Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Психолого-педагогічний вплив на формування успішності в учнів

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
40
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні аспекти дослідження успішності навчання і фактори її формування
1.1. Аналіз літературних джерел. Поняття навчальності та її структура
1.2. Психологічні причини невстигання
2. Методичні засади виховання мотивації учнів до успішного навчання як основне завдання педагога
2.1. Загальні підходи до вивчення мотивації навчання
2.2. Психолого-педагогічні фактори впливу на формування мотивації школярів до успішного навчання
2.3. Особливості психолого-педагогічного впливу щодо підвищення мотивації до успішного  навчання у молодшому шкільному віці
3. Дослідження залежності мотивації до навчання від рівня успішності в учнів молодших класів 
3.1. Методи дослідження
3.2. Аналіз результатів дослідження вікової динаміки залежності шкільної мотивації учнів початкової школи від успішності навчання
ВИСНОВКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Провідними завданнями початкової ланки освіти є встановлення потенційних можливостей учнів та цілеспрямований їх розвиток у різних видах діяльності. Інтенсивне впровадження розвивального навчання актуалізує проблему диференціації учбової діяльності школярів, з метою поліпшення їх загальної успішності. Створення умов для підвищення ефективності навчально-виховного процесу у школі передбачає обов’язкове врахування індивідуальних відмінностей дитини. Для цього необхідне різнобічне вивчення підростаючої особистості, яке можливе при використанні комплексного підходу у розв’язанні даної проблеми.

Система навчальної діяльності покликана виявляти і розвивати природжені задатки учнів. Все ж, частіше вона виступає лише засобом розвитку дитини, який повинен бути скерований педагогами, чия вчасна професійна допомога відіграє далеко не останню роль у формуванні підростаючої особистості. 

Питання психолого-педагогічного впливу на підвищення ефективності навчальної діяльності було поставлене ще А.Біне і до цього часу не втратило своєї актуальності. На кожному етапі розвитку психолого-педагогічної науки створюються певні орієнтири щодо розв’язання даної проблеми. Аналіз наявних досліджень  свідчить про необхідність   перегляду, уточнення та розширення наукових уявлень про визначальні фактори навчальної успішності учнів початкових класів. Детального вивчення вимагає пізнавальний аспект структури навчальної діяльності молодших школярів, якість становлення якого у даному віці є основою подальшого їх розумового розвитку.    

Для підвищення ефективності навчальної діяльності молодших школярів важливим є виявлення у них динаміки внутрішньофункціональної структури пізнавальної сфери та зміни в ній співвідношень домінуючих факторів, які обумовлюють успіхи з навчальних предметів. Серед всіх цих факторів провідне місце займає виховний вплив педагога на формування мотивації учнів до успішного навчання.

Мета роботи - дослідження психолого-педагогічного впливу на формування успішності молодших школярів.

Об'єкт дослідження - учні з 1 по 4 класи початкової загальноосвітньої школи. 

Предмет дослідження – психолого-педагогічний вплив на мотивація навчання і зв'язок між шкільною мотивацією і успішністю навчання, навчальною мотивацією і здібностями учнів.

Відповідно до теми, мети, об’єкта і предмета дослідження у роботі було поставлено наступні завдання:

 • уточнити поняття навчальності та її структуру;
 • визначити психологічні причини невстигання;
 • проаналізувати загальні підходи до вивчення мотивації навчання;
 • встановити психолого-педагогічні фактори впливу на формування мотивації школярів до успішного навчання;
 • вивчити особливості психолого-педагогічного впливу щодо підвищення мотивації до успішного  навчання у молодшому шкільному віці;
 • дослідити залежність мотивації до навчання від рівня успішності в учнів молодших класів.

Джерельною базою виконання курсової роботи стали праці як вітчизняних. так і закордонних вчених. Зокрема, слід відзначити роботи В. К Вилюса (“Психологические механизмы мотивации человека”), Т. В. Габай (“Учебная деятельность и ее средства”), А. В. Запорожця (“Развитие мотивации у детей младшего школьного возраста”), Т. С.Кириленка (“Виховання мотивації молодших школярів”), А. К. Маркової (“Формирование мотивации учения в школьном возрасте”) та ін.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів і списку використаних джерел.

