Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Реформування єдиного податку як антикризовий захід спрямований на підтримку малого бізнесу

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
4
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Застосування спрощених систем оподаткування є невід’ємною складовою розвитку малого бізнесу. Саме завдяки зменшенню податкового тиску та спрощенню процедур нарахування податків і подання податкової звітності малий бізнес отримує можливість для становлення і розвитку, а також процвітання. Водночас, слід зазначити, що спрощена система оподаткування існує в багатьох як високорозвинених країнах світу (Австрії, Канаді, Нідерландах, Швейцарії тощо) [1, с. 129], так вона доволі широко розповсюджена на теренах пострадянського простору (Російська Федерація, Республіка Білорусь, Таджикистан, Азербайджан).
В Україні теж існує спрощена система оподаткування, хоча вона і зазнала значного реформування у зв’язку з прийняття Податкового кодексу України. зараз, до цієї системи можна віднести фіксований сільськогосподарський податок, фіксований податок та єдиний податок, які належать до спеціальних податкових режимів. При цьому, саме єдиний податок є найбільш розповсюдженим.
Україна в період економічної кризи вибрала доволі нестандартну податкову політику, яка полягає у збільшенні податкового тиску на малий та середній бізнес, в тому числі і шляхом запровадження значних обмежень спрощеної системи оподаткування обліку і звітності. А це явно негативно позначилося на діяльності суб’єктів малого підприємництва в Україні. І потребує ґрунтовного державницького підходу в основі якого має бути узгодження інтересів малого і середнього бізнесу та держави.
Враховуючи вказане, метою і завданням даних тез є визначення основних напрямків реформування єдиного податку з точки зору використання його як одного із антикризових заходів.
Сьогодні єдиний податок далеко не в повній мірі відповідає своїй сутності та назві. Так, як його платники зобов’язані подавати додаткову податкову звітність, сплачувати єдиний соціальний внесок, не можуть бути платниками ПДВ тощо. Податковий тягар на бізнес в Україні зараз далеко перевищує показники розвинених країн. Як зазначають Дропа Я. і Чабан І. справжній рівень податкового навантаження в Україні складає 70-80% від отриманого доходу без урахування податкового навантаження на заробітну плату та собівартість продукції [2, c. 214]. І як результат – велика тінізація української економіки, яка за оцінками фахівців складає близько половини ВВП. Також, слід погодитись з Кузик Л. В., що існуюча система спрощеного оподаткування та звітності відкриває широке поле для мінімізації податкових зобов’язань, а також вона часто сприяє податковим правопорушенням і злочинам [3, с. 198].
В свою чергу, Шевчук О. М. вважає, що подальший розвиток малого підприємництва може бути забезпечений значною мірою, через удосконалення оподаткування, яке стимулює ефективну їхню підприємницьку діяльність, що, своєю чергою, призведе до зростання податкових надходжень від суб’єктів малого підприємництва до бюджетів різних регіонів, його частки у валовому внутрішньому продукті [4, с. 282]. Основуючись на вказаній позиції та беручи до уваги зміст Концепції законопроекту про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності [5] визначимо основні напрямки реформування єдиного податку, які мають нести характер антикризового заходу стосовно суб’єктів малого бізнесу. На нашу думку до цих напрямків мають належати:
визначення критерієм застосування спрощеної системи оподаткування прибутку замість виручки від реалізації продукції;
здійснити поділ суб’єктів малого підприємництва залежно від отриманого прибутку і відповідно до цього диференціювати ставку єдиного податку;
передбачення оподаткування суми перевищення граничного річного прибутку, який дозволяє застосовувати спрощену систему оподаткування;
спрощення обліку та звітності для платників єдиного податку, перш за все для фізичних осіб – підприємців, так як спеціальний податковий режим передбачає особливий порядок обчислення та сплати податків та зборів у відповідний податковий період, який застосовується у випадках та порядку, визначеному податковим законодавством. Наприклад створення консультаційних центрів по методологічній та роз’яснювальній роботі з підприємствами малого бізнесу, чи встановити розмір єдиного соціального внеску залежно від розміру мінімальної заробітної плати затвердженої законодавчо для того аби спростити розрахунок [6, c. 49];
встановлення норми яка б регулювала план надходження прибутків підприємств, та створення пільг суб’єктам ПД які б виконували його;
підвищення відповідальності суб’єктів малого підприємництва у разі порушення ними норм, які регулюють нарахування, сплату та подання податкової звітності щодо єдиного податку;
виключення з переліку видів діяльності, на які поширюється спрощена система оподаткування, високорентабельних видів діяльності.
розробка єдиного законопроекту який би доповнив норми глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України щодо правового регулювання єдиного податку та вніс зміни до інших норм Кодексу з метою реалізації зазначених вище положень. Крім цього, даний законопроект має бути розроблено у відповідності до вимог та структури закріпленої Податковим кодексом України, зокрема щодо елементів податку визначених статтею 7 цього нормативно-правого акту [7].
При цьому, всі вищезазначені напрямки реформування мають спиратися на добре підготовлену правову базу та проводитися в комплексі, тому що лише комплексне їх впровадження, здатне принести бажаний антикризовий ефект для суб’єктів малого підприємництва.
 
Список використаних джерел
 
Майстренко О. В. Перспективи розвитку в Україні спрощеного оподаткування малого підприємництва / О. В. Майстренко // Бюлетень Міністерства юстиції України – 2010, № 6 (104), – С. 128-137.
Дропа Я. Податкове навантаження та його вплив на економіку України Я. Дропа, І. Чабан // Формування ринкової економіки. – 2009. – Вип. 19. – С. 213-218.
Кузик Л. В. Основні стратегічні цілі та завдання податкової політики у сфері малого бізнесу / Л. В. Кузик // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20. 13. – С. 197-200.
Шевчук О. М. Реформування умов оподаткування суб’єктів малого підприємництва – запорука економічного зростання / О. М. Шевчук // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20. 14. – С. 281-284.
Концепція законопроекту про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності // Офіційний сайт Ради підприємців при Верховній Раді України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www. rpvr. org. ua
Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України: в 3 т. / кол. авторів [Заг. редакція, М. Я. Азарова]. – К. : Міністерство фінансів України, Національний університет ДПС України, 2010. – Т1. – 665 с.
Податковий кодекс України (станом на 1 січня 2011 року). – К. : Правова єдність, Центр навчальної літератури. – 584 с.
Фото Капча