Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Регулювання поведінки звичаями

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
14
Мова: 
Українська
Ціна: 
70 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
 1. Звичаї і традиції як стереотипізація поведінкових проявів
 2. Звичаєвий механізм регулювання поведінки та дій особистості
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Інформаційно перенасичений, з потужним потоком інновацій, світ сучасної людини сприяє наростанню хаотичних процесів, руйнуванню вивіреної часом аксіологічної системи, міняє загальний поведін-ковий образ людини. Традиційні морально-етичні орієнтації та стандарти відсунуті на узбіччя суспільно значимих пріоритетів. Натомість особистість опиняється перед необхідністю приймати (або принаймні примирятися з ними) нові поведінкові реалії, деструктуровані моделі міжособистісного та особистісно-групового спілкування сумнівної вартості. Під виглядом пріоритетів оновлення знецінюються фундаментальні моральні засади. Це супроводжується різноманітними фрустраціями, психічними дисгармоніями із психотравмуючими наслідками. Водночас залишається недослідженою психологія традиційно стандартизованих поведінкових моделей, яка є виявом психофізіологічних особливостей конкретних етнофорів. 

У різний час порушеного проблеми регулювання поведінки і дій людини нормами звичаїв торкалася низка дослідників, зокрема Ю.В.Бромлей [2], Н.Ф.Каліна [5], В.Т.Куєвда [6], Ю.М.Лотман [7], В.А.Роменець [10]. У їхніх працях крізь призму психічної природи етнокультури розкриваються питання сутності поведінкових моделей, особливості етностереотипів, низка теоретико-методологічних аспектів теми. Досліджувана проблема була також висвітлена на міжнародному симпозіумі з проблем безсвідомого, що відбувся 1978 року в м. Тбілісі [1]. Певні аспекти проблеми порушуються у дослідженнях О.А.Донченко та Ю.В.Романенка [3]. Проте глибина, складність та актуальність проблеми вимагають системного й поглибленого аналізу, включаючи міждисциплінарні підходи.

Звичаї - це моделі соціальної поведінки, які схвалюються громадською думкою. Правила поведінки, освячені звичаями, регулюють стосунки між людьми в типових життєвих ситуаціях: шлюбна церемонія, святкові обряди, зустріч гостя і т. ін.

 

Список використаних джерел: 
 1. Бессознательное: природа, функции и методы исследования / под общей ред. А.С.Прангишвили. - Тбилиси: Мецниереба, 1978. - Т.1. - С. 509.
 2. Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса / Ю.В.Бромлей. - М. : Наука, 1983. - 412 с.
 3. Донченко О.А. Архетипи соціального життя і політика: монографія / О.А.Донченко, Ю.В.Романенко. - К.: Либідь, 2001. - 334 с.
 4. Етнопсихологія: навч.-метод. посіб. / Г. П. Шилова; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2010. - 302 с.
 5. Каліна Н. Ф. Особистість у суспільстві та індивідуальність у культурі / Н.Ф.Каліна // Тези доповідей та матеріали Міжнародної науково- практичної конференції. - Луцьк, 1994. - С. 76-78.
 6. Куєвда В.Т. До питання системно-структурного аналізу звичаєвості як механізму традиції: етнопсихологічний аспект / В.Т.Куєвда // Відродження і розвиток культури України. - К., 1993. - С. 12-13.
 7. Лотман Ю.М. К проблеме типологии культуры / Ю.М.Лотман // Труды по знаковым системам. - Тарту, 1967. - C. 30-39.
 8. Лурия А.Р. Основы нейропсихологии : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по направлению и спец. психологии / А.Р.Лурия. - М. : Академия, 2003. - 381 с.
 9. Маркарян Э.С. Узловые проблемы теории традиции / Э. С .Маркарян // Советская этнография. - № 2. - 1981. - С. 81.
 10. Роменець В.А. Предмет і принципи історико-психологічного дослідження / В.А.Роменець // Психологічні проблеми навчання, виховання, активності та розвитку особистості/ - К.,1994. - С. 4-15.
3474
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).