Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Психологічний аналіз мотиваційної готовності дітей до шкільного навчання

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
39
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Діагностика мотиваційної готовності дітей до шкільного навчання
1.1. Поняття готовності до шкільного навчання. Основні аспекти шкільної зрілості
1.2. Основні причини мотиваційної неготовності дітей до шкільного навчання
1.3. Психологічна допомога дітям з недостатньою готовністю до шкільного навчання
2. Розробка програми підвищення мотиваційної готовності дітей до шкільного навчання
2.1. Підходи до організації роботи
2.2. Розробка план-конспектів занять
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність дослідження. Сьогодні ми живемо у XXI столітті, яке пред’являє дуже високі вимоги до організації виховання і навчання, що змушує педагогів шукати нові, більш ефективні психолого-педагогічні підходи, націлені на приведення методів навчання у відповідність з вимогами життя. З цієї точки зору проблема готовності дошкільників до навчання в школі набуває особливо важливого значення.

Під психологічною готовністю до шкільного навчання розуміється необхідний і достатній рівень психологічного розвитку дитини для засвоєння шкільної програми за певних умов навчання. Психологічна готовність дитини до шкільного навчання – це один з найважливіших підсумків психологічного розвитку в період дошкільного дитинства. З вирішенням цієї проблеми пов'язане визначення цілей і принципів організації навчання і виховання в дошкільних установах. У той же час від її вирішення залежить успішність наступного навчання дітей у школі. Основною метою визначення психологічної готовності до шкільного навчання є вивчення інтелектуальної і мотиваційно-вольової готовності дитини до систематичної начальної роботи.

Для успішної реалізації цієї мети останнім часом створюються різні шкільні класи, до завдань яких входить здійснення індивідуального підходу у навчанні стосовно, як готових, так і не готових до школи дітей, щоб уникнути наступної шкільної дезадаптації.

У різний час психологи займалися проблемою готовності до школи, розроблена значна кількість безліч методик і програм (Гудкіна Н.Н., Овчарова Р.В., Безруких М.І. та ін.) діагностики шкільної готовності дітей і психологічної допомоги у формуванні компонентів шкільної зрілості. Однак на практиці психологу важко вибрати з цієї безлічі ту, яка комплексно допоможе визначити готовність дитини до навчання, допомогти підготуватися до школи.

Актуальність цієї проблеми і визначила тему роботи «Психологічний аналіз мотиваційної готовності дітей до шкільного навчання».

Мета роботи – розглянути існуючі методики діагностики готовності дітей до навчання в школі і розробити програму психологічної допомоги дитині з недостатньою мотивацією до навчання у період підготовки до школи.

Об’єкт дослідження – психологічна готовність дитини до шкільного навчання.

Предмет дослідження – особливості формування і корекції мотиваційної складової психологічної готовності до навчання у школі.

Мета, об’єкт і предмет дослідження зумовлюють необхідність вирішення наступних завдань дослідження:

1) визначити поняття готовності до шкільного навчання та встановити основні аспекти шкільної зрілості;

2) проаналізувати основні причини мотиваційної неготовності дітей до шкільного навчання;

3) встановити методи надання психологічної допомога дітям з недостатньою готовністю до шкільного навчання;

4) розробити програму підвищення мотиваційної готовності дітей до шкільного навчання.

Методи дослідження. У роботі нами використовувалися методи аналізу літературних і періодичних фахових джерел, методи синтезу і узагальнення та ін.

Структура роботи. Курсова робота містить вступ, два розділи- теоретичний і практичний, висновки і список використаних джерел.

 

