Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Регіональна економіка

Предмет: 
Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
215
Мова: 
Українська
Оцінка: 

сировинна база, принципи розміщення та основні центри.

Агропромисловий комплекс, його галузева структура і особливості розвитку в ринкових умовах.
Територіальна організація та функціональні особливості АПК: спеціалізовані і інтегральні АПК.
Зернове господарство України, його значення, структура, динаміка розвитку і зональний характер розміщення.
Технічні культури України, їх структура, зональність розміщення та вплив на формування спеціалізованих АПК.
Тваринництво України, його значення, галузева структура, зональний характер розміщення та вплив на формування спеціалізованих АПК.
Цукробуряковий комплекс України, передумови розвитку, принципи і регіональні особливості розміщення.
Сучасні проблеми і перспективи розвитку сільського господарства України.
Соціальний комплекс України, його суть, галузева структура і регіональні особливості розміщення.
Легка промисловість України, її значення, галузева структура, принципи розміщення і центри основних галузей.
Транспортний комплекс України, його галузева структура та народногосподарське значення.
Залізничний транспорт України: особливості розміщення, сучасний стан та перспективи розвитку.
Трубопровідний транспорт України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку. Основні нафто- і газопроводи.
Автомобільний транспорт України, його місце в структурі транспортного комплексу, сучасний стан розвитку. Основні автомобільні магістралі.
Повітряний транспорт України, особливості його розвитку і розміщення.
Водний транспорт України, передумови та сучасний стан розвитку.
Сітка економічних районів України, їх територіальна структура і спеціалізація.
Диференціація регіонів за рівнем соціально-економічного розвитку. Депресивні території України.
Донецький регіон: його роль в економічному розвитку України, економічна оцінка природно-ресурсного і трудового потенціалу.
Придніпровський регіон: його роль в економічному розвитку України, економічна оцінка природно-ресурсного і трудового потенціалу.
Центральний регіон: його роль в економічному розвитку України, економічна оцінка природно-ресурсного і трудового потенціалу.
Подільський регіон: його роль в економічному розвитку України, економічна оцінка природно-ресурсного і трудового потенціалу.
Північно-Західний регіон: його роль в економічному розвитку України, економічна оцінка природно-ресурсного і трудового потенціалу.
Карпатський регіон: його роль в економічному розвитку України, економічна оцінка природно-ресурсного і трудового потенціалу.
Північно-Східний регіон: його роль в економічному розвитку України, економічна оцінка природно-ресурсного і трудового потенціалу.
Причорноморський регіон: його роль в економічному розвитку України, економічна оцінка природно-ресурсного і трудового потенціалу.
Соціально-економічні і екологічні проблеми розвитку регіонів України та шляхи їх вирішення.
Сутність і значення міжнародних економічних зв’язків для розвитку економіки України.
Економічні зв’язки України з країнами світу.
Основні форми зовнішньоекономічних зв’язків України.
Експортний потенціал України: значення в розвитку економіки і регіональні особливості його структури.
Місце регіонів у формуванні експортного потенціалу України.
Предмет вивчення екології. Методи та завдання екології для економістів.
Екосистеми та їх структура. Види екосистем.
Екосфера як найбільша екосистема. Вчення В. І. Вернадського про біосферу та ноосферу.
Основні етапи природокористування в Україні та критерії економічної оцінки природних ресурсів.
Рентний підхід до економічної оцінки природних ресурсів.
Принципи раціонального природокористування.
Основні важелі механізму управління природокористуванням та природоохоронними процесами. Специфіка його застосування в Україні.
Особливості адміністративних методів управління процесом природокористування.
Особливості економічних методів управління процесом природокористування
Екологічний моніторинг, його види та рівні моніторингу, організація в Україні.
Нормативи та стандарти якості середовища проживання.
Система екологічної інформації та статистика охорони довкілля.
Види економічних методів управління процесом природокористування. Заохочувальні, регулюючі та каральні методи, специфіка їх використання при переході до ринкової економіки.
Платежі за ресурси, їх види, нормативи та критерії нарахування.
Платежі за забруднення. Види платежів, критерії їх нарахування.
Екологічні фонди: джерела накопичення та напрями використання.
Передпланові наукові прогнозні розробки та їх специфіка. Територіальні комплексні схеми охорони природи.
Принципи планування раціонального використання природних ресурсів.
Методи планування.
Показники раціонального використання природних ресурсів та охорони в комплексних територіальних планах.
Екологічна експертиза. Види експертизи.
Об’єкти та суб’єкти екологічної експертизи.
Науково-технічний прогрес та економіка природокористування
Сталий розвиток: екологічна, соціальна та економічна складова.
Великі міста та їх вплив на геосферу.
 
Література:
 
 1. Димченко О. В. Регіональна економіка: навч. посібник / О. В. Димченко, Н. М. Матвєєва, С. М. Гайденко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва – Х. : ХНАМГ, 2010, – 221 с.
 2. Зінь Е. А. Регіональна економіка: Підручник. – К. : «ВД «Професіонал», 2007. – 528 с.
 3. Лишиленко В. І. Регіональна економіка: підручник / В. І. Лишиленко- К. : Центр учбової літератури, 2009. – 384 с.
 4. Манів З. О., Луцький І. М., Манів С. З. Регіональна економіка: навчальний посібник. – Львів: «Магнолія 2006», 2007. – 562 с.
 5. Олійник Я. Б. Запотоцький С. П., Кононенко О. Ю., Мельничук А. Л., Пасько В. Ф. Регіональна економіка: навчальний посібник (2-ге вид. змін. І доп.) / За ред. Я. Б. Олійника. – К. : КНТ, видавець Фурса С. Я., 2008 – 444 с.
 6. Регіональна економіка. Конспект лекцій для студентів спеціальності 7. 050107 «Економіка підприємства» / Укладачі: Паромонов В, Д., Татарченко О. М. – Рубіжне: ІХТ СНУ ім.. В, Даля, 2008. – 148 с.
 7. Регіональна економіка. Краткий конспект лекцій / Укладач Рибалко Н. В.. – Донецьк: ДонУЕП, 2009.
 8. Екологія [Текст]: підручник / Мін-во освіти і науки України, Київський нац. економічний ун-т. – К. : КНЕУ, 2005. – 371 с.
 9. Колотило, Д. М. Екологія і економіка [Текст]: навчальний посібник / Д. М. Колотило; Мін-во освіти і науки України, Київський нац. економічний ун-т. – 2-е вид. доп. і перероб. – К. : КНЕУ, 2005. – 576 с.
 10. Українська екологічна енциклопедія [Текст] / Міжнародна економічна фундація, Ін-т українознавства мін-ва освіти і науки України; ред. Р. С. Дяків. – Вид. 2-ге. – К. : МЕФ, 2006. – 808 с.
 11. Основи екології [Текст]: навчально-методичний посібник /сост. : Б. О. Дадашев, В. П. Гордієнко; УАБС НБУ. – Суми: УАБС НБУ, 2006. – 122 с.
 12. Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористування [Текст]: підручник / Л. Г. Мельник. – Суми: Університетська книга, 2006. – 759 с.
Фото Капча