Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Реалізація норм права та їх форм

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
27
Мова: 
Українська
Ціна: 
240 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Поняття, зміст та значення реалізації норм права
2. Характеристика основних форм реалізації норм права
3. Реалізація норм права у сфері професійної діяльності органів внутрішніх справ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Основна функція права - регулювати поведінку людей, впорядковувати взаємовідносини між ними. Вирішити це завдання тільки за рахунок правотворчості неможливо. Норми права встанов-люють ідеальні моделі, критерії потенційно можливої правомірної поведінки. Для того щоб право перетворилося на реально діючий механізм, необхідно його практичне втілення суб'єктами у повсякденному житті. Якщо приписи правових норм не втілюються в реальних відносинах, то вони втрачають свою роль соціального регулятора. 

Недостатньо мати розвинуте законодавство, необхідно, щоб його положення отримували практичне здійснення в соціальному житті, щоб кожна людина могла реалізувати свої конституційні права і свободи, перебуваючи під захистом держави. Держава, яка не забезпечує реалізацію права, залишається в програші, оскільки не досягаються поставлені суспільством мета і завдання щодо врегулювання суспільних відносин. Соціальне призначення права як раз і виражається в регулюванні суспільних відносин шляхом реалізації правових приписів.

Проблема реалізації права була і до сьогодні вважається неоднозначною і стала предметом жвавих наукових дискусій. Враховуючи суперечливий характер багатьох теоретичних питань реалізації права, а також їх виняткову складність, правознавці неодноразово зверталися до аналізу юридичної природи та пов'язаних з нею особливостей реалізації права. Проте до сьогодні проблеми реалізації норм права є одним з малодосліджених напрямків у вітчизняній правовій науці, які не знайшли належного теоретичного та практичного вирішення. Все це у сукупності обумовлює актуальність теми дослідження.

Стан наукової розробки проблеми. Активний дослідницький інтерес до проблеми реалізації правових норм останнім часом став відчутним у юриспруденції. Окремі питання, що відносяться до проблем реалізації права, знайшли своє відображення в роботах Т. О. Дідича [1], Л. І. Заморської [2, 3],   Б. В. Малишева [7], В. П. Плавича [10], Т. І. Тарахонич [13, 14] та інших.

Однак, незважаючи на загальне визнання науковцями та законодавцем даної категорії, сьогодні продовжують висловлюватися думки, що вона, як і окремі форми реалізації та здійснення норм, вимагає серйозного уточнення. Це пояснюється тим, що оскільки право відноситься до соціально-державної сфери діяльності, то феномен реалізації знаходить свій прояв в ній виходячи з вимог і умов буття юриспруденції, що, як ніякі інші сфери, вимагають об'єктивності, чіткості та однозначності застосовуваних у ній термінів, понять і визначень, чого в реальному житті не відбувається.

Об’єкт дослідження - процеси реалізації права, а також пов’язані зі здійсненням юридичних норм соціально-правові явища: правове регулювання, правоміна поведінка, правові відносини, юридичні засоби та ін. 

Предмет дослідження - діяльність владних суб’єктів права, спрямована на здійснення юридичних, які передбачають різноманітні форми реалізації.

Мета роботи - теоретико-правове дослідження реалізації норм права, його поняття та змісту, розмежування та співвідношення понять реалізації та застосування права.

Відповідно до теми і мети роботи визначені наступні завдання:

 • уточнити поняття, зміст та значення реалізації норм права;
 • охарактеризувати основні форми реалізації норм права;
 • проаналізувати шляхи реалізації норм права у сфері професійної діяльності органів внутрішніх справ.

Методи дослідження. Вибір методів роботи зумовлений специфікою предмета дослідження. Методологічною основою дослідження є діалектико-матеріалістичний метод, також були використані методи аналізу, синтезу, абстрагування, узагальнення, аналогії, системного підходу та ін.

 

Список використаних джерел: 
 1. Дідич Т. О. Нормопроектування: питання теорії та методології: моно-графія / Т. О. Дідич; НАН України, Київ. ун-т права. - К., 2010. - 160 с.
 2. Заморська Л. І. Відносно визначені норми права: поняття, структура, функції: монографія / Л. І. Заморська; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». - Чернівці: Технодрук, 2010. - 167 с.
 3. Заморська Л. І. Категорія «структура норми права» як основа його нормативності / Л. І. Заморська // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. - 2010. - Вип. 50. - С. 17-24.
 4. Іщенко І. А. Поняття ефективності правового регулювання: теоретичні і методологічні аспекти аналізу / І. А. Іщенко // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. - 2010. - Вип. 50. - С. 56-63.
 5. Кінаш Б. С. Теоретико-правові основи реалізації конституційно-правових норм: монографія / Б. С. Кінаш; Прикарпат. юрид. ін-т Львів. держ. ун-ту внутр. справ. - Івано-Франківськ, 2011. - 250 с.
 6. Лук'янов Д. В. Теорія держави і права: посіб. для підготов. до держ. іспитів / Д. В. Лук'янов, С. П. Погребняк, Г. О. Христова; ред.: О. В. Петришин. - Х.: Право, 2012. - 190 с.
 7. Малишев Б. В. Застосування норм права (теорія і практика): навч. посіб. / Б. В. Малишев, О. В. Москалюк. - К.: Реферат, 2010. - 260 с.
 8. Молибога М. П. Класифікація тлумачення норм права / М. П. Молибога // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. - 2010. - Вип. 50. - С. 76-83.
 9. Пихтін М. П. Теорія держави і права: термінол. слов. / М. П. Пихтін, В. В. Галунько, М. М. Новіков, М. М. Новікова, О. О. Онищук; Харк. нац. ун-т внутр. справ, Херсон. юрид. ін-т. - Херсон, 2011. - 262 с.
 10. Плавич В. П. Проблеми сучасного праворозуміння. Теоретико-методологічний та філософсько-правовий аналіз: монографія / В. П. Плавич; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. - О.: Астропринт, 2011. - 228 с.
 11. Семеніхін І. В. Правова доктрина: загальнотеоретичний аналіз / І. В. Семеніхін; Нац. акад. прав. наук України, НДІ держ. буд-ва та місцев. самоврядування. - Х.: Юрайт, 2012. - 87 с.
 12. Сидоренко М. Й. Теорія держави і права (курс лекцій): навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. Й. Сидоренко. - Вид. 2-ге, переробл. і доповн.. - К.: Ун-т «Україна», 2013. - 197 с.
 13. Тарахонич Т. І. Механізм дії права, механізм правового регулювання, механізм реалізації права: особливості взаємодії / Т. І. Тарахонич // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. - 2010. - Вип. 50. - С. 11-17.
 14. Тарахонич Т. І. Праворозуміння як теоретичне підгрунтя дослідження правового регулювання / Т. І. Тарахонич // Правова держава: щорічник наук. пр. - 2010. - Вип. 21. - С. 80-87.
 15. Теорія права і держави: підручник / О. Ф. Скакун; МОНМС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. - 2-ге вид., доповн. і переробл. - К.: Прав. єдність, 2011. - 520 с.
 16. Цвік М. В. Загальна теорія держави і права: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко, І. В. Бенедик, І. О. Биля-Сабадаш; ред.: М. В. Цвік, О. В. Петришин; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х.: Право, 2010. - 583 с.
10618
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).