Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Реалізація принципу справедливості, добросовісності та розумності

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
14
Мова: 
Українська
Ціна: 
70 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
1. Принцип справедливості як основа реалізації цивільно-правових норм
2. Розкриття принципу добросовісності у цивільно-правових відносинах
3. Практична реалізація принципу розумності у цивільно-правовому регулюванні
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Нормальний процес соціального розвитку породжує ситуації, що вимагають від держави встановлення меж здійснення громадянами їх суб’єктивних цивільних прав. Подібні кроки є цивілізованими способами регулювання міри свободи в суспільстві. Проте, в таких ситуаціях не припустимо встановлювати необгрунтовані чи не зрозумілі межі реалізації прав громадян. Адже відсутність ясності і чіткості в цьому питанні може призвести до правопорушень зі сторони зобов’язаної особи або до неповного використання нею наданих можливостей.

Реалізація принципів об’єктивного права при формуванні норм і інститутів цивільного права спрямована на створення належних і зрозумілих умов процесу правотворення і правозастосування. Проте, навіть найбільш досконале цивільне законодавство не може врахувати всю багатоманітність цивільно-правових відносин, що підлягають врегулюванню. Цю проблему допомагає вирішити запровадження в правовій доктрини норм, які містять найвищий рівень абстракції - норми з оціночними категоріями, таких як «свобода волі», «рівність», «добросовісність», «розумність» та «справедливість».
Використання оціночних категорій призводить до розширення сфери зас-тосування судівського розсуду, може призвести до повного судового контролю всього цивільного обігу з точки зору суб’єктивних і довільних уявлень про «справедливість» та «соціальні ідеали» і т. д. Ця думка була висловлена, зокрема, В.П. Грибановим, який зазначав, що існуючі в буржуазному праві поняття «добра совість» та «добра вдача» є «каучуковими» правилами, які дозволяють значно розширяти межі вільного судового розсуду і тим самим виходити за межі законності [5, с. 9].
Межі здійснення прав і свобод людини є однією з актуальних проблем кожної держави. Проблемам визначення меж здійснення суб’єктивних цивіль-них прав і обов’язків присвячені сучасні праці Я. Кінаша [7], Ю. А. Тоботи [9], І. М. Шаркової [10] та ін.

 

Список використаних джерел: 
  1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 12.04.2012. - [Електронний ресурс].- [Режим доступу]: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/254к/96-вр
  2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV, редакція від 11.08.2013. - [Електронний ресурс]. - [Режим доступу]: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/ show/435-15
  3. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним подан-ням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу України (справа про призначення судом більш м'якого покарання) від 02.11.2004 № 15-рп/2004. - [Електронний ресурс].- [Режим доступу]: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/v015p710-04
  4. Безсмертна Н. В. Сучасні проблеми цивільного права: зб. наук. пр. / Н. В. Безсмертна. - К. : Обрії, 2009. - 190 с.
  5. Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав / В.П. Грибанов. – М.: Статут, 2000. – 120 с.
  6. Емельянов В. И. Разумность, добросовестность, незлоупотребление гражданскими правами / В. И. Емельянов. - М.: Лекс-Книга, 2002. - 160 с.
  7. Кінаш Я.  Трансформація відповідальності у праві - реалізація принципу справедливості при застосуванні мір державного примусу / Я. Кінаш // Право України. - 2004. - № 3. - С. 103-106.
  8. Лукьяненко М. Ф. Оценочные понятия гражданского права: разумность, доб-росовестность, существенность / М. Ф. Лукьяненко. - М.: Статут, 2010. - 423 с.
  9. Тобота Ю. А. Принцип справедливості, добросовісності і розумності у цивільному праві: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 / Ю. А. Тобота; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Х., 2011. - 18 с.
  10. Шаркова І. М. Принцип добросовісності в римському приватному праві: історія та сучасність: монографія / І. М. Шаркова; ред.: В. Ф. Опришко; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва. - К. : КНЕУ, 2011. - 246 с.
86
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.