Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Психолого-педагогічна проблема виховання характеру дитини

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
64
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Поняття, особливості і стилі виховання характеру дитини
1.1. Поняття, фізіологічні основи і риси характеру
1.2. Формування характеру у дітей і шляхи його виховання
1.3. Вплив батьків на становлення характеру дитини
2. Дослідження психолого-педагогічної проблеми акцентуацій характеру дітей та шляхів її вирішення
2.1. Сутність акцентуацій характеру
2.2. Типи акцентуацій дитячого характеру
2.3. Дослідження особливостей психологічної та психолого-педагогічної роботи з акцентуатами
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ
 
Вступ: 

Актуальність теми дослідження. У нинішній, інтенсивно змінний час не те що дітям, а часто і дорослим важко швидко адаптуватися до якихось нових умов середовища, що призводить до виникнення стресових ситуацій, нервових зривів тощо. Для дітей такі явища характерні появою акцентуацій характеру, які найчастіше є результатом шкільної дезадаптації.

Прогресивний розвиток держави можливий лише за умови психічного та фізичного здоров’я її громадян, тому особливого значення набуває вирішення проблем гармонійного розвитку молодого покоління. Виявлення основних причин дисгармонійного розвитку вже в молодшому шкільному віці і розвиток системи сприяння становленню цілісного характеру особистості набуває вагомого значення. Це можна реалізувати лише у ситуації здійснення індивідуального підходу до кожної дитини як з боку викладачів, так і батьків, який необхідно засновувати на всебічному знанні особливостей особистості, і в першу чергу - особистісних її характеристик.

У психолого-педагогічній літературі неодноразово підкреслювалася роль сім’ї у формуванні особистості дитини, акцентувалась увага на тому, що сім’я є головною умовою її соціалізації. Але багато батьків не справляються з виконанням виховної функції, не спроможні виховати гармонічну та впевнену в собі особистість. Відродження традиційного укладу сім’ї, розвиток психологічної культури її членів дозволяє суспільству сприяти становленню здорової особистості.

З кожним поколінням, кожним новим набором до школи, а особливо тепер, у надмірно інформатизованому суспільстві, характерологічні особливості підлітків щоразу інші, оскільки процес формування особистості підпорядкований динамічним зовнішнім умовам. Відповідно, актуальність обраної теми пояснюється взесрозтаючою кількістю учнів середніх класів, у яких спостерігаються відхилення норм характеру та темпераменту, що призводить до дезадаптації їх у шкільному середовищі, створюючи, тим самим, проблеми як самим підліткам, так і батькам та педагогам.

Стан дослідження проблеми. Питаннями вікового розвитку характеру дітей займалося багато вчених, зокрема, Божович Л. М., Ващенко Г., Костюк Г. С., Дубровіна І. В., Лисіна М. І., Заброцький М. М., Кононко О.Л., Люблінська Г.О., Мухіна В. С., Немов Р. С., Прохоров А., Генін Г. та ін. Проблеми розвитку відхилень характеру розроблені у працях Запорожця А.В., Леонгарда К. та ін., а питанням корекції і профілактики таких відхилень присвячені роботи Виговської О.І., Рудаківського С. В., Захарова А.І., Киричук О.В., Помінамської Т.І., Шапко Л. М. та ін. Вплив сімейного виховання на формування характеру дитини вивчався такими авторами, як Алексеєнко Т., Боришевський М., Косарєва О.І., Кравченко Т., Рева Ю. та ін.

Об’єкт дослідження - характер дітей, його види і етапи розвитку, чинники формування.

Предмет дослідження - характерологічні особливості дітей, відхилення у розвитку характеру та психолого-педагогічні шляхи корекції. 

Мета роботи - вивчити особливості формування рис характеру дитини, вплив на цей процес різних факторів, встановити шляхи психолого-педагогічної роботи з дітьми, які мають відхилення у розвитку характеру.

Відповідно до мети, об’єкта і предмета роботи сформульовано наступні завдання дослідження:

 • визначити поняття, фізіологічні основи і риси характеру;
 • вивчити формування характеру у дітей і шляхи його виховання;
 • проаналізувати вплив батьків на становлення характеру дитини;
 • встановити сутність і типи акцентуацій характеру;
 • дослідити особливості психологічної та психолого-педагогічної роботи з акцентуатами.

Методологія дослідження. У роботі використано такі методи, як аналіз фахових літературних і періодичних джерел, групу синтетичних методів, методи узагальнення і дедукції.

Структура роботи. Курсова робота складається з вступу, двох розділів, висновків і списку використаних джерел, який включає 32 найменування. Загальний обсяг роботи складає 64 сторінки.