 

Список використаних джерел: 
 1. Бабаян Ю. О. Розвиток рефлексивного оцінювання як чинника мотивації досягнення молодших школярів / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2004. – 206 с.
 2. Богоявленская А.Е. Активные формы и методы обучения. - М.: Просвещение, 1996. – 383 с.
 3. Виговська О.І., Рудаківський С. В. Особистісно-орієнтоване навчання // Педагогіка толерантності. – 2000. - №11. – с.28-32.
 4. Власова О. І. Педагогічна психологія. – К.: Либідь, 2005. – 400 с.
 5. Выготский Л. С. Педагогическая психология. - М.: АСТ, Астрель, Люкс, 2005. – 672 с.
 6. Выготский Л.С. Мотивация и ее развитие в детском возрасте. - М.: Педагогика, 1982. – 264 c.
 7. Горяна Л.Г., Неведомська Є.О. Організація навчально-виховного процесу. – К.: Фенікс, 1999. – 266 с.
 8. Даниленко Л. Розвивальне навчання в системі педагогічних інновацій // Завуч. – 2002. - №20-21. – с.60-66б 34-38.
 9. Заброцький М. М., Павелків Р. В. Педагогічна психологія. - Рівне, 2003. - 300 с. 
 10. Запорожец А. В. Развитие мотивации у детей младшего школьного возраста.- М.:  Издательство АПН РСФСР, 1988. – 324 c.
 11. Кириленко Т. С. Виховання мотивації молодших школярів. – К.: Генеза, 1999. – 180 c.
 12. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. – К.: Генеза. – 1989. - 186 с.
 13. Лефрансуа Ги. Прикладная педагогическая психология. - СПб.: Еврознак, 2003. - 416 с.
 14. Маркова А. К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте. – М.: Просвещение, 1990. – 222 c.
 15. Маркова А. К., Матис Т. А., Орлов А. Б. Формирование мотивации учения. – М.: Просвещение, 1990. – 246 с.
 16. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навчальний посібник. 3-є видання, доповнене. – К., 2001. – 350 с.
 17. Освітні технології: навчально-методичний посібник / О.М. Пєхота, А.З. Кіхтенко, О.М. Любарська та ін.; за заг ред. О.М.Пєхоти. – К.: А.С.К. 2001. – 313 с.
 18. Помиткін Є.О. Розвиток учнів у системі шкільної освіти: Науково-методичний посібник – К.: УІПКККО, 1995. – 228 с.
 19. Попуянов Ю. А. Формирование оценки на начальном этапе учебной деятельности // Начальная школа. - № 7. - 1999. – С. 18.
 20. Реан А.А., Коломенский Я.Л. Социальная педагогическая психология. - СПб.: Питер, 1999. - 463 с.
 21. Семененко О.П. и др. Методика преподавания в младших классах. – Харьков: Скорпион, 2000. – 308 с.
 22. Скаткин М.Н. Проблемы современной  дидактики.  – М.:  Педагогика, 1990. – 186 с.
 23. Скаткин М.Н. Совершенствование процесса обучения. – М.: Просвещение, 1991. – 177 с.
 24. Талызина Н. Ф. Педагогическая психология. - М.: Издательский центр «Академия», 1998. - 288 с.
 25. Теоретичні та методичні засади соціально-педагогічної підготовки вчителя: Збірник науково-методичних праць / ред. кол. Дубасенюк О.А. та ін. – К.: ІЗМН, – Житомир.: ЖДПІ. – 1999. – 338 с.
 26. Фіцула Л.М. Педагогіка: Навч. посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – К.: Академія, 2000. – 544 с.
 27. Формування виховних умінь майбутніх педагогів /за ред. О.А. Дубасенюк, А.В. Іванченка. Житомир – 1996. – 260 с.
 28. Шамова Т.И. Активизация учения школьников. – М.: Педагогика, 1982. – 422 с.
 29. Шарко В.Д. Групова форма роботи як шлях до підвищення якості знань // Педагогічні науки. Зб. наук. праць. Випуск 15. – Херсон: Айлант, 2000. – 208 с.
 30. Ярошенко О.Г. Групова навчальна діяльність школярів: теорія і методика. К.: Либідь, 1997. – 219 с.
6738
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).