Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Регулювання процесів інтеграції національної економіки України до Європейського союзу

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
31
Мова: 
Українська
Оцінка: 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ
МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
 
Кейданський Кирило Георгійович
 
УДК 338 (477) : 339. 9
 
Регулювання процесів інтеграції національної економіки України до Європейського союзу
 
Спеціальність 08. 02. 03 “Організація управління, планування і регулювання економікою”
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
Київ – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Науково-дослідному економічному інституті Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України.
Науковий керівник – доктор економічних наук, старший науковий співробітник Краснов Юрій Миколайович, Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, завідувач відділу гуманітарної політики, людського розвитку і споживчого ринку.
Офіційні опоненти:
- доктор економічних наук Сіденко Володимир Романович, директор економічних програм Українського Центру економічних і політичних досліджень ім. О. Розумкова;
- кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Панфілова Тамара Олександрівна, Апарат Ради національної безпеки і оборони, державний експерт.
Провідна установа: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра світового господарства і міжнародних економічних відносин (м. Київ).
Захист відбудеться “13” червня 2002 р. о 14 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д. 26. 801. 01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук при Науково-дослідному економічному інституті Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України за адресою: 01601, м. Київ, бул. Дружби народів, 28, 5-й поверх, зал засідань.
З Дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці НДЕІ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України за адресою м. Київ, бул. Дружби народів, 28.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми дослідження. Одним із найважливіших явищ сучасної світової економіки став процес економічної інтеграції та глобалізації господарського життя.
Як і інші постсоціалістичні країни, Україна швидко вростає в цю систему, відчуваючи на собі як позитивний, так і негативний вплив.
У систмі зовнішньоекономічних та економічних пріоритетів України особливе місце посідає співробітництво з Європейським Союзом. Як зазначено в “Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу”, затвердженої Указом Президента України від 11 червня 1998 року, “національні інтереси України потребують утвердження України як впливової європейської держави, повноправного члена ЄС”.
Наближення меж Європейського Союзу до кордонів України актуалізує проблему її взаємовідносин з цим інтеграційним об'єднанням, вимагає визначення найбільш ефективної стратегії і тактики інтеграції України до ЄС.
Поступове включення України до загальноєвропейської економічної системи вимагає державного регулювання політики адаптації її правової бази, економічних структур і всього господарського механізму до жорстких вимог, що їх пред’являє світова ринкова економіка. Формуючи нову економічну систему і виходячи на європейський і світовий ринки, Україна має намір розвивати взаємовигідні зовнішньоекономічні відносини в усьому їх різноманітті, взаємодіяти з Європейським Союзом на принципах, закріплених в ряді угод та інших офіційних документах, прийнятих як на двосторонньому рівні, так і кожною зі сторін окремо.
Теоретичні розробки інтеграційних процесів та процесів глобалізації висвітлені в роботах ряду західних дослідників, зокрема Б. Оліна, П. Самуельсона, Р. Харрода, Я. Тінбергена, С. Ліндера, М. Портера, К. Оме, Ж. Адде та інших.
Серед вітчизняних дослідників слід відмітити В. Бесєдіна, О. Білоруса, В. Будкіна, І. Бураковського, А. Гальчинського, А. Гончарука, М. Дудченка, Л. Кістерського, Г. Климка, А. Кредісова, Д. Лук’яненка, Т. Панфілову, Ю. Пахомова, М. Рудченко, В. Савел’єва, В. Сіденка, С. Соколенка, А. Філіпенка та ін. В російських економічних джерелах інтеграційні проблеми досліджувались в роботах Л. Абалкіна, О. Богомолова, Ю. Борко, І. Іванова, Г. Леснікова, Є. Чистякова, Ю. Шишкова та ін.
В наукових працях українських економістів та політологів розглядаються окремі аспекти проблеми інтеграції України у світовий та європейський економічний простір. Проте в теорії і практиці міжнародних інтеграційних процесів взагалі, та Європейського Союзу, зокрема, залишається багато невисвітлених питань, аналіз яких вимагає практична реалізація курсу України по інтеграції до Європейського Союзу. Саме це зумовило вибір теми та актуальність даного дослідження.
Зв’язок роботи з науковими розробками, планами, темами. Дисертаційна робота виконана в межах науково-дослідних робіт НДЕІ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. Вона пов’язана з виконанням таких тем: 16-98 “Науково-методичні рекомендації з питань інтеграції економіки України в економічні структури Європейського Союзу” (реєстраційний номер – 0198U16986) ; 21-99 “Науково-методичні рекомендації щодо оцінки та прогнозування розвитку економічних відносин між Україною та ЄС з використанням порівняльного аналізу макроекономічних показників України, країн-членів ЄС” (реєстраційний номер – 0199U00160).
Мета та завдання дослідження. Метою роботи є розробка найбільш ефективних засобів і методів регулювання процесу інтеграції України до Європейського Союзу з урахуванням ринкової трансформації національної економіки та домінуючих на даному етапі тенденцій світового господарського розвитку.
Для реалізації поставленої мети в роботі були розв’язані такі завдання:
окреслені шляхи поетапного розвитку економічної інтеграції, що є необхідними напрямками прикладання зусиль України у справі приєднання до Європейського Союзу;
визначені напрямки державного регулювання процесами адаптації національної економіки до вимог світових процесів інтеграції і глобалізації, забезпечення конкурентоспроможності економіки та наближення до макроекономічних показників країн ЄС;
проведений аналіз державних заходів по реалізації Угоди
Фото Капча