 

Список використаних джерел: 
 1. Абрамова Г. С. Некоторые особенности педагогического общения с подростками // Вопросы психологии. - 1988. - № 2. - С.16-19.
 2. Алексеєнко Т. Інтегровані умови сучасного сімейного виховання і коефіцієнт їхньої корисної дії // Педагогіка і психологія. - 2002. - № 1. - С. 53-61.
 3. Алексеєнко Т. Ціннісні орієнтації сімейного виховання: Концепція реалізації // Рідна школа. - 1997. - № 10. - С. 69-72.
 4. Божович Л. М. Личность и её формирование в детском возрасте. - М.: Наука, 1988. - 620 с.
 5. Боришевський М. Сімейне виховання як гарант морального становлення особистості // Початкова школа. - 1995. - № 4. - С. 4-9.
 6. Боришевський М.Й. Моральні переконання та їх формування у дітей. - К.: Рад. школа. 1979. - 48 с.
 7. Боришевський М.Й. Взаємини в учнівському колективі і формування особистості. - К.: Генеза, 2004. - 180 с.
 8. Ващенко Г. Виховання волі і характеру: підручник для педагогів. - К.: Школяр, 1999. - 385 с.
 9. Виговська О.І., Рудаківський С. В. Особистісно-орієнтоване навчання // Педагогіка толерантності. - 2000. - №11. - с.28-32.
 10. Вікова психологія / за ред. Г. С. Костюка. - К.: Рад. школа, 1986. - 269 с.
 11. Волков Б. Ф., Волкова Н. В. Методы изучения психики ребенка. - М., 1994. - 188 с.
 12. Дубровина И. В., Лисиной М. И. Возрастные особенности психологического развития детей. - М.: Здоровье, 1982. - 338 с.
 13. Заброцький М. М. Основи вікової психології. - Тернопіль: Богдан, 2002. - 112 с.
 14. Запорожец А.В. Об эмоциях и их развитии у ребенка. Развитие социальных эмоций у детей дошк.возраста. - М.: Педагогика, 1986. -216 с.
 15. Захаров А.И. Как предупредить отклонения в поведении ребенка. - М.: Просвещение, 1986. - 128 с.
 16. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання: навч. посібник. - К.: Вища школа, 1997. - 266 с.
 17. Киричук О.В. Формування в учнів активної життєвої позиції - К.: Радянська школа, 1982. - 344 с.
 18. Клюева Н. В., Касаткина Ю. В. Учим детей общению. Характер, коммуникабельность: Популярное издание для родителей и педагогов. Ярославль: Академия развития, 1996. - 46 с.
 19. Кононко О.Л. Психологічні основи особистісного становлення дошкільника (Системний підхід). - К.: Стилос, 2000. - 336 с.
 20. Косарєва О.І. Вплив дитячо-батьківських взаємин на формування самосвідомості дошкільника // Рівненський державний гуманітарний університет. - 2007. - 16 с.
 21. Кравченко Т. Особливості виховання та соціалізації дитини в сучасній сім’ї // Шкільний світ. - 2003. - № 12. - С. 11-16.
 22. Леонгард К. Акцентуированные личности : Пер.с нем. - К.: Вища школа, 1981. - 392 с. 
 23. Люблінська Г.О. Дитяча психологія. - К.: Вища школа, 1974. - 355 с.
 24. Мухина В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: учеб. пособие для студ. вузов. - М.: Академия, 1999. - 456 с.
 25. Немов Р. С. Психология: Учеб. для студ. пед. вузов. - 640 с.
 26. Петренко Л. П. Організація колективної навчальної діяльності школярів. - Вінниця: ЗОШ І-ІІІ ст. № 6. - 2005. - 46 с.
 27. Помінамська Т.І. Моральне виховання дошкільників. - К.: Вища школа, 1993. - 111 с.
 28. Прохоров А., Генин Г. Особенности психологических состояний младших школьников // Вопросы психологии. - 1998. -№ 4. - С. 42-53.
 29. Рева Ю. Сімейний фактор виховання учнів // Завуч. - 2001. - № 28. - С. 5-6. 
 30. Сім’я і родинне виховання: концепція // Рідна школа. - 1996. - № 11 - 12. - С. 15-20.
 31. Шапко Л. М. Формування світогляду учнів молодшого шкільного віку у навчально-виховному процесі сучасної школи: автореф. дис... канд. пед. наук. - Тернопіль, 2002. - 144 с.
 32. Щербань П. Формування духовної культури особистості // Рідна школа. - 1999. - №7-8. - С. 45-48.
3476
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).