Список використаних джерел: 
 1. Актуальные проблемы воспитания и обучения дошкольников: Сб. науч. трудов / редкол.: Н.Н.Педъяков и др. - М: РАН, 2005. – 644 с.
 2. Андреева Г.М. Психология социального познания: учеб. пос. для высших учебных заведений. - М.: Аспект Пресс, 1997. - 239 с. 
 3. Аркин Е.А. Дошкольный возраст. - М.: Учпедгиз, 1988. - 336 с.
 4. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. - М.: Просвещение, 1988. - 464 с. 
 5. Вархотова Е.К., Дятко Н.В., Сазонова Е.В. Экспресс-диагностика готовности к школе: Практическое руководство для педагогов и школьных психологов. – 2-е изд., стер. – М.: Генезис, 1999. – 48 с.
 6. Венгер Л. Как дошкольник становится школьником? // Дошкольное воспитание. – 1995. - №8. - С. 66-74.
 7. Венгер Л.А., Венгер А.Л. Готов ли ваш ребенок к школе? - М.: Знание, 1994. - 192 с. 
 8. Воспитание и обучение в детском саду / под ред. Запорожца А.В., Марковой Т.А. - М.: Педагогика, 1986. - 558 с. 
 9. Готовність дитини до школи / С. Максименко (заг.ред.), Л. Богуславська (упоряд.). - К. : Главник, 2004. – 112 с.
 10. Готовность детей к школе. Диагностика психического развития и коррекция его неблагоприятных вариантов: Методические разработки для школьного психолога / под ред. В.В.Слободчикова, вып.2. – Томск: Лена, 1992. – 215 с.
 11. Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе. - М.: Комплекс-Центр, 1993. - 176 с.
 12. Гуцалюк Л.Б.Занятия по подготовке детей к школе // Начальная школа. – 1994. - №4. - С.11-13.
 13. Д.Б.Эльконина, А.Л.Венгера. – М.: Педагогика, 1988. – 568 с.
 14. Давыдов В.В. Генезис и развитие личности в детском возрасте // Вопросы психологии. - 1992. - №1. - С. 22-33.
 15. Дьяченко О.М., Лаврентьева Т.В. Психическое развитие дошкольников. - М., 1984. – 125 с.
 16. Ковальчук Л. В. Психофізичний розвиток як фактор готовності шестилітніх дітей до навчання в школі / Львівський держ. ун-т. - Л., 2007. – 220 с.
 17. Конева О.Б. Психологическая готовность детей к школе: Учебное пособие. - Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2000.- 332 с.
 18. Котырло В.К. Развитие волевого поведения у дошкольников. – К.: Знання, 1981. – 198 с.
 19. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Шестилетний ребенок. Психологическая готовность к школе. - М.: Педагогика, 1997. – 332 с.
 20. Кравцова Е.Е. Психологические проблемы готовности детей к обучению в школе. - М.: Педагогика, 1991. – 218 с.
 21. Кузнецова А., Алиева А., Заушницкая А. Подготовка детей к обучению в школе// Дошкольное воспитание. - 1999. - №8. - С. 50-54.
 22. Лемак М. В., Пащенко Т. В., Пузяк Н. П. Методика діагностики готовності дітей 6-7-річного віку до навчання в школі / Закарпатський ін-т післядипломної педагогічної освіти; Управління освіти Ужгородської міської ради. - Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2007. – 215 с.
 23. Мартиненко І. В. Формування мотиваційно-вольової готовності дітей шестирічного віку до шкільного навчання. - К., 2007. – 222 с.
 24. Мухина В. Что такое готовность к учению? // Семья и школа. – 1987. - №4. - С.25-27.
 25. Нифонтова О. В. Психологические особенности формирования готовности детей дошкольного возраста к позитивному разрешению конфликтных ситуаций. – Курск, 1999. – 166 с. 
 26. Особливості психічного розвитку дітей 6-7-річного віку / під ред. Запорожця А.В. – К.: Освіта, 1990. – 455 с.
 27. Руководство практического психолога. Готовность к школе: развивающие программы / под ред. И.В.Дубровиной. - М.: ВиСУ, 1995. – 180 с.
 28. Свеженцова Г.М. Подготовка детей к школе // Начальная школа. - 1994. - №5. - С. 67-69.
 29. Стадненко Н. М., Ілляшенко Т. Д., Обухівська А. Г. Методика діагностики готовності до навчання в школі дітей шестирічного віку / Інститут дефектології АПН України; Український науково-методичний центр практичної психології та соціальної роботи АПН України. - Кам'янець-Подільський : Абетка, 2001. – 120 с.
 30. Ульенкова У. Формирование общей способности к учению у шестилетних детей // Дошкольное воспитание. – 1999. - №3. - С.53-57.
 31. Худик В.А. Психологічна діагностика дитячого розвитку: методи дослідження - К.: Освіта, 2002. – 277 с.
 32. Цылев В.Р. О проблеме психологической адаптации школьников // Психологическая наука и образование. - 1998. - № 3. – С.42-49.
 33. Шиліна Н. Є. Формування мовленнєвої готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі / Південноукраїнський держ. педагогічний ун-т (м. Одеса) ім. К.Д.Ушинського. - Одеса, 2003. – 321 с.
 34. Эльконин Д.Б. Детская психология: Развитие ребенка от рождения до семи лет. - М.: Педагогика, 1990. - 328 с.
3654
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).