Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Психолого-педагогічні завдання розвитку моральності у дошкільному віці

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
45
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади дослідження психолого-педагогічних умов розвитку моральності  у дошкільному віці
1.1. Аналіз підходів до дослідження морального розвитку дітей
1.2. Особливості розвитку моральності у дошкільному віці
2. Методичні аспекти психолого-педагогічних умов розвитку моральності у дошкільному віці
2.1. Методи морального виховання у дошкільній педагогіці
2.2. Організація та аналіз результатів дослідження розвитку психолого-педагогічних умов розвитку моральності у дітей дошкільного віку
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 
Вступ: 

Актуальність теми дослідження визначається винятковою важливістю морального розвитку для становлення особистості дитини. Періодом зародження і формування етичних інстанцій є дошкільний вік (Л.С.Виготський, Д.Б. Ельконін, Л.І.Божович, А.В.Запорожець, Я.З.Неверович та ін.). Моральне виховання є найважливішим завданням практично всіх програм дошкільної освіти. При всьому різноманітті цих програм педагоги відзначають наростання дитячої агресивності, жорстокості, емоційної глухоти, замкнутості на собі і власних інтересах. У зв'язку з цим розробка методів виховання моральних якостей особистості є на сьогодні одним з головних завдань, які ставлять перед психологами педагоги і батьки. 

Проблема морального розвитку є однією з найважливіших, складних і вічно актуальних у житті суспільства. Ця проблема перебуває на стику філософії, етики, педагогіки і психології. Як підкреслює Б.С. Братусь, єдиною пересічною територією для етики і психології є відношення до іншої людини. У той же час у переважній більшості досліджень проблема морального розвитку розглядається в рамках індивідуальної свідомості: уявлень про добро і зло, про норми моральної поведінки, про правильні і неправильні вчинки. Такий підхід був закладений Ж. Піаже і одержав широке розповсюдження в руслі когнітивної психології. У рамках цього напрямку були отримані численні дані про розвиток моральних суджень, уявлень, оцінок і т. д. Завдяки Ж. Піаже моральна свідомість стала найпоширенішою сферою досліджень морального розвитку в цілому. 

Ця ж тенденція домінує і у педагогіці. Моральне (або соціально-емоційне) виховання є важливою складовою частиною більшості існуючих програм освіти дошкільників. Відомо, що дошкільний вік - це період найбільш інтенсивного становлення моральних установок і почуттів, тому моральне виховання в цей період набуває особливої значимості. Аналіз методів морального виховання, які використовуються у сучасних дитячих садках, свідчить, що в переважній більшості випадків вони спрямовані на формування моральних суджень, уявлень і оцінок. Даний підхід заснований на припущенні, що моральні уявлення переростають у відповідні дії дитини і стають запорукою і джерелом її морального поведінки.

Отже, актуальність теми визначається нагальною необхідністю розробки адекватної стратегії морального виховання. Очевидно, що вирішення цієї проблеми припускає вивчення природи і механізмів етичного розвитку. Таке дослідження сполучене з рядом труднощів, оскільки моральна поведінка включає різні психологічні складові: моральну свідомість, моральну саморегуляцію, соціальні емоції. 

Мета дослідження - виявлення психолого-педагогічних умов морального розвитку дітей дошкільного віку.

Предмет дослідження – морально-етичний розвиток дітей дошкільного віку. 

Об'єкт роботи - моральні судження дітей та їх поведінка у ситуаціях морального вибору. 

Відповідно до мети, об'єктом і предметом исследовантя були сформульовані наступні завдання дослідження: 

 • провести аналіз досліджень морального розвитку дітей у психолого-педагогічній практиці;
 • визначити особливості розвитку моральності у дошкільному віці;
 • з’ясувати психолого-педагогічні принципи виховання гуманних стосунків дітей;
 • описати методи морального виховання у дошкільній педагогіці;
 • провести експериментальне дослідження розвитку моральності у дітей дошкільного віку.

Методологія дослідження. Поставлені завдання вирішувалися за допомогою наступних методів: соціометричні методики; спостереження за вільною взаємодією дошкільників, бесіди з дітьми, комплекс експериментальних проблемних ситуацій, проективні методики "Розповідь" і "Картинки".

