Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Рекомендації з удосконалення облікової політики ПАТ "Волинь-Цемент"

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
64
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
1. Коротка характеристика та оцінка облікової політики
2. Рекомендації з удосконалення облікової політики
3. Перевірка якості складання звітів
Висновок
Список використаних джерел
Додатки
 
Вступ
 
Актуальність теми зумовлена тим, що зміни в системі економічних відносин зумовили необхідність реформування бухгалтерського обліку в Україні, його пристосування до нових умов господарювання. Наслідком впроваджених змін є залучення із зарубіжної практики значної кількості якісно нових понять та явищ, до яких належить і облікова політика підприємства. Ефективне функціонування запозичених явищ передбачає не лише їх механічне перенесення у вітчизняну практику і нормативне закріплення. Необхідним є вивчення механізму функціонування, можливостей адаптації до історично сформованих традицій, особливостей менталітету та української дійсності. Аналітична робота повинна передувати впровадженню того чи іншого інструменту, проте динамізм процесів реформування зумовлює сучасний стан – відсутність відчутного ефекту від більшості запозиченого із зарубіжної практики.
Метою даної роботи є розкриття та висвітлення суті і основних положень, що характеризують облікову політику підприємства ПАТ «Волинь-Цемент».
Об’єктом дослідження обрано ПАТ «Волинь-Цемент».
Предметом дослідження є річна фінансова звітність ПАТ «Волинь-Цемент» за 2010 рік.
Питання формування та реалізації облікової політики підприємств знайшли відображення в працях українських вчених: М. Т. Білухи, Ф. Ф. Бутинця, Г. Г. Кірейцева, Л. М. Кіндрацької, Ю. А. Кузьмінського, М. В. Кужельного, В. Г. Лінника, М. С. Пушкара, В. В. Сопка, В. Г. Швеця; і зарубіжних – Р. А. Алборова, А. С. Бакаєва, П. С. Безруких, М. Ф. ван Бреда, Н. П. Кондракова, С. Л. Коротаєва, М. І. Кутера, Б. Нідлза, С. О. Ніколаєвої, В. Ф. Палія, Л. П. Хабарової, Е. С. Хендриксена, Л. З. Шнейдмана.
 
1. КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОЦІНКА ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
 
Органiзацiйна структура ПАТ «Волинь-Цемент» включас наступнi структурнi пiдроздiли:
1) це основнi цехи: – гiрничий, який займається видобуванням сировини у вiдкритих кар'срах; – сировинний, який займається виготовленням шламу; – цех випалу клiнкеру; – цех помелу цементу; – транспортно – пакувальний цех: займасться пакуванням цементу та вiдвантаженням його в тарi та насипом;
2) та допомiжнi: – ремонтний цех; – ремонтно – електричний цех; – дiльниця автотранспорту; – дiльниця автоматизацiї виробництва. Крiм цього, в структурi емiтента є окремий структурний пiдроздiл: виробнича лабораторiя та ВТК.
Дочiрнiх пiдприсмств, фiлiй та представництв емiтент не має. Змiн в органiзацiйнiй структурi пiдприємства у звiтному роцi не було.
2010 рiк був для емiтента непростим. Зменшення обсягiв будiвництва, рiст дебiторської заборгованостi за поставлений цемент (за рахунок великої частки реалiзацiї цементу з розстрочкою платежу задля збереження клiєнтiв), зниження купiвельної спроможностi населення – все це та iнше стали причиною невиконання основних фiнансово – господарських показникiв дiяльностi пiдприємства у звiтному роцi. В 2010 роцi ПАТ «Волинь – Цемент» не вдалося забезпечити прибутковiсть виробництва. Так, в 2010 роцi було випущено та реалiзовано вiдповiдно 807, 3 i 813, 0 тис. тон цементу. Вiдставання вiд плану по виробництву та продажу цементу складає 7 вiдсоткiв.
У звiтному роцi зафiксовано незначне збiльшення виробництва та продажу цементу в порiвняннi з 2009 роком, а саме: виробництво цементу збiльшилося на 6 вiдсоткiв, а реалiзацiя – на 5. Аналогiчна картина спостерiгається i у виробництвi клiнкеру. Випал клiнкеру в 2010 роцi в порiвняннi з 2009 збiльшився на 11 вiдсоткiв, але плановi показники по випуску клiнкеру у звiтному роцi виконано лише на 92 вiдсотка. При планi 761, 3 тис. тон випущено 696, 9 тис. тон клiнкеру. Натомiсть, у звiтному роцi досягнуто значний прирiст випуску тарованого цементу в порiвняннi з 2009 роком – 47 вiдсоткiв, хоча план по таруванню цементу недовиконано на 18 вiдсоткiв. У 2010 роцi отримано валовий дохiд вiд реалiзацiї цементу в сумi 394 млн. 319 тис. грн., що на 8 вiдсоткiв менше, нiж в 2009 роцi. До рiчного плану по реалiзацiї цементу в грошовому виразi недодано 64, 3 млн. грн., тобто плановий показник з реалiзацiї цементу в грошовому виразi у звiтному роцi виконано на рiвнi минулого року.
Середня собiвартiсть тони цементу (по управлiнському облiку) за 2010 роцi становила 556, 46 грн. i в порiвняннi з аналогiчним перiодом минулого року зменшилася на 14 вiдсоткiв, в основному за рахунок переходу на використання вугiлля. Слiд вiдмiтити, що не дивлячись на тяжкий фiнансовий стан, в 2010 роцi продовжувались виконуватися плановi iнвестицiйнi програми. Загальна сума iнвестицiй звiтного року – близько 220, 00 млн. грн.
Головний проект – переведення обертових печей на використання вугiльного палива. Перехiд почався поступово з червня мiсяця звiтного року. В поточному роцi планується продовжити виконання iнвестицiйних програм. Основним видом продукцiї емiтента являсться цемент. Пiдприємством випускаються 7 марок цементу. Найбiльшу питому вагу займають портландцементи марки ПЦ III/А-Ш-400 i 500. Доля емiтента на цементному ринку України складає близько 10 вiдсоткiв. Основними ринками збуту цементу с захiднi та центральнi регiони країни та м. Київ. Доля експорту складає близько 5 – ти вiдсоткiв. Пiдприємство завжди залежало вiд сезонних змiн.
З метою зменшення ризикiв, емiтент вiдпуск цементу навалом здiйснює лише на основi укладених договорiв суб'єктам пiдприємницької дiяльностi на умовах попередньої
Фото Капча