Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Психолого-педагогічні аспекти використання функціональної музики в процесі навчальних занять з фізичного виховання студентів

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
8
Мова: 
Українська
Оцінка: 
УДК 796. 011. 3: 78
                                                                                                                                         Н. БАГРІЙ
 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ
ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МУЗИКИ В ПРОЦЕСІ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ
З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ
 
Анотація
В даній статті розглядаються питання використання функціональної музики в процесі навчальних занять з фізичного виховання студентів. Зроблено аналіз трьох видів функціональної музики: настроєва, збудлива, заспокійлива.
 
Аннотация
В данной статье рассматриваются вопросы использования функциональной музыки в процессе учебных занятий из физического воспитания студентов. Сделан анализ трех видов функциональной музыки: музыка для настроения, возбудительная, успокоительная.
 
Annotation
In the given article the questions of the use of functional music In the process of lessons from physical education of students are considered. The analysis of three types of functional music Is done: mood music, excitative, calming.
 
Ключові слова: функцюнальна музика, фізичне виховання, студенти, музична термінологія.
Об'єкт дослідження – процес використання функціональної музики на заняттях фізичного виховання студентів у вищих навчальних закладах.
Предмет дослідження - зміст, форми І методи застосування функціональної музики в процесі фізичного виховання.
Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити шляхи педагогічної організації керівництва використання функціональної музики в процесі фізичного виховання студентів.
Завдання дослідження:
  • проаналізувати наукову літературу з педагогіки, психології, теорії та методики фізичного виховання студентів;
  • визначити особливості функціональної музики в процесі фізичного виховання студентів;
  • обґрунтувати зміст, форми і методи, що забезпечують ефективність використання функціональної музики в процесі фізичного виховання студентів.
Методи дослідження:
Аналіз філософської, психолого-педагогічної, музично-естетичної літератури та літератури з теорії й методики фізичного та музичного виховання; вивчення та узагальнення педагогічного досвіду роботи професорсько-викладацького складу з фізичного виховання педагогічних закладів України; цілеспрямоване педагогічне спостереження, письмове та усне опитування; метод діагностуючого завдання; анкетування; педагогічний експеримент з подальшою статистичною та математичною обробкою його результатів.
Теоретичну основу дослідження становлять концепції вітчизняних та зарубіжних дослідників у галузі філософії, психології, педагогіки, естетики, музики, теорії та методики фізичного виховання.
В основу нашого дослідження було покладено гіпотезу, що використання функціональної музики в процесі фізичного виховання студентів буде ефективним за умови якщо:
  • провести структурні зміни у програмі з фізичного виховання щодо збільшення використання функціональної музики під час занять із фізичного виховання студентів через активізацію таких компонентів як: когнітивний, емоційно-мотиваційний, поведінковий;
  • забезпечити динаміку взаємодії фізичних вправ у супроводі музики;
  • виробити у майбутніх фахівців особисту зацікавленість про доціль-ність використання музики на тренуваннях;
  • розмежувати види музики під час індивідуальних та групових занять тими чи іншими видами спорту.
Наукова новизна дослідження полягає у:
  • теоретичному розробленні і експериментальному опробуванні концепції музичної стимуляції фізичної та розумової працездатності студентів засобами функціональної музики;
  • введено науково-теоретичний обіг терміни, щодо цього часу не були вживані у сучасній літературі по фізичному вихованні, наповнену специфічним змістом і науково обґрунтовані поняття: музика настрою, музика взбудження, музика заспокоювання, музика, що мобілізує на виконання нових завдань.
Практичне значення даної роботи полягає в тому, що матеріали дослідження можуть практично бути використані не тільки для студентів педагогічних вузів в процесі фізичного виховання, але у інших вищих навчальних закладах, а також у школах, ліцеях та інших навчальних закладах.
Студентська молодь України сьогодні складає науковий, культурний, оборонний потенціал країни, генофонд нації. Питання збереження і зміцнення здоров'я студентів є важливою культурно-освітньою, економічною і соціально-політичною проблемою.
Фізичне виховання студентів є невід'ємною частиною здорового існування людини і активно впливає на рівень її соціалізації. Важливого значення в наш час набуває процес використання функціональної музики на заняттях фізичного виховання студентів у вищих педагогічних навчальних закладах. Механізми дії функціональної музики на працездатність студентів базується на здатності викликати позитивні емоції і регулювати ритміку рухової діяльності.
Функціональною музикою називають музичні твори різних жанрів, що мають вплив на стимуляцію фізіологічних та психічних процесів при розумовій та фізичній праці людини.
Важливий момент позитивної дії функціональної музики на працездатність людини криється у здатності живого організму засвоювати, як на неї діють ззовні, сповільнюючи чи прискорюючи темп своєї роботи.
Наприклад, спортсмени намагаються в ритмі музики іти, бігти, пливти, гребти, крутити педалі самоходів, або виконувати інші рухи, що виконуються в даний момент. Будь-яке заняття в умовах заданого музичного ритму здіймає зайву м'язову та вольову напругу.
Музичні програми надають студентам нові, свіжі емоційні відчуття. Для того, щоб функціональна музика була дієвою і стала помічником викладача, надавала потрібний емоційний ефект, вона повинна стати складовою частиною організації занять фізичного виховання.
Кожний музичний супровід викликає у студентів певну психофізіологічну реакцію: задоволення або незадоволення, збудження чи заспокоєння, напругу чи розслаблення, різні асоціації і синтетичні відчуття (важкості, легкості, темноти чи світла, тепла або холоду). Різноманітне сполучення цих компонентів в цілісних організованих структурах
Фото Капча