Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Регіональні системи управління охороною праці, мета принципи та основні функції

Предмет: 
Тип роботи: 
Доповідь
К-сть сторінок: 
3
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Регіональна система управління охороною праці (РСУОП) в області (районі, місті, районі у місті, селищі, селі) – це комплекс органів управління адміністративно-територіальною одиницею, який на підставі чинних нормативно-правових актів здійснює цілеспрямовану, планомірну діяльність щодо виконання встановлених завдань роботи з охорони праці з метою забезпечення здоров’я і працездатності працівників підприємств, установ і організацій на підпорядкованій території.
Обласна РСУОП є підсистемою єдиної державної системи управління охороною праці. Вона включає місцеві органи виконавчої влади, виконавчі органи рад, Фонд соціального страхування від нещасних випадків, органи Держнаглядохоронпраці, інші державні наглядові інспекції, профспілки, асоціації спеціалістів охорони праці, підприємства, установи й організації, які здійснюють управління процесом запобігання нещасним випадкам і професійним захворю-ванням, аваріям і пожежам на підприємствах, в установах, організаціях області.
На територіальному рівні РСУОП є цільовою підсистемою загальної системи управління адміністративно-територіальною одиницею (областю, районом, містом, районом у місті, селищем, селом). Ця система повинна в процесі функціонування забезпечувати підготовку, прийняття і реалізацію рішень щодо здійснення правових, організаційних, соціально-економічних, науково-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на забезпечення здоров’я і працездатності людини в процесі праці.
Метою функціонування РСУОП є охорона життя і здоров’я працівників, забезпечення належних здорових і безпечних умов праці на підприємствах, в установах і організаціях області, району, міста та ін. (далі – області), незалежно від форм власності та видів виробничої діяльності, відповідно до державної і регіональної політики з охорони праці.
Основними принципами функціонування РСУОП є:
здійснення державної політики: забезпечення пріоритету життя і здоров’я працівників підприємств області; повної відповідальності перших керівників за створення безпечних умов праці, запобігання травматизму, профзахворюванням, аваріям і пожежам; гарантії прав громадян на охорону праці шляхом об’єднання розрізнених заходів з охорони праці в єдину систему цілеспрямованих дій;
забезпечення нерозривного зв’язку процесу виробничої та іншої діяльності із засобами та заходами щодо поліпшення безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;
додержання виконавчої дисципліни всіма представниками державної влади, трудової та технологічної дисципліни працівниками підприємств;
координація діяльності всіх суб’єктів управління з метою виконання заходів щодо створення здорових і безпечних умов праці;
економічна зацікавленість власників та працюючих у підвищенні безпеки та поліпшенні умов праці.
Об’єктом управління охороною праці в області є діяльність роботодавців, керівників підприємств, їх працівників, контролюючих і наглядових органів, органів соціального страхування, місцевої державної адміністрації, органів самоврядування рад щодо забезпечення на підприємствах вимог нормативно-правових актів з охорони праці, виявлення ризиків і запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням, аваріям і пожежам.
Управління процесом вирішення завдань роботи з охорони праці посадовими особами здійснюється шляхом послідовного виконання основних функцій управління:
прогнозування і планування робіт з охорони праці;
організації функціонування РСУОП;
мотивації та оперативного керівництва роботою з охорони праці;
контролю, обліку, аналізу функціонування РСУОП.
 
Список використаних джерел:
 
Гандзюк М. П. Основи охорони праці: підручник для вузів – К. : Каравела, 2004.
Грищук М. В. Основи охорони праці. – К. : Кондор, 2005.
Жидецький В. Ц. Основи охорони праці. – Львів: Афіша, 2002.
Охорона праці: навчальний посібник / Я. І. Бедрій, В. С. Джигирей, А. І. Ки-дасюк та ін. – Львів: Афіша, 1997.
Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами: Навч. посіб. / Гогіташвілі Г. Г., Карчевські Є. Т., Лапін В. М. – К. : Знання, 2007.
Фото Капча