Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Психологічний аналіз страху дітей молодшого шкільного віку

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
40
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретико-методологічні основи психологічного дослідження страхів у молодшому шкільному віці
1.1. Аналіз підходів до поняття «страхів» у психологічній літературі
1.2. Особливості виникнення і перебігу страхів у молодшому шкіль-ному віці
2. Емпіричне дослідження особливостей прояву дитячих страхів у молодших школярів
2.1. Характеристика вибірки, методів та методик дослідження
2.2. Констатувальний етап дослідження наявності страхів у дітей молодшого шкільного віку
2.3. Методика корекції страхів у молодших школярів
2.4. Аналіз результатів корекції страхів молодших школярів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Всебічний розвиток та виховання підростаючої особистості є однією з головних умов побудови демократичного суспільства. Кардинальні зміни в соціокультурній ситуації, що відбуваються в Україні останнім часом, створюють нові умови для виховання кожної дитини особистістю з широким світоглядом, відкритої для сприйняття позитивного досвіду, вільної від психотравм.

Шкільні роки є важливим етапом у житті людини, впродовж якого активно формується особистість, відбувається психічний розвиток, який нерідко супроводжується наявністю дитячих страхів, в тому числі і шкільних. Навчальна діяльність, яка, згідно з психологічною теорією діяльності, є провідною для дітей молодшого шкільного віку, розвиває пізнавальні потреби дітей, що виступає основою набуття нових знань та позитивного життєвого досвіду. Шкільні страхи, стримуючи пізнавальні потреби дитини, можуть виступати серйозною перешкодою у гармонійному розвитку, заважати повноцінній соціалізації і виступати передумовою невротизації дитини.

Проблема шкільних страхів становить інтерес для психологічної науки, оскільки її розробка є надзвичайно актуальною та важливою для вирішення цілої низки питань освітянської практики, зокрема, пов'язаною з успішною адаптацією дитини до школи, а також попередженням виникнення в неї невротичних проявів, які пов'язані з відвідуванням школи й неадекватною поведінкою вчителів і батьків. 

Актуальність вивчення проблеми визначається ще й тим, що з віком у дітей змінюються мотиви поведінки, відношення до навколишнього світу, дорослим, одноліткам. І від того, чи зможуть батьки та педагоги вловити ці перетворення, зрозуміти зміни, які відбуваються з дитиною, та в зв'язку з цим змінити і своє відношення, буде залежить той позитивний емоціональний контакт, котрий являється основою нервового та психічного здоров'я дитини.

Стан дослідження проблеми. Деякі аспекти емоційних проявів особис-тості, пов’язаних з виникненням страхів, досліджувалися у працях І. В. Баба-рикіної [4], Т. Зайчикової [6], М. А. Кузнєцова [11], М. М. Мовчана [15], 

В. Назаревич [18] та ін. Переважна кількість психологічних досліджень, при-свячених проблемі шкільних страхів, належить А. І. Захарову [7], В. М. Моро-зюк [16], Л. Мутіліній [17], О.М. Скляренко [24], Н. Якубовській [27] та іншим.

Об'єкт дослідження – страхи у молодшому шкільному віці та їх корекція. 

Предмет дослідження – психологічні детермінанти та закономірності виникнення шкільних страхів, засоби їх попередження та психокорекції у молодших школярів. 

Мета роботи – виявлення психологічних детермінант та закономір-ностей виникнення страхів у молодших школярів, визначенні їх особли-востей, а також обґрунтуванні засобів їх своєчасної психопрофілактики та психокорекції. 

Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання: 

 • проаналізувати підходи до поняття «страхів» у психологічній літера-турі;
 • з’ясувати особливості виникнення і перебігу страхів у молодшому шкільному віці;
 • емпіричне дослідити особливості прояву та корекції дитячих страхів у молодших школярів.

Методи дослідження. У роботі використано комплекс теоретичних та емпіричних методів, зокрема, методи теоретичного та емпіричного дослі-дження (аналіз та систематизація літературних джерел, порівняння та уза-гальнення даних). Прикладна частина дослідження виконувалась із застосу-ванням експерименту, спостереження, бесід, анкетування, тестування, психодіагностичних проективних методик, методів математичної статистики.