Стан дослідження проблеми. На сьогодні дані аспекти етичного розвитку в психологічних дослідженнях вивчаються ізольовано, так, в одних роботах головною передумовою морального розвитку аналізуються моральні судження (Ж. Піаже, Л. Колберг, Е. В. Субботський [35, 36, 37]), в інших - моральна саморегуляція (С.Г. Якобсон [43, 44, 45], В.Г.Щур), у третіх - соціальні емоції (Л.П. Стрєлкова, О.Л. Кошелєва [16], Г.С. Абрамова [1]).

Сучасній педагогіці і психології притаманний філософський поділ етичних категорій на мораль і моральність. Суть моралі полягає в оцінці людської поведінки, у дозволі або забороні конкретних дій і вчинків. На відміну від цього, моральність не може бути виражена в кінцевих, конкретних нормах і формах поведінки, вона формується разом з особистістю людини і невіддільна від її "Я". При всій своїй протилежності, мораль і моральність описують єдине етичне начало людини, тому, відповідно, етичний розвиток дитини є її моральним розвитком. Всі роботи грунтуються на положенні про те, що мораль і моральність, хоча і проявляються у подібних формах поведінки, припускають різні психологічні умови. Розвиток моральної поведінки, опосередкованої моральними нормами і оцінками, багаторазово досліджувався у психології (С.Г.Якобсон; В.Г.Щур, Є.В.Субботський [36]; Л.І.Божович [4], Т.Е.Коннікова, Н.А.Ветлугіна та ін.). На відміну від цього, психолого-педагогічні умови становлення моральності як фундаментальної якості особистості залишаються найважливішою, але не до кінця вивченою проблемою. У своєму дослідженні ми опиралися на положення про те, що моральність формується і проявляється, головним чином, відносно людини до інших людей, а сфера міжособистісних відносин є тією загальною територією, у якій перетинаються інтереси педагогіки і психології.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків і списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи складає 47 аркушів.

 

