка дошкольного возраста: Сб. ст./ под ред. Леонтьева А.Н. и Запорожца А.В. - М.: Междуна-родный Образовательный и Психологический Колледж, 1995. – 144 с.
 17. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. – М.: Педагогика, 1981. – 184 с. 
 18. Логинова В. И. и др. Дошкольная педагогика. - М.: Педагогика, 1988. - 218 с.
 19. Лусс Т.В. Формирование навыков конструктивно-игровой деятельности у детей: пос. для педагогов-дефектологов / Т.В. Лусс. – М. : Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2003. – 188 с.
 20. Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию / под ред. Н.П.Сакулиной и Т.С.Комаровой. -М.: Просвещение, 1979. – 272 с.
 21. Милерян Е.А. Психология формирования общетрудовых политехнических учений. – М.: Педагогика, 1973. – 300 с.
 22. Основы дошкольной педагогики / под ред. А. В. Запорожца, Т. А. Марковой. - М.: Педагогика, 1980. - 384 с.
 23. Парамонова Л. А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду: учеб. пособие/Л. А. Парамонова. - М.: Академия, 2002. - 192 с.
 24. Парамонова Л. Творческое конструирование: психологические и педагогические основы его формирования // Дошкольное  воспитание. – 2000. – №11. – С. 35-43.
 25. Поніманська Т.І. Основи дошкільної педагогіки: Навчальний посібник. - К.: Абрис, 1998. - 234 с. 
 26. Прохорова Л. Развиваем творческую активность дошкольников // Дошкольное воспитание. - 1996. - №5. - С. 21-27.
 27. Формирование творческой активности дошкольников / под ред. Коваленко Е.И., Щербакова К.И. – Запорожье, 1995. – 340 с.
 28. Эльконин Д.Б. Детская психология: Развитие ребенка от рождения до семи лет. - М.: Педагогика, 1990. - 328 с.
 29. Юлкина Ю. Влияние конструирования на формирование познавательной самостоятельности ребенка // Воспитание в процессе обучения: Материалы междунар. науч.-практ. конф. – Минск.: БГПУ, 2005. – С. 351-354.
6012
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).