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, два поширені розділи, висновки та список використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 40 сторінок. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Аландаренко Ю. Страхи дітей. Шляхи подолання : семінар-тренінг для вчителів молодших класів / Ю. Аландаренко // Шкільному психологу. Усе для роботи : Науково-методичний журнал. - 2014. - N 9. - С. 26-30.
 2. Арефьева Т . А. Преодоление страхов у детей. Тренинг / Т. А. Арефьева, Н. И. Галкина. – М.: Изд-во Института психо- терапии, 2005. – 288 с.
 3. Бабарикіна І.В. Психологічні особливості корекційної роботи зі шкільними страхами / І.В. Бабарикіна // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія: Психологія. - Харків: ХНУ, 2011. - Вип. 45. - № 937. – С. 18-20.
 4. Бабарикіна І.В. Теоретичний аналіз наукових досліджень проблеми страхів у психолого-педагогічній літературі / І.В. Бабарикіна // Вісник Інституту розвитку дитини. Серія: Філософія, педагогіка, психологія: зб. наук. пр. – К.: Вид-во Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, 2011. – Вип. 13. - С. 133-139.
 5. Венгер А. Л. Психологические рисуночные тесты: иллюстрированное руководство / Венгер А. Л. – М.: ВЛАДОС- ПРЕСС, 2007. – 159 с.
 6. Зайчикова Т. Психодіагностика і психокорекція дитячих страхів як засіб формування особистості дитини / Зайчикова Т. // Молодь, освіта, наука, культура і національна свідомість: Зб. матеріалів Міжнар. студ. наук.-практ. конф. - К., 1999. - С.60-62.
 7. Захаров А. И. Дневные и ночные страхи у детей / Захаров А. И. – СПб.: Издательство СОЮЗ, 2000. – 448 с.
 8. Ісаєва Є. Дослідження впливу сімейних відносин на виникнення страхів у дітей / Є. Ісаєва // Соціальна психологія. : Український науковий журнал. - 2006. - №5. - С. 103-109.
 9. Карпенко Н. Диференціація та діагностика окремих видів страху у дітей / Карпенко Н. // Початкова школа. - 1999. -N12. - С. 4-7.
 10. Киселева М. В. Арт-терапия в работе с детьми / Киселева М. В. - СПб.: Речь, 2007. – 160 с.
 11. Кузнєцов М. А. Шкільні страхи: Види, умови прояву та шляхи подолання : монографія / М. А. Кузнєцов, І. В. Бабарикіна; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Х. : ХНПУ, 2012. - 227 c.
 12. Лебедева Л. Д. Практика арт-терапии: подходы, диагностика, система занятий / Лебедева Л. Д. – СПб.: Речь, 2007. – 256 с.
 13. Мазур А. В. Арттерапія та дитяча гра як засоби корекції страху у дошкільників та дітей 6-7 років / Мазур А.В. // Практична психологія та соціальна робота. - 2001.-N6. - С. 5-11.
 14. Мирошниченко Н. Малювання як засіб корекції страху в дітей: Психолого-педагогічний семінар для педагогів та вчителів образотворчого мистецтва / Н. Мирошниченко // Психолог. Шкільний світ : Всеукраїнська газета. - 2009. - N 47. - С. 21-26.
 15. Мовчан М. М. Дитячі страхи як особливий різновид людських страхів / М. М. Мовчан // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7: Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. - Вип. 29 (42). - С. 210-218.
 16. Морозюк В. М. Корекція дитячих страхів, як напрямок роботи практич-них психологів : збірник / В. М. Морозюк // Науковий часопис Націо-нального педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12, Психологічні науки : сборник / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2007. - Вип. 19 (43). - С. 184-188.
 17. Мутіліна Л. Психолого-педагогічне дослідження страхів у дітей молодшого шкільного віку / Л. Мутіліна // Соціальна психологія. : Український науковий журнал. - 2005. - №5. - С. 144-151.
 18. Назаревич В. Психологічні детермінанти проявів шкільних страхів у молод-ших школярів / В. Назаревич, А. Корнієнко // Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації : [український науковий журнал] / Ун-т "Україна", Всеукр. асоц. політ. наук. - Київ : Україна, 2010. - № 1. - С. 236-240.
 19. Павелків Р. В. Вікова психологія : підручник / Р. В. Павелків. - К. : Кондор, 2011. - 468 c.
 20. Поліщук В. М. Вікова і педагогічна психологія : навч. посіб. / В. М. Поліщук; Глухів. держ. пед. ун-т. - Суми : Унів. кн. - 330 c.
 21. Потапюк Л. М. Вікова та педагогічна психологія : навч. посіб. / Л. М. Потапюк. - Луцьк, 2010. - 215 c. 
 22. Савчин М. В. Вікова психологія : навч. посіб. / М. В. Савчин, Л. П. Василенко; ред.: Т. А. Дічевська. - 2-ге вид., доповн. - К. : Академвидав, 2011. - 382 c.
 23. Скляренко О.М. Особливості психодіагностики та психокорекції учбових страхів у молодших школярів // Молодь, освіта, наука, культура і національна свідомість: Зб. матеріалів Всеукр. наук. – практ. конф. – К.: ЄУФІМБ, 2003. – Т.4. – С. 302-305.
 24. Скляренко О.М. Страхи молодших школярів: теоретичний та прикладний аспекти // Молодь, освіта, наука, культура і національна свідомість: Зб. матеріалів Міжнар. наук. – практ. конф. – К.: ЄУФІМБ, 2001. – С. 227-230.
 25. Томчук С. М. Психокорекція страхів у школярів засобами когнітивно-поведінкової психотерапії / С. М. Томчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12, Психологічні науки : сборник / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. - Вип. 27 (51) : До 175-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова. - С. 153-159.
 26. Цал-Цалко І.В. Вікові особливості шкільних страхів / І.В. Цал-Цалко // Проблеми та перспективи сучасної психології: Всеукр. наук.-практ. конф., 20 бер. 2010 р.: тези доп. - Запоріжжя, 2010. – С. 66-68.
 27. Якубовська Н. Корекція страхів : арт-терапевтичні методики для дітей 5-10 років / Н. Якубовська // Психолог. Шкільний світ : Всеукраїнська газета. - 2010. - N 43. - С. 17-26.
5580
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).