Список використаних джерел: 
 1. Абрамова Г.С. Нравственный аспект мотивации учебной деятельности подростков // Вопросы психологии. - 1985. - № 6. - С. 38-45.
 2. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні // Дошкільне виховання - 1999. - № 1. - С.4-12.
 3. Бех І. Вчинок у морально-духовному розвитку особистості // Початкова школа. - 2006. - № 5 . - C. 1-5.
 4. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. - М.: Просвещение, 1988. - 464 с. 
 5. Боришевський М.Й. Моральні переконання та їх формування у дітей. - К.: Радянська школа, 1989. - 48 с.
 6. Воспитание и обучение в детском саду / под ред. Запорожца А.В., Марковой Т.А. - М.: Педагогика, 1986. - 558 с. 
 7. Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников / под ред. Виноградовой А.М. - М.: Просвещение, 1989. - 96 с. 
 8. Деятельность и взаимоотношения дошкольников / под ред. Репиной Т.А. - М., 1987. - 189 с. 
 9. Запорожец А.В. Об эмоциях и их развитии у ребенка. Развитие социальных эмоций у детей дошкольного возраста. - М.: Педагогика, 1986. -216 с.
 10. Иванкова Р.А. Педагогические условия формирования положительных взаимоотношений у детей четвертого года жизни. - М.: Знание, 1980. - 149 с. 
 11. Карпова С.Н., Мурзинова Н.И. Роль игровой и учебной деятельности в усвоении нравственной нормы взаимопомощи детьми 6-7 лет // Вестник МГУ. Психология. - 1988. - № 2. - С.43-48.
 12. Карпова С.Н., Петрушина Л.Г. Значение сюжетно-ролевой игры для становления нравственного поведения // Вестник МГУ. Психология. - 1981.- № 2. - С.22-30.
 13. Ким В.Е., Насиновская Е.Е., Овчинникова О.В. О диагностике альтруистических установок личности // Вестник МГУ. Психология. - 1983. - № 2.- С.27-35.
 14. Князева О.Л. Я-Ты-Мы. Программа социально-эмоционального развития дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез, 2003. – 168 с. 
 15. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні / наук. ред. О.Л.Кононенко. - К.: Дошкільне виховання, 2003. - 243 с.
 16. Кошелєва О. Л. Стратегічна мета виховання - життєва компетентність дитини // Дошкільне виховання. - 1999. - № 5. - С.17-19.
 17. Люблинская А.А. Система отношений - основа нравственной воспитанности личности // Вопросы психологии. - 1983. - № 2. - С.74-78.
 18. Малятко: Програма виховання дітей дошкільного віку. - К: Освіта, 1999. - 70 с.
 19. Морозкина Т.В. Проблема моральной ответственности в зарубежной психологии личности // Вестник МГУ. Психология. - 1983. - № 1. - С.40-48.
 20. Неверович Я.З. Некоторые психологические особенности овладения дошкольниками нормами поведения в коллективе. - М.: Дело, 1985. – 419 с. 
 21. Нечаева В.Г., Маркова Т.А. и др. Формирование коллективных взаимоотношений детей старшего дошкольного возраста. - М.: Просвещение, 1988. - 384 с. 
 22. Нифонтова О. В. Психологические особенности формирования готовности детей дошкольного возраста к позитивному разрешению конфликтных ситуаций. – Курск, 1999. – 166 с. 
 23. Основы дошкольной педагогики / под ред. А. В. Запорожца, Т. А. Марковой. - М.: Педагогика, 1980. - 384 с.
 24. Островська Л. Ф. Виховання культури поведінки дошкільників. - К.: Знання, 1985. - 277 с.
 25. Отношения между сверстниками в группе детского сада / под ред. Репиной Т.А. - М.: Педагогика, 1978. - 186 с. 
 26. Пасічніченко А.В. Комунікативна потреба та вибіркові взаємини в групах дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку // Вивчення мови на комунікативній основі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції - Полтава, 2000. - С. 124-125.
 27. Поніманська Т.І. Моральне виховання дошкільників. - К.: Вища школа, 1993. - 111 с.
 28. Приходько Ю. С. Формування позитивних взаємин у дитячому колективі. - К.: Радянська школа, 1987. - 120 с.
 29. Прихожан А.М. О возрастном подходе в нравственном воспитании детей // Вопросы психологии. – 1981. - № 2. - с. 143-149.
 30. Сапожникова Л.С. Воспитание нравственного поведения подростков // Вопросы психологии. – 1985. - № 1. - с. 50-56.
 31.  Симонова А. С. До характеристики сучасних програм дошкільного виховання // Дошкільне виховання. – 2007. - №9. – С. 18-24.
 32. Смирнова Е.О., Холмогорова В.М. Межличностные отношения дошкольников: Диагностика, проблемы, коррекция. - М.: Владос, 2003. - 160 с. 
 33. Степанова Г. Социальное развитие дошкольника и его педагогическая оценка в условиях детского сада // Дошкольное воспитание. - 1999. - №10. - С. 29.
 34. Субботский Е.В. Генезис морального поведения у дошкольников //Вестник МГУ. Психология. - 1998. - № 3.- С. 13-25.
 35. Субботский Е.В. Нравственное развитие дошкольника // Вопросы психологии. - 1993. - № 4. - С.29-38.
 36. Субботский Е.В. Формирование морального поведения у дошкольников в условиях психолого-педагогического эксперимента // Вестник МГУ. Психология. - 1998. - № 2. - С.41-47.
 37. Субботский Е.В. Формирование элементов альтруистического поведения у дошкольников // Вестник МГУ. Психология. - 1999. - № 2. - С.36-47.
 38. Шакирова Г.М. Методика изучения нравственных убеждений школьников в реальной жизненной ситуации // Вопросы психологии. - 1984. - № 2. - С.83-89.
 39. Шакирова Г.М. О целенаправленном формировании нравственных убеждений у школьников // Вопросы психологии. – 1981. - № 6. - с. 47-58.
 40. Шумра Л. Загальнолюдські моральні цінності як основа духовного виховання // Рідна школа. - 2004. - № 6. - C. 29-30.
 41. Ягловская Е.К. Ориентация на моральную норму в действиях и высказываниях детей 5-7 лет // Вестник МГУ. Психология. - 1988. - № 1. - С.69-72.
 42. Якобсон С.Г., Арсеньева Т.А. Экспериментальное исследование формирования у детей этических взаимоотношений. - М.: Вече. - 1986. – 315 с. 
 43. Якобсон С.Г., Курбанов Р.А. Особенности моральных требований и оценок сверстников у дошкольников // Вопросы психологии. - 1983. - № 4. - С.39-45.
 44. Якобсон С.Г., Морева Г.И. Адекватная самооценка как условие нравственного воспитания дошкольников // Вопросы психологии. – 1985. - № 3. - с. 55-61.
 45. Якобсон С.Г., Почеревина Л.П. Роль субъективного отношения к этическим эталонам в регуляции морального поведения дошкольников // Вопросы психологии. - 1982. - № 1. - С.40-49.
 46. Яковлева Н. Г. Психологическая помощь дошкольнику. - СПб.: Валери СПД, 2002. - 112 с.
6625
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.